Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut"— Presentationens avskrift:

1 Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
TURIK 2 Utvecklingsprojekt om rationell isolering av ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

2 Bakgrund Vi ser en stor potential och det finns ett stort intresse för rationell isolering av befintliga flerbostadshus.

3 Rekordårens hus byggda 1961-1975
har likartad konstruktionsutformning vilket underlättar vid framtagande av rationella lösningar som ska kunna upprepas Figur: Lamellhus på Brogården, Alingsås. Figur: Antal uppförda lägenheter fördelat på byggnadstyp.

4 Goda erfarenheter från Europa
Foto: Flerbostadshus i Zürich, Schweiz Foto: Radhus i Roosendaal, Nederländerna. Foto: Dieselweg i Graz, Österrike

5 Teknikupphandlingsprojektet
Förstudie genomfördes augusti - november 2010 Rapport förstudie tillgänglig på BeBo beslutade att initiera en teknikupphandling Beställargrupp formerades Framtagande av kravspecifikation Beskrivning av demonstrationshus Framtagande av förfrågningsunderlag Publicering av förfrågan i mitten av februari Anbud inlämnades 30 juni 2011 Finalister skulle utses 15 september 2011 Projektering och byggande skulle pågå september 2011-feb 2012. Utvärdering under 1 år Vinnare skulle ha utsetts i juli 2013

6 Teknikupphandlingsprojektet
Förstudie genomfördes augusti - november 2010 Rapport förstudie tillgänglig på BeBo beslutade att initiera en teknikupphandling Beställargrupp formerades Framtagande av kravspecifikation Beskrivning av demonstrationshus Framtagande av förfrågningsunderlag Publicering av förfrågan i mitten av februari Anbud inlämnades 30 juni 2011 Finalister skulle utses 15 september 2011 Projektering och byggande skulle pågå september 2011-feb 2012. Utvärdering under 1 år Vinnare skulle ha utsetts i juli 2013 Teknikupphandlingen avbröts 31 oktober 2011

7 Beslut av avbryta Beställargruppen har beslutat att avbryta teknikupphandlingen. Orsaken är att för få anbud som klarar de uppställda kraven kommit in. För vissa hus har det inte inkommit några anbud alls och för andra hus har det efter kvalificering endast återstått ett anbud. SABO kan mot denna bakgrund inte dra nytta av effektiv konkurrens eftersom det inte möjliggör jämförelse av olika anbud och val av det förmånligaste på grundval av kriterierna i förfrågningsunderlaget.

8 Anbud: SFRONT Traditionell tilläggsisolering av putsad mineralull med ventilationskanaler dragna i isoleringsskiktet. Tilluft kopplas till lägenheterna via fasaden. Gemensamt ventilationsaggregat på vinden/taket. Det första anbudet bygger dels på en traditionell fasadisolering och dels på ett nytt ventilationssystem med kanaler i fasaden. Fasadisoleringen utförs på ett traditionellt sätt med montering av tilläggsisolering av mineralull och puts på nät utanpå isoleringen. Övriga delar av fasaden, fönster och balkonger flyttas ut så att fasaden får samma utseende som tidigare. Ventilationen utförs med ett värmeåtervinningsaggregat på taket från vilket det dras isolerade kanaler till varje lägenhet. Dessa kanaler monteras i spår i tilläggsisoleringen. Ett tilluftsdon monteras under radiatorn i det rum som ska förses med tilluft. Eftervärmning av tilluften sker med radiatorn. Man utnyttjar befintligt frånluftsystem och förutsätts ha injusterings- och forcerings- möjligheter. Såväl teknisk lösning av fasadisolering med tätningar etc. som ventilationssystemet utförs enligt beprövade metoder och med godkända material. All montering med undantag av ca en timmes arbete per lägenhet kan ske från utsidan.

9 Anbud: Solidh Systemet består av förtillverkade element i högvärdig betong och isolering. Det andra anbudet bygger på TCC Bygg- och ROT-system som består av förtillverkade element gjutna i en lådkonstruktion av högvärdig betong kombinerat med ingjuten isolering anpassade för renovering och förbättring av energiprestandan hos ytterväggar. Eftersom fasadelementen är bärande finns det även möjlighet att bygga på en våning eller flera utan att belasta befintlig stomme. Elementen monteras normalt med kran, skylift eller motsvarande utan att ställning behövs. Detta minskar ledtiderna för tilläggsisolering av fasaden radikalt. Innan projektering och tillverkning av byggelementen påbörjas så utförs en inmätning av befintlig fasad genom laserscanning så att fel i montage på platsen minimeras. Elementen har förmonterade fönster. Befintliga fönster demonteras från insidan och fönstersmygen åtgärdas vilket normalt kan ske med minimal störning för hyresgästerna. TCC-systemet medger alltså kvarboende i hög utsträckning.

10 Förslag: KOLTEK2 Systemet består av cellglas som isolering och bärande del i stommen. Plåtbalkar tar upp dragkrafter och fungerar som stolpar för infästning av beklädnadsdelar och infästning av elementen i stommen. Det tredje systemet som inkom bygger på cellglas som isolering och bärande del i stommen. Plåtbalkar fungerar som uttagare av dragkrafter och som stolpar för infästning av beklädnadsdelar och infästning av elementen i husbyggnadsstommens bärande delar. Elementen kan beklädas med vilket material som helts både på in- och utsidan. Elementen monteras som vanliga utfackningsväggar från utsidan med eller utan fönster i elementet beroende på hur huset sett ut tidigare. Cellglaset är ett miljöriktigt material där 70 % av glaset är återvunnet glas. Materialet är fuktsäkert och har ett isoleringsvärde på 0,039 samt en livslängd på 100 år. Materialet kan dessutom återvinnas. Elementen kan beklädas med flexibla ytmaterial. Dessvärre var detta koncept inte anpassat till något av teknikupphandlingens sex demonstrationshus. Vidare angavs inga priser i den insända redovisningen, och det kan därmed inte betraktas som ett anbud.

11 Utvecklingsprojekt BeBo har beslutat att driva arbetet vidare som ett utvecklingsprojekt för att få fram fler innovativa lösningar för rationell isolering av klimatskärmen för befintliga flerbostadshus. Intressanta koncept i de inkomna anbuden som är värda att gå vidare med. Möjlighet att få med ytterligare ett antal aktörer som kommer in med nya koncept.

12 Målsättning Skapa en marknadsdriven utveckling för rationella lösningar för förbättrad energiprestanda (värmeisolering och lufttäthet) hos klimatskärmen för befintliga flerbostadshus byggda Lösningarna ska: kunna produceras och monteras på ett rationellt sätt, vara kostnadseffektiva och ha en låg miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv samt vara beständiga vilket innebär lågt underhållsbehov och låg risk för skador.

13 Genomgång och ev. revidering av kravspecen
Kravspecen ska gås igenom och om det finns önskemål om ändringar eller förtydliganden kommer sådana att göras. Synpunkter har inkommit bl a på den ekonomiska utvärderingen av olika koncept.

14 Kravspecifikationen Överordnade krav (lagkrav, byggregler)
Krav på funktion och beständighet Krav på innemiljö Krav på energieffektivitet Krav på varsamhet med hänsyn till befintlig bebyggelse Krav på drift och underhållsinstruktioner Krav på kostnadsredovisning Krav på hyresgästhänsyn Krav på leverantören

15 Företag som kan vara intresserade av att delta
Identifiera fler företag med konceptlösningar utöver de som var med i teknikupphandlingen, som visat intresse av att delta i utvecklingsprojektet.

16 Workshop och match-making
Befintliga (de som redan lämnat in förslag/anbud) och nya företag bjuds in till en workshop & match-making med intressenter där vi identifierar utvecklingsbehov, hinder för energieffektivisering vid renovering och låter företagen presentera sina idéer.

17 Exempel på system Capatect DUO Sundolitt+Caparol Cembrit+Europrofil

18 Exempel på system Sapa Narvaprojekt+Schüco

19 Exempel på system BAC Skanska+Sundolitt+Europrofil

20 Teknikutveckling med stöd från experter
Befintliga och nya lösningar granskas, provas och modifieras tillsammans med företagen. Det finns möjlighet att hålla sina koncept hemliga tills konceptet är färdigutvecklat. Vi kan även ta in ytterligare företag men nya koncept under resans gång. Uppskattad tidplan: Färdigt i december 2012.

21 Fullskaletest Varje bostadsföretag får lämna in ansökningar till BeBo för merkostnaden som det innebär att renovera med någon av konceptlösningarna som är under utveckling. Beställargruppen bedömer vad vi kan bekosta för någon typ av utveckling. Fullskaletesten ska kunna knytas till näranollenergi demoplattformen.

22 Beställargruppen Beställare Projektledning och experter
Johan Lundqvist, Svenska bostäder Anders Olsson, AB Helsingborgshem Jenny Berglund, Sigtunahem Rickard Johansson, Lindesbergsbostäder Cathrine Gerle, Bostads AB Poseidon Ing-Marie Odegren, AB Alingsåshem Urban Holm, Fastighets AB Förvaltaren Kjell Persson, Sjöbohem Peter Hjalmarsson, Örebrobostäder Jan Kans, Rättviksbostäder Camilla Karlsson, Eskilstunabostäder Agneta Persson, WSP (teknikupphandlingsexpert, ordförande för beställargruppen) Kristina Mjörnell, SP (projektledare för utvecklingsprojektet TURIK 2) Göran Werner, WSP (koordinator BeBo) Åke Blomsterberg, WSP (expert energieffektivisering) Katarina Härner, SABO

23 Beskrivning av demonstrationsbyggnader
Bostadsbolag Område/adress Fastighetsbeteckning AB Helsingborgshem Fredriksdal, Lägervägen Flanken 2 AB Sigtunahem Ormbergsvägen 2 Rördrommen 1 AB Sjöbohem Planteringsgatan 9 Elefanten 19 Svenska bostäder Akalla Nystad 8 Husby Trondheim 6 Lindesbergsbostäder Lindesberg/ Björkhyttevägen 65-81 Hagaberg 11:6

24 Demonstrationsbyggnaderna

25 Tack! Några frågor?


Ladda ner ppt "Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut"

Liknande presentationer


Google-annonser