Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sandra af Winklerfelt Specialist i Allmänmedicin VC Kronan Sundbyberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sandra af Winklerfelt Specialist i Allmänmedicin VC Kronan Sundbyberg."— Presentationens avskrift:

1 Sandra af Winklerfelt Specialist i Allmänmedicin VC Kronan Sundbyberg

2 ”Magkatarr” Oro Ryggont Hjärtklappning Andnöd Sömnsvårigheter ”Stress” Trötthet Smärta Huvudvärk ???? Sjukskrivning? SSRI??? PPI (Losec)??? Värktabletter??? Sömntabletter?? Samtal?? ”Utbrändhet” Klåda

3 SBU-rapporter:  2004: 70 % av vuxna patienter med ångestsyndrom finns i primärvård! –Mer diffusa och mer somatiska symptom –Diagnos?? Behandling??? - Samsjuklighet, överdödlighet - En folksjukdom; punktprevalens ca17 %!! - En folksjukdom; punktprevalens ca17 %!!  2012: Diagnostik förstämningssyndrom, värdering screening- och skattningsinstrument

4 ”Ångest = Stress”  Kort sikt: Sympaticuspåslag, ökad vaksamhet, fight-flight-beredskap  Lång sikt: –Hormonella förändringar; HPA-axeln- metabola syndromet –Hjärta, kärl, blodtryck –Mage, tarm, hud –Smärtreglering/hämning –Psyke, depression –Nedsatt immunförsvar

5

6

7 Ångest = Symptom  Vid somatiska sjukdomar t ex astma  Vid depression  Vid psykoser, personlighetsstörningar  Vid missbruk  Vid ångestsyndrom  Och normalt vid t ex kriser mm  Problem: Diagnostik?? Samsjuklighet??

8 Diagnostik  Anamnes: Nyckelfrågor- i vilken situation besvär!! Katastroftanke? Veta vad man letar efter…  Rimlig somatisk utredning, status, lab, ev EKG etc  Rimlig psykiatrisk utredning: Screening och skattning?  Fråga extra på dolda ”skamliga” besvär t ex –Social fobi, tvångssyndrom, ätstörningar, självskadande beteende –Missbruk! –Bipolär typ 2 –Neuropsykiatri?

9  HAD : ångest depression screen  Prime-MD: screen-diagnos allmän  PHQ9: screen-diagnos depression + skattning  AUDIT: screen alkohol  DUDIT: screen droger  MDQ: screen bipolär  BDI, BAI: screen + skattning  EPDS: screen BVC  MINI.06: diagnostisk intervju

10  MADRS: Depression  Y-BOCS: OCD  LSAS: Social fobi  PDSS: Paniksyndrom  CAPS: PTSD  PSWQ: GAD

11  Tidsåtgång?  Träning?  Tolkning?  Pedagogik?  Ett ”ledavsnitt” för varje modul  Kan anpassas efter syfte, ”veta vad man letar efter”

12  Unipolär depression  Bipolär sjukdom: typ 1 och 2

13 Ångestsyndrom  Paniksyndrom ev + Agorafobi  GAD Generaliserat ångestsyndrom  Social fobi  Specifika fobier  OCD Tvångssyndrom  Hypokondri  PTSD

14 Fall 1  Kvinna 20 år: Tidigare subclavia- trombos, Nu sjukskriven pga svår yrsel, väntar på utredning...  ”Nyckelfrågor”?  Diagnos?

15  Man 23 år, långdragen depressivitet. Svårt att klara utbildning, nu sjukskriven 6 månader. Provat olika antidepressiva men inte så god effekt.  Nyckelfrågor?  Diagnos? Diffdiagnoser?

16 Fall 3  35-årig kvinna, ssk-stud  IBS, smärta nacke, käkar  Oro för sjukdom, cancer  Oro för barnen och maken  Diagnos?

17 Behandling  Läkemedel: SSRI, SNRI  Fysisk aktivitet  Kognitiv Beteendeterapi (KBT), visad effekt vid: –Depression –Ångestsyndrom –Smärtsyndrom (bl a fibromyalgi) –Irritable bowel syndrome (IBS) –Tinnitus

18 KBT – ”snabbskola”  Sandra af Winklerfelt  VC Kronan

19  Brist på KBT-kompetens i primärvård – och psykiatri!  Stepped care, lägsta effektiva dos - Psykoedukation –Självhjälpsböcker –Internetbehandling –Manualiserad gruppbehandling (Ångestskola)

20 ST-projekt 2003-04  Patienter med ångest, depression, stressrelaterade besvär, 2 grupper med totalt 14 patienter i gruppbehandling  Problem: diagnostik!!!  Ny manual för primärvården utarbetad med ”bredare” perspektiv

21 Resultat  MADR-S: 33% påtaglig minskning  BAI: 33% påtaglig minskning  Funktion: 50% påtagligt förbättrade, övriga mindre förbättringar + inga panikattacker, minskad ångestnivå + inga panikattacker, minskad ångestnivå + förbättrad vardaglig funktion + förbättrad vardaglig funktion + avsluta läkemedel: SSRI (4/4) och PPI (5/5) + avsluta läkemedel: SSRI (4/4) och PPI (5/5) + förbättrad arbetsförmåga (för korttidssjukskrivna) + förbättrad arbetsförmåga (för korttidssjukskrivna) + minskat vårdutnyttjande (2/2 med mkt täta kontakter) + minskat vårdutnyttjande (2/2 med mkt täta kontakter)

22 Pågående projekt  Utvärdera metoden avseende: –Självskattad hälsa, depression, ångest, kroppsliga symtom, funktionsförmåga och livstilsfaktorer genom enkät –Biologiska markörer: bl a stresshormoner, cytokiner och andra blodvärden Mätning vid start, efter behandling samt efter 6 och 12 mån. Mätning vid start, efter behandling samt efter 6 och 12 mån.

23 Resultat hittills 10 grupper, 61 pat %MinskatmycketMinskatnågotOförändÖkat Ångest54,134,49,81,6 Förväntans- oro 31,753,315,00,0 Nedstämdhet35,040,025,00,0

24 KBT i korthet  Evidensbaserad  Målfokuserad = mätbar  Hemuppgifter centralt  Utgångspunkt att händelser bakåt i tiden inte kan påverkas, inriktning till nu och framåt  Oftast korta behandlingar 8-12 ggr

25 KBT Tankar BeteendeFysiologi

26 Manualbaserad gruppbehandling Bedömningssamtal först, diagnos, patientmotivation? Ev kontraindikationer Bedömningssamtal först, diagnos, patientmotivation? Ev kontraindikationer  Grupp 6-8 patienter, ”regler” tystnadsplikt etc  7 tillfällen à 2 tim 1 g/v  Genomgång av hemuppgifter  Textmaterial i manual skrivet till patient  ”Boostersession” efter ca 1 mån

27 Fysiologi  Teori; –Förklaringsmodell, autonoma nervsystemet, exempelvis vid panikattack –Livsstilsfaktorer, stresshantering, kost, motion  Praktik; – Interoceptiv exponering, t ex hyperventilera, framkalla symptom – Andnings- och avslappningsträning – OBS! Risk för säkerhetsbeteende, undvikande!!!

28 Tankar  Situation  Känsla  Situation  Tolkning/Tanke  Känsla  Negativa Automatiska Tankar (NAT) –Identifiera!! + koppling till känsla –Registrera, ifrågasätt schematiskt –Tankeexponering!

29 SituationKänslaKropp Sympt om Tankar Bevis/ motbe vis Beteende/Impuls

30 NAT: Tankefällor  Känslotänkande: Skilja tanke/känsla  Katastroftankar – ”Vad är det värsta som kan hända?”  Allt eller inget- tänkande  Övergeneralisering (”typiskt”, ett mönster)  Diskvalificering av det positiva  Tankeläsning

31 Beteende  Bryta undvikande av ångestskapande situationer (t ex sjukskrivning!)  Klargör säkerhetsbeteenden  Vänd ond spiral av ökande ångest, undvikanden och inskränkningar i livet  Klargör hierarki och exponera enl plan  Habituering, ”In-vivo-exponering”

32 Tid Ångest Tid Ångest 1 2 Tid

33 Medveten närvaro (mindfullness)  Vidareutveckling av KBT inspirerad av buddism, meditation  Perception utan värdering  Acceptans

34 Fall 4  Man 30 år, IT-konsult, ”utbränd” sedan 1 år, beskriver ögonsymtom, yrsel, stresskänslig  Sjukskriven heltid, provat Qigong, återkommit i deltids anpassat arbete, nu försämring Diagnos?

35 Fall 5  Kvinna 50 år: Hel sjukpension sedan mitten av 90-talet för fibromyalgi. Övervikt, typ-2- diabetes och hypertoni. ”Tjockjournalspatient”.  Nyckelfrågor?  Diagnos?

36 Resultat forts  97 % av patienterna anser att ”KBT-grupper” ska finnas på vårdcentralen  55 % av patienterna anser sig vara i behov av uppföljande samtal  Vi väntar på insamling och analys blodprover  Kurser för distriktsläkare i diagnostik och metod för Provinsialläkarstiftelsen, hittills 3 vårdcentraler ute i landet som använder manualen i gruppbehandling.

37 Sammanfattning Nyckelfrågor: När symptom? Katastroftanke? Dolda ”skamliga” besvär Intervjuformulär: MINI 06 Grundpsykiatri och diagnoser i första hand - Nya diagnoser utmattning, mindre vanligt Lägsta effektiva dos: psykoedukation, strategier, självhjälpsböcker Inte bidra till ökat undvikande, överutredning, sjukskrivning etc, ”curlingsjukvård”

38  ”Fri från oro, ångest och fobier”. Farm Larsson,Wisung  ”Vem är det som bestämmer i ditt liv?” Nilsonne  ”Att leva ett liv – inte vinna ett krig” Kåver  ”Att välja glädje” Pollak  ”Självkänsla nu!” Törnblom  ”Ingen panik”, ”Social fobi”  ”Sov gott” Jernelöv  Hej Ångest! Körskola till livet

39

40 TACK!! sandra.af.winklerfelt@vakro.se


Ladda ner ppt "Sandra af Winklerfelt Specialist i Allmänmedicin VC Kronan Sundbyberg."

Liknande presentationer


Google-annonser