Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Unga vuxna med självskadebeteende; effekter av Dialektisk beteendeterapi vid SU/Mölndal och SÄS/Borås psykiatri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Unga vuxna med självskadebeteende; effekter av Dialektisk beteendeterapi vid SU/Mölndal och SÄS/Borås psykiatri."— Presentationens avskrift:

1 Marita Hällgren Leg. Psykolog, psykiatrisk mottagning Krokslätt, Mölndal

2 Unga vuxna med självskadebeteende; effekter av Dialektisk beteendeterapi vid SU/Mölndal och SÄS/Borås psykiatri

3 Medarbetare Marita Hällgren, SU/Mölndal Birgitta Lundgren-Pierre, SU/Mölndal Bodil Persson, SÄS Tommy Skjulsvik, SÄS

4 Finansiering av projektet med Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen

5 Handledare Curt Nyström

6 Personlighetsstörning Inom psykiatrin ökar andelen unga patienter med personlighetsstörningsproblematik karakteriserat av identitetsstörning, instabila relationer, separationssvårigheter, bristande impulskontroll, självdestruktivitet, suicidala handlingar, känslomässig labilitet, tomhetskänslor, periodisk ångest och/eller nedstämdhet. Patientgruppen har stor slutenvårdskonsumtion med täta inläggningar.

7 Syfte Studien syftar till att identifiera behandlingsframgång vid DBT och treatment as usual avseende symtomlindring, minskad suicid/självskade/riskbeteende, ökad funktionsnivå, förbättrat interpersonellt fungerande, ökad livskvalitet.

8 Urval Patienter som söker till psykiatrisk öppenvård inom SU/Mölndal och SÄS/Borås och som blir anmälda till studien av sin behandlare alternativt påbörjar DBT behandling

9 Inklusionskriterier Ålder 18 år och uppåt Kvinnor och män
Diagnos emotionell instabil personlighetsstörning samt suicid/självskade/riskbeteende

10 Exklusionskriterier Patienten har tidigare deltagit i liknande behandling Pågående regelbundet missbruk Allvarlig pågående somatisk sjukdom som omöjliggör deltagande Allvarlig psykisk sjukdom som omöjliggör deltagande

11 Parametrar Boende Fullgjord utbildning Sysselsättning
Försörjning de senaste 12 månaderna Aktuell försörjning Utövat våld Slutenvårdsdagar de senaste 12 månaderna Självskadebeteende de senaste 12 månaderna Suicidalt beteende de senaste 12 månaderna

12 Parametrar (forts) SCID-II (självskattning och intervju)
M.I.N.I. (axel I diagnos) AUDIT (alkohol) DUDIT (droger) KABOSS-S (psykiatriska symtom) SUAS (suicidalitet) DSHI-9 (suicidalitet) DES (dissociation) IIP (interpersonella svårigheter) FFMQ (mindfulness) CORE-OM (psykisk hälsa: välbefinnande, problem, fungerande, risker) MANZA (livskvalitet) GAF (funktion och symtom) Närvaro ConSat (tillfredsställelse med behandlingen)

13 SCID-II baseline Bedömning av personlighetstörning m h a SCID-II intervju vid baseline Baserad på 10 patienter Y-axeln: Andel patienter (%) som uppfyller kriterierna för personlighetsstörningen X-axeln: fobisk, osjälvständig, tvångsmässig, passiv-aggressiv, depressiv, paranoid, schizotyp, schizoid, histrionisk, narcissistisk, borderline, anti-social personlighetsstörning

14 MINI baseline Axel I diagnos utifrån MINI intervju
Baserad på 5 patienter Y-axeln: Andel patienter (%) som uppfyller kriterierna för respektive diagnos X-axeln: depression påg, depression tid, egentlig depressionsperiod med melankoliska drag påg, dystymi, suicidalitet, manisk episod påg, manisk episod tid, hypoman episod tid, paniksyndrom påg, paniksyndrom tid, agorafobi påg, social fobi påg, tvångstankar/tvångshandlingar påg, PTSD

15 MINI baseline Axel I diagnos utifrån MINI intervju (forts)
Y-axeln: Andel av patienterna (%) som uppfyller kriterier för respektive diagnos X-axeln: alkohol beroende, alkohol missbruk, substans beroende, psykotiskt syndrom någonsin, psykotiskt syndrom påg, förstämningssyndrom med psykotiska drag någ, förstämningssyndrom med psykotiska drag påg, anorexi, bulimi, anorexi med hetsätning,GAD

16 Psykisk hälsa Baselinevärden för 12 patienter vid självskattning (CORE-OM)
Välbefinnande=subjektivt välmående Problem/symtom=ångestproblem, depressionsproblem, fysiska problem, traumarelaterade problem Fungerande=fungerande i nära relationer, fungerande allmänt, fungerande socialt Risker=risker för egna personen, risker mot andra Medelvärde och standardavvikelse för icke-klinisk normgrupp, kvinnor: Välbefinnande: 1,17 0,74 Problem: 1,25 0,70 Fungerande: 0,91 0,56 Risker: 0,13 0,32

17 Depression, Ångest, Tvång, Borderline
Symtom relaterade till depression, ångest, tvång samt borderline Baselinevärden för åtta patienter vid självskattning (KABOSS) Gränsvärde för uttalade symtom 33,3

18 Interpersonella problem Baselinevärden för sex patienter vid självskattning (IIP)
Y-axeln: T-poäng (T-poäng > 70 indikerar svårigheter i relation till normer) X-axeln: dominerande/kontrollerande hämndlysten/självupptagen kall/avvisande socialt hämmad undfallande alltför tillmötesgående självuppoffrande påträngande/behövande totalt


Ladda ner ppt "Unga vuxna med självskadebeteende; effekter av Dialektisk beteendeterapi vid SU/Mölndal och SÄS/Borås psykiatri."

Liknande presentationer


Google-annonser