Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EnergiIntelligent Dalarna Klimat- och Energistrategi för Dalarna Bearbetning efter samrådet under 2009 22 synpunkter har kommit in + Synpunkter från samrådsmöten,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EnergiIntelligent Dalarna Klimat- och Energistrategi för Dalarna Bearbetning efter samrådet under 2009 22 synpunkter har kommit in + Synpunkter från samrådsmöten,"— Presentationens avskrift:

1 EnergiIntelligent Dalarna Klimat- och Energistrategi för Dalarna Bearbetning efter samrådet under 2009 22 synpunkter har kommit in + Synpunkter från samrådsmöten, mm  Strategiska frågor inom 9 områden ska ”lösas” (R).  Fördjupade analyser och genomförandebeskrivningar påbörjas för resp. sektor. Slutversion arbetas fram under 2010

2 EnergiIntelligent Dalarna Synpunkter på strategin  Mer om konsumtion  Mer om byggnaders energiprestanda  Ta med geotermisk energi som förnybart  Positiva till det material som presenteras  Energibesparingar även i hyreshus  Komplettera med Hälsofrämjande för hållbar utveckling  Prioritera bland åtgärderna  Mer om spillvärme  Viktigt med statistik för uppföljning  Tydligare målbilder behövs  Tydligare struktur  Incitamentssystem viktiga  Bilsnål samhällsplanering viktig  Mer långtgående mål  Energikonsekvensbeskrivningar till alla planer och beslut  Processindustrins energianvändning viktig att ta upp  Rollfördelning mellan aktörer

3 EnergiIntelligent Dalarna Utsläpp av växthusgaser Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska år 2020 vara minst 30 procent lägre än 1990. Målet gäller verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Effektivare energianvändning Energianvändningen i Skåne ska år 2020 vara 10 procent lägre än genomsnittet för åren 2001-2005. Målet avser slutlig energianvändning. Förnybar el Produktionen av förnybar el i Skåne ska år 2020 vara 6 terawattimmar högre än år 2002. Tydligare mål …. exempel från Skåne

4 EnergiIntelligent Dalarna Biogas Biogasproduktionen i Skåne ska vara 3 terawattimmar år 2020. Transporter Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska år 2015 vara 10 procent lägre än år 2007. Klimatanpassning I alla kommuner i Skåne ska senast år 2015 risker för översvämningar, ras, skred och erosion vara identifierade och analyserade. Kommunerna ska beakta riskerna i sin fysiska planering och ha tagit fram förslag på åtgärder för anpassning av befintlig miljö. ……mål från Skåne

5 EnergiIntelligent Dalarna Statligt stöd till vidareutveckling och genomförande av regionala klimat- och energistrategier Länsstyrelsen har fått ökat anslag med 1,3 milj kr som stöd för arbetet med regionala klimat- och energistrategier 1 milj kr får användas för Länsstyrelsens arbete med: - strategisk samordning och ledning - vidareutveckling och genomförande Minst 300 000 kr ska användas som bidrag till andra regionala och lokala aktörers medverkan i arbetet. Vilka?

6 EnergiIntelligent Dalarna Minst 300 000 kr får användas som bidrag till andra regionala och lokala aktörers medverkan i arbetet. Här är några förslag:  Philipp Weiss projekt, konsekvensanalys av bebyggelsen  Region Dalarna, fortsättning efter konsekvensanalys transportstrategin  Industrins möjligheter i energiomställningen, konsekvensanalys  Vindkraftens potential i länet  Solenergins potential i länet  Insatser för att nå de verkliga rådgivarna på basplanet, rörmokaren, glasmästaren, snickaren, entreprenören, att i första hand rekommendera energieffektiviserande åtgärder. Möten, diskussioner, utbildning…  fler idéer?

7 EnergiIntelligent Dalarna Lokalt och regionalt klimatarbete + budgetprop. Regeringens bedömning: Länsstyrelser och kommuner är tillsammans med de regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan som etablerats i landet viktiga aktörer i arbetet med att genomföra den nationella klimatstrategin. Regeringen avser att förstärka energi- och klimatarbetet i de kommuner och landsting som tecknar frivilliga avtal om energieffektivisering med Energimyndigheten. Ekonomiskt stöd finns! Dessutom kommer energikartläggningscheckar som ska stimulera små och medelstora företag att effektivisera sin energianvändning. Klimatproposition och Energiproposition 2008/09:162/163

8 EnergiIntelligent Dalarna Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting ”Alla kommuner och landsting som åtar sig att fastställa en strategi för energieffektivisering, arbeta aktivt med strategin och genomföra åtgärder kan ansöka om ett årligt ekonomiskt stöd hos Energimyndigheten. ” Totalt avsätts 99 milj kr per år fram till 2014 Hanteras av Energimyndigheten

9 EnergiIntelligent Dalarna

10 Tema: Skapa verkstad - hur får vi saker att hända? Föreläsningar på förmiddagen Klara: - Carl Mossfeldt, Tällberg Foundation - Sven Hunhammar, Naturvårdsverket Väntar på svar från: - Astrid Fell, Energimyndigheten - Idéer som vi bearbetar: - Ola Alterå - Louise Trygg, Linköpings Universitet - Nanny-Maja Anderback - Arne Forstenberg, Global Focus/WWF - m fl Energiseminariet 25 maj 2010

11 EnergiIntelligent Dalarna Tillfrågade – har tackat nej: •Johan Rockström, Stockholm Environment institute • Andreas Carlgren, miljöminister • Lars-Erik Liljelund, Statsrådsberedningen • Biskop Thomas Söderberg • Katarina Eckerberg, Stockholm Environment institute • Anne-Grete Hestnes, professor Trondheim Universitet • Klas Eklund, SEB • Mats Leijon, Ångströmslaboratoriet • Ewa Wäckelgård, Högskolan Dalarna • Astrid Fell, Energimyndigheten??

12 EnergiIntelligent Dalarna •Kristina Persson, fd landshövding i Jämtland, Global utmaning •Sasja Beslik, chef för etisk analys på Banco (var med på Byggforum) •Göran Berndes, Chalmers •Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen •Maria Wetterstrand •Anneli Hulthén, kommunstyrelseordförande Göteborgs stad •Lena Ek, EU-parlamentariker •Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria och författare •Sandro Scocco, ekonom, tidigare ITPS •Carl Folke, chef på Stock­holm Resilience Centre och Beijerinstitutet •Carina Lundberg Markow, chef för Etisk analys på Folksam •Karin Stenmar och Annika Axelsson, grundare av Dem Collective •Lena Sommestad, fd vd för Svensk Fjärrvärme •Göran Carstedt, Clinton Climate intitative •Kenneth Hermele, ekonom •Jan Eksvärd, Ulf Jobacker, LRF •Lina Bertling, Chalmers •Anders Wijkman, Tällberg Foundation •Kjell Jansson, Dalavind •Carina Håkansson, Dalakraft •Stefan de Vylder

13 EnergiIntelligent Dalarna Minisemiminarier, workshopar, rundabordssamtal efter lunch  Våra nio strategiska områden  Ungdomars energi- och klimatstrategi 2030 – 2050  Del i arbetet med den regionala klimatstrategin  …….. ….. fortsättning följer på Tällberg Forum och Rework the World Leksand 2 – 5 juni 2010 Energiseminariet 25 maj 2010

14 EnergiIntelligent Dalarna

15 • Klimat- och energistrategi för Dalarna, arbete med slutlig version o Hur går vi vidare med de strategiska frågorna o Konsekvensbeskrivningar av bebyggelse, transporter, näringsliv • Fortsatt stöd till kommunernas klimatstrategiarbete • Kopplingen till kommunernas översiktsplanering • GREEN, Gränslöst energiarbete i fjällen • Energiseminariet i maj 2010 • Stimulera energiarbete inom näringslivet • Stimulera energieffektivisering byggnader samarbete med ByggDialogen Vad händer i EnergiIntelligent Dalarna

16 EnergiIntelligent Dalarna


Ladda ner ppt "EnergiIntelligent Dalarna Klimat- och Energistrategi för Dalarna Bearbetning efter samrådet under 2009 22 synpunkter har kommit in + Synpunkter från samrådsmöten,"

Liknande presentationer


Google-annonser