Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Alkohol- och drogsituationen nationellt och lokalt” Alkohol och narkotika i Gävleborg ur ett folkhälsoperspektiv Lotta Östlund, sociolog och utredare,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Alkohol- och drogsituationen nationellt och lokalt” Alkohol och narkotika i Gävleborg ur ett folkhälsoperspektiv Lotta Östlund, sociolog och utredare,"— Presentationens avskrift:

1 ”Alkohol- och drogsituationen nationellt och lokalt” Alkohol och narkotika i Gävleborg ur ett folkhälsoperspektiv Lotta Östlund, sociolog och utredare, Samhällsmedicin Region Gävleborg, Kunskap till praktik, nationell Baskurs 1: Riskbruk, missbruk och beroende Söderhamn 2010-09-29

2 Folkhälsa = •Uttryck för befolkningens hälsotillstånd •Tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan •En god folkhälsa innebär att hälsan bör vara så bra som möjligt och så jämlikt fördelad som möjligt

3

4

5

6 Gemensamma riskfaktorer – samma levnadsvanor Hjärt- och kärlsjukdom Psykisk sjukdom CancerSkador Bestämnings- faktorer valdeltagande utbildningsnivå valdeltagande utbildningsnivå deltagande i arbetslivet ohälsotal socio- ekonomi Levnadsvanorfysisk aktivitet kost/övervikt/fetma tobak alkohol fysisk aktivitet alkohol fysisk aktivitet kost/övervikt/fetma tobak alkohol Sjuklighet Dödlighet

7 Ojämlikhet i hälsa  Sociala skillnader i levnadsvanor – sociala skillnader i sjukdomsrisk  Dålig ekonomi och brist på inflytande över arbete och livssituation ökar kraftigt sårbarheten för sjukdomar  Konsekvenserna av sjukdom kraftigt socialt snedfördelade, ex. alkoholrelaterad sjukdom och död  Innebär att enbart informationsinsatser otillräckliga – andra metoder krävs för att minska sociala skillnader i hälsa Källa: Lägesrapport om livsstilsfrågor. Livsstilsrapport 2008, Statens Folkhälsoinstitut, A 2008:05

8 Riskabla alkoholvanor i Sverige Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2009 (16-84 år) Andel i procent kvinnormänsamtliga 101814 Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2007, bearbetningar: Samhällsmedicin Gävleborg • Könsskillnad – större andel män • Åldersskillnad – andelen minskar med stigande ålder • Större andel för män bland grupperna: - Arbetslösa - Någon gång varit i ekonomisk kris - Saknar kontantmarginal - Låg inkomst (Motsvarande skillnader finns ej för kvinnor d.v.s. dessa faktorer påverkar mäns alkoholkonsumtion men inte kvinnors)

9 Riskabla alkoholvanor i Sverige: Åldersgrupper Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2009 (16-84 år) Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2007, bearbetningar: Samhällsmedicin Gävleborg Andel i procent kvinnormän 16-29 år 2832 30-44 år 818 45-64 år 614 65-84 år 25

10 Riskkonsumtion alkohol i Gävleborgs län Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2007 (18-84 år) Andel i procent KvinnorMän andel antalandel antal Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2007, bearbetningar: Samhällsmedicin Gävleborg Riket9,5325 00016,9580 000 Länet9,18 90015,616 000 • Länet ligger på samma nivå som riket • Relativt stabilt mönster sedan 2004 • Könsskillnad • Liknande åldersskillnader som i riket • I princip inga geografiska skillnader inom länet • Inga skillnader mellan inkomstklasser

11 Sverige: Använt cannabis någon gång Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2009 (16-84 år) Andel i procent kvinnormänsamtliga 81611 Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2007, bearbetningar: Samhällsmedicin Gävleborg • Könsskillnad – större andel män • Åldersskillnad – andelen minskar med stigande ålder • Större andel för män bland grupperna: - Arbetslösa, studerande - Någon gång varit i ekonomisk kris - Låg inkomst (Motsvarande skillnader finns ej för kvinnor d.v.s. dessa faktorer påverkar mäns cannabisanvändning men inte kvinnors)

12 Sverige: Använt cannabis, åldersgrupper Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2009 (16-84 år) Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2007, bearbetningar: Samhällsmedicin Gävleborg Andel i procent kvinnormän 16-29 år 1626 30-44 år 821 45-64 år 511 65-84 år 00

13 Använt cannabis: Gävleborgs län Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2007 (18-84 år) Andel i procent KvinnorMän andel antalandel antal Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2007, bearbetningar: Samhällsmedicin Gävleborg Riket7,5250 00014,0477 000 Länet5,45 0009,79 300 • Länet ligger på en lägre nivå än riket • Relativt stabilt mönster sedan 2004 • Könsskillnad • Liknande åldersskillnader som i riket men på en lägre nivå • Små geografiska skillnader inom länet • Högre andel bland män i lägsta inkomstklassen, inga skillnader för kvinnor med avseende på inkomst

14 (Källa: Alkohol- och narkotikautvecklingen i siffror, FHI)

15

16 Skolelevsundersökning Gävleborgs län •Klassrumsenkät åk 9 respektive gymnasiet år 2 •Samfinansierad enkätserie sedan 1996 •Samtliga kommuner i länet, landstinget och Länsstyrelsen •CAN genomför undersökningen •Samhällsmedicin bearbetar, analyserar och återrapporterar resultatet till kommunernas drogsamordnare

17 Alkohol/narkotika ungdomar : Nationella trender Källa: Nationell CAN-undersökning 2010 •Minskning av alkoholkonsumtionen bland 15- åringar •2010 lägsta nivån någonsin bland pojkar •56 % av pojkarna, 65 % av flickorna dricker alkohol •Även berusningsdrickandet har minskat •9 % av pojkarna, 7 % av flickorna använt narkotika (tidigare ökning avstannat) •”Haft möjlighet prova narkotika” ligger högt jämfört med början på 1990-talet

18

19

20

21 Alkoholvanor Gävleborg

22

23

24

25

26

27 Alkohol/narkotika i Gävleborg - sammanfattning •Stabila mönster över tid •Medelåldern för första berusning ligger konstant mellan 13 och 14 år sedan vi började mäta detta 1996 – går ej nedåt i åldrarna •15 % bland flickor respektive pojkar i årskurs 9 är högkonsumenter av alkohol •I gymnasiet är andelen konstant kring 40 % bland pojkar •Bland flickor på gymnasiet har andelen ökat de senaste 10 åren till 25 % •Hembränt har minskat medan smuggelsprit ökat •Hembränt är vanligare i länet än i riket •Andelen som använt narkotika är konstant i länet under perioden 1996-2008

28 Preventionsmatris Källa: Bearbetad efter Stiftelsen Soberkonsult 1993-1994, s.21 samt efter Kumpfer 2002, s.26

29 Referenser •Alkohol- och narkotikautvecklingen i siffror, Statens folkhälsoinstitut 2010 •Folkhälsorapport 2009, Socialstyrelsen •Kumpfer 2002: Prevention of Alcohol and Drug Abuse: What works? I ”Strategic Plan for Interdisciplinary Faculty Development: Arming the Nation´s Health Professional Workforce for a New Approach to Substance Use Disorders”, Haack M. R. och Adger H. (eds), Association for Medical Education and Research in Substance Abuse (AMERSA) US •Samhällsmedicin Gävleborg 2010: Systemet för epidemiologisk bevakning, www.lg.se/smg ”Hur mår Gävleborg”, ”Kommunprofiler”, ”Nationell folkhälsoenkät”, Alkohol- och drogvaneundersökning”www.lg.se/smg •Skolbarns hälsovanor 2005/2006, M Danielson, FHI 2006:10 •Stiftelsen Soberkonsult (1993-1994): Förebygga, Upptäcka, Åtgärda. Idéskrift om kommuners och landstings strategi mot alkohol och andra droger. •Social fördelning av ohälsa – förklaringar, Sven Bremberg, Nationella folkhälsopolitikens målområden,Statens Folkhälsoinstitut, www.fhi.sewww.fhi.se

30 Tack för uppmärksamheten! www.lg.se/smg charlotta.ostlund@lg.se www.lg.se/smg


Ladda ner ppt "”Alkohol- och drogsituationen nationellt och lokalt” Alkohol och narkotika i Gävleborg ur ett folkhälsoperspektiv Lotta Östlund, sociolog och utredare,"

Liknande presentationer


Google-annonser