Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energilösningar för framtidens boende. Agenda 1.Om Uppsalahem 2.Miljöledningssystemet och miljöaspekter 3.Energiarbete 4.Nyproduktion 5.Förnyelse 6.Pågående.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energilösningar för framtidens boende. Agenda 1.Om Uppsalahem 2.Miljöledningssystemet och miljöaspekter 3.Energiarbete 4.Nyproduktion 5.Förnyelse 6.Pågående."— Presentationens avskrift:

1 Energilösningar för framtidens boende

2 Agenda 1.Om Uppsalahem 2.Miljöledningssystemet och miljöaspekter 3.Energiarbete 4.Nyproduktion 5.Förnyelse 6.Pågående arbete och framtida projekt

3 Om Uppsalahem ●Vi har lika många bostäder som Mariestad har invånare ●Uppsalahem hyr ut 8 bostäder per dag ●Uppsalahem är landets näst största byggherre för hyresrätter ●Företagets marknadsvärde är 57 000 kr/person utslaget på Uppsalas invånare ●Nästan var sjätte person i Uppsala bor hos Uppsalahem ●I genomsnitt bygger Uppsalahem 115 m 2 nya bostäder om dagen

4 Miljöledningssystem ●Certifierade sedan december 2011 ●Certifieringsarbetet genomfördes i samarbete med Sweco som genomförde miljöinventeringen. ●Tillsammans med Uppsalahems styrgrupp togs de betydande miljöaspekterna fram och vi arbetar med tre av dessa

5 Avfall ●Avfallsmålet är under ombearbetning ●Sedan andra kvartalet 2011 får vi in statistik (vägd mängd) källsorterat avfall ●Förslag till nytt mål kommer vara att öka andelen källsorterat avfall av total avfallsmängd, detta innebär att vi kommer att sträva efter att både öka korrekt sortering och minska total avfallsmängd. ●Samarbeten med Uppsala vatten, Returpapperscentralen, Miljödagar, översyn av miljöstugor mm

6 Produkter Välja material och kemikalier med hänsyn till deras miljöpåverkan i hela livscykeln.

7 My Bodö 2012-03-22 Certifieringssystem, Robert af Wetterstedt WSP Environmental, Byggnadsfysik, SABO 2011-11-29

8 Miljöbyggnad- ett kvitto på miljöansvar My Bodö 2012-03-22 Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010

9 My Bodö 2012-03-22 SundaHus är ett verktyg för miljöbedömning och dokumentaion byggvaror. SundaHus ger en helhetsbedömning av produkten A, B, C eller D. I bedömningen ingår : •Ingående material och ämnen samt ingående råvaror •Byggvarans hälso- och miljöfarlighet under: - Tillverkningsskedet - Byggskedet - Bruksskedet - Avfallsskedet •Rivning samt restmaterial •Dokumentation

10 My Bodö 2012-03-22 Sunda hus- fortsättning

11 Energi hushålla med energiresurser, både genom att minska användningen av energi och att öka andelen förnyelsebar energi.

12 Miljönyckeltal ●Miljöaspekt Enhet Miljömål ●Värme kWh/m² -2,5 % per år till 2016 ●Vatten l/m² -1,5 % per år till 2016 ●Fastighetsel kWh/m² -1,5 % per år till 2016 ●Avfall Kg/m² -5 % per år till 2012 ●MIBB antal/år 1000st lägenheter per år ●Transporter körda mil -1,5 % per år till 2012 ●Koldioxid Ton/ m² -2,5 %per år till 2016 Uppsalahem 2012

13 Insatsområden i befintliga byggnader •SRÖ projekt •Inreglering värmesystem •Förbättring av klimatskal •Ventilationsåtgärder •Garagekonverteringar •Uppgradering befintlig teknik •Olja/el bort •Vattenspar •Fastighetsel (eljakten) •Avvikelsehantering •Komplettering med förnybar energi

14 Försörjningssituation Värme • 97 % fjärrvärme • 1 % olja • 1 % elvärme • 1 % pellets Fastighetsel •100 % Vattenkraft Vatten •Individuell vattenmätning installeras i nyproduktion och större ombyggnationer.

15 Kostnadsutveckling

16 Högt satta mål Uppsalahem 2012 Energianvändning i fastigheternaVärmeförbrukning Sedan 2003 har värmeanvändningen minskat med 15 procent.

17 Energiplaner ●Tre energiplaner −Värme -2,5 % per år (Prognos: 2 % över mål) −El -1,5 % per år (Prognos: 5 % under mål) −Vatten-1,5 % per år (Prognos 10 % över mål) ●Nyproduktion Mål: 55 kWh/m², år (BBR) (Införs 2012-2014) ●Förnyelse Mål: Optimalt ekonomiskt, projektbaserat −Utveckling av kravställande och ramhandlingar (Fastighetstekniskt råd) −Utveckling av analysmodell −Sveby

18 Uppsalahem 2011 Ägardirektiv: Bygga 500 lgh/år Energimål: 55 kWh/m², år (BBR 90 kWh/Atemp, år) Frodeparken:54 kWh/m²,år Pilotprojekt:40 kWh/m², år Nyproduktion

19 P2 media Uppsalahem Beräkning Frodeparken Omräkning BOA+LOA Snitt Bostad Fastighetsel1922 Värme4350158 Tillskott sol-8-90 Totalt:5463180 Vatten l/m²120013801650 Solceller: Moduler 864 st Toppeffekt 86 kWt Fasadyta 900 m² Solceller 675 m² Elproduktion 64 000 kWh/år Frodeparken

20 Holmfrid ●Minienergihus i centrala Uppsala ●45 kWh/m 2 (A-temp) ●Miljöbyggnad silvernivå ●Sunda hus, miljöbedömning av byggvaror ●Solvärme ●Odlingslotter

21 Energiuppföljning nyproduktion

22 Påverkan på resultat

23 Erfarenheter nyproduktion ●Brukarbeteendet spelar en allt större roll ●Indata osäkra, brukarbeteende & verksamhetsrelaterat ●Komplicerat att följa upp pga systemgräns ●BBR´s energikrav är ”lågt” ●”Lätt” att bygga 55-65 kWh/m², år ●Snabb teknikutveckling ●Brister finns i erfarenhet och kompetens i branschen ●Svårt få in anbud ●Partnering kan vara ett effektivt arbetssätt ●Förbättringspotential finns Uppsalahem 2011

24 Varför förnyar Uppsalahem •Tekniska behov •Energieffektivisering •Dagens och framtida hyresgästers krav på sin bostad •Ekonomi •Tillgänglighet

25 Hur går en förnyelse hos Uppsalahem till? Uppsalahem 2012 Analys 6 mån Program & Projektering samt Godkännadeprocessen 18 mån Upphandling 3 mån ProduktionFörvaltning Beslutspunkt 1 Analys- rapport antas av styrgrupp Beslutspunkt 2 Investerings- beslut av Styrelsen Materialet som tagits fram i analysskedet presenteras för styrgruppen. Styrgruppen tar beslut om projektet ska gå vidare till programskede. Beslutspunkt 1 är utgångspunkten för att följande ska ske: • Projektgrupp bestående av projektledare och ombyggnadsvärd/ar tar över projektet • Påbörja hyresförhandling • Stopp av HLU • Uthyrning på korttidsavtal • Första informationen till hyresgästerna • Programskedet kan påbörjas I analysskedet tar en arbetsgrupp fram: • Bedömt åtgärdspaket & energibesparing • Uppskattad ekonomi • Ungefärlig tidplan • Kommunikationsplan • Etc…. När anbuden inkommit och utvärderats tar styrelsen ett investerings- beslut och projektet kan gå in i produktionsfasen. Ledningsgruppen har tagit beslut om den övergripande förnyelseplanen. Ledningsgruppen har tillsatt en övergripande styrgrupp för alla förnyelseprojekt. Denna styrgrupp består av fastighetschefer, ekonomichef, IT-chef samt byggchef. Beslutspunkt 3 Styrelsen beslutar att projektet kan avslutas •Ansvaret för kund övergår till förvaltningen vid inflytt i ombyggd lägenhet. • Hela fastigheten lämnas över till förvaltningen när entreprenaden slutförts. • Under garantitiden svarar Fastighetsutveckling för hanteringen av eventuella fel som kan betecknas som garantifel Förvaltningen ansvarar för att ta fram en områdesplan med omfattande nulägesbeskrivning samt tankar om områdets framtid.

26 Förnyelseplanering Totalt sett planeras för renovering av ca 3 800 lägenheter under 2010–2020. ProjektAntal lägenheterByggtid Kvarngärdet4902008-2015 Haubitsen1262010-2012 Gunsta152011-2012 Gröna gatan 5452009-2014

27 Bakgrund, Gröna gatan Länge känt som Europas längsta sammanhängande huskropp ●Antal lägenheter: 918 (545 som är aktuella för renovering) ●Lägenhetsstorlekar: 1-4 rum och kök, många små lägenheter ●Antal våningar: 3, plus källare ●Tillgänglighet: Trapphus ●Värmesystem:Fjärrvärme ●Ventilationssystem:F ●Byggnadsår: 1952-55 ●Övrigt: Fritidsområden, fritidsgård och kvartersgård finns inom området.

28 Gröna gatan

29 Uppsalahem 2012 Johannesbäcksgatan 48A-B ●Projektstart 2009 ●14 lgh och 2st lokaler (efter ombyggnation18 lgh) ●Identifiering av insatser/åtgärder som behövs för att nå 50 %. ●Mål, -60 kWh/m², år (-50 % energi) Analysarbetet: ●Energiberäkningar av byggnadernas befintliga skick, kalibrering till inom 10 % ●Lönsamhetskalkyler som utgår från BeBo:s kalkylförutsättningar ●Boendeenkät för att följa upp inomhusklimat Uppföljning av teknik och ekonomi: ●Planering av mätningar och uppföljning i inledningsskedet ●Ekonomisk transparens av åtgärdskostnader.

30 Uppsalahem 2012 Genomförda åtgärder Värmeisolering: ●Vindsbjälklag, utfackningsväggar i vardagsrum isolerades på insidan, invändig tilläggsisolering i radiatornischer, invändig tilläggsisolering av ytterväggar i f.d. lokaler Lufttätning: ●Skafferiventiler har isolerats och murats igen, nya tätningslister i fönster. Fönster & dörrar: ●Bef. karm har kompletterades med isolerglasruta, nya fönster i badrum och i nya lägenheter. Nya balkongdörrar och nya lägenhetsdörrar.

31 Uppsalahem 2012 Forts. genomförda åtgärder Ventilation: ●FTX-installation med roterande värmeväxlare, nya fläktrum i källarplan Värmesystem: ●Samtliga radiatorer byttes och 2-rörsystem installerades. Förberedelse för individuell komfortmätning av värme VA-system: ●Stambyte, snålspolande armaturer och badrummen byggdes ut Övriga åtgärder: ●I trapphus och källare monterades nya LED- armaturer med närvarostyrning ●Individuell mätning av kall- och varmvatten ●Ny elcentral i källare samt ny matning och nya elinstallationer ●Nya vitvaror

32 Resultat ●Halverad värmeförbrukning ●-28 % energi till varmvattenberedning (-6,1 kWh/m², år) ●- 40 kWh/m², år uppmätt besparing totalt (35 %) ●Större ökning av fastighetsel än förväntat ●Osäker indata för el gav stor osäkerhet i faktiskt resultat ●Åtgärdspaketet blev inte lönsamt med BeBo´s kalkylförutsättningar, dock krävs inga stora ändringar för att den ska bli lönsam

33 Erfarenheter och förändringar ●Osäker och troligen för låg elförbrukning i indata (2,9 KWh/m², år) ●Entreprenadkostnader har inte särredovisats i tillräcklig stor utsträckning, merkostnaderna energiåtgärder blev inte klarlagda fullt ut ●Valda livslängder i kalkyl påverkar utvärderingen ●Fuktrisker med invändig isolering, bevakning krävs pga misstag i utförande ●Renoveringsgips i fortsatta etapper istället för att riva bort tapeter ●Byte av hela balkongpartiet istället för bara balkongdörr ●Byte av fönster istället för att renovera dem

34 Pågående och fortsatt arbete ●Översyn av analysmodell, optimalt energimål ●Ny uppdaterad modell för lönsamhetsbedömningar, prioriteringar och urval ●Strategi för ny- och förnybar teknik ●Vattensparstrategi ●SVEBY ●Eventuellt nytt BeBo projekt i ytterområde ●Med mera…

35 Tack för idag! Anna Freiholtz Tf Miljö- och energichef Telefon: 018-727 34 89 E-post: anna.freiholtz@uppsalahem.se Tomas Nordqvist Energisamordnare Telefon: 018-727 37 67 E-post: tomas.nordqvist@uppsalahem.se


Ladda ner ppt "Energilösningar för framtidens boende. Agenda 1.Om Uppsalahem 2.Miljöledningssystemet och miljöaspekter 3.Energiarbete 4.Nyproduktion 5.Förnyelse 6.Pågående."

Liknande presentationer


Google-annonser