Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elever & föräldrar åk 6 HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Ett naturligt val!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elever & föräldrar åk 6 HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Ett naturligt val!"— Presentationens avskrift:

1 Elever & föräldrar åk 6 HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Ett naturligt val!

2 VAL •Val inför åk 7 = viktigt val •Skolval senast den 14 februari på webben •Garanterad plats •Hänvisningsskola •Skolskjuts •Språkval - meritpoäng VAL, VAL…

3 Bra lokaler och utrustning Engagerade lärare - duktiga elever Längre pass i åk 9 med kompanjonlärare Skriva egna låtar som ges ut på CD Möjlighet till spel i grupp Sång och instrument via elevens val Lucia och avslutningar Musik

4 Elevperspektivet… •Stämningen på skolan •Delade klasser •Hitta på skolan •Frihet/ansvar •Arbetssätt •Läxor/prov •Raster •Idrottsförening •Elevens val •Ombyggnationen

5 Vad väntar er? •En nyrenoverad skola som uppfyller läroplanens och skollagens krav •Nu ca 370 elever i åk 7-9 •Behörig och kompetent personal som sätter elevens lärande och trygghet i centrum •Egen lagad skolmat i höst •Vi följer forskningen och strävar alltid efter att förbättra vår verksamhet •En fritidsgård på dagtid

6 Från åk 6 till åk 7 •Från störst på skolan till minst •Fler relationer med olika vuxna •Puberteten…. •Nya kompisar, nya roller •Skåp, klassrumsbyten, laborationer mm •Större rörelsefrihet och ansvar

7 Hur jobbar vi för att möta detta? •Gemenskapsdag i arbetslagen •Värderingsövningar i klasserna •Kontaktlärare •Vuxna i korridorerna •Elevstödjare •Arbetslag med eleven i centrum

8 3 ARBETSLAG Samverkan i 3 ARBETSLAG ~ för ett effektivt arbete kring eleverna! ABC 7A7C 8A1 8 A28 B1 8 B2 8C18C2 9A19A29B1 9 B2 9 B3 9 C1 9 C2 Bra helhetssyn på elevens skolgång Tydlig struktur för elevhälsoarbetet och elever med behov av särskilt stöd Ämnessamverkan

9 OMBYGGNATIONEN •Byggstart i september 2011 •Etapp 1 klart sommaren 2012 •Etapp 2 startar hösten 2012 •Färre elever •Paviljonger ersätter några klassrum •Fortsatt god kvalitet på verksamheten garanteras •Hela skolan klar hösten 2013 •Moderna lokaler för framtidens pedagogiska utmaningar

10

11

12 •EN - TILL - EN •Bärbara datorer till lärare och alla elever •Mål: Stärka den digitala kompetensen inom skolan •PIM-utbildning för alla lärare •Bidra till ökad lust för lärande •Hjälpmedel för alla i undervisningen •Stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter

13 kamratstödjare Varför? •Förebygga mobbning och andra kränkningarHur? •Två förtroendevalda kamratstödjare från varje klass •Likabehandlingsteam •Utbildning och regelbundna träffar

14 •96 % av våra elever trivs bra eller mycket bra visar vår trivselenkät •97 % har alltid kamrater att vara med på rasterna

15 •Upptäckt av mobbing rapporteras till de berördas kontaktlärare. •Samtal med berörda elever. •Elevernas vårdnadshavare informeras. •Gruppsamtal i klassen. •Dokumentation av händelserna och åtgärderna. •Rektor informeras. •Om mobbningen fortsätter, tas kontakt med skolans likabehandlingsteam. Akut hantering av mobbing

16 Hälsoprofil •God och näringsriktig skollunch •Mjölk och vatten - ingen måltidsdryck •Fritidsgårdens sortiment •Utomhuspedagogik

17 Varför en hälsoprofil? •Larmrapporter om stilla- sittande ungdomar Hur? •Arbetslagstid och utökad idrott på schemat i åk 8-9 •Teoripass kopplat till de praktiska momenten •Värdegrundsdiskussioner Vem undervisar? •Arbetslagen och idrottslärarna

18 En skola i rörelse En skola som ständigt strävar efter att utveckla sin verksamhet. Både lokaler och innehåll förändras. Fysisk och psykisk hälsa Olika motionsformer ska väcka intresse och därmed en meningsfull fritid. Medvetenhet om vilka faktorer som främjar en god hälsa. Träning i att VÅGA ta ställning! Relationer, mobbing m.m. diskuteras. Elevhälsan erbjuder samtal med kurator psykolog, skolsköterska och elevstödjare. Harmoni för kropp & själ!

19 Skolans prioriterade utvecklingsmål •Goda och likvärdiga kunskaper och färdigheter •Inkludering •Internationella kontakter

20 GODA OCH LIKVÄRDIGA KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER •Alla elevers resultat ska förbättras •Antalet elever som når målen ska öka •Andelen elever med behörighet till gymnasiet ska öka •Det genomsnittliga meritvärdet ska förbättras •Bedömning och betygssättning ska vara rättvis och likvärdig •Analys av resultaten

21 IUP IUP = Individuell utvecklingsplan & Bedömningsmatriser Tydliggör mål och kunskapskrav i betygskriterierna Elever och föräldrar ska veta på vilka grunder betygen sätts Bedömningsmatriser = stöd för bedömning - skriftliga omdömen enligt regeringens nya riktlinjer

22 HÖGRE MÅLUPPFYLLELSE •STRUKTUR OCH HÖGA FÖRVÄNTNINGAR •FORMATIV BEDÖMNING Eleven måste veta målen, vad den ska arbeta med och hur för att kunna utvecklas vidare •INKLUDERING

23 Inkludering Varför? •Gynnsam för alla elevers resultat visar forskningen • Stöd i Nya Skollagen 3 kap 7 §: ”Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör” •Elevernas självvärdering och motivation påverkas positivt. •Högre lärarförväntningar och positiva kamrateffekter •Motverkar differentiering, segregering och inlåsningseffekter

24 •Två lärare i klassen istället för nivågrupper och små fasta undervisningsgrupper •Svenska, matte och engelska prioriteras samt klasser med stora resursbehov •Elever med behov av särskilt stöd •Speciallärare och resurslärare •Resurserna omprövas efter behov •Läxläsningshjälp Inkludering Hur?

25 Internationella kontakter •Utbyte med Arden School i Solihull – Birmingham •Förvaltning – skolledning lärare - elever •Kontakter via skype och webkamera •Besök från England •Stipendium •Comeniusprojekt

26 Elevinflytande Varför? •Öka elevernas ansvar och inflytande med fokus på ökad måluppfyllelse Hur? •Utveckla elevens val mot valbara kurser för eleverna •Fördjupning/breddning inom kursplanerna •Nytt upplägg inför nästa läsår Elevens val

27 Det kommande arbetet •Skolledningen besöker eleverna i mars •Vi kommer att föra diskussioner med klasslärarna i åk 6 kring lämpliga gruppindelningar •I maj får eleverna besked om hur klasserna kommer att se ut •Eleverna kommer på besök till Norregård i maj/juni och träffar sin blivande klass och kontaktlärare

28 Varför ska du välja Norregårdskolan? •Samarbete med F-6 skolorna i vårt upptagningsområde •Bra lärare och goda resultat! •Satsning på ma, sv och en med bra stödundervisning i basämnena •Kommunal skola med många kulturer •Mer musik och idrott! •20-25 elever per undervisningsgrupp

29 Resultat •Vi hänger med! Bästa klass i Kronobergs län i DNs nutidsorienteringstävling - fyra år i rad – på 2000-talet. •Vi har goda resultat! Norregård har haft stabila resultat avseende meritvärde och andelen behöriga till gymnasiet det senaste åren •Våra betyg håller - hela vägen! Det visar de Nationella proven i åk 9….. och att våra elever klarar sig bra på gymnasiet.

30 Skolinspektionen Skolinspektionen gjorde en bastillsyn av Norregårdskolan den 31/1 och man var mycket nöjd med utbildningen. De flesta skolorna i kommunen får en breddad tillsyn, som är mer omfattande och längre. Norregårdskolan är den enda 7-9 skolan som endast får en bastillsyn. Skolinspektionen har via sin granskning av elevhälsan på Norregårdskolan under hösten 2011 inte identifierat några brister som behöver åtgärdas. Ett mycket gott betyg! Bastillsyn Elevhälsan

31 Ur Skolverkets rapport… ”… klimatet och attityderna bland elever och vuxna är överlag positivt. Samtal och bemötande eleverna emellan och mellan elever och vuxna är vänligt och respektfullt och arbetet tycks präglas av ett positivt och frimodigt förhållningssätt. Kunskapsresultaten är goda och det finns en beredskap för att möta elever som behöver särskilt stöd. I elevernas miljö finns det anledning att lyfta fram skolans bibliotek som ett gott exempel, som höjer kvaliteten för eleverna, i likhet med skolans lunchservering, som uppenbart är en betydande tillgång för såväl elever som skolans personal.”

32 ÖPPET HUS utgår 2012 Välkommen på besök!

33 VÄLKOMMEN i höst önskar personalen på Norregårdskolan!

34


Ladda ner ppt "Elever & föräldrar åk 6 HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Ett naturligt val!"

Liknande presentationer


Google-annonser