Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elever & föräldrar åk 6 HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Ett naturligt val!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elever & föräldrar åk 6 HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Ett naturligt val!"— Presentationens avskrift:

1 Elever & föräldrar åk 6 HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Ett naturligt val!

2 VAL VAL, VAL… Val inför åk 7 = viktigt val
Skolval senast den 14 februari på webben Garanterad plats Hänvisningsskola Skolskjuts Språkval - meritpoäng

3 Musik Bra lokaler och utrustning Engagerade lärare - duktiga elever
Längre pass i åk 9 med kompanjonlärare Skriva egna låtar som ges ut på CD Möjlighet till spel i grupp Sång och instrument via elevens val Lucia och avslutningar

4 Elevperspektivet… Stämningen på skolan Delade klasser Hitta på skolan
Frihet/ansvar Arbetssätt Läxor/prov Raster Idrottsförening Elevens val Ombyggnationen

5 Vad väntar er? En nyrenoverad skola som uppfyller läroplanens och skollagens krav Nu ca 370 elever i åk 7-9 Behörig och kompetent personal som sätter elevens lärande och trygghet i centrum Egen lagad skolmat i höst Vi följer forskningen och strävar alltid efter att förbättra vår verksamhet En fritidsgård på dagtid

6 Från åk 6 till åk 7 Från störst på skolan till minst
Fler relationer med olika vuxna Puberteten…. Nya kompisar, nya roller Skåp, klassrumsbyten, laborationer mm Större rörelsefrihet och ansvar

7 Hur jobbar vi för att möta detta?
Gemenskapsdag i arbetslagen Värderingsövningar i klasserna Kontaktlärare Vuxna i korridorerna Elevstödjare Arbetslag med eleven i centrum

8 Samverkan i 3 ARBETSLAG ~ för ett effektivt arbete kring eleverna!
C 7A 7C 8A1 8 A2 8 B B2 8C1 8C2 9A1 9A2 9B1 9 B2 9 B3 9 C C2 Bra helhetssyn på elevens skolgång Tydlig struktur för elevhälsoarbetet och elever med behov av särskilt stöd Ämnessamverkan Skolan indelas i fyra arbetslag; A, B, C, D med fyra-sex klasser i varje. Arbetslagen ger möjligheter till mer effektivt arbete kring eleverna!  Lärarna i ett arbetslag undervisar i den årskurs där de är kontaktlärare och någon årskurs till. Det ger en bra helhetssyn på elevens skolgång och goda förutsättningar till nära relationer. Vi får då en tydligare struktur för elevvårdsarbetet och bättre förutsättningar för ämnessamverkan i arbetslagen.

9 OMBYGGNATIONEN Byggstart i september 2011 Etapp 1 klart sommaren 2012
Etapp 2 startar hösten 2012 Färre elever Paviljonger ersätter några klassrum Fortsatt god kvalitet på verksamheten garanteras Hela skolan klar hösten 2013 Moderna lokaler för framtidens pedagogiska utmaningar

10

11

12 EN - TILL - EN Bärbara datorer till lärare och alla elever
Mål: Stärka den digitala kompetensen inom skolan PIM-utbildning för alla lärare Bidra till ökad lust för lärande Hjälpmedel för alla i undervisningen Stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter

13 kamratstödjare Varför? Hur? Förebygga mobbning och andra kränkningar
Två förtroendevalda kamratstödjare från varje klass Likabehandlingsteam Utbildning och regelbundna träffar

14 96 % av våra elever trivs bra eller mycket bra visar vår trivselenkät
97 % har alltid kamrater att vara med på rasterna

15 Akut hantering av mobbing
Upptäckt av mobbing rapporteras till de berördas kontaktlärare. Samtal med berörda elever. Elevernas vårdnadshavare informeras. Gruppsamtal i klassen. Dokumentation av händelserna och åtgärderna. Rektor informeras. Om mobbningen fortsätter, tas kontakt med skolans likabehandlingsteam. Den som upptäcker att en elev är mobbad, kontaktar den mobbades kontaktlärare eller någon annan vuxen på skolan, som i sin tur kontaktar elevens kontaktlärare. Upptäckare kan vara elever och vuxna i skolan, men även föräldrar. Kontaktläraren pratar med berörda elever. Eleverna uppmanas att berätta hemma. Kontaktläraren informerar berörda elevers vårdnadshavare. Kontaktläraren har gruppsamtal i klassen. Läraren dokumenterar händelserna och vad man har gjort. Rektor informeras. Om mobbningen fortsätter, tas kontakt med skolans likabehandlingsteam. All dokumentation förvaras i en akt på expeditionen

16 Hälsoprofil God och näringsriktig skollunch
Mjölk och vatten - ingen måltidsdryck Fritidsgårdens sortiment Utomhuspedagogik

17 Varför en hälsoprofil? Larmrapporter om stilla- sittande ungdomar Hur?
Arbetslagstid och utökad idrott på schemat i åk 8-9 Teoripass kopplat till de praktiska momenten Värdegrundsdiskussioner Vem undervisar? Arbetslagen och idrottslärarna

18 En skola i rörelse Fysisk och psykisk hälsa
En skola som ständigt strävar efter att utveckla sin verksamhet. Både lokaler och innehåll förändras. Fysisk och psykisk hälsa Olika motionsformer ska väcka intresse och därmed en meningsfull fritid. Medvetenhet om vilka faktorer som främjar en god hälsa. Träning i att VÅGA ta ställning! Relationer, mobbing m.m. diskuteras. Elevhälsan erbjuder samtal med kurator psykolog, skolsköterska och elevstödjare. Harmoni för kropp & själ! Eleverna ska ges möjlighet att prova på olika former av idrott och friluftsliv. Målet är att eleverna skall få prova att utöva flera olika motionsformer. Förhoppningen är att det kan leda till ett intresse och därmed en meningsfull fritid. Eleverna skall bli mer medvetna om hur kroppen fungerar, vad det gäller motion, kost, alkohol, narkotika och tobak.

19 Skolans prioriterade utvecklingsmål
Goda och likvärdiga kunskaper och färdigheter Inkludering Internationella kontakter Skolan satsar nu på följande prioriterade mål: Goda och likvärdiga kunskaper och färdigheter. Vårt mål är att alla elevers resultat avseende kunskaper och färdigheter ska förbättras. De individuella utvecklingsplanerna ska fungera som levande dokument i undervisningen. Förtydliga de mål, kravnivåer och kunskaper som står bakom betygskriterierna. Bedömningsmatriser används som stöd för bedömning. Öka elevernas ansvar och inflytande via gruppråd, elevråd och arbetslag samt via elevens val

20 GODA OCH LIKVÄRDIGA KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER
Alla elevers resultat ska förbättras Antalet elever som når målen ska öka Andelen elever med behörighet till gymnasiet ska öka Det genomsnittliga meritvärdet ska förbättras Bedömning och betygssättning ska vara rättvis och likvärdig Analys av resultaten

21 IUP = Individuell utvecklingsplan & Bedömningsmatriser
Tydliggör mål och kunskapskrav i betygskriterierna Elever och föräldrar ska veta på vilka grunder betygen sätts Mål: Att förtydliga de mål, kravnivåer och kunskaper som står bakom betygskriterierna Varför? För att elever och föräldrar ska bli mer förtrogna med på vilka grunder betygen sätts Hur? Bedömningsmatriser utarbetas som ett stöd för bedömning i samband med de individuella utvecklingsplanerna. Skriftliga omdömen utarbetas enligt regeringens nya riktlinjer. Bedömningsmatriser = stöd för bedömning - skriftliga omdömen enligt regeringens nya riktlinjer

22 HÖGRE MÅLUPPFYLLELSE STRUKTUR OCH HÖGA FÖRVÄNTNINGAR
FORMATIV BEDÖMNING Eleven måste veta målen, vad den ska arbeta med och hur för att kunna utvecklas vidare INKLUDERING Eleverna skall träna sig på att ta ställning i olika frågor som t.ex. gäller relationer med skolkamrater. Mobbing skall diskuteras. Eleverna skall öva sig på att hantera påverkan från massmedia.

23 Inkludering Varför? Gynnsam för alla elevers resultat visar forskningen Stöd i Nya Skollagen 3 kap 7 §: ”Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör” Elevernas självvärdering och motivation påverkas positivt. Högre lärarförväntningar och positiva kamrateffekter Motverkar differentiering, segregering och inlåsningseffekter Minska stress och öka välbefinnandet genom att införa mer utomhuspedagogik i undervisningen Forskningsresultat visar att barn rör sig mindre, mår sämre och är mer stressade än förr. Bättre välbefinnande förbättrar resultaten i det övriga skolarbetet Tillägg i LPO 94 (läroplanen för grundskola och förskoleklass) att elever ska ges möjligheter till fysisk aktivitet varje skoldag

24 Inkludering Hur? Två lärare i klassen istället för nivågrupper och små fasta undervisningsgrupper Svenska, matte och engelska prioriteras samt klasser med stora resursbehov Elever med behov av särskilt stöd Speciallärare och resurslärare Resurserna omprövas efter behov Läxläsningshjälp

25 Internationella kontakter
Utbyte med Arden School i Solihull – Birmingham Förvaltning – skolledning lärare - elever Kontakter via skype och webkamera Besök från England Stipendium Comeniusprojekt

26 Elevinflytande Elevens val Varför?
Öka elevernas ansvar och inflytande med fokus på ökad måluppfyllelse Hur? Utveckla elevens val mot valbara kurser för eleverna Fördjupning/breddning inom kursplanerna Nytt upplägg inför nästa läsår

27 Det kommande arbetet Skolledningen besöker eleverna i mars
Vi kommer att föra diskussioner med klasslärarna i åk 6 kring lämpliga gruppindelningar I maj får eleverna besked om hur klasserna kommer att se ut Eleverna kommer på besök till Norregård i maj/juni och träffar sin blivande klass och kontaktlärare

28 Varför ska du välja Norregårdskolan?
Samarbete med F-6 skolorna i vårt upptagningsområde Bra lärare och goda resultat! Satsning på ma, sv och en med bra stödundervisning i basämnena Kommunal skola med många kulturer Mer musik och idrott! 20-25 elever per undervisningsgrupp Vi skryter inte med våra lokaler men vi har… Inarbetade rutiner och samarbete med F-6 skolorna i vårt upptagningsområde Bra resultat på nationella prov, betyg, tester på gymnasiet och utvärderingar av verksamheten, både när det gäller kunskaper och trivsel Vi satsar mycket på matematik, svenska och engelska och har bra stödundervisning i basämnena En kommunal skola med många kulturer som speglar samhället Skolans profil: Att aktivt jobba med hälsofrågor Vi strävar efter undervisningsgrupper på max 25 elever

29 Resultat Vi hänger med! Bästa klass i Kronobergs län i DNs nutidsorienteringstävling - fyra år i rad – på 2000-talet. Vi har goda resultat! Norregård har haft stabila resultat avseende meritvärde och andelen behöriga till gymnasiet det senaste åren Våra betyg håller - hela vägen! Det visar de Nationella proven i åk 9….. och att våra elever klarar sig bra på gymnasiet. Bästa klass i Kronobergs län i Dagens Nyheters nutidsorienteringstävling för fyra år i rad Betygsresultaten har förbättrats de senaste åren, genom att elevernas genomsnittliga meritvärde har ökat och genom att fler elever når målen i alla ämnen Goda resultat på de nationella proven och bra korrelation mellan NP och betyg På gymnasieskolornas förkunskapstest i matematik lyckas våra elever mycket väl

30 Skolinspektionen Bastillsyn Elevhälsan
Skolinspektionen gjorde en bastillsyn av Norregårdskolan den 31/1 och man var mycket nöjd med utbildningen. De flesta skolorna i kommunen får en breddad tillsyn, som är mer omfattande och längre. Norregårdskolan är den enda 7-9 skolan som endast får en bastillsyn. Skolinspektionen har via sin granskning av elevhälsan på Norregårdskolan under hösten 2011 inte identifierat några brister som behöver åtgärdas. Ett mycket gott betyg!  En ny modell för att stärka elevinflytandet via gruppråd, elevråd och arbetslag har införts Elever väljer att ingå i olika gruppråd efter intresse, t.ex. matråd, elevskyddsråd, biblioteksråd, fritidsgårdsråd, skol-IF och IT-råd Vuxenstöd finns i varje råd Ordförandena i varje råd ingår i elevrådsstyrelsen som träffar skolledningen regelbundet Elevhälsan

31 Ur Skolverkets rapport…
”… klimatet och attityderna bland elever och vuxna är överlag positivt. Samtal och bemötande eleverna emellan och mellan elever och vuxna är vänligt och respektfullt och arbetet tycks präglas av ett positivt och frimodigt förhållningssätt. Kunskapsresultaten är goda och det finns en beredskap för att möta elever som behöver särskilt stöd. I elevernas miljö finns det anledning att lyfta fram skolans bibliotek som ett gott exempel, som höjer kvaliteten för eleverna, i likhet med skolans lunchservering, som uppenbart är en betydande tillgång för såväl elever som skolans personal.”

32 ÖPPET HUS utgår 2012 Välkommen på besök!

33 VÄLKOMMEN i höst önskar personalen på Norregårdskolan!

34


Ladda ner ppt "Elever & föräldrar åk 6 HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Ett naturligt val!"

Liknande presentationer


Google-annonser