Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energieffektiva företag Forum Flen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energieffektiva företag Forum Flen."— Presentationens avskrift:

1 Energieffektiva företag Forum Flen.
   IQ/IUC i samarbete med EnergySave erbjuder en modell i projektform för att på ett konkret sätt skapa rutiner/metoder för att energieffektivisera företaget. Grundstenarna i modellen är utbildning, projektledning, verktyg, optimering av definierade stora energiförbrukare samt ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte. Syftet med projektet är att skapa bestående kunskap i det egna företagets energieffektivisering samt att öka beställarkompetensen inom detta område. Målet är att minska energiförbrukningen med 20 %. Vid projektets slut är ambitionen att företaget har implementerat rutiner för fortsatt verksamhetsutveckling inom energieffektivisering. Innehåll och upplägg En dags grundutbildning i energieffektivisering. Tillgång till kartläggningsverktyget ”SVEA” inkl. utbildning i hur man hanterar verktyget. En halvdags Energikartläggningsworkshop/företag. Genomförande av en veckas lastmätning av åtta stora användare. En halvdags utbildning i Energiplan samt stöd i framtagning av densamma. Halvdagsmöte 1 -Utbildning tryckluft. Uppföljning av aktiviteter i Energiplan. Halvdagsmöte 2 -Utbildning förbättringsarbete. Uppföljning av aktiviteter i Energiplan. Halvdagsmöte 3 -Utbildning värme- och kyloptimering. Uppföljning av aktiviteter i Energiplan. Halvdagsmöte 4: Utbildning belysningsteknik och optimering. Halvdagsmöte 5: Avrapportering samt summering av projektresultat.

2 Energieffektiv En process över 10 månader
Projektstart Kartläggning Individuell energianalys Fortbildning Redovisning Avrapportering Utbildning för samtliga medverkande företag Uppsättning av lastmätare Handlingsplan Start av aktiviteter Fortsatt framdrift 1 dag 2 halvdagar 6 halvdagar

3 EFIF Projektägare: Forum Flen Projektledare Tommy Bylund IQ 3 september Projektstart i Stadshuset Flen. Lokal Hälleforsnäs. Utbildning energianvändning och energikartläggning. Kursansvarig: Peter Karlsson. Övriga resurser: Eva Karlsson, Mattias Jonsson Syfte Ge en orientering och kategorisering av energianvändning i en kommersiell verksamhet samt teknik för att genomföra en energikartläggning.   Efter första dagen förväntas deltagarna ha kännedom om: Vilken information och statistik som behöver samlas in för att kunna göra en energianalys på ett företag. Definitionen av stöd- respektive produktionsprocesser. Mätmetoder som kan användas för att analysera energianvändningen. Hur en energikartläggning kan genomföras. Generella åtgärder för att effektivisera energianvändningen i en verksamhet. Energianalysverktyget SVEA. Hur en energiplan kan utformas. Presentation av Energidialog och Energidirigenten.

4

5 4 september (Peter Karlsson).
Utsättning av lastmätare på 4st. av de ingående företagen: Flens Bostad AB, Sofielund Fastighets AB, Tjeders Industrier samt Vrena Mekaniska.  9 september (Peter Karlsson). Lastmätning på Statoil Logistik, Malmköpings Werkstad AB, samt Tuna Stålrör. Individuell genomgång och start av energianalys på respektive företag ½ dag. Kursansvarig: Peter Karlsson. Övriga resurser: Mattias Jonsson. Tisdag 10 sept Flens Bostad AB Sofielund Fastighets AB Onsdag 11 sept Tjeders Industrier Vrena Mekaniska Måndag 16 sept Tuna Stålrör. Tisdag 17 sept Statoil Logistik Malmköpings Mekaniska Werkstad Syfte Att under en halv dag individuellt starta upp en energianalys med varje företag. Påbörja energikartläggning på sitt eget företag. Använda energianalysverktyget SVEA. Påbörja en energiplan i syfte att effektivisera energianvändningen på företaget. Deltagare: Fastighetsansvarig/fastighetstekniker, elektriker, underhållstekniker, produktionstekniker, miljösamordnare.

6 Vecka 44 Tisdag 29 oktober. Plats: Vrena Mekaniska mellan kl 08,30-12,00. Kursansvarig: Peter Karlsson Redovisning kartläggning samt genomgång av energiplan 1/2 dag. Syfte Uppföljning av varje företags status i arbetet med energikartläggning/energiplan. Alla deltagare redovisar hur långt man kommit i sin energikartläggning samt vad man kommit fram till i sin energiplan. Få stöd i framtagning av energiplan. Fördjupad genomgång av ett utvalt företag. En presentation på ca 10 minuter, gärna Power Point innehållande resultat/status på energikartläggning. Redovisning av identifierade och tidsatta åtgärder Därefter avsätts fem minuter för frågor från de övriga deltagarna. Genomgång av dokument för att på företagsnivå följa den kontinuerliga framdriften av projekten. Fördjupad genomgång av Energidialog och Energidirigenten. Deltagare: 1-3 personer per företag.

7

8 Projektuppföljning /redovisning 29 oktober.
Utförda åtgärder & på gång!     Företag 1 - Frekvenstyrning av ventilationen i monteringen har sänkt medeleffekten från 1,93 kW till 1,27 kW (roterande VVX) - Byter T8 armaturer mot T5 rakt av - Bytt till T5 armatur i handtmannhallen sedan ombyggnad. - Vi byte av cirkulationspumpar ska tryckstyrda användas. 132W gammal pump 7W ny pump (momentana värden) - Plåtverkstad: Närvarostyrning av belysning i flertalet lokaler - Plåtverkstad: VVC styrning (kolla vidare) - Matsalsbyggnad: Närvarostyrning i flertalet lokaler - Matsalsbyggnad: Tagit bort ett lysrör från armaturer med 3 lysrör - Matsalsbyggnad: VVC styrning (kolla vidare) - Motorvärmare tidsstyrt går ett visst antal timmar - Magnetventil spindel maskiner blåser tryckluft vid icke produktion  Företag 2 - Har delvis bytt belysning - Har kontaktat ventilationsfirma angående styrning av ventilation. - Tanka på frekvenstyra fläktmotorer    Företag 3 - Byte av belysning till LED och lågenergi - Rörelsevakt i allmänna belysning - Ventilation byter ut fläktar och motorer från remdrivna till direktdrivna - Styrning av el i rum med kort (kollar vidare på)

9 Företag 4 - Byte av belysning i produktion till T5 från T8 - Styrning av Lödmaskin - Täta läckage av tryckluft - Nyckeltal, elanvändningen 0,5% av omsättning mål  Företag 5 - Bytt till T5 i en produktionhall - Bytt belysning på lastkaj - Byte av belysning i kontor - Beteende med släckning av belysning när man går - Täta läckage tryckluft - Frekvensstyrd kompressor (ny)    Företag 6 - Silvertejp runt fönster - Bytt kompressor från 55 kW till 22 kW - Nya ugnar där en endast unde behov - Belysning LED lysrör (minska med 10 kW) Test med ett antal just nu! - Från olja och direktverkande el till Luft-Luft - Täta läckage - Styrning av ugnar - Tvätta med ultraljud Företag 7 - Storkök startar upp utrustning efter hand för att undvika effekttopp - Elvärme i lastkaj - Koverterat bort elvärme mot fjärrvärme

10 Vecka 48 Fredag 29 november 09,00-12,00 Plats: Statoil Logistik (Talja Norra) Halvdagsseminarium Verksamhetsutveckling och Lean Seminarieledare: Anders Fundin (Adjungerad professor på MDH) 1. Fortlöpande framdrift 2. Specifikt tema för dagen  Syfte Ge förståelse för hur energieffektivisering kan bli en del i det kontinuerliga förbättringsarbetet, hur huvudprinciperna i leantänkandet kan användas i arbetet och organiseras på det egna företaget.     Innehåll Att använda leantänkande som grund för förbättringsarbetet ger goda förutsättningar för engagemang och delaktighet. Vad är ledarens respektive gruppens roll och ansvar? Hur får vi delaktighet och goda förutsättningar för den enskilda medarbetaren att bidra? Hur hänger lean ihop med energieffektivisering?    Seminariet kommer att beröra - Ledarskap och den omvända pyramiden - Förbättringsgruppsarbete och att utmana - Värdeskapande - Nödvändigt men inte värdeskapande - Slöseri - Normalläge och avvikelse - Standardiserat arbete, vikten av gemensamma arbetssätt och metoder. - Visuell styrning, Visuell planering - Sugande och tryckande flöden - Krav och behov. Låt kraven styra behovet - Genomgång och uppdatering av dokument för kontinuerlig framdrift.

11

12 Möjlighet till stöd att ansöka om energikartläggningscheckar på (max kr), företag med större årsförbrukning än 500MWh. Kvartalsvis avrapportering om projektläge till deltagarnas projektägare. Under hela projektets gång erbjuds support och coachning efter behov. Projektets längd 10 månader. Planerad start för omgång 2. Mars 2014 Projektansvarig Tommy Bylund IQ

13 Tomgångsförbrukning samt genomförda åtgärder
Projektstart Projektavslut Besparing Procentuell besparing 120 Kw 73 Kw 47 Kw 39,2 % Genomförda åtgärder: Reverserat kompressorluften Reparerat ventiler i värmesystemet Justerat värmekurvan för fjärrvärmen Ändrat ”belysningsbeteende” Justerat ventilationstiderna Tätat port

14 Tomgångsförbrukning samt genomförda åtgärder
Projektstart Projektavslut Besparing Procentuell besparing 803 kW 549 kW 254 kW 32 % Genomförda åtgärder: Reducering av antalet armaturer och lysrör G2031 Verktygstvätt G2068 AlkoholTvätt Glödlampor utbytta mot lågenergilampor MTM 300 Tvättmaskin Belysning Kaj + Godsmottagning Styrning av motorvärmare. Zinkline Elavfettning Zinkline Dopplut Zinkline Tork Stat 41 Dekorativa Styrning Värme Belysningsstyrning via närvarokontroll

15 Tomgångsförbrukning samt genomförda åtgärder
Projektstart Projektavslut Besparing Procentuell besparing 160 Kw 22 Kw 138 kW 86,25% Genomförda åtgärder: Kartlagt samtliga elförbrukare i verksamheten Installerat tid styrning av tryckluftskompressorer Tid styrning av ventilationsaggregat Rutin för att hantera belysning, varje avdelning tänds enbart vid behov och varje avdelning ansvarar för att det är släkt efter arbetsdagen. Fungerar helt tillfredställande. Mkt utrustning som inte måste vara igång jämt stängs nu av. Dessutom ifrågasätts varje sådant ”måste” tills det är bevisat att det verkligen är ett måste. I en del fall har det från börjat varit omöjligt/besvärligt att stänga av utrustning, ngt som i verkligheten ö ht inte var ett problem. Enbart tomgångsförbrukning på laserskärmaskinerna uppgår till ca 40kW. Frekvensstyrning av ventilationsaggregat installerad Översyn och effektivisering av fjärrvärmesystemet har genomförts, en del trasiga/dåligt fungerande ventiler och pumpar har bytts ut. Först utgåva av Energiplan framtagen Rutin för att besiktiga tryckluftssystemet månatligt VVC pump utbytt för att varmvatten kranar inte ska behöva stå och rinna. Portar genomgångna och tätade.

16 Uppmärksammat i Dagens Industri & Ny Teknik

17

18 Med kunskap och motivation
kan vi förändra

19 Energicheckar Kvalgräns: 500 MWh/år eller 100 djurenheter
ej PFE, ej energideklareringsskyldig, ej annan finans 50 % av kostnaderna för energikartläggning (även interna kostnader) Högst kronor ”100 kossor”; Enligt förordningen ”minst 100 djurenheter”. Kan vara 100 mjölkkor, 300 suggor, 1500 strutsar eller slaktkycklingar… Interna kostnader värderas till 600 kr/timme 19


Ladda ner ppt "Energieffektiva företag Forum Flen."

Liknande presentationer


Google-annonser