Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör, Process koordinator Part-M Sektionen för luftvärdighetsorganisationer Lars Haglund, Chef för Sektionen för luftvärdighetsorganisationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör, Process koordinator Part-M Sektionen för luftvärdighetsorganisationer Lars Haglund, Chef för Sektionen för luftvärdighetsorganisationer."— Presentationens avskrift:

1 1 Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör, Process koordinator Part-M Sektionen för luftvärdighetsorganisationer Lars Haglund, Chef för Sektionen för luftvärdighetsorganisationer Fortsatt luftvärdighet Part-M/Del-M Gällande regler för Fortsatt Luftvärdighet KSAK Göteborg - Aeroseum 22 Mars 2009

2

3

4 4 Viktiga förutsättningar för denna presentation.  Kortfattad presentation  Berör endast EASA godkända luftfartyg  Berör Privata Luftfartyg <5700kg och enmotoriga helikoptrar  Ej kommersiell verksamhet Fortsatt luftvärdighet

5 5 Agenda •Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? - Varför EASA regler - Ansvaret för luftvärdigheten - Fortsatt Luftvärdighet - CAMO – Luftvärdighetsorganisation - Kapitel F alt Del-145 Underhållsorganisation - Luftvärdighetsbevis – LVB - Granskningsbevis – ARC •Olika alternativ, hur man löser den fortsatta luftvärdigheten Fortsatt luftvärdighet

6 6 Varför Del-M? •EU’s grundprinciper: säkerhet och gemensam marknad (fri rörlighet av varor, tjänster och personer) •Enhetliga regler inom EU •Lättare att importera/exportera luftfartyg inom EU (överföra) •Underhåll, Luftvärdighetsövervakning och Luftvärdighetsgranskning kan göras av organisation i annat EU (EASA) land Fortsatt luftvärdighet

7 7 När började Del-M gälla? •28 oktober 2008 trädde Del-M i kraft även för luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter. •Följande skall vara på plats senast 28 september 2009: •Underhållsprogram införs successivt (klart före 1:a ARC) •Alla ARC:ar som utfärdas efter 28 februari 2009 ska vara enligt Del-M Fortsatt luftvärdighet

8 8 Del-M = Fortsatt Luftvärdighet •Del-M Kapitel B: Ansvarighet (för den fortsatta luftvärdigheten) •Del-M Kapitel F: Underhållsorganisation •Del-M Kapitel G: Organisation ansvarig för den fortsatta luftvärdigheten (CAMO - Continuing Airworthiness Management Organisation ) •Del-M Kapitel I: Granskningsbevis för fortsatt Luftvärdighet. (ARC - Airworthiness Review Certificate) (En tilläggs uppgift till CAMO) ARC Form 15b Fortsatt luftvärdighet

9 9 Kapitel B Ansvarighet M.A.201 a)Ägaren har ansvar för luftfartygets fortsatta luftvärdighet. Ingen flygning är tillåten såvida inte 1)Luftfartyget har genomgått underhåll och är luftvärdigt och 2)Drifts- och nödutrustning installerats korrekt och är driftsduglig eller tydligt märkt som driftsoduglig och 3)Luftvärdighetsbeviset är giltigt och 4)Underhållet utfört efter godkänt program enligt M.A. 302. Fortsatt luftvärdighet

10 10 M.A.201 ”e) För att fullgöra åliggandena enligt led a i)kan ägaren till ett luftfartyg träffa avtal om de uppgifter som hör samman med fortsatt luftvärdighet med en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M). I sådana fall övertar organisationen som svarar för fortsatt luftvärdighet ansvaret för att dessa uppgifter fullgörs korrekt. ii) En ägare som beslutar att själv ansvara för ett luftfartygs fortsatta luftvärdighet, utan ett sådant avtal som avses i tillägg I, kan dock upprätta ett begränsat avtal med en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M) för utveckling av underhållsprogram och godkännande av detta i enlighet med punkt M.A.302. I ett sådant fall övergår ansvaret för utveckling och godkännande av underhållsprogrammet enligt det begränsade avtalet till den avtalsslutande organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet.” Kapitel B Ansvarighet Möjliga val för privata flyg <5700kg Fortsatt luftvärdighet

11 11 Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? Luftvärdighetsorganisation - CAMO Uppgifter •Utveckla och övervaka underhållsprogrammet •Ansvara för att underhållet utförs enligt underhållsprogrammet •Hantera godkännande av modifieringar och reparationer •Att fel åtgärdas av godkänd underhållsinstans •Samordna planerat underhåll, tillämpa AD/LVD, se till att delar med begränsad livslängd byts, säkra att komponenter underhålls •Hantera dokumentation/journaler •Att massa- och balansrapport återspeglar luftfartygets aktuella status

12 12 Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? Luftvärdighetsorganisation - CAMO Krav på organisation •Handbok (CAME) •Lokaler •Personal •(Granskningspersonal) •Ta hand om arbetsuppgifterna för den fortsatta luftvärdigheten (Rutiner) •Manualer (från tillverkare osv) •(Granskningsrutiner om ARC skall göras) •(Kvalitetssystem) •Dokumentationskrav

13 13 Luftvärdighetsorganisation - CAMO Godkänd organisations rättigheter •Ansvara för luftvärdigheten •Framställa underhållsprogram till privata luftfartyg •Utföra uppgifter åt annan CAMO Kan dessutom vara godkänd för att: •Utfärda granskningsbevis (ARC) •Utföra granskningar och lämna en rekommendation Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? OBS En person, kan ha ett CAMO tillstånd

14 14 Underhållsorganisation Del-M Kapitel F / Del-145 Uppgifter •Utföra underhåll på luftfartyg och/eller komponenter •Utföra arbetsorder från CAMO •Utföra arbetsorder från privata ägare Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)?

15 15 Krav på organisation •Handbok (MOM/MOE) •Certifierande personal •Personal •Lokal •Manualer •Utrustning, verktyg, material •Godkännande av komponenter •(Produktionsplanering) •Dokumentationskrav •(Kvalitetssystem) •Rutiner Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? Underhållsorganisation Del-M Kapitel F / Del-145

16 16 Godkänd organisations rättigheter •Underhålla luftfartyg och/eller komponenter för vilka den är godkänd på de platser, som finns angivna i handboken. •Underhålla luftfartyg och/eller komponenter för vilka den är godkänd på varje annan plats förutsatt att sådant underhåll enbart är nödvändigt för att åtgärda uppkomna fel. •Ombesörja att specialiserade tjänster utförs under underhållsorganisationens kontroll av en annan organisation •Utfärda underhållsintyg (CRS) efter avslutat underhåll. Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? OBS En person, kan ha ett F alt 145 tillstånd Underhållsorganisation Del-M Kapitel F / Del-145

17 17 Fortsatt luftvärdighet Underhållsorganisation CAMO Luftvärdighetsorganisation = Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? CRS Arbetsorder eller Ägare som ansvarar för luftvärdigheten Underhålls- program Pilot- Ägare <2730 Del-66 Ej komplexa jobb F/145 Kontrollerad miljö Ej kontrollerad miljö Namngiven och godkänd av CAMO OBS En person kan ha både CAMO och ”F-tillstånd” Data

18 18 •UR-B och ettåriga LVB (Luftvärdighetsbevis) finns ej längre •LVB har numera obegränsad giltighetstid •ARC har införts. Giltighetstid 1år (Airworthiness Review Certificate = Granskningsbevis) •LVB och ARC måste finnas tillsammans •ARC utfärdas och förlängs av CAMO •(ARC kan utfärdas av TS) LVB vs ARC (granskningsbevis) Fortsatt luftvärdighet

19 19 Alternativ Alternativ för: •Privata luftfartyg <5700 kg och •för luftfartyg i icke ”kommersiella verksamhet”. Det ger minst 3 alternativ Fortsatt luftvärdighet

20 20 Alternativ 1 Ingen kontrakterad CAMO. •Ägaren är ansvarig för luftvärdigheten •Godkänt underhållsprogram Ibland Kapitel F eller Del-145 underhållsorganisation Begränsat Pilot-ägar-underhåll <2730 Ibland ”fristående” Del-66 personal. Ej komplexa arbeten. Ingen kontrakterad Underhållsorganisation Ej kontrollerad miljö Fortsatt luftvärdighet Kräver ny granskning och ARC varje år

21 21 Alternativ 2 Kontrakterad CAMO Ibland Kapitel F eller Del-145 underhållsorganisation Begränsat Pilot-ägar-underhåll <2730 Ibland fristående Del-66 personal. Ej komplexa arbeten. Ingen kontrakterad Underhållsorganisation Ej kontrollerad miljö Fortsatt luftvärdighet Kräver ny granskning och ARC varje år

22 22 Alternativ 3 Kontrakterad CAMO Kontrakterad Kapitel F eller Part-145 underhållsorganisation + = Kontrollerad miljö Fortsatt luftvärdighet Granskning och ARC vart 3:e år. Förlängningsbar 2 gånger

23 23 ARC ”Transitperiod” Det är bråttom! 28 Feb 2009 28 Sep 2009 ARC måste utfärdas enligt Del-M från och med 28 Feb 2009 ”transit” ARC utfärdas Giltiga ”transit”ARC Giltiga ARC utfärdade enligt Del-M OBS: Detta beskriver: - Privatflyg <5700 - FTO, Bruksflyg (ARC - Kommersiell trafik följer Del-M sedan 28 sep 2008) Fortsatt luftvärdighet

24 24 Var hittar man information •www.transportstyrelsen.se ”Tillverkning och underhåll” / ”Nya regler för fortsatt luftvärdighet” - material från infomöten - mallar - manualexempel - checklistor - m.mwww.transportstyrelsen.se Kontaktperson: •Johan Brunnberg Fortsatt luftvärdighet

25 25 Frågor? Tack för oss!


Ladda ner ppt "1 Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör, Process koordinator Part-M Sektionen för luftvärdighetsorganisationer Lars Haglund, Chef för Sektionen för luftvärdighetsorganisationer."

Liknande presentationer


Google-annonser