Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer"— Presentationens avskrift:

1 Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer
Part-M/Del-M Gällande regler för Fortsatt Luftvärdighet RF seminarium Eurostop 13 Mars 2009 Johan Brunnberg, Hans Winterstam, Tomas Frimanson Sektionen för luftvärdighetsorganisationer

2 Viktiga förutsättningar för denna presentation.
Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer Viktiga förutsättningar för denna presentation. Kortfattad presentation Berör endast EASA godkända luftfartyg Berör Luftfartyg <2730kg och enmotorig helikopter Möjlighet att dispensera kraven i LFS 2008:30/31

3 2008:30

4 2008:31

5 Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer
Agenda Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? - Varför EASA regler - Ansvaret för luftvärdigheten - Fortsatt Luftvärdighet CAMO - Luftvärdighetsorganisation Kapitel F alt Del-145 Underhållsorganisation Luftvärdighetsbevis – LVB Granskningsbevis – ARC Hur påverkar det er? RF alternativ?

6 Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer
Varför Del-M? EU’s grundprinciper: säkerhet och gemensam marknad (fri rörlighet av varor, tjänster och personer) Enhetliga regler inom EU Lättare att importera/exportera luftfartyg inom EU (överföra) Underhåll, Luftvärdighetsövervakning och Luftvärdighetsgranskning kan göras av organisation i annat EU (EASA) land

7 Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer När började Del-M gälla?
28 oktober 2008 trädde Del-M i kraft även för luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter. Förutom dessa undantag i Sverige, Följande skall vara på plats senast 28 september 2009: Bruksflyg och FTO (inkl RF), egen eller kontrakterad CAMO, för luftvärdighetsansvaret Bruksflyg och FTO (inkl RF), egen eller kontrakterad Del-145 eller Del-M Kapitel F för underhåll Underhållsprogram införs successivt (klart före 1:a ARC) Alla ARC:ar som utfärdas efter 28 februari 2009 ska var enligt Del-M AUB ska lämpligen ”konvertera” till Del-M Kapitel F Underhållsorganisation AUB kvar för Annex II

8 Del-M = Fortsatt Luftvärdighet
Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer Del-M = Fortsatt Luftvärdighet Del-M Kapitel B: Ansvarighet (för den fortsatta luftvärdigheten) Del-M Kapitel F: Underhållsorganisation Del-M Kapitel G: Organisation ansvarig för den fortsatta luftvärdigheten (CAMO - Continuing Airworthiness Management Organisation ) Del-M Kapitel I: Granskningsbevis för fortsatt Luftvärdighet (ARC - Airworthiness Review Certificate) (En tilläggs uppgift till CAMO)

9 Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer
Kapitel B Ansvarighet M.A.201 Ägaren har ansvar för luftfartygets fortsatta luftvärdighet. Ingen flygning är tillåten såvida inte Luftfartyget har genomgått underhåll och är luftvärdigt och Drifts- och nödutrustning installerats korrekt och är driftsduglig eller tydligt märkt som driftsoduglig och Luftvärdighetsbeviset är giltigt och Underhållet utfört efter godkänt program enligt M.A. 302.

10 Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer
Kapitel B Ansvarighet M.A.201(i): Om en medlemsstat kräver att en operatör ska inneha tillstånd för kommersiell verksamhet annan än kommersiell lufttransport ska operatören: ha lämpligt godkännande enligt M.A., kapitel G, för att ombesörja fortsatt luftvärdighet för det aktuella luftfartyget eller träffa avtal med en sådan organisation och ha ett erforderligt godkännande i enlighet med M.A., kapitel F eller Del-145 eller träffa avtal med sådana organisationer samt ansvara för att punkt a ovan uppfylls. Krav RF enligt LFS 2008:30/31

11 Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer
Kapitel B Ansvarighet M.A.201 ”e) För att fullgöra åliggandena enligt led a kan ägaren till ett luftfartyg träffa avtal om de uppgifter som hör samman med fortsatt luftvärdighet med en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M). I sådana fall övertar organisationen som svarar för fortsatt luftvärdighet ansvaret för att dessa uppgifter fullgörs korrekt. ii) En ägare som beslutar att själv ansvara för ett luftfartygs fortsatta luftvärdighet, utan ett sådant avtal som avses i tillägg I, kan dock upprätta ett begränsat avtal med en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M) för utveckling av underhållsprogram och godkännande av detta i enlighet med punkt M.A.302. I ett sådant fall övergår ansvaret för utveckling och godkännande av underhållsprogrammet enligt det begränsade avtalet till den avtalsslutande organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet.” Möjligt val för RF (som får dispens)

12 Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)?
Luftvärdighetsorganisation - CAMO Uppgifter Utveckla och övervaka underhållsprogrammet Ansvara att underhållet utförs enligt underhållsprogrammet Hantera godkännande av modifieringar och reparationer Att fel åtgärdas av godkänd underhållsinstans Att luftfartyg vid behov tas till en godkänd underhållsinstans Samordna planerat underhåll, tillämpa AD/LVD, se till att delar med begränsad livslängd byts, säkra att komponenter underhålls Hantera dokumentation/journaler Att massa- och balansrapport återspeglar luftfartygets aktuella status

13 Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)?
Luftvärdighetsorganisation - CAMO Krav på organisation Handbok (CAME) Lokaler Personal (Granskningspersonal) Ta hand om arbetsuppgifterna för den fortsatta luftvärdigheten (Rutiner) Manualer (från tillverkare osv) (Granskningsrutiner om ARC skall göras) (Kvalitetssystem) Dokumentationskrav

14 OBS En person, kan ha ett CAMO tillstånd
Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? Luftvärdighetsorganisation - CAMO OBS En person, kan ha ett CAMO tillstånd Godkänd organisations rättigheter Ansvara för luftvärdigheten Framställa underhållsprogram till privata luftfartyg Utföra uppgifter åt annan CAMO Kan dessutom vara godkänd för att: Utfärda granskningsbevis (ARC) Utföra granskningar och lämna en rekommendation

15 Underhållsorganisation Del-M Kapitel F / Del-145
Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? Underhållsorganisation Del-M Kapitel F / Del-145 Uppgifter Utföra underhåll på luftfartyg och/eller komponenter Utföra arbetsorder från CAMO Utföra arbetsorder från privata ägare

16 Underhållsorganisation Del-M Kapitel F / Del-145
Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? Underhållsorganisation Del-M Kapitel F / Del-145 Krav på organisation Handbok (MOM/MOE) Certifierande personal Personal Lokal Manualer Utrustning, verktyg, material Godkännande av komponenter (Produktionsplanering) Dokumentationskrav (Kvalitetssystem) Rutiner

17 OBS En person, kan ha ett F alt 145 tillstånd
Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? Underhållsorganisation Del-M Kapitel F / Del-145 Godkänd organisations rättigheter Underhålla luftfartyg och/eller komponenter för vilka den är godkänd på de platser, som finns angivna i handboken. Underhålla luftfartyg och/eller komponenter för vilka den är godkänd på varje annan plats förutsatt att sådant underhåll enbart är nödvändigt för att åtgärda uppkomna fel. Ombesörja att specialiserade tjänster utförs under underhållsorganisationens kontroll av en annan organisation Utfärda underhållsintyg (CRS) efter avslutat underhåll. OBS En person, kan ha ett F alt 145 tillstånd

18 OBS En person kan ha både CAMO och ”F-tillstånd”
Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? Fortsatt luftvärdighet = OBS En person kan ha både CAMO och ”F-tillstånd” CAMO Luftvärdighetsorganisation Underhållsorganisation CRS Kontrollerad miljö Arbetsorder F/145 eller Ej kontrollerad miljö Underhålls-program Ägare som ansvarar för luftvärdigheten Pilot-Ägare <2730 Del-66 Ej komplexa jobb F/145 Namngiven och godkänd av CAMO

19 LVB vs ARC (granskningsbevis)
Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer LVB vs ARC (granskningsbevis) UR-B och ettåriga LVB (Luftvärdighetsbevis) finns ej längre LVB har numera obegränsad giltighetstid ARC har införts. Giltighetstid 1år (Airworthiness Review Certificate = Granskningsbevis) LVB och ARC måste finnas tillsammans ARC utfärdas och förlängs av CAMO (ARC kan utfärdas av TS)

20 Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer
RF idag En Teknisk Chef utsedd i VHB/UHB

21 Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer
RF imorgon En Tekniskt Ansvarig utsedd i skolhandboken Möjligt val för RF (som får dispens)

22 Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer
RF alternativ För de RF som söker och får dispens. I dessa fall ska luftvärdigheten omhändertas som om luftfartyget är ”privat”. Det ger minst 3 alternativ

23 Kräver ny granskning och ARC varje år
Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer RF alternativ 1 Ingen kontrakterad CAMO. Ägaren är ansvarig för luftvärdigheten Godkänt underhållsprogram Kräver ny granskning och ARC varje år Ingen kontrakterad Underhållsorganisation Ibland ”fristående” Del-66 personal. Ej komplexa arbeten. Ibland Kapitel F eller Del-145 underhållsorganisation Begränsat Pilot-ägar-underhåll <2730 Ej kontrollerad miljö

24 Kräver ny granskning och ARC varje år
Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer RF alternativ 2 Egen eller kontrakterad CAMO Kräver ny granskning och ARC varje år Ingen kontrakterad Underhållsorganisation Ibland fristående Del-66 personal. Ej komplexa arbeten. Ibland Kapitel F eller Del-145 underhållsorganisation Begränsat Pilot-ägar-underhåll <2730 Ej kontrollerad miljö

25 Uppfyller kravet för en FTO och RF enligt LFS 2008:30/31
Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer RF alternativ 3 Granskning och ARC vart 3:e år. Förlängningsbar 2 gånger Egen eller kontrakterad CAMO Uppfyller kravet för en FTO och RF enligt LFS 2008:30/31 + Egen eller kontrakterad Kapitel F eller Part-145 underhållsorganisation = Kontrollerad miljö

26 ARC ”Transitperiod” Det är bråttom!
Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer ARC ”Transitperiod” Det är bråttom! 28 Feb 2009 28 Aug 2009 Giltiga ARC utfärdade enligt Del-M ARC måste utfärdas enligt Del-M från och med 28 Feb 2009 ”transit” ARC utfärdas Giltiga ”transit”ARC OBS: Detta beskriver: - Privatflyg < FTO, Bruksflyg (ARC - Kommersiell trafik följer Del-M sedan 28 sep 2008)

27 Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer Var hittar man information
”Tillverkning och underhåll” / ”Nya regler för fortsatt luftvärdighet” - material från infomöten - mallar - manualexempel - checklistor - m.m Kontaktpersoner: Johan Brunnberg Hans Winterstam Tomas Frimanson

28 Frågor? Tack för oss!


Ladda ner ppt "Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer"

Liknande presentationer


Google-annonser