Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Johan Brunnberg, Hans Winterstam, Tomas Frimanson Sektionen för luftvärdighetsorganisationer Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer Part-M/Del-M.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Johan Brunnberg, Hans Winterstam, Tomas Frimanson Sektionen för luftvärdighetsorganisationer Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer Part-M/Del-M."— Presentationens avskrift:

1 1 Johan Brunnberg, Hans Winterstam, Tomas Frimanson Sektionen för luftvärdighetsorganisationer Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer Part-M/Del-M Gällande regler för Fortsatt Luftvärdighet RF seminarium Eurostop 13 Mars 2009

2 2 Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer Viktiga förutsättningar för denna presentation.  Kortfattad presentation  Berör endast EASA godkända luftfartyg  Berör Luftfartyg <2730kg och enmotorig helikopter  Möjlighet att dispensera kraven i LFS 2008:30/31

3 2008:30 2014-09-04 3

4 2008:31 2014-09-04 4

5 5 Agenda Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? - Varför EASA regler - Ansvaret för luftvärdigheten - Fortsatt Luftvärdighet - CAMO - Luftvärdighetsorganisation - Kapitel F alt Del-145 Underhållsorganisation - Luftvärdighetsbevis – LVB - Granskningsbevis – ARC Hur påverkar det er? RF alternativ? Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer

6 6 Varför Del-M? EU’s grundprinciper: säkerhet och gemensam marknad (fri rörlighet av varor, tjänster och personer) Enhetliga regler inom EU Lättare att importera/exportera luftfartyg inom EU (överföra) Underhåll, Luftvärdighetsövervakning och Luftvärdighetsgranskning kan göras av organisation i annat EU (EASA) land Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer

7 7 När började Del-M gälla? 28 oktober 2008 trädde Del-M i kraft även för luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter. Förutom dessa undantag i Sverige, Följande skall vara på plats senast 28 september 2009: Bruksflyg och FTO (inkl RF), egen eller kontrakterad CAMO, för luftvärdighetsansvaret Bruksflyg och FTO (inkl RF), egen eller kontrakterad Del-145 eller Del-M Kapitel F för underhåll Underhållsprogram införs successivt (klart före 1:a ARC) Alla ARC:ar som utfärdas efter 28 februari 2009 ska var enligt Del-M AUB ska lämpligen ”konvertera” till Del-M Kapitel F Underhållsorganisation AUB kvar för Annex II Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer

8 8 Del-M = Fortsatt Luftvärdighet Del-M Kapitel B: Ansvarighet (för den fortsatta luftvärdigheten) Del-M Kapitel F: Underhållsorganisation Del-M Kapitel G: Organisation ansvarig för den fortsatta luftvärdigheten (CAMO - Continuing Airworthiness Management Organisation ) Del-M Kapitel I: Granskningsbevis för fortsatt Luftvärdighet. (ARC - Airworthiness Review Certificate) (En tilläggs uppgift till CAMO) Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer

9 9 Kapitel B Ansvarighet M.A.201 a)Ägaren har ansvar för luftfartygets fortsatta luftvärdighet. Ingen flygning är tillåten såvida inte 1)Luftfartyget har genomgått underhåll och är luftvärdigt och 2)Drifts- och nödutrustning installerats korrekt och är driftsduglig eller tydligt märkt som driftsoduglig och 3)Luftvärdighetsbeviset är giltigt och 4)Underhållet utfört efter godkänt program enligt M.A. 302. Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer

10 10 M.A.201(i): Om en medlemsstat kräver att en operatör ska inneha tillstånd för kommersiell verksamhet annan än kommersiell lufttransport ska operatören: 1.ha lämpligt godkännande enligt M.A., kapitel G, för att ombesörja fortsatt luftvärdighet för det aktuella luftfartyget eller träffa avtal med en sådan organisation och 2.ha ett erforderligt godkännande i enlighet med M.A., kapitel F eller Del-145 eller träffa avtal med sådana organisationer samt 3.ansvara för att punkt a ovan uppfylls. Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer Kapitel B Ansvarighet Krav RF enligt LFS 2008:30/31

11 11 M.A.201 ”e) För att fullgöra åliggandena enligt led a i)kan ägaren till ett luftfartyg träffa avtal om de uppgifter som hör samman med fortsatt luftvärdighet med en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M). I sådana fall övertar organisationen som svarar för fortsatt luftvärdighet ansvaret för att dessa uppgifter fullgörs korrekt. ii) En ägare som beslutar att själv ansvara för ett luftfartygs fortsatta luftvärdighet, utan ett sådant avtal som avses i tillägg I, kan dock upprätta ett begränsat avtal med en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M) för utveckling av underhållsprogram och godkännande av detta i enlighet med punkt M.A.302. I ett sådant fall övergår ansvaret för utveckling och godkännande av underhållsprogrammet enligt det begränsade avtalet till den avtalsslutande organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet.” Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer Kapitel B Ansvarighet Möjligt val för RF (som får dispens)

12 12 Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? Luftvärdighetsorganisation - CAMO Uppgifter Utveckla och övervaka underhållsprogrammet Ansvara att underhållet utförs enligt underhållsprogrammet Hantera godkännande av modifieringar och reparationer Att fel åtgärdas av godkänd underhållsinstans Att luftfartyg vid behov tas till en godkänd underhållsinstans Samordna planerat underhåll, tillämpa AD/LVD, se till att delar med begränsad livslängd byts, säkra att komponenter underhålls Hantera dokumentation/journaler Att massa- och balansrapport återspeglar luftfartygets aktuella status

13 13 Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? Luftvärdighetsorganisation - CAMO Krav på organisation Handbok (CAME) Lokaler Personal (Granskningspersonal) Ta hand om arbetsuppgifterna för den fortsatta luftvärdigheten (Rutiner) Manualer (från tillverkare osv) (Granskningsrutiner om ARC skall göras) (Kvalitetssystem) Dokumentationskrav

14 14 Luftvärdighetsorganisation - CAMO Godkänd organisations rättigheter Ansvara för luftvärdigheten Framställa underhållsprogram till privata luftfartyg Utföra uppgifter åt annan CAMO Kan dessutom vara godkänd för att: Utfärda granskningsbevis (ARC) Utföra granskningar och lämna en rekommendation Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? OBS En person, kan ha ett CAMO tillstånd

15 15 Underhållsorganisation Del-M Kapitel F / Del-145 Uppgifter Utföra underhåll på luftfartyg och/eller komponenter Utföra arbetsorder från CAMO Utföra arbetsorder från privata ägare Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)?

16 16 Krav på organisation Handbok (MOM/MOE) Certifierande personal Personal Lokal Manualer Utrustning, verktyg, material Godkännande av komponenter (Produktionsplanering) Dokumentationskrav (Kvalitetssystem) Rutiner Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? Underhållsorganisation Del-M Kapitel F / Del-145

17 17 Godkänd organisations rättigheter Underhålla luftfartyg och/eller komponenter för vilka den är godkänd på de platser, som finns angivna i handboken. Underhålla luftfartyg och/eller komponenter för vilka den är godkänd på varje annan plats förutsatt att sådant underhåll enbart är nödvändigt för att åtgärda uppkomna fel. Ombesörja att specialiserade tjänster utförs under underhållsorganisationens kontroll av en annan organisation Utfärda underhållsintyg (CRS) efter avslutat underhåll. Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? OBS En person, kan ha ett F alt 145 tillstånd Underhållsorganisation Del-M Kapitel F / Del-145

18 18 Fortsatt luftvärdighet Underhållsorganisation CAMO Luftvärdighetsorganisation = Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? CRS Arbetsorder eller Ägare som ansvarar för luftvärdigheten Underhålls- program Pilot- Ägare <2730 Del-66 Ej komplexa jobb F/145 Kontrollerad miljö Ej kontrollerad miljö Namngiven och godkänd av CAMO OBS En person kan ha både CAMO och ”F-tillstånd”

19 19 UR-B och ettåriga LVB (Luftvärdighetsbevis) finns ej längre LVB har numera obegränsad giltighetstid ARC har införts. Giltighetstid 1år (Airworthiness Review Certificate = Granskningsbevis) LVB och ARC måste finnas tillsammans ARC utfärdas och förlängs av CAMO (ARC kan utfärdas av TS) Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer LVB vs ARC (granskningsbevis)

20 20 RF idag En Teknisk Chef utsedd i VHB/UHB Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer

21 21 RF imorgon En Tekniskt Ansvarig utsedd i skolhandboken Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer Möjligt val för RF (som får dispens)

22 22 RF alternativ För de RF som söker och får dispens. I dessa fall ska luftvärdigheten omhändertas som om luftfartyget är ”privat”. Det ger minst 3 alternativ Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer

23 23 RF alternativ 1 Ingen kontrakterad CAMO. Ägaren är ansvarig för luftvärdigheten Godkänt underhållsprogram Ibland Kapitel F eller Del-145 underhållsorganisation Begränsat Pilot-ägar-underhåll <2730 Ibland ”fristående” Del-66 personal. Ej komplexa arbeten. Ingen kontrakterad Underhållsorganisation Kräver ny granskning och ARC varje år Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer Ej kontrollerad miljö

24 24 RF alternativ 2 Egen eller kontrakterad CAMO Ibland Kapitel F eller Del-145 underhållsorganisation Begränsat Pilot-ägar-underhåll <2730 Ibland fristående Del-66 personal. Ej komplexa arbeten. Ingen kontrakterad Underhållsorganisation Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer Kräver ny granskning och ARC varje år Ej kontrollerad miljö

25 25 RF alternativ 3 Egen eller kontrakterad CAMO Egen eller kontrakterad Kapitel F eller Part-145 underhållsorganisation + Granskning och ARC vart 3:e år. Förlängningsbar 2 gånger Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer = Kontrollerad miljö Uppfyller kravet för en FTO och RF enligt LFS 2008:30/31

26 26 ARC ”Transitperiod” Det är bråttom! Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer 28 Feb 2009 28 Aug 2009 ARC måste utfärdas enligt Del-M från och med 28 Feb 2009 ”transit” ARC utfärdas Giltiga ”transit”ARC Giltiga ARC utfärdade enligt Del-M OBS: Detta beskriver: - Privatflyg <5700 - FTO, Bruksflyg (ARC - Kommersiell trafik följer Del-M sedan 28 sep 2008)

27 27 Var hittar man information www.transportstyrelsen.se ”Tillverkning och underhåll” / ”Nya regler för fortsatt luftvärdighet” - material från infomöten - mallar - manualexempel - checklistor - m.mwww.transportstyrelsen.se Kontaktpersoner: Johan Brunnberg Hans Winterstam Tomas Frimanson Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer

28 28 Frågor? Tack för oss!


Ladda ner ppt "1 Johan Brunnberg, Hans Winterstam, Tomas Frimanson Sektionen för luftvärdighetsorganisationer Fortsatt luftvärdighet i RF organisationer Part-M/Del-M."

Liknande presentationer


Google-annonser