Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CENTRALLASARETTET VÄSTERÅS – OPERATIONSVERKSAMHETEN PRESENTATION AV TIDIG FÖRSTUDIE GÄLLANDE OPERATIONSVERKSAMHETENS FYSISKA MILJÖ Infoga bild – workshop.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CENTRALLASARETTET VÄSTERÅS – OPERATIONSVERKSAMHETEN PRESENTATION AV TIDIG FÖRSTUDIE GÄLLANDE OPERATIONSVERKSAMHETENS FYSISKA MILJÖ Infoga bild – workshop."— Presentationens avskrift:

1 CENTRALLASARETTET VÄSTERÅS – OPERATIONSVERKSAMHETEN PRESENTATION AV TIDIG FÖRSTUDIE GÄLLANDE OPERATIONSVERKSAMHETENS FYSISKA MILJÖ Infoga bild – workshop el lik.

2 Bakgrund Lokalerna som disponeras av operationsverksamheten vid Centrallasarettet i Västerås uppfyller inte de gällande kraven på operationssalar med tillhörande biytor. En ökad volym av operativa ingrepp samt den snabba medicinska och medicintekniska utvecklingen ställer helt andra krav än vad lokalerna kan tillgodose idag. Det finns ett starkt behov av att förbättra förutsättningarna för att kunna utföra vårduppdraget med uppfyllda krav avseende patientsäkerhet och arbetsmiljö. CENTRALLASARETTET VÄSTERÅS – OPERATIONSVERKSAMHETEN

3 Uppdrag Projektengagemang har fått i uppdrag att ta fram en tidig utredning med helhetssyn gällande operationsverksamhetens fysiska miljö. Denna utredning kommer att ligga till grund för fortsatta förstudier om nödvändiga åtgärder inom operationslokalerna för att rätt medicinsk kvalitet skall kunna upprätthållas. CENTRALLASARETTET VÄSTERÅS – OPERATIONSVERKSAMHETEN

4 Processen Inhämtning av information - Genomgång av förutsättningar med referensgruppen i form av inledande Workshop 1 - Okulärbesiktning av lokalerna, tillsammans med representanter för verksamheten - Nedladdning av filer, ritningar mm -Genomgång av tekniska förutsättningar med landstingets representanter -Genomgång av resultat från mikrobiologiska mätningar i operationsrum Analys - Bearbetning och analys av insamlad material - Utvärdering av information om teknik - Uppritande av planer med funktions-, flödes- och hygienzonanalys - ”Skissarbete” med olika scenarier Uppföljning - Workshop 2 med referensgruppen med fördjupning i, och komplettering av, framtaget material. Redovisning -Efter ny bearbetning av utredningen samt kan åtgärdsförslagen indelade i tre kategorier presenteras. CENTRALLASARETTET VÄSTERÅS – OPERATIONSVERKSAMHETEN

5 Funktionsanalys Lokalernas storlek, dess utformning och flöden är inte anpassade till verksamhetens funktionella behov. Rumssambanden är inte optimala och logistiska krockar skapar problematik avseende hygien samt tidsförlust. CENTRALLASARETTET VÄSTERÅS – OPERATIONSVERKSAMHETEN analysskiss - funktion operation op-relaterat förberedelserum Pre/ post op 7+1

6 Hygienzoner Planer har studerats mot BOV (SFVH), senaste utgåvan. Lokalernas utformning och rumssambanden medför hygieniska risker. CENTRALLASARETTET VÄSTERÅS – OPERATIONSVERKSAMHETEN analysskiss - hygienzoner förberedelserum uppvakning 7+1

7 Logistik / flöde På grund av lokalernas utformning och dess disposition uppstår krockar mellan patient-, personal- och godsflödet vilket har negativ påverkan på patientsäkerhet och arbetsmiljö. CENTRALLASARETTET VÄSTERÅS – OPERATIONSVERKSAMHETEN Analysskiss - logistik flödekrockar patientflöde läkerflöde godsflöde

8 Teknik Rumshöjden begränsar de lösningar som kan väljas för att förbättra ventilationen i operationsrum, som idag är ca 500l/s. Kläder som bärs är en starkt påverkande faktor på patientsäkerheten. befintlig sektion ev. sektion vid ombyggnad CENTRALLASARETTET VÄSTERÅS – OPERATIONSVERKSAMHETEN

9 Redovisningen Efter en genomgång av utredningen i workshopform med referensgruppen och bearbetning av kompletterande material kan för-förstudiens förslag till åtgärder presenteras - Omedelbara åtgärder: Översyn av ytorna avseende hygienaspekter, förbättringar med mindre ombyggnad och ev teknik och klädförändringar - Åtgärder på kort sikt (0-2 år): Mer omfattande om- och tillbyggnad av lokalerna med nytt lokalprogram och utökad yta - Åtgärder på lång sikt (2-10 år): Nybyggnad, alt påbyggnad, tillbyggnad eller omdisponering av annan befintlig yta för operationsverksamheten CENTRALLASARETTET VÄSTERÅS – OPERATIONSVERKSAMHETEN

10 PRESENTATION AV ÅTGÄRDSFÖRLAGEN Infoga bild – workshop el lik.

11 Fortsättningen ….. CENTRALLASARETTET VÄSTERÅS – OPERATIONSVERKSAMHETEN


Ladda ner ppt "CENTRALLASARETTET VÄSTERÅS – OPERATIONSVERKSAMHETEN PRESENTATION AV TIDIG FÖRSTUDIE GÄLLANDE OPERATIONSVERKSAMHETENS FYSISKA MILJÖ Infoga bild – workshop."

Liknande presentationer


Google-annonser