Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finns det ett speciellt chefs- och ledarskap i Sverige? Presentation för CTA Högskolan i Malmö Stefan Tengblad 2009-02-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finns det ett speciellt chefs- och ledarskap i Sverige? Presentation för CTA Högskolan i Malmö Stefan Tengblad 2009-02-10."— Presentationens avskrift:

1 Finns det ett speciellt chefs- och ledarskap i Sverige? Presentation för CTA Högskolan i Malmö Stefan Tengblad 2009-02-10

2 Det finns inte en svensk managementtradition!  Traditionell autokrati och paternalism (-1950)  Chefen som expert (1950-1970)  Den demokratiske chefen (1970-1990)  Den handlingsinriktade förändringsledaren (1990-2000)  2000- Dual praktik: chefen som coach och chefen som administratör

3 Den traditionella autokratin  Minns brukssamhället - enormt hög power-distance  Reglerat samhälle byggt på privilegier  Sverige konkurrerade länge med låga löner  Arbetare var bara tillfälligt anställda, saknade helt rättigheter

4 Självtillräcklighet i många klassiska ordspråk  En god karl reder sig sj ä lv  Sj ä lv ä r b ä ste dr ä ng  Att vara karl f ö r sin hatt  Att st å p å egna ben  Att vara sin egen lyckas smed  Egen h ä rd ä r guld v ä rld  Ju fler kockar desto st ö rre soppa

5 Ordspråk av typen ”Stay there you are” (traditionalism)  Skomakare: bliv vid din l ä st!  Borta bra, men hemma b ä st  Gr ä set ä r inte alltid gr ö nare hos grannen  Man skall inte hoppa ö ver å n efter vatten  Man vet vad man har, inte vad man f å r

6 Andra traditionalistiska och socialkonservativa ordspråk  Sitt still i b å ten!  Den som gapar ö ver mycket mister ofta hela stycket  L ä tt vunnet, l ä tt f ö rg å nget  B ä ttre en fel i handen ä n tio i skogen  Den som inte arbetar skall inte heller ä ta  Man skall vara tacksam f ö r sitt ö des lott  En liten tuva kan stj ä lpa ett stort lass  Ett ä pple faller s ä llan l å ngt fr å n tr ä det  Den man ä lskar agar man

7 Sverige kliver fram!  Avreglering av marknader  Etablering av kapitalmarknader, banker och aktiebolag  Staten bygger upp infrastrukturer,el/tele/järnväg  Utanför krigen, relativ social stabilitet  Ökad efterfrågan av råvaror och nya exportprodukter  Ett rationaliseringsinriktad näringsliv, men med en rätt outvecklad ledningstradition

8 Chefskap under rekordåren (1950- 70)  Baseras i hög grad på expertkunskaper (ingenjörsvetenskap)  Upphöjt ledarskap / den starke mannen  Regleringar och centrala organ sätter ramar och skapar beroendeförhållanden.  Centralism och specialisering som ideal  Ledarskap ses främst som något för ledning för icke- chefer

9 Den demokratiske chefen (1970-90)  Auktoritetsuppror  Decentralisering  Ledningsgrupper slår igenom  Medbestämmande  Taylorismen ifrågasätts, arbetsberikning och demokratisering i fokus  Ekonomiska kriser och problem med konkurrenskraft

10 Den handlingsinriktade förändringsledaren 1990-2000  Den platta och självstyrande organisationen  3% analys och 97% genomförande  Borttagande av centrala staber  Arbetsledare ersätts med personalansvariga chefer  Omorganisationer och förändringsledarskap

11 Dagens chefspraktik och ideal  Ledarskap som chefens centrala uppgift  Frigörande coaching  Intranäten och ”självadministration” slår igenom  Ökad komplexitet och krav: måsten och tumregler tar överhanden över det önskvärda och reflekterade.

12 Svensk företagsledning 1970-2009  Decentralisering som organisationsideal  Stort intresse för företagskultur och kulturstyrning  Återcentralisering/återbyråkratisering under det sista decenniet.  Från 1994 och framåt slår aktieägarstyrningen igenom på bred front.

13 Svenskt chefskap på toppnivå

14 Fragmentering i företagsledararbete

15 Fragmenterat rum i praktiken

16 Finns det ett unikt svenskt chefskap?  Det finns ingen stabil modell  Det som nu uppfattas som typiskt svenskt etablerades först under 70-talet  Det finns en typisk svensk modell för chefskap på den medarbetarnära nivån, medan företagsledning har blivit väldigt globaliserat  Det mest typiska är nog beredskapen att förändra inriktningen

17 Utmärkande för svenska organisationer  Arbetsledarfunktionen är glest bemannad  Svenska medarbetare har stora anspråk på att få vara involverad av att kunna påverka det egna arbetet och att ha ”work discretion”  Mycket tid läggs åt (ostrukturerade) möten  Medarbetares förmåga att samarbeta och ta ansvar är välutvecklad  Förhandling snarare än ordergivning

18 Problem i mötet mellan svenskt och internationellt chefskap  IT-system som endast utgår från att endast chefer har beslutsmakt  Svenskt chefskap framstår ofta som oprofessionellt pga sin informalitet  Utländska chefer förstår inte vikten av att förankra beslut  Svenska chefer missförstår betydelsen av tydliga beslut och att det finns en förväntan på att dessa vet vad som bör göras  Status och pengar versus livskvalitet och bekvämlighet, är svenska chefer beredda att göra internationell karriär?

19 Vad utmärker svenskt chefsbeteende i en nordisk jämförelse  Mer fokus på formella regler och procedurer och föreställningar i samhället om hur man bör göra saker och ting  Mindre fokus på egen utbildning och erfarenheter, chefskolleger och den egna chefens synpunkter

20 Starkaste särdrag  Finland: Mycket stor vikt vid egen utbildning och erfarenheter  Danmark: Mycket, mycket stor vikt vid medarbetares synpunkter  Island: Mycket stor vikt på chefskolleger  Norge: Stor vikt på föreställningar i samhället om hur man bör göra saker och ting  Sverige: Stor vikt på formella regler och procedurer, liten vikt på den egna chefen

21 Sammanfattning svenskt chefskap  Det svenska chefskapet har ändrats påtagligt vid ett flertal tillfällen  Detta tyder på en stark extern styrning och en svag grad av professionalisering  MBL och annan arbetsrättslig lagstiftning har satt ett kraftigt avtryck i det svenska chefskapet  IT-system och globalisering av mer byråkratiska affärspraktiker gör ett coachande ledarskap mer till ideal än institutionaliserad praktik  Den svenska ledningstraditionen av idag har både förtjänster och svagheter

22 Forskningsprojektet Chefskap för Sverige  Att kunna mäta den svenska särarten på sådant sätt att dess styrkor kan framträda  Framtagning av ”LMX Scandinavia”  Tar fasta på att medarbetares vilja till oberoende och förmåga till ansvarstagande och undersöker sambandet mellan LMX och innovationsförmåga  Testning av denna modell inom industri, tjänste- och kunskapsföretag, i åtminstone två länder  Projektmedarbetare Sven Hemlin docent i psykologi och en doktorand under rekrytering


Ladda ner ppt "Finns det ett speciellt chefs- och ledarskap i Sverige? Presentation för CTA Högskolan i Malmö Stefan Tengblad 2009-02-10."

Liknande presentationer


Google-annonser