Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INFORMATION från börda till resurs? Informationshantering i framtida försvaret 20 oktober 2004 Hotell Birger Jarl, Stockholm IRM VISION SLUTRAPPORT Jarl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INFORMATION från börda till resurs? Informationshantering i framtida försvaret 20 oktober 2004 Hotell Birger Jarl, Stockholm IRM VISION SLUTRAPPORT Jarl."— Presentationens avskrift:

1 INFORMATION från börda till resurs? Informationshantering i framtida försvaret 20 oktober 2004 Hotell Birger Jarl, Stockholm IRM VISION SLUTRAPPORT Jarl S Magnusson

2 Denna Rapport •IRM Vision •Definitioner och Referenser •Uppgift 1 – Ta fram en IRM Vision –Mål, arbetssätt, organisation –Grundbultar och Paradigmskiften –Nationella och Internationella synpunkter –Informationsvärldskartan –Person Information –Juridisk Information –Produkt Information –Lednings (C2) Information –Geografisk Information –Process- och Tjänste Information –Metadata/-information –Förslag till Framtida FoT Uppdrag •Uppgift 2 – Stöd till FM/FMV •Uppgift 3 – Samarbete och Kontaktskapande •Appendix – ISO 13250 Topic Maps •Appendix – ISO 10303 Product Data •Appendix – Standarder, Spec:s och Format

3 IRM VISION… och fortsättning (1) VISION FM/FMV skall genom egen insikt kunna leda och styra strategiskt viktiga informationsresurser på ett samordnat sätt, så att så att rätt information, når rätt användare, anpassad för rätt syfte, vid rätt tidpunkt och med hänsyn tagen till ekonomiska och andra resursmässiga förutsättningar, till säkerhet och integritet samt till gällande lagar, regler och föreskrifter. (2) Visionära Mål (4) Strategier (3) Policy (5) Planer (6) Aktiviteter

4 Försvarsmakten reduceras… -3 Mdr-y Mdr Utvecklingen av det Nätverksbaserade Militära försvaret SS TI II VA FÖRSVARSINDUSTRINS EXISTENS HOTAD.!! MINSKAD MARKNAD FÖRLUST AV KRITISK KOMPETENS FLYTT FRÅN SVERIGE NEDLÄGGNINGAR FÖRÄNDRINGAR ARBETSLÖSHET REGIONALSTÖD

5 ... men Samhällsförsvaret utvecklas -3 Mdr-y Mdr Utvecklingen av det Nätverksbaserade Militära försvaret Utvecklingen av det Informationsbaserade Samhällsförsvaret SS TI II VA NYA INDUSTRIER NYA PRODUKTER NYA TJÄNSTER NYA MARKNADER NYA ARBETEN INFLÖDE AV KOMPETENS FORSKNING INVESTERINGAR INDUSTRI ETABLERING NY INFRASTRUKTUR NY OFF. STRUKTUR SAMARBETE/SAMVERKAN ALLA REGIONER ALLA SEKTORER INTERNATIONALISERING

6 Inriktning: Interoperabilitet, Internationalisering, Samordning

7 Info.volym för en Bataljon ~ 1Tb/dag (ca 2010) FORMA DS-Studie 2002 Informationsvolymerna växer…

8 Automatiska Informations Objekt Papper Elektroniskt Papper (pdf) Elektroniskt Strukturerat (XML-taggat) Papper Informations Objekt Klasser Bearbetnings tid Dagssituation Transmission Söka Presentera Söka Bearbeta Vi blir bättre, Migrerar Informations Arvet.. Bearbetnings tid för NBF-aktiviteter

9 Kravbild på Informationsresurser • Ekonomisk, Rationellt hanterad (etablerad Management) • Förståelig, användarna är medvetna och använder Informationsresurserna • Förtroende för Informationsresurser –Tillgänglig (alltid – 24 tim per dygn) –Tillförlitlig (faktaunderlag, källgranskning, verifierat, validerat, kontrollerat, certifierat) •Innehållsmässigt korrekt •Aktuell •Spårbar •Autentisk (original) •Hanteras i enlighet med gällande lagar, regler, föreskrifter (Juridiskt korrekt) –Säkert hanterad –Skyddad (obehörig access och integritetsskydd) –Möjlig att underhålla och uppdatera –Möjlig att utbyta och återanvända –Möjlig att förädla, förbättra och anpassa till olika användningssituationer •Nationellt och Internationellt Interoperabel • Oberoende av specifik IS/IT Hård- och Mjukvara samt Processer •Baserad på erkända Arkitekturer, Strukturer, Modeller och Representationer

10 Nödvändigt, Nytta, Förmåga •Nödvändighetsaspekt –Ordning-och-Reda, för att förstå, leda, styra och ändra… –Ledtider, klarar av och hinner med att bearbeta flödet av information –Kvalitet, för att kunna kravsätta och kvalitetssäkra… –Interoperabilitet, för att utveckla och använda NBF-tjänster och -resurser •Nyttoaspekt –Rationellare, verksamheten blir effektivare, snabbare, billigare och förhoppningsvis smartare –Flexiblare, underlättar att växla teknologier, ändra tjänster, produkter och processer –Mervärde, en ny resurs (information) som kan utvecklas och exploateras –Oberoende, av aktörer, teknologier, resurser, geografiska avstånd, nationell lagstiftning… –Risker, minskar risktagandet i verksamheten •Utvecklade förmågor –Information Superiority, förmåga att få tillgång till en överlägsen information/kunskap/insikt –Information Interoperability, förmåga att samarbeta med allt och alla –Information Assurance, förmåga att skydda, säkra och kvalitetssäkra informationsresurser –Information Resource Management, förmåga att leda och styra informationsresurser –Information Quality, förmåga att skapa förtroende genom att processer, tjänster och information är autentiska, korrekta, aktuella, spårbara, identifierbara, etc.

11 Informationsvärldskarta… RESURSER GEOGRAFI PERSONER ENERGI PENGAR TRANSPORT BYGGNADER VERKTYG MATERIEL PRODUKTER TJÄNSTER INFORMATION ORGANISATION GOODWILL KULTUR IDÈER FREKVENSER PRESS & MEDIA REFERENSER STATISTIK MODELLER STRUKTURER STANDARDER LAGAR, REGLER ÄMNESINDEX C2 Info System Produkt Info System Produkt Info Lagar Regler Info Lagar Regler Info Ekonomi Energi Info Ekonomi Energi Info GeO Info GeO Info Metadata Klasser, Dir, Index Refernser, Metriker Metadata Klasser, Dir, Index Refernser, Metriker Processer Tjänster Info Processer Tjänster Info Resurs Info Resurs Info Personal Info Personal Info Verktyg Materiel Info Verktyg Materiel Info System Produkter Info System Produkter Info Byggnader Info Byggnader Info Org Info Org Info RESURS LEDNING VERKSAMHETS LEDNING STYRNING STRUKTUR ERFARENHET Kunskap Kapital Kunskap Kapital Goodwill Kultur Press/Media Goodwill Kultur Press/Media

12 Informationsutbytesskikt (DataUtbytesModell, InfoUM, KunskapsUM)... jämfört med FMAR Informationsresurser VVVVVV Persondata Familj Relationer Händelser Roller Befattning Ansvar Befogenheter Utbildning Säkerhet Integritet Skydd Certifikat Koncept Specifikation Produktdata Aktörer Konfigurationer Funk. Design Fysisk Design Krav Ledn., Styrning Tillverkning Leverans Kontroll Ändring Dokumentation Underhåll Användning Fel hantering Utbildning Lägesinfo Aktörer Målbilder Resurser Genomförande Miljö Uppdrag Tid Kvalitet Topologier Geometrier GeoSpatial Position Terräng (mark) - Geologi - Hydrologi (vatten) - Flora - Fauna Höjd (luft) Rymd Meteorologi - Nederbörd - Sikt, Ljus - Vind, Sjöhävning - Temp Övrigt - Skydd/Skyl - Hinder - Infrastruktur Modeller Format Begrepp Lexikon Referenser Index Register Ämnen Strukturer Språk Beskrivningar Klassbibliotek Ontologier Gränssnitt Regler Triggers Certifikat Algoritmer Metoder Lagar Regler Förordningar Tolkningar Tillämpningar Föreskrifter Standarder Specifikationer Handledningar Beskrivningar Beslut Rekommendationer PersonerC2 InfoGeografiMetadataLagar, reglerProdukter Processer Tjänster Aktör Behov Beslut Aktiviteter Resurser Resultat Tid Kostnader Styrning Anpassning Uppföljning Observationer Ledning Genomförande Avslutning Uppföljning F1-Fn Ö Egna Förband Mil. Aktörer - NATO - FN Övr. Aktörer - Blåljus (Polis) - Paramilitär - Kriminella - Politiska - Religiösa Personer Minoriteter Flyktingar Industrier Föreningar Sammanslutningar H Aktörer eller Organisationer ÖHÖHÖHÖHÖHÖHÖH FMAR – Försvarsmaktens Arkitekturramverk

13 Nyttan med ”Info.Världskarta” FM/FMV Grunddata FM/FMV Grunddata Extern info Minska antalet källor, versioner, varianter Se över ägare Se över Representation, Struktur Extern info

14 Informationens livscykel KFYSISKT OBJEKTS LIVSCYKEL KFYSISKT OBJ. KONCEPTUELLA STUDIER VALT KONCEPT HISTORISK INFORMATION KK ALTERNATIV UTVECKLING KUNSKAP BLÅ OMRÅDE = DATA INFORMATION KUNSKAP K K HISTORISK INFO. BEHOV

15 IRM Visionära Mål & Strategiska Aktiviteter 2004 2008 20122016 2020 IRM VISION STORT ANTAL PÅGÅENDE PROJEKT SOM BEROENDE AV BEFINTLIGA ÅTAGANDEN KOMMER ATT FORTGÅ UNDER MÅNGA ÅR SAMORDNAD LEDNING AV INFORMATIONSRESURSER MEDVERKA I STANDARDISERING FÖR RESPEKTIVE INFORMATIONSOMRÅDE ARVET AV INFORMATIONSRESURSER RENSA, MIGRERA, INTEGRERA, KONSOLIDERA FM/FMV FÖRVALTNING AV INFORMATIONSRESURSER STUDIER, FOT-ARBETE, METOD UTVECKLING FÖRSVARS MYNDIGETERNAS GEMENSAMMA INFORMATIONS RESURSER INKL ARKITEKTUR SKAPA CIO FUNKTION PROJEKT GES NYA FÖRUTSÄTTNINGAR OFFENTLIG FÖRVALTNINGS GEMENSAMMA INFORMATIONS RESURSER INKL ARKITEKTUR AUTOMATISKA OFFENTLIGA FÖRVALTNINGAR STUDIE, UTVLEDNINGFÖRVALTNINGARVÖVRIGT VISIONÄRA MÅL

16 En Informationsgeneral behövs!! •ÖB bör ha tillgång till en Informationsgeneral, eller en Chief Information Officer, som svarar för: –Ansvaret för FM:s samlade informationsresurser –Ansvaret för informations- teknologiska och andra resurser som FM behöver använda för att rationellt och säkert kunna bearbeta och hantera informationsresurser –Ansvaret för att omsätta (exploatera, dra största möjliga nytta av) dessa resurser i verksamheten

17 Personinformation 2004 2008 20122016 2020 IRM VISION FÖRDJUPAD STUDIE DIGITALISERING RENSNING AV PERS.INFO ARV TOPIC MAP PKI - SÄKERHETSLÖSNINGAR FÖ, FM, FMV, FOI, KBM, FHS, PLI, FRA GEMENSAM PERS. INFO STANDARDISERING AV PERSON INFORMATION GEMENSAM PERSON INFORMATION SVERIGE ERP SYSTEM FÖRVALTNING AV PERS. INFO STUDIE, UTVLEDNINGFÖRVALTNINGARV

18 Juridisk Information 2004 2006 20082010 2012 IRM VISION FÖRDJUPAD STUDIE DIGITALISERING, RENSNING AV JURIDISK.INFO ARV TOPIC MAPPKI - SÄKERHETSLÖSNINGAR FÖ, FM, FMV, FOI, KBM, FHS, PLI, FRA GEMENSAM JURIDISK PORTAL APPLIKATION KONTRAKT APPLIKATION AUTENCITET APPLIKATION ÖVERSÄTT (EU-PROJEKT) APPLIKATION AUTOMATISERA (EU-PROJEKT) STUDIE, UTVLEDNINGFÖRVALTNINGARV

19 Produkt Information 2004 2006 20082010 2012 IRM VISION RLS STUDIE UPPHANDLING AV ERP SYSTEM INOM FM OCH FMV FREJ NY – PLCS TEST FÖRVALTNING AV PRODUKTINFORMATION I ERP-MILJÖ KL, NBF-T, NIVÅ 0-1, PLCS-MODELL FÖRVALTNING I PLCS DEMOMILJÖ FÖRÄNDRINGSLEDNING FMAR STRUKTUR SYSTEM NIVÅ 0-1 LEDNING AV MATERIELL FÖRMÅGA TEKNIK FÖR SVERIGES SÄKERHET NYTT KL-VERKTYG MIGRERING OCH KONSOLIDERING AV PRODUKT INFORMATION FÖR MATERIEL PROJEKT FM STUDIEUPPDRAG FÖR LEDNING AV INFORMATION LEDNING AV PRODUKT INFORMATION MIGRERING OCH KONSOLIDERING AV PRODUKT INFORMATION FÖR RL-SYSTEM FORTSATT HANTERING AV PRODUKT DOKUMENTATION PLCS FORMATTERAT UTBYTE AV ARTIKEL INFORMATION FF STUDIE, UTVLEDNINGFÖRVALTNINGARV

20 Teknik för Sveriges Säkerhet Customers FMV or someone else Industries Product Information Resources/Assets 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 FMV den enda aktör som följer system under dess livscykel - en stabil broker i en föränderlig systemmiljö FMV CORE BUSINESS CONCEPTTRAINOPERATE AND USE ACQ VERIFY VALIDATE MODIFY DESIGNMANUFACTDELIVERYMAINTAINDISPOSE Configuration Management and Information Resource Management (Brokerage) Quality and Security Assurance Program Management and Administration IT Applikation Process

21 Lednings (C2) Information

22 Geografisk Information 2004 2005 20062007 2008 IRM VISION UTVECKLING AV GEO INFO TJÄNSTER FORTSATT LEDNING AV GEO INFO, UTVECKLA GEO INFO OFFICERARE MILITÄR ENHET FÖR GEO INFO, FÖRETRÄDARE GEO INFO ANVÄNDA GEO INFO STANDARDER, ISO 19100 FÖRVALTNING & TILLGÅNG AV GEO INFO SAMORDNAS MED PRODUCENTER STUDIE, UTVLEDNINGFÖRVALTNINGARV

23 Tjänste- och Process Information 2004 2005 20062007 2008 IRM VISION ANALYS DEFINITION UTVÄRDERING UTRYCKSFULLHET FÖRVALTNING POPULERING ANVÄNDBARHET SKALBARHET INVENTERING OMVÄRLDSBEVAKNING STUDIE, UTVLEDNINGFÖRVALTNINGARV

24 Metadata/-information 2004 2006 20082010 2012 IRM VISION FMA INFORMATIONSARKITEKTUR FM SEMANTIC WEB / TOPIC MAPS NDAG & MIP UTVECKLING NCDM - REFERENSMODELL SKAPA METADATA REFERENS BIBLIOTEK & OPERATIVA METADATA RESURSER FM GEMENSAM ORGANISATION MED ANSVAR FÖR HANTERING AV METADATA METADATA SAMARBETE I DEN ”NEUTRALA ARENAN” MYNDIGHETER, NATO, W3C, SIS-ISO, ALLIERADE, PARTNERS KUNSKAPSUPPBYGGNAD, STUDIE AV METADATA TILLÄMPNING I LEDSYST DEMONSTRATOR GEMENSAM METADATA ARKITEKTUR FM GEMENSAMMA METADATA FF STUDIE, UTVLEDNINGFÖRVALTNINGARV

25 Metadata Arkitektur Symboler Begrepp Taxonomier Ontologier Topic Maps RDF/OWL Format Beskrivningar Meddelanden EDI X-12 EBXML METADATA REFERENS BIBLIOTEK XML Registry Modeller Begrepp, Data, Informations Databas- Strukturer Data Dictionary Referensdata Landskoder Förkortningar Myntslag Mått och Vikt Språk Administrativa [ex. IPR, spårbarhet, lokalisering, versionskontroll, loggning] Beskrivande [ex. kataloger, index, länkar, relationer, associationer, annoteringar] Bevarande [ex. status, aktiviteter, backup, återskrivning, migrering] Tekniska [ex. HW/SW dokumentation, kryptering, kompression, behörighet, certifikat, passwords] Operativa [ex. loggar, återanvändning, versionshantering] OPERATIVA METADATA RESURSER MMI & MSI GRÄNSSNITT REGLER TRIGGERS IW/IO SÄKERHETS VERKTYG ADM VERKTYG OPERATIVA ANALYS VERKTYG FÖRVALTNINGS VERKTYG TEKNISKA VERKTYG Verksamhetsrelaterat Klassbibliotek Referensbibliotek Referensmodeller Sakmodeller METADATA DATA PRODUKTER TJÄNSTER C2 INFO PERSONAL SEMANTIC WEB SEMANTIC WEB SEMANTIC WEB SEMANTIC WEB

26 Förslag till Framtida FoT Uppdrag •IRM Teknologi •Informationssäkerhet •Strukturerad Inlärning •Värdering av Information •Informationskvalitet •Agenter – automatiska informationsprocesser •Information Superiority •Information Brokerage •Information Exploitation

27 FoT – Hitta Anomalier och Störningar Anomaly: AF 8933, 1256 kg (5 trucks ordered) Anomaly: AF 8933, Truck #4 contractor (Vasiliev) Deduction: Smuggling drugs, contraband (90%) Call Customs (Y/N): Y ------------------------------------------------------------- Anomaly: Fuel Truck 34 have loaded fuel 3 times in the last 5 hours.. Deduction: Fuel Theaft, driver #1212 (99%) Call Police, (Y/N): Y ------------------------------------------------------------- Anomaly: Runway 31, North Corner, sensor array 121, lost signal Deduction: Cable cut (100%) Call Air Port Maintenance (Y/N): Y ------------------------------------------------------------- Anomaly: SK 5561, (Mr. Ahmed Il Baien) Deduction: Terrorism, Interpol #12322 Notify Crew (Y/N):Y, Chicago Police (Y/N):Y ------------------------------------------------------------- Anomaly: ARMY UNIT 53, (Unauthorized Entry) Deduction: Gate 52, Invalid ID-card, Case #112-07 Airport Security NOTIFIED Automatically – Tracking.. ------------------------------------------------------------- Anomaly: SUBMARINE SK V-122, (Weather) Deduction: Update the Airport Weather Report Automated Notification

28 FoT – Korrelerande Mönster.. Flöde av Narkotika Hot mot IS/IT Infrastruktur

29 FoT – Automated C4ISR Agent Name: Lynette Exa Byte Type: Synthetic Agent Rank: Sergeant Born: 27th August, 2011 1st Day of Service: 15th September 2011 Expected Lifespan: 2870 Days Training: 14 Days Availability: 99,498% Accuracy: 98,897% Capacity: 0,5 Exa Byte Operation: Synthetic Information Domain Vocal language: English Languages: All Unit: SWAF Central Command Posting: http://SWAF.command.MIL/Byte Certificate: CC2011.Bt&yZ998 Specialty: Administration Duties: C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance ) Sgt. Lynette E. Byte

30 … Automatisk Support •Automatisk Översättning, språk och myndighetsvokabulär •Mottagningskontroller, verifiering av sändare/mottagare, struktur, källor, egna observationer •Automatisk återkoppling till Begrepp, Termer, Tolkningar, Modeller och Strukturer •Manuellt aktiverad Diktamen funktion, Automatisk språklig granskning och korrigering •Manuellt aktiverad Movie-, Image-, Voice- eller Text mail, Automatisk kontroll av emottaget/läst •Automatisk kontroll av logiska begränsningar, beloppsgränser, risknivåer, användning av tid och resurser Sgt. Lynette E. Byte

31 … Automatisk Administration •Håller ordning på flödet av administrativ information •Automatisk kalender/dagbok för alla ingående resurser, materiel och personal •Automatisk Loggning av Operativa händelser (krigsdagbok) •Uppdaterar ekonomisk redovisning •Automatisk uppdatering av adress- och kontaktinformation •Automatisk distribution av press- och media information Sgt. Lynette E. Byte

32 … Automatisk Fusion •Automatiska program/funktioner som fortlöpande och självständigt (utan mänsklig inblandning) sammanställer, förpackar och anpassar information från andra Agenter samt från publika och egna informationskällor –Mark-, Sjö- och Luftläge, ex. kontinuerlig uppdatering av ”Strike Areas” –Resurstillgång, Status på olika nivåer, A, B och C nivå underhåll –Sammanställning av Intelligence –Nyheter, händelser, geografiska områden, personer, osv.. Sgt. Lynette E. Byte

33 … Automatiskt Beslutsstöd •Enligt förutbestämda regler hanteras Målbilder och Lägesinformation. Avvikelser detekteras, åtgärder rekommenderas och underlag för styrning av resurser tas fram. –Tar emot flödet av information från andra Agenter. Reagerar (genom triggers och regler) på on-line händelser. Finner anomalier och avvikelser. –”Klär på” informationen med refererande material, verifierar och kontrollerar att underlag finns, sammanställer och rekommenderar åtgärder –Inväntar aktivering av åtgärd, administrerar och kontrollerar ordergivning –Kontrollerar att/hur åtgärden genomförs, resursledning, beräknar fortlöpande mål- och lägesinformation, tar fram kompletteringar, finner avvikelser… Sgt. Lynette E. Byte

34 Sammanlagd IRM Vision 2005 2010 20152020 2025 Person Information Juridisk Information Produkt Information Geografisk Information Lednings Information Metadata Tjänste/Process Information IRM ROADMAP utarbetad för varje område Integrering, migrering och konsolidering av information för Försvarsmakten Krav kommer att ställas på Förvaltning av information Inom resp. myndighet Integrering av info Inom Statsförvaltningen CIO FUNKTION LEDNING & STYRNING TA HAND OM ARVET FÖRVALTNING STUDIER, UTVECKLING STANDARDISERING

35 Stöd till FM/FMV (internt) • Kontakter och framgångsrikt samarbete med ett 10-tal projekt inom FM och FMV • Arbetet med att skapa större medvetenhet kring IRM området genom engagerad informationsspridning, rådgivning, kunskapsuppbyggnad, deltagande, samordning och samverkan i aktiviteter samt initiering av gemensamma förutsättningar, måste få en fortsättning.

36 Samarbete och Kontaktskapande (externt) • Stor kontaktyta utvecklad; nationella och internationella myndigheter, Nätverket SIRNET, NATO, Akademia, Industri, Nätverk, Standardisering • IRM Styrgrupp understryker vikten av fortsatt samordning och deltagande i nationella och internationella arbets- och studiegrupper (myndigheter och företag), med syftet att etablera och vidmakthålla kontaktnätverk, bygga upp kunskap och insikter i hur området kommer att utvecklas

37 Sammanfattning •Visionen lyfter fram Data, Information och Kunskap och belyser dessa resurser som helt avgörande för det nya försvaret (nätverksbaserat, samhälls..) •Data, Information och Kunskap måste på ett samordnat sätt: –Ledas och styras inom FM och FMV, CIO funktion –Förvaltas inom och mellan myndigheterna samt i samverkan med andra aktörer •Studier, standardisering och utveckling ( inkl FoT) inom området måste samordnas och medel avsättas •Då ny teknik och metodik införs så måste stor hänsyn tas till arvet •Information genererar nya användningsområden, vi går mot en spännande framtid.. •Uppdrag för framtiden är ett problem.. •IRM Visionen visar vägen framåt..


Ladda ner ppt "INFORMATION från börda till resurs? Informationshantering i framtida försvaret 20 oktober 2004 Hotell Birger Jarl, Stockholm IRM VISION SLUTRAPPORT Jarl."

Liknande presentationer


Google-annonser