Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S-117964 Svensk Energi:Kalle Karlsson Synovate:Åsa Hedström Fredrik Borg Datum:2009-10-23 Byten och attityder på den svenska elmarknaden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S-117964 Svensk Energi:Kalle Karlsson Synovate:Åsa Hedström Fredrik Borg Datum:2009-10-23 Byten och attityder på den svenska elmarknaden."— Presentationens avskrift:

1 S-117964 Svensk Energi:Kalle Karlsson Synovate:Åsa Hedström Fredrik Borg Datum:2009-10-23 Byten och attityder på den svenska elmarknaden

2 2 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning4 Resultatredovisning 11-57 - Övergripande byten och omförhandlingar 12 - Konsumenter efter reformen - attityder18 - Attityder till elbranschen21 - Nöjdhet elnät- & elhandelsföretag27 - Kundtjänst30 - Fakturan34 - Konsumenternas elrådgivningsbyrå45 - Öppna svar –attityd elbranschen49

3 3 Fakta om undersökningen • Uppdragsgivare: Svensk Energi • Kontaktperson:Kalle Karlsson • Målgrupp:Svenska folket 16 år och äldre • Fältarbetstid:23 september – 7 oktober 2009 • Kontaktform:Telefonintervjuer • Urval:Synovates standard för telefonnummerbaserat befolkningsurval • Antal genomförda intervjuer:1 011 st • Bakgrund:På uppdrag av Svensk Energi har undersökningar genomförts sedan 1998

4 4 Sammanfattning

5 5 Övergripande byten/omförhandling • Aktiva - 60% av respondenterna har någon gång bytt elhandelsföretag(42%) eller omförhandlat pris med det befintliga elhandelsföretaget (18%). Passiva - 40% har alltså inte själva gjort någon aktiv handling för att påverka sitt elpris. • Tendens till ökning av antalet aktiva från 57% aktiva förra året till 60% aktiva 2009. • Andelen ”bytare” är högst i storstadsområdet Sthlm/Gbg/Malmö

6 6 Attityder till elmarknadsreformen • En klar majoritet (74%) är positiva till möjligheten att kunna byta elhandelsföretag. Däremot så är man betydligt mindre positiv (38%) till hur den avreglerade elmarknaden faktiskt fungerar. • Andelen positiva till hur elmarknaden fungerar har ökat från 29% år 2008 till 38% positiva 2009.

7 7 Attityder till elbranschen • Den övergripande inställningen till elbranschen är fortfarande mycket negativ. Men det är en klar förbättring jämfört med tidigare år. • Andelen som tar negativ ställning mot elbranschen var förra året 37% vilket i år gått ner till 29%. Minst negativa är undersökningens yngsta åldersgrupp (16-29 år). Kvinnor är också något mindre negativt inställda än män. • I undersökningen ingår också frågor om i vilken utsträckning elbranschen står för olika aspekter som; –pålitliga leveranser, -ansvarstagande, -begriplighet, -miljötänkande, -lätt förstå vart man skall vända sig, -valuta för pengar, -kundfokus, -etik/moral och -nytänkande. Av alla undersökta aspekter är det egentligen bara pålitliga leveranser som allmänheten tycker fungerar bra. För samtliga övriga områden är det klara imageproblem och mer än var fjärde person är direkt negativ och tar avstånd från påståendena. Positivt för 2009 är att samtliga områden förbättrats jämfört med tidigare år. Allmänheten är mer positiva till alla aspekter än i någon undersökning sedan starten 2004.

8 8 Attityder till elbranschen • De yngre åldersgrupperna tror på elbranschen i högre utsträckning än de äldre. Hela 52% av 16-29 åringarna instämmer i påståendet att: ”Elbranschen år 2022 kommer att vara en bransch som unga vill arbeta inom, i högre utsträckning än idag”.

9 9 Kundtjänst & internet • Intresset för att kunna göra olika elkundsärenden via Internet är stort. 69% av samtliga är ganska eller mycket intresserade av detta. Starkast intresse finns i gruppen 30-44 år och lägst intresse i åldersgruppen över 60 år. • Förra undersökningen var första gången (sedan år 2000 då frågan ställdes första gången) som andelen som har kontaktat kundtjänst via telefon minskade. Vi ser i årets undersökning en fortsatt minskning av denna andel (2007:40% och 2009:27%). • Det största problemområden för kundtjänst har under flera år varit väntetider i telefon. I årets undersökning syns en klar förbättring då missnöjet har halverats från 32% missnöjda 2005 till 16% missnöjda

10 10 Fakturan • Den positiva utvecklingstrenden håller i sig avseende missnöjet med fakturans begriplighet. Andelen negativa har minskat från 53% år 2003 till 30% i år. • Fortfarande är man dock betydligt mer nöjd med fakturan avseende dess korrekthet än med begripligheten. Enbart 12% är missnöjda avseende fakturans korrekthet. • Det är inte någon signifikant skillnad i uppfattning av fakturan beroende på om kunderna upplever att den senaste fakturan baserats på verklig eller beräknad elförbrukning.

11 11 Resultatredovisning

12 12 Övergripande – byten av och omförhandlingar med elhandelsföretag

13 13 Förändringar på elmarknaden efter elmarknadsreformen Vad har hänt? Höst -05 Höst -06 Höst -07 Höst -08 Höst -09 A. Har bytt elhandelsföretag 32% 35% 40% 40% 42% B. Har omförhandlat priset 22% 20% 17% 17% 18% C. Har fått nytt elhandelsföretag genom uppköp 08% 14% 08% 05% 08% D. Har inte gjort något vad gäller elpriset 38% 32% 34% 38% 32% (inklusive de som svarat vet ej [7%, 4% resp. 5%] på samtliga frågor) C+D redovisas i denna rapport under ”Har varken bytt eller omförhandlat” 60% av svenskarna har minst en gång bytt eller omförhandlat avtal med leverantör 40% har inte själva gjort något aktivt vad gäller elpriset Övergripande - byten/omförhandlingar

14 14 Har bytt elhandelsföretag Bas: Samtliga, 1011 pers. Har du själv eller ditt hushåll aktivt bytt elhandelsföretag? Övergripande - byten/omförhandlingar

15 15 Har omförhandlat priset med nuvarande elhandelsföretag Bas: Inte bytt 584 pers. Har omförhandlat priset

16 16 Har bytt elhandelsföretag eller omförhandlat pris Bas: Samtliga, 1011 pers. Har du själv eller ditt hushåll aktivt bytt elhandelsföretag? samt Har du omförhandlat priset med ditt nuvarande elhandelsföretag? Övergripande - byten/omförhandlingar

17 17 Omförhandlat eller bytt Ort och region Andel i respektive grupp som omförhandlat eller bytt elhandelsföretag Har du själv eller ditt hushåll aktivt bytt elhandelsföretag? och Har du omförhandlat priset med ditt nuvarande elhandelsföretag? Bas: Samtliga, 1011 pers. Övergripande - byten/omförhandlingar

18 18 Konsumenter efter elmarknadsreformen Attityder

19 19 Bas: Samtliga, 1011 pers. OBS svarsalternativ ”Kan ej ta ställning” ej redovisat i diagram Vad tycker du om att det idag är möjligt att byta elhandelsföretag? Skala 1-5, 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra Attityd till hur det fungerar Attityd till möjligheten att byta elhandelsföretag Konsumenternas attityd till elmarknadsreformen Hur bra tycker du att den avreglerade elmarknaden hittills har fungerat? Skala 1-5, 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra

20 20 Bas: Samtliga, 1011 pers. OBS svarsalternativ ”Kan ej ta ställning” ej redovisat i diagram Konsumenternas attityd till hur den avreglerade elmarknaden fungerat Hur bra tycker du att den avreglerade elmarknaden hittills har fungerat? Skala 1-5, 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra

21 21 Attityder till elbranschen

22 22 Övergripande inställning till elbranschen Attityder elbranschen Bas: Samtliga som besvarat frågan. 976 personer Bedömning utifrån en 5-gradig skala %

23 23 Övergripande inställning till elbranschen i olika delgrupper: Kön och Ålder Bas: Samtliga som besvarat frågan i resp. grupp Attityder elbranschen Bedömning utifrån en 5-gradig skala %

24 24 Instämmande i olika påståenden om elbranschen (2009/2008) 2009 2008 Attityder elbranschen P å litliga leveranser Ansvarstagande L ä ttf ö rst å dda ord & begrepp Starkt milj ö t ä nkande L ä tt f ö rst å vart man skall v ä nda sig F å r valuta f ö r pengarna S ä tter kunden i centrum Har god etik och moral Ä r man nyt ä nkande Obs Ny fråga för 2009

25 25 Instämmande i olika påståenden om elbranschen Attityder elbranschen Okt 2007 67 25 24 20 27 - 16 14 - Okt 2004 69 17 - 17 20 - 13 10 - Okt 2005 60 21 20 16 21 - 14 12 - Bedömning utifrån en 5-gradig skala, där 1=Instämmer inte alls & 5=Instämmer helt Okt 2006 69 21 16 23 - 14 12 - Bas: Samtliga som besvarat frågan % Okt 2008 70 23 22 21 20 15 12 - Lätt förstå vart vända sig i olika ärenden Pålitliga leveranser Ansvarstagande Lättförstådda ord & begrepp Starkt miljötänkande Är man nytänkande Har god etik och moral Sätter kunden i centrum Får valuta för pengarna Okt 2009 76 27 30 32 29 21 27

26 26 Elbranschen i framtiden Bas: Besvarat, 934 pers. Andel som instämmer i påståendet: ”Elbranschen år 2022 kommer att vara en bransch som unga vill arbeta inom, i högre utsträckning än i dag” Samtliga Attityder elbranschen 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60+ år 2009:39% 2008:33%

27 27 Nöjdhet med Elhandelsföretag resp Elnätsföretag

28 28 Hur nöjd är du totalt sett med ditt elhandelsföretag? Bas: Besvarat frågan 955 pers. Nöjd 63 58 65 58

29 29 Hur nöjd är du totalt sett med ditt elnätsföretag? Bas: Besvarat frågan 935 pers. Nöjd 59 56 62

30 30 Kundtjänst

31 31 Internet Bas: Besvarat, 995 pers. ” Numera sköts exempelvis bankärenden och resebokningar direkt via internet. Hur intresserad vore du som elkund av att elföretagen ger dig motsvarande möjlighet t.ex. byte av elhandelsföretag, anmäla flytt, följa din förbrukning etc? Kundtjänst Samtliga 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60+ år 2009:69% 2008:72%

32 32 Har ni under det senaste året försökt nå ditt elhandelsföretags kundtjänst via telefon? Kundtjänst Bas: Samtliga, 1011 pers.

33 33 Hur nöjd eller missnöjd är du med… Väntetid i telefon Förmåga att förstå ditt ärende Förmåga att lösa ditt ärende Öppettider Bas: Försökt nå kundtjänst via telefon under det senaste året samt besvarat frågan, ca 270 personer Kundtjänst

34 34 El-faktura

35 35 Vad stämmer in på i vilken utsträckning ni brukar läsa el-fakturan ? El-fakturan Bas: Samtliga, 1011 pers.

36 36 Hur nöjd är ni när det gäller el-fakturans… Bas: Har minst tittat på någon el-faktura under det senaste året samt besvarat frågan, 795 resp.734 personer …begriplighet …korrekthet Nöjd42 31 35 32 29 66 63 61 62 54 55Missnöjd-30 -36 -37 -38 -45 -53 -12 -11 -16 -14 -21 El-fakturan

37 37 Hur nöjd är du när det gäller el-fakturans begriplighet? Bas: De i respektive kundgrupp som minst har tittat på någon el-faktura under det senaste året Totalt 3 största 4-12 största Övriga El-fakturan Okt 2009 Okt 2007 Okt 2005 Okt 2008 Okt 2006 Okt 2009 Okt 2008 Okt 2007 Okt 2006 Okt 2005 Nöjd 42 41 45 42

38 38 Hur nöjd är du när det gäller el- fakturans korrekthet? Totalt 3 största 4-12 största Övriga Bas: De i respektive kundgrupp som minst har tittat på någon el-faktura under det senaste året El-fakturan Okt 2007 Okt 2009 Okt 2008 Okt 2006 Okt 2008 Okt 2005 Okt 2007 Okt 2009 Okt 2006 Okt 2008 Okt 2009 Okt 2007 Okt 2005 Okt 2008 Okt 2006 Nöjd 66 62 66 67

39 39 Bas: Samtliga, 1011 pers. Grundar sig senaste fakturan på verklig förbrukning eller beräknad uppskattad förbrukning för perioden? Elfakturan – verklig/beräknad förbrukning El-fakturan

40 40 Elbilar

41 41 Kännedom om plug-in hybridbilar Bas: Samtliga, 1011 pers Vad stämmer bäst in på din kännedom om laddhybridbilar eller med ett annat ord plug-in hybridbilar? Elbilar Känner till 61% (54% 2008)

42 42 Plug in hybridbilar Bas: Bevarat, 991 pers 2009 28 31 20 24 33 El-fakturan ”Om du skulle byta/köpa bil idag hur troligt är det att den skulle vara ett helt eller delvis eldrivet fordon” 2008 21 26 15 21 26 Troligt

43 43 Plug-in hybridbilar Vilka anledningar finns till att du troligen inte skulle köpa ett helt eller delvis eldrivet fordon? Bas: Besvarat, 720 pers Elbilar I gruppen ”Annat” finns många gamla och personer som inte har körkort.

44 44 Plug-in hybridbilar Bas: Samtliga, 1000 pers EU ställer krav på minskade utsläpp av koldioxid. Ett Elforsk-projekt har därför satt som mål att 15% (600 000 st) av alla bilar år 2020 ska vara helt eller delvis eldrivna. Vad tror du om denna utveckling? Elbilar

45 45 Konsumenternas Elrådgivningsbyrå

46 46 Spontant: Fråga 1: Vet du vart du kan vända dig om du tycker att det elföretag eller nätföretag du anlitar begår någon form av felaktigheter och att ni inte kommer överens trots att du varit i kontakt med företaget? Hjälpt: Fråga 2: Har du hört talas om Konsumenternas Elrådgivningsbyrå? Kännedom om Konsumenternas Elrådgivningsbyrå

47 47 Kännedom om elhandels-eller elnätföretags kundombudsmän Har du hört talas om elhandels- eller elnätsföretags kundombudsmän? Bas: Samtliga, 1011 pers.

48 48 Öppna svar

49 49 Öppna svar – Negativt om elbranschen På frågan om vad som är negativt med elbranschen är dessa de vanligaste svaren: 1.Det som nämns överlägset mest är att det är för dyrt. En anledning till att det är dyrt som ofta tas upp är att det för få och stora aktörer. 2.Därefter nämns ofta att det är kartellbildning och att företagen tjänar för mycket.. 3.Det som nämns näst mest är att det är svårt att förstå avtalen och vad man betalar för Baserat på 312 öppna svar Ca 60% av svaren Ca 10% av svaren Ca 10% av svaren

50 50 Öppna svar – Negativt om elbranschen Kommentarer om att det är för dyrt: De har varit svårt att få bättre villkor, verkar ta överbetalt. Det är att de säger att de ska bli billigare men så blir det inte och sen så ser man deras förtjänster. Och allt blir bara dyrare och dyrare. Först och främst att det är så mycket dyrare sedan man gjorde detta 1996. Alla fasta kostnader och kilowatt har ökat. Den gröna elen är dyrare och det är inte bra. Avregleringen medförde högre elpriser. Helt tvärtemot vad som var meningen egentligen. Att dom höjer pris när dom vill, skyller på vattenmängd o dyl.. Dels är det en djungel av olika bolag och saker man inte kan påverka själv. När det går dåligt höjs priserna.

51 51 Öppna svar – Negativt om elbranschen Kommentarer om kartellbildning och att företagen tjänar för mycket: Mycket monopol och att man inte har så mycket val egentligen. Den fasta elen som man inte kan välja. Vi upplever de som kartellbildningar. Anledningen till avregleringen var att elpriserna skulle bli lägre, men efter avregleringen sköt elpriserna rakt upp i höjden. Kartell, som oljebranschen, samma priser alla, blir inget billigare trots rabatter elbranschen är en kartell som är överens om priserna Lite monopol i det området, de har för höga vinstmarginaler Det har inte funkat, även om man byter är det liten skillnad ekonomiskt. Det är de tre stora som bestämmer. Det är ingen konkurrens. Alla har samma pris.

52 52 Öppna svar – Negativt om elbranschen Kommentarer om att det är svårt att förstå avtalen och vad man betalar för : Jag får uppfattningen att den är väldigt abstrakt och jag som konsument inte kan se priset och hur det bestäms. Och man har lagt straffavgifter på smutsig el. Det gör inte så stor skillnad i pris på el. Oklart vad man betalar för egentligen. Man läser villkoren och då låter det bra men sen är det några små nedersta rader på baksidan som man inte ser. Sen skriver man på och får en massa konstiga avgifter. Räkningarna är svåra att begripa, att det finns avbrott ibland och att man inte är underrättad om det. Det är dels oerhört krångligt att sätta sig in i de olika tarifferna och den rörliga delen och skatten. Nätavgiften är ganska svår att avläsa. Svåröverskådlig. Det är krångligt med priser, fakturor och saker runt omkring. Man måste vara väldigt insatt för att veta vad man köper.

53 53 Öppna svar – Positivt om elbranschen På frågan om vad som är positivt med elbranschen är dessa de vanligaste svaren: 1.Det som nämns mest är att det är bra att man kan byta bolag och därigenom förändra sitt pris 2.Något som också tas upp mycket är att det fungerar bra och att man får sin el. Detta går att tolka som att många tänker inte så mycket på elbranschen så länge det flyter på. Några kommenterar dock att driftsäkerheten är viktigt. 3.Det tas upp att el är viktigt och att utan el skulle samhället inte fungera. Ca 40% av svaren Ca 25% av svaren Ca 5% av svaren Baserat på 229 öppna svar

54 54 Öppna svar – Positivt om elbranschen Kommentarer om att det är bra att man kan byta bolag: Man får se om det kommer nya företag som kanske har bättre avtal än de som är. Jag får uppfattningen att konkurrensen ger en stor valmöjlighet för konsumenterna. På så sätt kan man välja det som är billigast. Man kan byta och få bättre priser. Och att det ett bra urval Att man kan välja själv! Ingen som ska tala om för mig vad som är! Att man kan själv välja elföretag beroende bl a på vilken som har bästa erbjudande Att monopolet är avskaffat

55 55 Öppna svar – Positivt om elbranschen Kommentarer om att det har fungerat bra och att man får sin el: Att det sällan är avbrott, att det fungerar utan större problem och blir det problem gör det något åt det snabbt. Positivt är att hålla sig till samma. Och det är sällan strömavbrott. Jag får ström i mitt hus Aldrig nått problem med Dom !! Att vi får lyse när vi knäpper på lampan.

56 56 Öppna svar – Positivt om elbranschen Kommentarer om att el är viktigt: Vi måste ha elen för att samhället är uppbyggt på elen. Man kan ej vara utan. Att man har belysning och värme, och allt det där. Utan elen skulle ju inte hushållet fungera.


Ladda ner ppt "S-117964 Svensk Energi:Kalle Karlsson Synovate:Åsa Hedström Fredrik Borg Datum:2009-10-23 Byten och attityder på den svenska elmarknaden."

Liknande presentationer


Google-annonser