Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad blir man när man blir stor. Utgångspunkter för målangivning  PERSPEKTIV PÅ VEM NI ÄR: produkt eller kund  ”OM” ELLER ”I” REKLAM: att regissera eller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad blir man när man blir stor. Utgångspunkter för målangivning  PERSPEKTIV PÅ VEM NI ÄR: produkt eller kund  ”OM” ELLER ”I” REKLAM: att regissera eller."— Presentationens avskrift:

1 Vad blir man när man blir stor

2 Utgångspunkter för målangivning  PERSPEKTIV PÅ VEM NI ÄR: produkt eller kund  ”OM” ELLER ”I” REKLAM: att regissera eller recensera film  FÄRDIGHETSTRÄNING: att själv kunna lösa praktiska uppgifter med hjälp av teorin

3 GI – IHR  IHR: juridik och ledarskap  GI: tryckteknik

4

5 Men vad blir vi då  Skillnad på vad ni utbildas för och vad ni faktiskt får för jobb  Skillnad på vilket jobb ni får när ni går ut och vilket ni har efter några år

6 USP  Fokus på interaktiva medier  Många utbildnar för marknadsföring – vi är ensamma om att utbilda för internet  Ni kan det era arbetsgivare ofta inte kan

7 Primär inriktning  Projektledare (webb-reklam-medie) byrå  Produktionsledare byrå  Planner  Webbstrateg  Arbeta på företags marknadsavdelning  Företag som har internet som huvudsaklig kanal eller affärsidé  Arbeta på organisation/myndighet

8 Sekundär inriktning  Tidningars webbredaktioner  Kreatör webb/AD/CD/copy  PR-konsulter  Eventföretag  Försäljning – relationsmarknadsföring  IT-konsult  Webbredaktör  HTML-kodare/programmerare

9 Jag hör och jag glömmer Jag ser och jag minns Jag prövar själv och jag förstår Konfucius år 551-479 fvt

10 Institutionen för reklam och PR  Vi ställer höga krav  Studietakten är högre än på andra utbildningar  Ni är själva ansvariga för att ta reda på information och för att tillgodogöra er innehållet i utbildningen  Närvara >80% för godkänt

11 Institutionen för reklam och PR  Kandidatexamen i Reklam och PR inriktning Projektledning eller inriktning Kreativ gestaltning  Kandidatexamen i Data- och systemvetenskap

12 Institutionen för reklam och PR  År 1 IT  År 2 Marknadskommunikation, teori  År 3 Marknadskommunikation + IT, praktik

13 Starta fiktivt företag  Skapa ditt eget företag/organisation/myndighet  Bestäm gruppindelning själva  Vilken verksamhet som helst  Öva praktiskt på varje sak ni lärt er i utbildningen  Ert företag utvärderas av riskkapitalister och affärsänglar

14 Mentor  Inom vilken bransch  Vilken funktion  Använd egna och andras nätverk  Skapa själv kontakter

15 Grupparbeten  En del av utbildningen  Gruppdynamik  Ledarskap  Eget och andras ansvar  Lös problemen

16 MarkIT 2: 6 kurser  Konsumentbeteenden 10 hp  Marknadsanalys 10 hp  Företagsekonomi 10 hp  Projektledning 10 hp  Reklam 10 hp  Strategisk kommunikation 10 hp

17 Konsumentbeteenden  Redogöra för, och förstå betydelsen av, hur konsument- och kundbeteenden bildas och vad som driver konsument- och kundbeteenden samt dess betydelse för marknadskommunikationens utformning.  Med ett självständigt och kritiskt perspektiv kunna förhålla sig till de teorier och modeller som kurslitteratur och föreläsare presenterar.

18 Marknadsanalys  Statistikens grunder och begrepp.  Grunderna för informationsinhämtning och vad som utmärker olika källor.  Förhålla dig källkritiskt till information.  Utforma en enkät.  Förstå skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativa undersökningsmetoder.  Grunderna i användning av webbenkätverktyg.  Grunderna i användandet av statistikprogrammet SPSS.  Självständigt kunna genomföra en enklare marknadsundersökning.  Korrekt tolka resultatet av en marknadsundersökning.  Förstå vad en segmentering innebär och hur den genomförs.  Känna till grunderna för andra sätt att få fram information, såsom kulturanalys, samt själv kunna genomföra en sådan

19 Företagsekonomi  Budgetering  Likviditet, soliditet och lönsamhet  Ha en orientering i kalkyler, redovisning och bokslut  Genomföra analyser och infoga dessa i en marknadsplan  Redogöra för olika perspektiv på ekonomisk teori  Redogöra för de olika etiska ansatserna och utifrån dem göra en egen etisk analys  Ha grundläggande orientering i hur man startar eget och anskaffar riskkapital  Ha en grundläggande orientering i Marknadsföringslagen och Personuppgiftslagen, samt annan relevant lagstiftning

20 Projektledning  Känna till hur ett företag är organiserat, arbetar och styrs  Redogöra för, och förstå innebörden av, marknadsföringens grunder och organisationers sätt att arbeta med dessa frågor.  Teoretiskt kunna redogöra för ett företags kärnidé samt hur den omsätts i en marknadsplan samt praktiskt kunna utforma dessa.  Genomföra analyser och infoga dessa i en marknadsplan  Känna till och redogöra för projektledningsläran  Redogöra för de psykologiska aspekterna av beslutsfattande  Redogöra för grunderna i konflikthantering och arbetsgruppens dynamik, samt självständigt kunna reflektera över dessa.  Grundläggande organisationsstyrning  Självständigt genomföra förhandling  Ha en grundläggande orientering i MFL, YGL och PUL, samt annan relevant lagstiftning

21 Reklam  ta fram en reklamkampanj  påverka andra människor, och veta hur de kan påverkas  redogöra för marknadskommunikationens olika delar  redogöra för varumärkens innebörd och själv kunna använda dig operativt av den kunskapen  typografins grunder och medvetet använda sig av dem

22 Strategisk kommunikation  Planera kommunikationsinsatser för att uppnå ett bestämt syfte  Redogöra för vad mediemätning är för något och hur det går till  Nätanalys  Teoretiskt kunna redogöra för kommunikationsplaneringens grunder samt praktiskt kunna arbeta med informationstexter  Med ett självständigt och kritiskt perspektiv kunna förhålla sig till de teorier och modeller som kurslitteratur och föreläsare presenterar.  Känna till grunderna i PR-arbete, och även själv ha färdighet att använda sig av PR som verktyg.

23 MarkIT 3: 3-4 kurser RoPR  Marknadsföring på internet 7,5 hp  Konceptutveckling7,5 hp  Fördjupning: Planning/projektledning eller  Fördjupning: Kreativ gestaltning7,5 hp  Examensarbete15 hp

24 Projektarbeten E-handel och marknadsföring via interaktiva medier  Att förstå hur varor, tjänster och attityder marknadsförs på internet, samt hur handel av varor och tjänster går till. Målsättningen är att ni själva på ett kostnadseffektivt och nyskapande sätt kan använda teknik på ett kreativt sätt för att nå bästa resultat. Webb eller mobilt internet  Hur vi kan kommunicera eller påverka andra människor i ett bestämt syfte via interaktiva medier. Gärna att utveckla ett koncept som inte finns idag som kombinerar marknadskommunikation med IT. Det kan handla om en reklamlösning, community, koncept för ett spel, en internetbaserad tjänst, eller en webbplats.

25 Marknadsföring på internet Syfte  Att förstå hur varor, tjänster och attityder marknadsförs på internet, samt hur handel av varor och tjänster går till. Målsättningen är att ni själva på ett kostnadseffektivt och nyskapande sätt kan använda teknik på ett kreativt sätt för att nå bästa resultat. Omfattning  E-handel (framgångsrika och misslyckade projekt)  Annonsering (olika sätt att annonsera och ta betalt för detta)  Produktplacering, Word of Mouth, och virusmarknadsföring  Projektarbete: Skapa koncept för e-handel (med DSV)

26 Konceptutveckling Syfte  Att omforma mål till handling. Att med olika tekniker ge gestalt åt något. Skapa förståelse för den kreativa processen och stifta bekantskap med olika betraktelsesätt och tekniker. Omfattning  Semiotik (symboler, tecken, dialektik)  Dramaturgi (spelutveckling, tidsbaserade skeenden, andra kulturer, event)  Retorik (påverkan, copy)

27 Fördjupning: inriktning mot projektledning  Ledarskap  Planning  Projektledning  Försäljning  Juridik

28 Fördjupning: inriktning mot kreativ gestaltning  Konsthistoria/bild  Typografi/färglära  Formgivning  Copy  Projektarbete

29 C-uppsats  1-3 personer skriver  Valfritt ämne kopplat till examensämnet  Använd den till att knyta externa kontakter

30 Projektledare  Ansvarig för ett eller flera projekt  Säljer in till kund  Skriver offert och fakturerar  Kundens kontaktperson  Arbetsledare  Inte alltid delaktig i det kreativa utformandet  Strategisk och operativ PL

31 Produktionsledare  Spindeln i nätet  Håller samman delarna  Assisterar PL  Kontakter med underleverantörer

32 Planner  Skriver kreativ brief  Formulerat problemet och målet  Gör marknadsundersökningar till beslutsunderlag  Svarar på frågan varför  Rätt argument till rätt målgrupp  (ibland även överprojektledare eller annonsbokare)

33 Webbstrateg  Strategier för att skapa engagemang via digitala kanaler  Hur bygger man förtroenden och hur får man dessa förtroenden att generera affärer  Interaktiv kommunikation

34 Företags markandsavdelning  Medarbetare i arbetsgrupp  Genomföra marknadsföringsprojekt: trycksakproduktion, webb, mässor, försäljningsmateriel, annonskampanjer, lanseringar, relationsmarknadsföring, förpackningar och grafisk profil.  Inköp av byråtjänster

35 Internet som kanal eller idé  Ledningsfrågor  Marknadsfrågor  Försäljning  Kundarbete  Utveckling av produkter eller tjänster

36 Organisation/myndighet  Informationsfrågor  Kampanjer  Organisationen/myndighetens framtoning, varumärke och grafisk profil  Verka för att organisationen/myndighetens syfte uppnås

37 Kvalificerade gissningar Ni skapar er egen framtid


Ladda ner ppt "Vad blir man när man blir stor. Utgångspunkter för målangivning  PERSPEKTIV PÅ VEM NI ÄR: produkt eller kund  ”OM” ELLER ”I” REKLAM: att regissera eller."

Liknande presentationer


Google-annonser