Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nedre luftvägsinfektioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nedre luftvägsinfektioner"— Presentationens avskrift:

1 Nedre luftvägsinfektioner

2 Man född 54 Inkommer pga feber sedan 3 dagar. Har även huvudvärk
Ingen i omgivningen sjuk Frisk sedan tidigare Ingen utlandsvistelse

3 Dag 1 Parametrar: Temp 38,8, AF 20, ljuskänslig, hostar, Puls runt 90 och BT normalt Lab: Leukocyter 16, CRP 40, Hb, elstatus normalt. Rtg pulm ua Blododlas, NP-odling, försök till sputum. LP – ua.

4 Dag 2 Tilltagande hosta, temp 39,8. Lab; LPK 20, CRP 150 Sputumodling.
Ny rtg pulm – nu infiltrat höger mellanlob. Öronkonsult pga huvudvärk och rodnad vä trumhinna/hörselgång.

5 Etiologi Pneumokocker 25-45 % Haemophilus influenzae 8-10 %
Mycoplasma pneumoniae Chlamydia pneumoniae Legionella

6 Pneumokockpneumoni -Kännetecken
Hastigt insjuknande Frossa Pleuritsmärta Takypne Inte alltid hosta initialt LKP förhöjt (LPK >15), CRP förhöjt Lobära infiltrat på rtg

7 Mycoplasmapneumoni Intracellulär bakterie, ”atypisk”
Epidemier, droppsmitta Barn och unga, småbarnsföräldrar Inkubationstid 2-3 veckor Torrhosta, huvudvärk, feber Ofta saknas auskulationsfynd Ca 10 % av de smittade får pneumoni LPK ua, CRP måttligt förhöjt, hög SR Kräver sällan sjukhusvård Rtg pulm – diffusa spridda infiltrat

8 H. influenzae Äldre med KOL KOL-exacerbation Purulent sputa
Måttlig feber Förhöjt CRP

9 Legionella Intracellulär gramnegativ bakterie, ”atypisk”
Vattenledningar, dammar Smitta via aerosol , från luftkonditionering, duschar m.m. Smittar inte mellan människor Inkubationstid 2-10 dagar Diarré, konfusion, rel. bradykardi ALAT-stegring Hyponatremi Kan ge utbredda lunginfiltrat på rtg

10 Influensa Dropp-kontaktsmitta Inkubationstid 1-3 dygn Hög feber
Muskelvärk Torrhosta Rinnande snuva

11 Aspirationspneumoni Medvetandesänkning eller neurologisk sjukdom. I samband med intubering. Kemisk pneumonit-sällan primärt infekterat Vanliga agens munhålebakterier såsom alfastreptokocker och anaerober samt övre luftvägarna som pneumokocker och H.I Röntgen kan visa fläckiga förtätningar basalt höger.

12 Handlägging på akuten Anamnes -När? Var? Hur? Vilka? Andra sjukdomar? Riskgrupp? Allvarlighetsgrad -Vitalparametrar -CRB-65

13 Riskgrupp? Personer över 65 års ålder Obesitas, BMI över 40 Gravida
Kronisk hjärt-och/eller lungsjd Instabil DM Kronisk lever-eller njursvikt Nedsatt immunförsvar

14 CRB-65

15 Provtagning Hb, LPK, trombocyter, CRP, SR, Krea, Albumin, Na, K, ALAT,
Artärgas – om allvarlig pneumoni (bonus - laktat)/ rökare / syrgasbeh / sat under 92%

16 Odlingar Blododling Sputumodling (inducerat sputum) NP-odling
Pneumokockantigen i urin Övervägs: Mycoplasma PCR, legionellaantigen i urin, influensa PCR/snabbtest

17 Influensa Snabbtest och PCR. Snabbtest hög specificitet men sämre sensitivitet än PCR. Pos testresultat kan stödja beslut om cohortvård och antiviral behandling

18 Enkelrum Aerosolsmitta Mykoplasma Influensa (RS-virus, adenovirus)

19 Vidare handläggning Behandling: Antibiotika mot pneumokocker i första hand, om inte anamnes, rtg, klinik eller lab pekar åt annat håll. 4h CRB-65 är med och styr Sepsisbeh Syrgas – sikta på saturation över 92% Rtg pulm

20

21

22

23

24

25

26 Behandling icke allvarlig samhällsförvärvad pneumoni-okänd etiologi
Bensyl-PC 1 g x 3 alt. Kåvepenin 1 g x3. Total behandlingstid 7 d. Bensyl-PC i högre dos kan ofta användas även till KOL-pat där H.influenzae kan misstänkas. H. Influenzae -Amimox 500 mg x3 i 7 d. Vid misstanke om utlandssmitta; tänk på pneumokocker med nedsatt känslighet.

27 Behandling icke allvarlig samhällsförvärvad pneumoni
Vid stark misstanke om Mycoplasma eller Chlamydia pneumoniae ges primärt Doxyferm. Doxyferm 200 mg dag 1 därefter 100 mg dagligen. Total behandlingstid 10 dagar, alt. 1x2 i 3 dagar och därefter 1x1 i 4 dagar. Vid verifierad legionellapneumoni ges kinolon, tex Avelox. Behandlingstid d.

28 Behandling allvarlig samhällsförvärvad pneumoni, okänd etiologi
Om svårt sjuk patient som föranleder IVA-vård bör man överväga att ge både betalaktamantibiotika och kinolon. Tazocin samt Avelox, sepsisbeh! Om misstanke om aspiration –tänk på anaerober och gramnegativa – Dalacin el Tazocin

29 Antiviral terapi influensa
Personer med kliniskt misstänkt influensa som tillhör en riskgrupp och till övriga med allvarlig sjukdom Behov av sjukhusvård hos vuxna kriterium för allvarlig sjukdom

30 Antiviral behandling Behandling bör sättas in snarast och senast 48 timmar från sjukdomsdebut Hos immunsupprimerade eller svårt sjuka patient bör behandling övervägas även efter 48 timmar Oseltamivir (Tamiflu) 75 mg x2 i 5 dagar

31 Andningsträning Vid ryggliggande pressas bukinnehållet mot diafragma vilket gör att bröstkorgen jobbar mot tyngdkraften. Funktionella residualkapaciteten minskar vilket i sin tur leder till att de små luftvägarna faller samman. Sekretstagnation Atelektaser

32 Andningsträning Mobilisering och lägesändring viktigt
Motståndsandning, Mini-Pep, ”blåsa i flaska” 10-15 andetag Öppnar små luftvägar Ökar lungans elastiska återfjädringstryck Bättre ventilationsfördelning

33 Hostmedicin? Rekommenderas i regel inte
Hosta är ett bra sätt att avlägsna sekret Honung Cocillana-etyfin kan övervägas vid mycket besvärande långvarig torrhosta (obs, narkotikaklassat)

34 Utvärdera Förbättring bör ske inom 2-3 dygn
Om ingen förbättring – omvärdera diagnosen

35 Behandlingssvikt Felaktig diagnos, exempelvis lungembolism, lungödem, lungblödning, systemisk vaskulit, malignitet. Lungkomplikationer, såsom pleuravätska, empyem, lungabscess och ARDS. Extrapulmonella komplikationer Pneumoniagens som inte täcks av given antibiotikabehandling, t ex atypisk bakterie, M. tuberculosis, virus, dubbelinfektion. Långsamt behandlingssvar. Läkemedelsreaktion. Dålig peroral antibiotikaabsorption. Resistens

36 Tuberkulos Apikala infiltrat Utlandsfödda, äldre
Långdragen hosta > 3 v med sputa Hemoptys Subfebrilitet Nattsvettning Avmagring Infektionskonsult!

37 Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin
4-7 % i Sverige Azitromycin och cefalosporiner har visat sig vara särskilt benägna att driva fram resistens hos pneumokocker Högdos Amoxicillin effektivt mot pneumokocker med nedsatt känslighet för PC Bensyl-PC 3 g x3

38

39 Uppföljning Rökstopp! Röntgenologiska förbättringen inträder efter den kliniska förbättringen. Klinisk kontroll efter 6-8 veckor Röntgenkontroll efter 6-8 veckor ffa hos rökare över 40 år eller vid kvarvarande symtom

40 Vaccination pneumokocker
Rekommenderas till alla med pneumokocksepsis Ingår i barnvaccinationsprogrammet sedan 2009 Splenektomerade Skallfraktur eller likvorläckage Lungsjuka Kroniska hjärt-eller njursjukdomar Personer som haft pneumokockpneumoni, ffa personer över 65 år.

41 Vaccination Influensa
Äldre multisjuka Lungsjuka Gravida Kroniska sjukdomar Neuromuskulära sjd Flerfunktionshinder Erbjuds gratis till alla äldre än 65 år samt till riskgrupper

42 Åter till fallet Samtliga odlingar visar pneumokocker, S
Ab bytes till kåvepenin Pat förbättras kliniskt SMI-anmälan (invasiv pneumokock) Register för pneumoni, CRB-65 Remitteras för pneumokockvaccination

43 Take home message Vanligast är vanligast (och farligast), täck pneumokockerna. CRB-65 Odla! Andningsträning Omvärdera diagnosen Vaccinera riskpatienter


Ladda ner ppt "Nedre luftvägsinfektioner"

Liknande presentationer


Google-annonser