Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Man född 54  Inkommer pga feber sedan 3 dagar.  Har även huvudvärk  Ingen i omgivningen sjuk  Frisk sedan tidigare  Ingen utlandsvistelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Man född 54  Inkommer pga feber sedan 3 dagar.  Har även huvudvärk  Ingen i omgivningen sjuk  Frisk sedan tidigare  Ingen utlandsvistelse."— Presentationens avskrift:

1

2 Man född 54  Inkommer pga feber sedan 3 dagar.  Har även huvudvärk  Ingen i omgivningen sjuk  Frisk sedan tidigare  Ingen utlandsvistelse

3 Dag 1  Parametrar: Temp 38,8, AF 20, ljuskänslig, hostar, Puls runt 90 och BT normalt  Lab: Leukocyter 16, CRP 40, Hb, elstatus normalt.  Rtg pulm ua  Blododlas, NP-odling, försök till sputum.  LP – ua.

4 Dag 2  Tilltagande hosta, temp 39,8.  Lab; LPK 20, CRP 150  Sputumodling.  Ny rtg pulm – nu infiltrat höger mellanlob.  Öronkonsult pga huvudvärk och rodnad vä trumhinna/hörselgång.

5 Etiologi  Pneumokocker 25-45 %  Haemophilus influenzae 8-10 %  Mycoplasma pneumoniae  Chlamydia pneumoniae  Legionella

6 Pneumokockpneumoni -Kännetecken  Hastigt insjuknande  Frossa  Pleuritsmärta  Takypne  Inte alltid hosta initialt  LKP förhöjt (LPK >15), CRP förhöjt  Lobära infiltrat på rtg

7 Mycoplasmapneumoni  Intracellulär bakterie, ”atypisk”  Epidemier, droppsmitta  Barn och unga, småbarnsföräldrar  Inkubationstid 2-3 veckor  Torrhosta, huvudvärk, feber  Ofta saknas auskulationsfynd  Ca 10 % av de smittade får pneumoni  LPK ua, CRP måttligt förhöjt, hög SR  Kräver sällan sjukhusvård  Rtg pulm – diffusa spridda infiltrat

8 H. influenzae  Äldre med KOL  KOL-exacerbation  Purulent sputa  Måttlig feber  Förhöjt CRP

9 Legionella  Intracellulär gramnegativ bakterie, ”atypisk”  Vattenledningar, dammar  Smitta via aerosol, från luftkonditionering, duschar m.m. Smittar inte mellan människor  Inkubationstid 2-10 dagar  Diarré, konfusion, rel. bradykardi  ALAT-stegring  Hyponatremi  Kan ge utbredda lunginfiltrat på rtg

10 Influensa  Dropp-kontaktsmitta  Inkubationstid 1-3 dygn  Hög feber  Muskelvärk  Torrhosta  Rinnande snuva

11 Aspirationspneumoni  Medvetandesänkning eller neurologisk sjukdom. I samband med intubering.  Kemisk pneumonit-sällan primärt infekterat  Vanliga agens munhålebakterier såsom alfastreptokocker och anaerober samt övre luftvägarna som pneumokocker och H.I  Röntgen kan visa fläckiga förtätningar basalt höger.

12 Handlägging på akuten Anamnes -När? Var? Hur? Vilka? Andra sjukdomar? Riskgrupp? Allvarlighetsgrad -Vitalparametrar -CRB-65

13 Riskgrupp?  Personer över 65 års ålder  Obesitas, BMI över 40  Gravida  Kronisk hjärt-och/eller lungsjd  Instabil DM  Kronisk lever-eller njursvikt  Nedsatt immunförsvar

14 CRB-65

15 Provtagning  Hb, LPK, trombocyter, CRP, SR, Krea, Albumin, Na, K, ALAT,  Artärgas – om allvarlig pneumoni (bonus - laktat)/ rökare / syrgasbeh / sat under 92%

16 Odlingar  Blododling  Sputumodling (inducerat sputum)  NP-odling  Pneumokockantigen i urin  Övervägs: Mycoplasma PCR, legionellaantigen i urin, influensa PCR/snabbtest

17 Influensa  Snabbtest och PCR. Snabbtest hög specificitet men sämre sensitivitet än PCR.  Pos testresultat kan stödja beslut om cohortvård och antiviral behandling

18 Enkelrum  Aerosolsmitta  Mykoplasma  Influensa  (RS-virus, adenovirus)

19 Vidare handläggning  Behandling: Antibiotika mot pneumokocker i första hand, om inte anamnes, rtg, klinik eller lab pekar åt annat håll.  4h  CRB-65 är med och styr  Sepsisbeh  Syrgas – sikta på saturation över 92%  Rtg pulm

20

21

22

23

24

25

26 Behandling icke allvarlig samhällsförvärvad pneumoni-okänd etiologi  Bensyl-PC 1 g x 3 alt. Kåvepenin 1 g x3. Total behandlingstid 7 d.  Bensyl-PC i högre dos kan ofta användas även till KOL- pat där H.influenzae kan misstänkas.  H. Influenzae -Amimox 500 mg x3 i 7 d.  Vid misstanke om utlandssmitta; tänk på pneumokocker med nedsatt känslighet.

27 Behandling icke allvarlig samhällsförvärvad pneumoni  Vid stark misstanke om Mycoplasma eller Chlamydia pneumoniae ges primärt Doxyferm.  Doxyferm 200 mg dag 1 därefter 100 mg dagligen. Total behandlingstid 10 dagar, alt. 1x2 i 3 dagar och därefter 1x1 i 4 dagar.  Vid verifierad legionellapneumoni ges kinolon, tex Avelox. Behandlingstid 10-14 d.

28 Behandling allvarlig samhällsförvärvad pneumoni, okänd etiologi  Om svårt sjuk patient som föranleder IVA-vård bör man överväga att ge både betalaktamantibiotika och kinolon.  Tazocin samt Avelox, sepsisbeh!  Om misstanke om aspiration –tänk på anaerober och gramnegativa – Dalacin el Tazocin

29 Antiviral terapi influensa  Personer med kliniskt misstänkt influensa som tillhör en riskgrupp och till övriga med allvarlig sjukdom  Behov av sjukhusvård hos vuxna kriterium för allvarlig sjukdom

30 Antiviral behandling  Behandling bör sättas in snarast och senast 48 timmar från sjukdomsdebut  Hos immunsupprimerade eller svårt sjuka patient bör behandling övervägas även efter 48 timmar  Oseltamivir (Tamiflu) 75 mg x2 i 5 dagar

31 Andningsträning  Vid ryggliggande pressas bukinnehållet mot diafragma vilket gör att bröstkorgen jobbar mot tyngdkraften.  Funktionella residualkapaciteten minskar vilket i sin tur leder till att de små luftvägarna faller samman.  Sekretstagnation  Atelektaser

32 Andningsträning  Mobilisering och lägesändring viktigt  Motståndsandning, Mini-Pep, ”blåsa i flaska”  10-15 andetag  Öppnar små luftvägar  Ökar lungans elastiska återfjädringstryck  Bättre ventilationsfördelning

33 Hostmedicin?  Rekommenderas i regel inte  Hosta är ett bra sätt att avlägsna sekret  Honung  Cocillana-etyfin kan övervägas vid mycket besvärande långvarig torrhosta (obs, narkotikaklassat)

34 Utvärdera  Förbättring bör ske inom 2-3 dygn  Om ingen förbättring – omvärdera diagnosen

35 Behandlingssvikt  Felaktig diagnos, exempelvis lungembolism, lungödem, lungblödning, systemisk vaskulit, malignitet.  Lungkomplikationer, såsom pleuravätska, empyem, lungabscess och ARDS.  Extrapulmonella komplikationer  Pneumoniagens som inte täcks av given antibiotikabehandling, t ex atypisk bakterie, M. tuberculosis, virus, dubbelinfektion.  Långsamt behandlingssvar.  Läkemedelsreaktion.  Dålig peroral antibiotikaabsorption.  Resistens

36 Tuberkulos  Apikala infiltrat  Utlandsfödda, äldre  Långdragen hosta > 3 v med sputa  Hemoptys  Subfebrilitet  Nattsvettning  Avmagring  Infektionskonsult!

37 Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin  4-7 % i Sverige  Azitromycin och cefalosporiner har visat sig vara särskilt benägna att driva fram resistens hos pneumokocker  Högdos Amoxicillin effektivt mot pneumokocker med nedsatt känslighet för PC  Bensyl-PC 3 g x3

38

39 Uppföljning  Rökstopp!  Röntgenologiska förbättringen inträder efter den kliniska förbättringen.  Klinisk kontroll efter 6-8 veckor  Röntgenkontroll efter 6-8 veckor ffa hos rökare över 40 år eller vid kvarvarande symtom

40 Vaccination pneumokocker  Rekommenderas till alla med pneumokocksepsis  Ingår i barnvaccinationsprogrammet sedan 2009  Splenektomerade  Skallfraktur eller likvorläckage  Lungsjuka  Kroniska hjärt-eller njursjukdomar  Personer som haft pneumokockpneumoni, ffa personer över 65 år.

41 Vaccination Influensa  Äldre multisjuka  Lungsjuka  Gravida  Kroniska sjukdomar  Neuromuskulära sjd  Flerfunktionshinder  Erbjuds gratis till alla äldre än 65 år samt till riskgrupper

42 Åter till fallet  Samtliga odlingar visar pneumokocker, S  Ab bytes till kåvepenin  Pat förbättras kliniskt  SMI-anmälan (invasiv pneumokock)  Register för pneumoni, CRB-65  Remitteras för pneumokockvaccination

43 Take home message  Vanligast är vanligast (och farligast), täck pneumokockerna.  CRB-65  Odla!  Andningsträning  Omvärdera diagnosen  Vaccinera riskpatienter


Ladda ner ppt "Man född 54  Inkommer pga feber sedan 3 dagar.  Har även huvudvärk  Ingen i omgivningen sjuk  Frisk sedan tidigare  Ingen utlandsvistelse."

Liknande presentationer


Google-annonser