Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag, roller och ansvar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag, roller och ansvar"— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag, roller och ansvar
VO-College Halland Kan ligga uppe när deltagarna kommer

2 Halmstad – Hylte – Laholm
Organisation Regional styrgrupp Lokal styrgrupp Varberg – Falkenberg Halmstad – Hylte – Laholm Regional samordnare

3 Allmänt för styrgrupperna
Ledamöterna i styrgruppen ska representera de verksamheter som ingår inom VO-College Halland. Styrgruppen ska bestå av representanter med mandat att fatta beslut. Styrgruppens sammanträden har hög prioritet och närvaron måste vara god så att beslutsmässigheten fungerar. Det är varje verksamhets ansvar att se till att tilldelade platser i styrgruppen är besatta. Vid varje mötestillfälle ska arbetsgivarna vara i majoritet. Varje enskild styrgruppsrepresentant ansvarar för att informera, förankra samt kommunicera fattade beslut inom den egna organisationen.

4 Regional styrgrupp Den regionala styrgruppens ansvar är att:
Ta ansvar för att de regionala målen uppfylls genom att utse ansvariga personer/arbetsgrupper som arbetar med dem samt genom att följa upp måluppfyllelsen. Godkänna de lokala collegens certifieringsansökningar Godkänna nya aktörer som vill ansluta till redan certifierade lokala college Uppföljning av kvalitetskriterierna. Hämtat ur den regionala ansökan

5 Ordf. lokalt college Norr Ordf. lokalt college Syd
Region Halland Region Halland Laholms kommun Falkenbergs kommun Varbergs kommun Halmstad kommun Hylte kommun Kommunal Ordf. lokalt college Norr Ordf. lokalt college Syd Högskolan i Halmstad Vuxenutbildning Ungdomsutbildning privat kommunal Regional samordnare

6 Lokal styrgrupp Den lokala styrgruppens ansvar är att:
Ta ansvar för att de lokala målen och kvalitetskriterierna uppfylls genom att utse ansvariga personer/arbetsgrupper som arbetar med dem samt genom att följa upp måluppfyllelsen. Aktivt bidra till arbetet med att uppfylla de regionala målen och kvalitetskriterierna för VO-College Halland. Lyfta frågor från lokal till regional nivå i de fall dessa anses vara av intresse för hela regionen. Hämtat ur de respektive lokala ansökningarna

7 Styrgruppens ordförande
Ska vara en arbetsgivarrepresentant Ansvarar för att VO-College Hallands arbete bedrivs efter de uppställda mål, samverkansavtal och aktiviteter som beslutats. Förbereder styrgruppens sammankomster med regional samordnare Leder styrgruppsmötena. Representerar VO-College Halland i de sammanhang det krävs.

8 Regional samordnare Vara den sammanhållande länken och arbeta med förvaltning, samordning och utveckling av Vård- och omsorgscollege för Halland Arbetsuppgifter: Ansvara för stukturen kring utvärdering och uppföljning Regionalt och Lokalt samt sammanställa utvärderings- och uppföljningsrapporter i enlighet med detta. Sammanställa uppföljningsrapporter till Föreningen för Vård- och omsorgscollege Ansvara för processen kring återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Stötta utvecklandet av nya processer inom Vård- och omsorgscollege Vara sammankallande för styrgrupperna, både Regional och Lokala Norr/Syd Föra minnesanteckningar för styrgrupperna, både Regional och Lokala Norr/Syd Vara sammankallande för arbetsgrupper och referensgrupper på regional nivå Delta i Nationellt nätverk för Vård- och omsorgscollege Samarbeta med de andra processer/grupper som finns inom Region Halland som kan ha beröringspunkter gemensamma med Vård- och omsorgscollege, ex. Teknikcollege Halland Arkivera/diarieföra nödvändig dokumentation Samt att utföra övriga arbetsuppgifter beslutade av Regional styrgrupp  Enligt arbetsbeskrivning som togs fram i samband med anställning av regional samordnare Kan ligga uppe när deltagarna kommer

9 Regional samordnare Utfärda diplom 257 (2015)
Utfärda intyg efter genomgången handledarutbildning 226 (2015) Utvärderingar handledarutbildning Planera och administrera handledarutbildning Planering och medverkan vid gymnasiemässa VO-Collegevecka och andra marknadsföringsaktiviteter Möten (styrgrupper, programråd) Agenda/minnesanteckningar Träffar med ordförande Marknadsföring (hemsida, karriärvägar) Planering och återcertifiering Kontakter privata aktörer Planeringsmöten inom Halland kring kompetensförsörjning Kan ligga uppe när deltagarna kommer

10 Arbetsgrupper Formeras efter uppdrag från regional eller lokal styrgrupp

11 VO-College Halland Regional styrgrupp – strategisk nivå
Regional samordnare Lokal styrgruppsordf Lokal styrgrupp – taktisk nivå Lokal styrgr. representant Arbetsgrupper – operativ nivå


Ladda ner ppt "Uppdrag, roller och ansvar"

Liknande presentationer


Google-annonser