Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrelsen informerar: Revision av Perioperativt arbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrelsen informerar: Revision av Perioperativt arbete"— Presentationens avskrift:

1 Styrelsen informerar: Revision av Perioperativt arbete
Operationsledning Såstaholm 2017

2

3 Läkemedelshantering Såstaholm -16: Undersköterskans roll på en operationssal kopplat till läkemedelsgivning Idag får undersköterskor inte administrera läkemedel i sluten vård Kalmar fallet – Flygande inspektion, SoS slog ned på att usk utförde arbete de inte var behöriga att utföra

4 SoS Revisionsarbete SoS föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:xx, träder i kraft 1 jan 2018) Förtydliga vårdgivarens ansvar Gemensamma regler för öppen och sluten vård

5 Delegering av iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel (kap 9)
Läkare och sjuksköterskor får delegera iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel till någon annan I perioperativa sammanhang avser SFAI med ”någon annan” personal med befattningen undersköterska

6 God och säker vård Den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan ansvarar för att han/hon har förutsättningar att fullfölja uppgiften. Den som får delegeringen ska ha dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och de risker som är förenade med hanteringen.

7 God och säker vård Av vårdgivarens rutiner för ordination och hantering av läkemedel ska det framgå vilken kompetens och kunskap som krävs för den undersköterska som genom delegering får i uppgift att iordningställa och administrera eller överlämna läkemedel.

8 Ansvar Verksamhetschefen ska ansvara för att besluten om delegering är förenligt med god och säker vård och omprövas i nödvändig omfattning.

9 Har vi rätt att följa upp det arbete vi utför?
Behov av riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet Ställningstagande från SFAI

10 Att följa upp hur det går för en patient ingår normalt sett i arbetsuppgifterna och regleras i Patientdatalagen (ramlag) Hur länge efter en operation, anestesitillfälle eller intensivvårdstillfälle det är rimligt att göra detta och hur involverad man måste ha varit i patientens vård för att ha rätt till denna så kallade kvalitetskontroll måste regleras i lokala rutiner. Ref: PDL 2008:235, 3 kap SOSFS 2008:14, 3 kap

11 Lagen hindrar inte uppföljning
Det som skapar osäkerhet är bristen på tydliga riktlinjer från vårdgivaren. Ref: SOU 2014:23


Ladda ner ppt "Styrelsen informerar: Revision av Perioperativt arbete"

Liknande presentationer


Google-annonser