Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuell information augusti 2017

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuell information augusti 2017"— Presentationens avskrift:

1 Aktuell information augusti 2017
Patientsäkerhet Aktuell information augusti 2017 Birgitta Boqvist

2 Kurser & utbildningar Kurs i FRAM
Vårdgivarens ansvar i det nya klagomålssystemet (IMR) Funktionell Resonans Analys Metod (FRAM) som är en systematisk metod för att beskriva hur olika funktioner i ett system hänger samman och hur de påverkas av varandra. FRAM kan användas för händelse- och riskanalys samt processdesign. Info Kursdagar 13/ i Stockholm 11/  i Jönköping 23/1 2018 i Jönköping En kursdag där ändringarna i regelverket förklaras. Målgruppen för kursen är hälso- och sjukvårdspersonal på såväl klinisk- som ledningsnivå, samt patientnämnder och andra intressenter. Info Kursdagar 30 augusti, Stockholm 8 november, Stockholm

3 Markörbaserad journalgranskning
Regionala MJG-konferenser hösten -17 MJG-utbildningar Umeå – datum ej fastställt Presentation av databasen och användningsområden samt diskussion om bedömning av undvikbarhet, falldiskussioner, diskussion kring rapporterna Landsting/regionen ansvarar för programmet på eftermiddagen MJG Somatisk vård 13 september – Ej klart lokal 29 november - Stora Hörsalen, SKL MJG somatisk barnsjukvård 11 oktober – Ej klart lokal MJG Psykiatrisk vuxenvård 27 september – Ej klart lokal 30 oktober SKLs lokaler Eventuellt planeras en nationell mätning för barnsjukvård MJG

4 Aktuella rapporter Region Norrbotten – Sammanställning av resultat (PPM- mätningar 2017 och markörbaserad journalgranskning 2016) Socialstyrelsens rapport - Hur sprider vi den? Utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet 2017 PPT-Presentation av rapport inom patientsäkerhetsområdet 2017 SKL;s rapport om VRI - Hur sprider vi den? Vårdrelaterade infektioner - kunskap, konsekvens och kostnader (rapport) Våldsrelaterade infektioner - kunskap, konsekvens och kostnader (kortversion)

5 Aktuella tillsyner IVO
Tillsyn och för att följa upp om vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att säkerställa att legitimerade läkare inom psykiatrin har ansvar för patientens vård och behandling på plats, i de fall då läkare med vikariatförordnaden tjänstgör på akutmottagningen Tillsyn av egentillverkad medicinteknisk – inspektion av gasanläggningen vid Sunderby sjukhus enligt föreskriften om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvård (SOSFS 2008:1) – Beslut och punkter som ska åtgärdas och redovisas.

6 Nationell tillsyn gällande patientsäkerheten vid övergången mellan en akutmottagning och en vårdplats i sluten vården. Tillsynen utgår från 7 kap. 3§ i patientsäkerhetslagen (2010:659) PSL, och sker med stöd av 7 kap. 20 och 21 §. Uppgifter inlämnade - oanmälda inspektioner kommer att ske v. 34 och 39 Tillsynen av vårdgivarens egenkontroll vid samverkan för att säkerställa att multisjuka äldre patienter i ordinärt boende får den vård som behövs. ’ Beslut kommit där IVO begär komplettering för Älvsbyns HC. En fördjupning och uppföljning av beslut på tillsynen av hur Region Norrbotten säkerställer patientsäkerheten vid anställning av läkare på vikariatsförordnande enligt SOSFS 2000:6.

7 En fördjupning och uppföljning av beslut på tillsynen av hur Region Norrbotten säkerställer patientsäkerheten vid anställning av läkare på vikariatsförordnande enligt SOSFS 2000:6. 6 september Sunderby sjukhus 10-16 Nationell tillsyn – Jämlik Vård Handlingar inlämnade 4 juli

8 BHK-databasen Möte med länsteknik
I databasen behöver utvecklas en funktion så verksamheten kan se vilka enheter som matar in data, för att kunna följa upp följsamheten och antal/andel enheter som registrerar. Länsteknik återkommer. Vem tar över på uppgiften Länssjukvården? Birgitta kallar till möte när länsteknik svarat Aktivitet till handlingsplanen.

9 Övriga frågor Från länssjukvården - fråga gällande gemensamma rutiner. Ev utse en arbetsgrupp med deltagare från berörda divisioner. Orsaken är att det inom vissa områden finns högar med rutiner som kanske inte överensstämmer med senaste evidensen/kunskapen. Ett riskområde.


Ladda ner ppt "Aktuell information augusti 2017"

Liknande presentationer


Google-annonser