Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delegering, läkemedelshantering och lite annat nytt på gång…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delegering, läkemedelshantering och lite annat nytt på gång…"— Presentationens avskrift:

1 Delegering, läkemedelshantering och lite annat nytt på gång…
Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström Delegering, läkemedelshantering och lite annat nytt på gång… Avd. Jönköping Tid 13.00 – inkl. fika 30 minuter. Cirka 3 timmar. Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

2 Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström
Vad ska vi tala om? Delegering + ”Vem får göra vad?” Effektiv vård Ny läkemedelshanteringsföreskrift? Ny HSL 1/ ? Visselblåsning + meddelarskydd Konstaterande av dödsfall Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

3 Vårdförbundets utgångspunkter?
Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström Vårdförbundets utgångspunkter? Vision 2018 för hälsa och helhet: Vi - Vårdtagaren -Vården - Världen Prioriterade områden Alla människor har rätt till hälsa och helhet Förutsättningar för vår insats är ett hållbart yrkesliv Vår kunskap ska värderas rätt Två måsten i vårdpolitiken Säkra kompetensförsörjningen Personcentrera vården Vårdförbundets idé om vården: Personcentrerad vård och jämlik hälsa Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

4 Hälso- och sjukvårdslagen - krav?
Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström Hälso- och sjukvårdslagen - krav? God vård innebärande bl.a. vård med god kvalitet som tillgodoser patientens behov av säkerhet i vården.          Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges. Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

5 Patientsäkerhetslagen – krav?
Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström Patientsäkerhetslagen – krav? Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård uppfylls. ”I vårdgivaren ansvar ingår att bl.a. en skyldighet att tillse att hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter” (ur prop. 2009/10: 210 s ). Samhällsansvar – garanterar patientsäkerheten Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

6 Arbetsgivarens ansvar?
Arbetsgivaren ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonalen har den kompetens och de egenskaper som krävs för att tillgodose patientsäkerheten. I det ingår bland annat att kontrollera att den som anställs har behörighet och nödvändiga språkkunskaper för att utöva yrket.” (Socialstyrelsen.se) Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

7 Legitimation! Garanti för kunskapsnivå och personliga egenskaper som gör yrkesutövaren förtjänt av allmänhetens och myndigheternas förtroende. Men inte skydd för arbetsuppgifter! (finns undantag) Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

8 Personer som är legitimerade…
har en självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter har ett särskilt ansvar för patienternas säkerhet i vården kan vända sig direkt till allmänheten, till exempel i egenskap av fria yrkesutövare kan få sin legitimation indragen om de missköter sig allvarligt. (Hämtat från Socialstyrelsen.se) Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

9 PSL om delegering? Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får delegera en arbetsuppgift till någon annan endast när det är förenligt med kravet på en god och säker vård. Den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan, ansvarar för att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften. Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

10 SOSFS 1997:14 om delegering av arbetsuppgifter
Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström SOSFS 1997:14 om delegering av arbetsuppgifter Vårdgivaren måste se till att det finns personal med såväl formell som reell kompetens som kan fullgöra de uppgifter som ankommer på verksamheten. Varje enhet skall vara bemannad med formellt kompetent personal i erforderlig omfattning, Utrymmet för delegeringar av arbetsuppgifter begränsat. Delegeringsmöjligheten kan användas i undantagsfall eller då det framgår av en särskild författning att så får ske. Delegering är inte avsett att användas för att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl. Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

11 Verksamhetschefen? ”Varje verksamhetschef --- har, inom ramen för de personella och övriga resurser som vårdgivaren ställer till förfogande, att leda arbetet och att fördela arbetsuppgifterna allt efter art och svårighetsgrad och med hänsyn till behovet av kompetens och yrkeserfarenhet. Verksamhetschefen svarar för att den personal som skall utföra olika arbetsuppgifter har erforderlig kompetens för detta.” Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

12 Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström
Delegering - SOSFS 1997:14 = när någon som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften. Medicinsk arbetsuppgift? Uppgift som kräver kunskaper både om människans normala funktioner och om den aktuella sjukdomen och dess behandling. ”Vad som är att betrakta som medicinska arbetsuppgifter är dock inte fastställt”. Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

13 Mer om delegering i SOSFS 1997:14
Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström Mer om delegering i SOSFS 1997:14 Delegering inte tillåtet: För att lösa brist på personal Ekonomiska skäl Om det finns en bestämmelse om att uppgiften är förbehållen en viss yrkesgrupp (ex. läkemedelshantering) Delegering bara tillåtet om: God och säker vård Undantagsfall eller då det framgår att av en särskild författning att så får ske En vårdgivare kan inte föreskriva eller beordra någon att delegera! Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

14 Handboken ”Vem får göra vad?”
Om arbetsfördelning/delegering/egenvård och reglering av vissa arbetsuppgifter i vården – inte författning! 2004: ”enligt delegeringsföreskrifterna får t.ex. undersköterskor och tandsköterskor inte utföra medicinska arbetsuppgifter under eget yrkesansvar utan att uppgiften har delegerats från en formellt kompetent befattningshavare”. 2015: "Många medicinska arbetsuppgifter kan t.ex. fördelas till hälso- och sjukvårdspersonal utan legitimation utan att reglerna om delegering ska tillämpas.” Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

15 Forts. ”Vem får göra vad?” 2015
”I praktiken innebär det att delegering främst är aktuell vid iordningställande och administrering av läkemedel inom annan hälso- och sjukvård än ambulanssjukvård och sluten vård I situationer där delegering behövs kan man inte komma runt bestämmelserna genom att kalla arbetsfördelningen för något annat som t.ex. assistans eller handräckning, om den som assisterar eller liknande faktiskt utför uppgiften.” Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

16 Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström
Mer om Vem får göra vad? Regeringsuppdrag (2015) till Socialstyrelsen om att komplettera och sprida ”Vem får göra vad?” Få formella hinder för omfördelning av arbetsuppgifter - Rätt kompetens till rätt uppgift. Ändamålsenlig fördelning utifrån reell kompetens Hur? Webbplats (som ersätter broschyren) lanseras den 9 mars 2017. Innehåll: Arbetsuppgifter, vanliga missuppfattningar, styrning och arbetsfördelning, vanliga frågor. Skulle varit klart den 30 november 2016, men förlängt till den 15 februari 2017. Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

17 Överenskommelse staten/SKL om professionsmiljard 2017 + 2018
”Smartare användning av medarbetarnas kompetens” En ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån reell kompetens är effektivt ur såväl resurs- som kostnadsperspektiv. Ett fåtal bestämmelser som pekar ut enstaka arbetsuppgifter som endast får utföras av vissa yrkesgrupper – stora möjligheter för verksamhetschefer att fördela arbetsuppgifter mer fritt efter medarbetarnas reella kompetens. Kompetensen ska användas på effektivaste sätt och att uppgifterna ska utföras så att patientsäkerheten kan garanteras. Behovet av olika yrkesgrupper måste sättas i relation till framtida förändringar i sjukdomspanoramat och vårdens innehåll samt till vilken arbetsfördelning som kommer att råda i framtidens hälso- och sjukvård. Satsning på spec. utbildning för sjuksköterskor: Möjliggöra för medarbetare att kunna kombinera studier med arbete genom utbildningsanställningar och olika former av utbildningsförmåner, som delvis eller full lön under studierna och vid behov bidrag till resor. 300 miljoner kr får användas av landstingen för att erbjuda möjlighet för sjuksköterskor att genomgå spec. utbildning ( kr till Jönköpings län). Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

18 Ny delegeringsföreskrift?
Översyn av SOSFS 1997:14 påbörjad (igen) Hearingar i september 2016 (kommunal hälso- och sjukvård/ASIH, psykiatri, sjukhusvård/öppen specialistvård, primärvård, tandvård, ambulanssjukvård) Frågor: När används delegering idag, vilka arbetsuppgifter, vilka sammanhang, vem? Vad behöver delegeras och vad kan arbetsfördelas på annat sätt? Är regleringen av delegering ändamålsenslig? Är regleringen av delegering tydlig och enkel? Förslag till förändringar av regelverket? Vad händer nu? Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

19 Vad tycker Vårdförbundet?
”Patienten och professionen – ett kunskaps- och diskussionsunderlag” (2000): Om en person under lång tid utfört en viss uppgift på delegering bör denne kunna förklaras behörig på egna meriter. ”Ur professionens aspekt är det bra att det finns möjligheter att delegera, då det ger möjlighet både till flexibilitet i verksamheten och kompetensutveckling. Det vore emellertid en fördel om formerna för erhållande av formell kompetens kunde vidgas, så att personer som en utfört en uppgift länge och på ett bra sätt kunde förklaras kompetenta”. Vad tycker vi nu? Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

20 Effektiv vård (SOU 2016:2) Säkerställa att professionernas tid, kunskap och engagemang används på bästa möjliga sätt i syfte att öka hälso- och sjukvår-dens effektivitet. ”den minst kostsamma kompetensen ska utföra aktiviteten givet att patientsäkerheten kan garanteras”. Analysera i princip allt som påverkar effektivitet - administration, IT-system, styrning, m.m. Inte läkemedel, rehabilitering, koncentration av verksamheter Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

21 Ineffektiv fördelning av arbetsuppgifter?
Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström Ineffektiv fördelning av arbetsuppgifter? ”Flera av de uppgifter som sjuksköterskor gör i dag kan omfördelas till t.ex. undersköterskor, exempelvis såromläggningar, medicinhantering, provtagningar, sätta och spola kateter, sondmatning och vissa administrativa uppgifter.” Orsaker till ineffektiv arbetsfördelning? Traditioner och vanor Starka professioner som inte vill skifta arbetsuppgifter Revir, makt, status Fackligt motstånd - Fackliga organisationer bör släppa ”ev. käpphästar om att den egna professionen alltid måste växa i antal” Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

22 Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström
Förslag? Staten ska ge mer vägledning om vem som får göra vad. Ständigt söka rätt fördelning av arbetsuppgifter – arbeta utifrån kärnkompetens. Vissa arbetsuppgifter kan och bör utföras av patienten, eller helt eller delvis av datorer. Tillåta delegering av läkemedelshantering i sluten vård. Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

23 Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström
Fler förslag En stående kommitté för nationell samverkan mellan stat/ huvudmän/vårdens professioner om kompetensförsörjning och effektivt utnyttjande av befintlig kompetens. Ex: antal studenter, innehåll i utbildning, kompetenskrav, nya arbetssätt, fördelning av arbetsuppgifter. Utred framtidens sjuksköterskeutbildning (grund- och vidareutbildning) Avvägningen mellan praktisk tjänstgöring och teoretisk utbildning Anställningsförhållanden under vidareutbildning Nationella kompetenskrav för undersköterskor Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

24 Ny läkemedelshanteringsföreskrift?
Förslag juni 2016 Remissvar oktober 2016 Börja gälla den 31 mars 2017? Varför: Dagens regelverk gammalt Öka patientsäkerheten Mer effektiv läkemedelshantering Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

25 Förslag på ändringar - ordination
Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström Förslag på ändringar - ordination Lämplighetsbedömning Läkemedelsordinationer till barn Information om utbyte av läkemedel på apotek Planering av avslut eller uppföljning av läkemedelsbehandling Generella direktiv Dosjustering Regelbunden farmaceutisk kvalitetsgranskning. Allmänna råd: minst en gång per år. Lämplighetsbedömning med hänsyn till patientens hälsotillstånd, ålder, kön, övriga läkemedelsanvändning, pågående behandling och utredning, överkänslighet mot läkemedel och eventuella graviditet eller amning. Vårdgivaren ska säkerställa att den som ordinerar läkemedel till ett barn ges förutsättningar att göra detta med utgångspunkt i barnets behov. Allmänna råd: För att kunna ordinera läkemedel med utgångspunkt i barnets behov bör barnspecifika beslutsstöd och sådana it-stöd användas som gör det möjligt att vid ordination ange uppgifter om barnets vikt, barnets kroppsyta, styrkan på det färdigspädda läkemedlet och läkemedlets maxdos. It-stödet bör även ge förutsättningar för den som ordinerar ett läkemedel att göra en rimlighetsbedömning. Generella direktiv kompletteras med krav på att det ska innehålla uppgifter om 1. läkemedelsnamn eller aktiv substans, 2. läkemedlets styrka, 3. dosering, 4. maxdos, 5. administreringssätt, 6. indikationer och kontraindikationer, och 7. antalet tillfällen som läkemedlet får ges utan att en läkare kontaktas Sjuksköterskor som inte har behörighet att ordinera ett läkemedel får justera doseringen i sådana situationer där doseringen är beroende av en patients individuella mål- eller mätvärden. Doseringen får justeras endast om det är förenligt med en god och säker vård av patienten. Justeringen ska göras med utgångspunkt i patientens behov. Allmänna råd: Justering av en dosering kan vara aktuell vid behandlingar med insulin eller blodförtunnande läkemedel. Utöver de uppgifter som redan idag ska dokumenteras föreslås följande tillägg: aktiv substans, läkemedelsbehandlingens längd, ordinationsorsak, när och hur läkemedelsbehandlingen ska avslutas eller följas upp. Om doseringen anges som en vidbehovsordination, ska även uppgiften om maxdos per dygn dokumenteras. Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

26 En ordination ska innehålla:
Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström En ordination ska innehålla: läkemedelsnamn eller aktiv substans, läkemedelsform, läkemedlets styrka, dosering, administreringssätt, administreringstillfällen, läkemedelsbehandlingens längd, ordinationsorsak, när och hur läkemedelsbehandlingen ska avslutas eller följas upp, och sådana övriga uppgifter som behövs för en säker hantering av läkemedlet. vidbehovsordination - maxdos per dygn. En läkemedelsordination ska dokumenteras på ett strukturerat och enhetligt sätt i patientjournalen. Allmänna råd Dokumentationen bör göras elektroniskt. Doseringen ska anges i ett strukturerat format. Om doseringen anges som en vidbehovsordination, ska även uppgiften om maxdos per dygn dokumenteras. Doseringen kan anges i  antal tabletter eller andra avdelade läkemedelsdoser per tidsenhet, eller  volym per doseringstillfälle Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

27 Förslag på ändringar – hantera
Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström Förslag på ändringar – hantera Vårdgivaren ska säkerställa att den som iordningställer och administrerar eller överlämnar ett läkemedel har tillgång till de uppgifter om läkemedelsordinationen som har dokumenterats och uppgifter om vem som har ordinerat läkemedlet och tidpunkten för detta. Dessa uppgifter ska finnas samlade. Läkare, tandläkare och sjuksköterskor + biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och de barnmorskor som inte är sjuksköterskor är behöriga inom sina respektive kompetensområden Vårdgivaren ska säkerställa att den hälso- och sjukvårdspersonal som iordningställer och administrerar eller överlämnar ett läkemedel har tillgång till de uppgifter om läkemedelsordinationen som har dokumenterats och uppgifter om vem som har ordinerat läkemedlet och tidpunkten för detta. Dessa uppgifter ska finnas samlade. Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

28 Iordningställande av läkemedel
Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström Iordningställande av läkemedel Kontroller: identitet, läkemedelsnamn eller aktiv substans, läkemedelsform, läkemedlets styrka, dosering, adm.sätt och adm.tillfällen. Spädningsinstruktioner Ordinationen måste vara signerad (om det inte är akut) Rimlighetsbedömning Den som iordningställer ett läkemedel till en patient ska mot den givna ordinationen kontrollera patientens identitet, läkemedelsnamn eller aktiv substans, läkemedelsform, läkemedlets styrka, dosering, administreringssätt och administreringstillfällen. Vid spädning av läkemedel till barn ska särskild försiktighet iakttas. Vårdgivaren ska ta fram tydliga instruktioner till läkemedel som ska spädas. Vårdgivaren ska ta fram tydliga instruktioner till den hälso- och sjukvårdspersonal som iordningställer de läkemedel som ska spädas. Den som iordningställer ett läkemedel ska göra en rimlighetsbedömning av såväl den ordinerade dosen som det iordningställda läkemedlet. Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

29 Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström
Mer om hantering Den som iordningställer ska själv administrera eller överlämna läkemedlet. Om det är förenligt med en god och säker vård får någon annan administrera eller överlämna. Läkemedlet ska då märkas + ska finnas rutiner. Ett iordningställt läkemedel som inte omedelbart administreras eller överlämnas till en patient, ska märkas med uppgifter om patientens identitet, läkemedelsnamn eller aktiv substans, läkemedlets styrka, tidpunkten för iordningställandet, och sådana övriga uppgifter som behövs för en säker hantering av läkemedlet. Den som iordningställer ett läkemedel till en patient ska själv administrera eller överlämna läkemedlet till honom eller henne. Om det är förenligt med en god och säker vård av patienten får dock någon annan behörig hälso- och sjukvårdspersonal än den som har iordningställt läkemedlet administrera eller överlämna det. Läkemedlet ska då märkas. Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

30 Administrering och överlämnande av läkemedel
Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström Administrering och överlämnande av läkemedel Kontroll vid administrering eller överlämnande : patientens identitet, läkemedelsnamn eller aktiv substans, läkemedlets styrka, dosering, administreringssätt och administreringstillfällen. (idag tidpunkt) Den som administrerar eller överlämnar ett läkemedel till en patient ska mot den givna ordinationen kontrollera patientens identitet, läkemedelsnamn eller aktiv substans, läkemedlets styrka, dosering, administreringssätt och administreringstillfällen. I patientjournalen ska dokumenteras uppgifter om vem som har iordningställt och administrerat eller överlämnat ett läkemedel, när läkemedlet har iordningställts och administrerats eller överlämnats, vem som har utfört en kontroll och tidpunkten för detta. Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

31 Dokumentation av iordningsställan-de, administrering, överlämnande
Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström Dokumentation av iordningsställan-de, administrering, överlämnande I patientjournalen ska dokumenteras : vem som har iordningställt och administrerat eller överlämnat ett läkemedel, när läkemedlet har iordning-ställts och administrerats eller överlämnats, vem som har utfört en kontroll och tidpunkten för detta. SoS: ”önskvärt med signering i realtid” – digitala signeringslistor! Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

32 Delegering tillåten i sluten vård?
Samma regler i hela vården (utom ambulans) Varför: Ökad rörlighet av sjuksköterskor och undersköterskor från öppen vård till sluten vård Linjerna mellan öppen vård och sluten vård suddats ut Sjuksköterskornas tid kan frigöras till andra omvårdnadsuppgifter Undersköterskornas yrkesroll kan bli starkare Lönebesparing när sjuksköterskors arbetsuppgifter kan utföras till en lägre kostnad. Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

33 Mer om delegering av läkemedelshantering
Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström Mer om delegering av läkemedelshantering Krävs att det är förenligt med en god och säker vård + den som delegerar ansvarar för att den man delegerar till har förutsättningar att fullgöra uppgiften (PSL) + hänvisning till Delegeringsföreskriften (SOSFS 1997:14) Endast läkare, tandläkare och sjuksköterskor får delegera. Varför delegering i sluten vård – Ökad rörlighet av sjuksköterskor och undersköterskor från öppen vård till sluten vård Linjerna mellan öppen vård och sluten vård håller på att suddas ut Sjuksköterskornas tid kan frigöras till andra omvårdnadsuppgifter Undersköterskornas yrkesroll kan bli starkare Lönebesparing när sjuksköterskors arbetsuppgifter kan utföras till en lägre kostnad. Inom ambulanssjukvården kommer det inte heller med de föreslagna föreskrifterna inte vara möjligt att delegera läkemedelshantering. Ambulanssjukvården har under de senaste 20 åren gått från att ha varit en transportorganisation till att allt oftare beskrivas som en del av den avancerade akutsjukvården. Den medicin-tekniska utvecklingen har gjort att mer vård kan ges i ambulanserna idag jämfört med tidigare, vilket bland annat ökat kraven på kompetens hos ambulanspersonalen, till exempel för att kunna hantera läkemedel. Den läkemedelshantering som görs inom ambulanssjukvården utförs efter beslut om generella direktiv. Många av de läkemedel som används är potenta och administreras intravenöst. Mot bakgrund av detta har Socialstyrelsen valt att undanta ambulanssjukvården från möjligheten att delegera läkemedelshantering till annan hälso- och sjukvårdspersonal Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

34 Delegering – kunskaper (nytt)
Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström Delegering – kunskaper (nytt) Den som genom delegering får i uppgift att iordningställa och administrera eller överlämna läkemedel ska ha kunskaper om hantering av läkemedel och de risker som är förenade med hanteringen. Konsekvensbeskrivning: exempel webbutbildning från SKL ” Jobba säkert med läkemedel” (två timmar, slutenvård ytterligare en timme för genomgång av praktiska moment.) Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

35 Rutiner om delegering (nytt)
Av rutinerna för ordination och hantering av läkemedel ska det framgå 1. under vilka förutsättningar som det är förenligt med en god och säker vård att delegera iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel, och 2. vilken kompetens som krävs för den som genom delegering får i uppgift att iordningställa och administrera eller överlämna läkemedel. Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

36 Allmänna råd som tas bort
För patientens säkerhet och trygghet bör läkemedelshanteringen skötas av så få som möjligt och delegering bör göras restriktivt. Sjuksköterskan bör kontrollera att den person som är föremål för delegering har tillräcklig kompetens och erfarenhet, är noggrann och har gott omdöme samt är lämplig i övrigt. Delegeringsbeslut bör regelbundet omprövas. Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

37 Vad tyckte Vårdförbundet?
Läkemedelshanteringen måste bli säkrare Många av förslagen kan leda till säkrare vård, men inte förslaget om delegering. Förslaget om delegering, bör dras tillbaka och analyseras ur patientsäkerhetsperspektiv + avvakta översynen av delegeringsföreskrifterna.   Delegeringar ska inte kunna användas som en löne- eller statusreglerande faktor.   Vad händer nu? Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

38 Vad tyckte andra (om delegering)?
IVO – positivt till delegering. Vill inte ha undantag för ambulans. Bör tydliggöras att delegering ska ske restriktivt och t.ex. rekommendera begränsningar inom vissa verksamhetsområden eller vissa moment, alternativt delegering i första hand inom verksamheter där vården är stabil och långvarig, t.ex. kommunal hälso- och sjukvård. Läkarförbundet – viktigt med goda kunskaper om hantering av läkemedel och risker förknippade med hanteringen. Positivt med samma regler. Av största vikt att utgå från patientsäkerheten och tydliggöra ansvaret för kompetens. Två timmars webbaserad utbildning orimligt. Krävs mycket större utbildningsinsatser och utvärdering av individuell kompetens. Apotekarsocieteten – Negativt. Delegering i kommunal hälso- och sjukvård borde ses över och i vissa fall skärpas. Kunskapskrav för lågt ställda. Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

39 Ny HSL – beslut den 1 februari 2017
Ny lag som ersätter nuvarande HSL den 1 april 2017 Överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt med kapitel och paragrafer Inga stora sakliga ändringar i ursprungsförslaget Ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU 2013:44) MEN: Verksamhetschefens och MAS:ens uppdrag ska regleras i föreskrifter av Socialstyrelsen i stället för i lag. Vilket uppdrag kommer verksamhetschef/MAS ha? Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

40 Nytt om vaccination den 1 juni 2016
HSLF- FS 2016:51 om vaccination av barn Alla barn ska erbjudas vaccinationer, även de som inte följt det svenska vaccinationsprogrammet. Sjuksköterskor med rätt att ordinera vaccin enligt specificerade vaccinationsprogram får självständigt ordinera kompletterande vaccinationer. Tidigare krävdes ordination av läkare. ”För att säkerställa reell kompetens kommer utökad utbildning och kompetensutveckling bland vårdpersonalen att behövas, vilket bör beaktas av vårdgivare.” Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström

41 Yttrandefrihet Lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter
(prop. 2016/17:31 ) Beslut 16 februari 2017? Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (2016:749) Privat offentligt finansierad vård, skola, omsorg Alla verksamheter Efterforsknings+ repressalieförbud Repressalieförbud Alla typer av uppgifter Allvarligt missförhållande Publicering i media Internt/externt + myndighet Lagen om skydd för företagshemligheter (FHL) gäller inte FHL gäller Böter/fängelse högst ett år Skadestånd (förlust + kränkning) Allmän domstol Arbetsdomstolen Tvingande – kan inte avtalas bort Avd. Jönköping 2017/Carita Fallström


Ladda ner ppt "Delegering, läkemedelshantering och lite annat nytt på gång…"

Liknande presentationer


Google-annonser