Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärandeansatsen i Socialfonden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärandeansatsen i Socialfonden"— Presentationens avskrift:

1 Lärandeansatsen i Socialfonden
Presentationens frågeställningar: Utförs utvärderingar enligt lärandeansatsen? Utvecklar utvärderingen projekten? Byggs kunskap utanför projekten? Avslutande diskussion

2 Om undersökningen Uppdrag: Granska lärandeansatsen i projekts slututvärderingsrapporter Urval: Samtliga rapporter på projektbanken 30/6 , 25 PO 1, 13 PO 2 Metod: Svar på 29 frågor söktes (ingen fullständig genomläsning) Projektgrupp: Andreas Sävenstrand, Helen Uliczka, Karen Ask, Lennart Svensson, Mats Fred

3 Detta är lärandeansatsen
Är formativ, dvs. processbaserad och sker löpande Kommer in tidigt i ett program- respektive projektgenomförande Kräver en närhet till deltagarna Ska vara till omedelbar nytta för olika berörda Förutsätter en kontinuerlig återkoppling, som kan ske med olika ambitionsnivåer (från en ensidig feedback till dialog och gemensam analys) Bidrar med underlag för ett utvecklingsinriktat lärande och gemensam kunskapsbildning Studerar måluppfyllelse, men är medveten om att målen kan förändras över tid Bidrar till allmän debatt och ger en generell kunskapsbildning

4 Utförs utvärderingar enligt lärandeansatsen?

5 1. Formativ 45 % av utvärderingarna har som uppdrag att stödja utveckling och/eller förbättra kvalitet i genomförande.

6 2. Tidigt 5. Återkoppling 6. Utvecklingsinriktat
Tillgodosett? Väl Ganska Inte Framgår ej Utvärderare inne tidigt Löpande återkoppling Brett deltagande (gemensam kunskapsbildning)

7 3. Närhet 39 % har deltagit på projektets aktiviteter
Vanligaste antalet personer att intervjua 11-20 Bland intervjuade är de vanligaste funktionerna: - projektledare/projektpersonal (67 %) - chefer/ledare i ingående verksamheter (44 %) - styrgrupp (31 %) - målgrupp PO 1 (36 %) och PO 2 (22 %) Men vi vet inget om relationen utvärderare/projekt

8 4. Nytta Pekar utvärderingen på brister i projektet?
Har utvärderingen lett till förändringar i projektet?

9 7. Måluppfyllelse Vad är utvärderingens uppdrag?
Faktorers förekomst i utvärderingen Utfall Resultat Effekter

10 8. Debatt (och generell kunskapsbildning)
Finns det ett forskningsbaserat sammanhang? Har utvärderingsrapporten ett värde för målgrupper utanför projektet?

11 Utförande enligt lärandeansatsen?
Kriterium Uppfylls Formativ Nja? Tidig Ja Närhet ? Nytta Nej(?) Återkoppling Nja Utvecklingsinriktad Måluppfyllelse Debatt

12 Utvecklar utvärderingen projekten?
Stöd för lärande + Utvärderare inne tidigt + De flesta har minst en delrapport Vanligast med återföring till projektledning ? Redovisning inför snarare än analys med? Kritisk granskning + Brister i projekten lyfts upp Orsaken till bristen analyseras sällan Kritik riktas inte mot ”de närmaste” och deras samspel Ingen frågar politiker om vad de vill med projektet (ägarskap) Skall-kraven jämställdhet och tillgänglighet belyses sällan (oberoende av budget)

13 Byggs kunskap utanför projekten?
+ En hög andel rapporter anger frågor för framtida utveckling Få knyter resultat/erfarenheter till forskning eller tidigare erfarenheter För stor fokusering på projektet i slututvärdering ? Ingen utvärdering som del i strategisk påverkan?

14 Budgetens betydelse för kvalitativa aspekter

15 Diskussion Vad krävs för att utvärderare ska våga lyfta kritiska frågor om/till sin beställare? Varför används inte utvärderingar i den offentliga debatten? Har utvärderare kompetens att återkoppla för gemensam kunskapsbildning? Vem är största bromsklossen för bättre utvärderingar – projekten eller utvärderarna?


Ladda ner ppt "Lärandeansatsen i Socialfonden"

Liknande presentationer


Google-annonser