Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet."— Presentationens avskrift:

1 Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet

2 Nationella Kompetensrådet NKR bildades 2010 och på initiativ av det ESF finansierade projektet Carpe, som drev NKR så länge projektet pågick, dvs tom 30 juni 2014 From 1 juli 2014 är Vård- och omsorgscollege värd för NKR NKR består av representanter från i stort sett alla regioner i landet

3 Exempel från NKRs arbete – Två möten på Socialdepartementet (VU) – Flera möten med Socialstyrelsen och SKL – Flera möten med Kommunal – Enkät och dialog med brukarorganisationer – Referensgrupp till Socialstyrelsens uppdrag: - Allmänna råd kompetens SOSFS 2014:2 (S) Kunskapsstöd om delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner Uppdrag kring personer med nedsatt beslutsförmåga tvång och begränsningar mm.

4 Nationella Kompetensrådet Arbetet i NKR har utvecklats från att ha varit en viktig nationell arena för erfarenhetsutbyte och lärande…. till att även bestå av olika arbetsgrupper som bereder och lyfter olika frågor, exempelvis YH och chefers kompetens

5 Bland de frågor som NKR arbetar med finns Titlar och kompetensnivåer Det finns ett behov av att tydliggöra och synliggöra arbetet och yrken inom området stöd till personer med funktionsnedsättning. Enhetliga titlar kopplade till kompetensnivåer är ett sät t

6 Titlar och kompetensnivåer Göteborgsregionen GR, med 12 kommuner har varit drivande i arbetet och har infört nya titlar. De har generöst delat med sig av sina erfarenheter och sitt arbetsmaterial till NKR. Arbetet har spridit sig i landet och många kommuner arbetar nu med frågan

7 Titlar och kompetensnivåer Utifrån Göteborgsregionens arbete: Stödassistent:Gy VO Gy BF M fl Stödpedagog:200 YH 60 HP

8 Stödpedagog Det finns behov av medarbetare med eftergymnasial kompetens – Stödpedagoger YH utbildning kan vara ett sätt att få den kompetens som arbetsgivaren anser vara relevant (eller 60 relevanta högskolepoäng) Bransch och utbildningsanordnare ansöker gemensamt om YH utbildning. Innehållet i utbildningarna kan se olika ut…

9 Verksamhetsplan för VO- College I verksamhetsplanen står: Medverka till att ta fram föreskrifter för Yrkeshögskoleutbildningar som har behov av ett nationellt likvärdigt innehåll. Som ett första steg ta fram förslag till innehåll till två eftergymnasiala utbildningar bland annat funktionshinderområdet (och psykiatri). Hela verksamhetsplanen för föreningen Vård- och omsorgscollege ligger på hemsidan http://vo-college.se/om- vo-college/riktlinjer-och-styrdokument.http://vo-college.se/om- vo-college/riktlinjer-och-styrdokument

10 Arbetsgrupp YH En arbetsgrupp i NKR kring YH utbildningar bildades tidigare och har på olika sätt arbetat med frågan. Vid Kompetensrådets möte i oktober 2014 presenterade arbetsgruppen en sammanställning av en enkät som skickats ut till regionerna i landet om hur de ställer sig till en nationellt likvärdig YH-utbildning till stödpedagog

11 Enkät utskickad via NKR Stort intresse av en YH-utbildning med nationellt likvärdigt innehåll. De flesta tycker att Stödpedagog är ett namn som är bra, då det tydligt visar vad utbildningen syftar till och stärker de nya titlarna. Det lämnades positiva svar både till 200 och 400 poäng Det finns en önskan om att ha möjlighet att ge utbildningen även på distans, för redan anställda med lång yrkeserfarenhet - karriärmöjlighet och ett sätt att snabbt få in kompetensen till verksamheten.

12 Nationellt likvärdigt innehåll….? För att komma vidare i arbetet och räta ut en del frågetecken genomfördes en work shop med en utökad arbetsgrupp i NKR med medverkan från YH myndigheten i februari 2015. Förutom info från YH myndigheten om föreskrift om utbildning med nationellt likvärdigt innehåll så fortsatte arbetet med svaren på enkäten.

13 Workshop NKR 19 februari 2015 Branschen i landet måste vara eniga om innehållet i en nationellt likvärdig Stödpedagogutbildning Detta måste arbetas med i kommuner och regioner runt om i landet

14 YH-myndigheten - Föreskrift Förordning (2009:130) gör det möjligt för företrädare för berörda myndigheter och organisationer att inkomma med en begäran om föreskrift för nationellt likvärdigt innehåll En föreskrift innebär, att enbart den ansökan om utbildning till Stödpedagog som har det innehåll som föreskriften anger, blir godkänd (efter prövning mot övriga kriterier)

15 YH-myndigheten – Föreskrift forts Begäran om nationellt likvärdigt innehåll ska skickas in av berörd bransch. Det är dessa som i samverkan med andra parter (fack, brukarorganisationer) har kunskap om behovet av nationellt likvärdigt innehåll

16 YH-myndigheten - Överenskommelse Görs mellan branschens alla utförare; kommuner och enskilda utförare i samverkan med fack, brukarorganisationer….. Inte så ”styrd” som en föreskrift

17 YH-myndigheten - Överenskommelse Möjliggör varianter av utbildningen – under förutsättning att det man överenskommit om finns med Exempel: http://www.fastun.se/wp- content/uploads/downloads/2012/04/Fastighetsbra nschens-yrkesroller.pdfhttp://www.fastun.se/wp- content/uploads/downloads/2012/04/Fastighetsbra nschens-yrkesroller.pdf

18 Föreskrift eller Överenskommelse YH-myndigheten har inga synpunkter på hur utbildningen ges, heltid/distans YH-myndigheten lägger sig inte i branschens förkunskapskrav Både föreskrift och överenskommelse underlättar för YH och för branschen och troligtvis för intresserade sökande I höstens regionala dialoger bör fokus ligga på innehåll i gemensam utbildning.

19 Upplägg och omfattning Antingen som bundna heltidsstudier eller på distans/halvdistans – karriär för redan anställda stödassistenter 200 eller 400 poäng eller…

20 Innehåll Vid work shopen diskuterades sedan innehåll i en YH utbildning till Stödpedagog. Resultatet av diskussionen presenterades sedan vid möte med NKR. Samma frågor diskuterades även vid NRK:s möte i mars.

21 Innehåll och uppdrag En förutsättning för att veta vad som ska ingå i utbildningen är att man har klart för sig vilken yrkesroll och uppdrag en Stödpedagog ska ha. Även detta diskuterades – och har förstås arbetats med i de kommuner som infört Stödpedagog rollen Men det behöver arbetas vidare med – lokalt och regionalt.

22 Hur går arbetet vidare? Under hösten 2015 genomförs regionala dialoger på det sätt som är möjligt i respektive region. Planeras av regionens representant i NKR Det kan vara i samverkan med regionalt VO- College och/eller den regionala utvecklingsledaren i EBP satsningen eller på annat sätt

23 Övrigt förankringsarbete En work shop tillsammans med utvecklingsledare i EBP satsningen genomfördes i september Arbetsgruppen för YH i NKR kommer att träffas och arbeta vidare den 20 oktober Då genomförs även dialogforum med viktiga aktörer (Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Kommunal, FUB, Autism och Aspergerförbundet, Hjärnkraft och Attention)

24 Regionala dialoger hösten 2015 Diskussionsfrågor YH Vilket uppdrag har/ kan en Stödpedagog ha? Det vill säga - vad ingår i uppdraget och yrkesrollen? Vilken kompetens (områden) behövs för uppdraget? Det vill säga – vad behöver en nationellt likvärdig YH utbildning innehålla?

25 Regionala dialoger hösten 2015 Vilka områden är de absolut viktigaste att de finns med- prioritera och motivera varför Vad tänker ni om upplägg och omfattning av utbildningen? Ska den vara 200 YH poäng, det vill säga två terminer? Eller 400 YH poäng, dvs. 4 terminer? Motivera gärna

26 Regionala dialoger hösten 2015 Har ni andra frågor i samband med detta som ni vill ha svar på i er region så passa på att ta med dem – annars tar ni bort bilden

27 Vad händer med result aten ? Resultaten från de regionala dialogerna sammanställs i enkel form av NKRs representant i regionen Resultaten skickas sedan in till arbetsgruppen som sammanställer resultatet från de olika dialogerna Någon form av återkoppling beräknas finnas på VO- colleges hemsida första kvartalet 2016. Målet är att under första halvåret 2016 göra en ansökan om föreskrift för nationellt likvärdigt innehåll

28 NKR – en del av VO-College På vilket sätt finns ( eller skulle kunna finnas) samverkan mellan NKR och VO-College regionalt och lokalt? Exempelvis sker de regionala dialogerna kring YH vissa regioner i samverkan med VO-College (Östergötland, Södermanland och ?) Hur kan ”1+1 = 3”?


Ladda ner ppt "Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet."

Liknande presentationer


Google-annonser