Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg!"— Presentationens avskrift:

1 - Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg!

2 kvalificerade kunskaper
Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Krav på mer kvalificerade kunskaper Stora pensionsavgångar Åldrande befolkning

3 Sveriges vanligaste yrken Anställda 16-64 år, år 2014
Antal personer 1. Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden 2. Grundskollärare 94 500 3. Företagssäljare 91 200 4. Butikssäljare, fackhandel 89 300 5. Barnskötare 77 200 6. Vårdbiträden 76 900 7. Övriga kontorsassistenter och sekreterare 76 300 8. Lager- och terminalpersonal 73 400 9. Förskollärare 71 400 10. Butikssäljare, dagligvaror 70 800 Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012). Källa: SCB

4 Sveriges vanligaste yrken forts. (topp 30) Anställda 16-64 år, år 2014
Antal personer 12. Personliga assistenter 68 105 17. Vårdare, boendestödjare 54 433 19. Grundutbildade sjuksköterskor 44 840 24. Undersköterskor, vård- och specialavdelning 33 427 Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012). Källa: SCB

5 Syfte: säkerställa kompetensförsörjningen inom vård och omsorg
”Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb. Redan anställda får utveckling i sitt arbete. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel.” / Vård- och omsorgscollege hemsida Branschen Äldreomsorg Funktionshinderomsorg Sjukvård Psykiatri

6 Formaliserad samverkan mellan parterna:
Arbetsgivare - kommuner, Region Örebro län, privata Utbildningsanordnare - gymnasium och komvux (VO-programmet, VO-kurser), YH Fackförbund - Kommunal Övriga: Arbetsförmedlingen, Örebro universitet, politiken Huvudman: Region Örebro län

7 Vård- och omsorgscollege struktur
Nationell nivå Styrelse: SKL, Kommunal, Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO, Pacta och KFS Kansli Nationellt råd Regional nivå Regional styrgrupp Processledare, yrkesambassadörer Lokal nivå Lokala styrgrupper: Sydnärke, Karlskoga-Degerfors, Örebro-Lekeberg, Norra länsdelen Lokala programråd

8 Regionala kvalitetskriterier för certifiering:
Lokala kvalitetskriterier för certifiering (utöver de ovan): Hälso-perspektivet Kvalitetsarbete/Uppföljning Varför Vård- och omsorgscollege? Infrastruktur för utbildningen Samverkan Regionalt perspektiv Avtal Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö Lärande i arbete Lärformer och arbetssätt

9 Regionala stadgar För att på ett kortfattat och begripligt sätt beskriva syfte, struktur och ansvarsfördelning för samverkansorganet

10 Vad beskriver stadgarna?
Organisationsform Säte (huvudmannaskap) Ändamål Verksamhet Medlemskap Samverkansorganets funktioner Styrgrupper Processledare Ändringar i stadgar Utträde

11 Hur samordnas VO-College Örebro län?
Övergripande samordnas och leds arbetet av en regional styrgrupp och en regional samordnare. REGIONAL NIVÅ Den regionala styrgruppen stödjer det lokala arbetet genom att: Utarbeta stöd och ”direktiv” Utse arbetsgrupper, gemensamma strukturer och arbetsmodeller för olika frågor och uppföljningssystem Ta beslut om och godkänna resultat från regionala arbetsgrupper och om regionala frågor Sprida information om aktuella kurser, konferenser, kompetensförsörjningsfrågor, utredningar och litteratur mm LOKAL NIVÅL Lokal styrgrupp Sydnärke LOKAL NIVÅ Lokal styrgrupp Karlskoga-Degerfors LOKAL NIVÅ Lokal styrgrupp Örebro- Lekeberg LOKAL NIVÅ Lokal styrgrupp Norra länsdelen

12 Vad säger stadgarna om styrgrupper?
Ansvar Leda och agera utifrån syfte och mål Ägna sig åt strategiska frågor Fatta beslut och se till att beslut genomförs Sammansättning Styrgrupp ska utgöras av representanter från utbildningsanordnare, arbetsgivare, fackförbund och andra parter Arbetsgivarrepresen- tationen ska utgöra majoritet i alla styrgrupper Styrgruppens ledamöter ska ha ersättare Ledning Ordförande och viceordförande utses för en period på två år Ordförandeuppdraget ska fördelas och cirkuleras mellan medlemsorganisationerna Ordförande- och viceordförandeposten innehas av en chef eller funktion med motsvarande mandat inom vård- och omsorg eller socialförvaltning Styrgruppen är beslutsför när mer än hälften av antalet styrgruppsledarmöter är närvarande

13 Regionala mål certifiering 2012-2017
Öka andelen utbildade Öka kvaliteten på utbildningarna Öka attraktiviteten och höja kvaliteten i arbetslivet Säkerställa den regionala samordningen av Vård- och omsorgscollege Örebro län på längre sikt

14 Konkreta frågor vi arbetar med:
Information och marknadsföring APL (praktik) och handledarutbildning Validering Karriärvägar för medarbetare, YH-ansökningar Språk och integration Genus och jämställdhet Kompetensutveckling för utbildningsanordnare Arbetslivets inflytande på utbildningarna

15 Möten Linda ca 13.50

16 Delfinal inför Yrkes SM Alléskolan

17 Inspirationsdag Möckelngymnasiet 150326

18 Kompetensutvecklingsdag för länets VO-lärare 150415

19 Konferens om karriärvägar 160602

20 Mässor, skolbesök, öppet hus, webben …

21 Effekter Många sökanden till vård och omsorg på komvux, något fler sökanden till Vård- och omsorgsprogrammet (gymnasiet) Fler får en breddad och nyanserad bild av branschen Verksamhetsanpassade utbildningar Tydlighet kring anställningsbarhet Uppdaterade och kompetenshöjda lärare och syv Stringens och samsyn gällande riktlinjer Delaktighet i ett nationellt ESF-projekt Flernivåstyret gör det möjligt att lyfta frågor till rätt fora Lättare att hitta varandra ”i vardagen” Kontinuitet och struktur för samverkan via avtal

22 Certifiering Medlemskap och certifiering ges till de aktörer som uppfyller kvalitetskriterier från föreningen Vård- och omsorgscollege Vård- och omsorgscollege Örebro län är regionalt certifierade Med certifiering följer samverkans- och finansieringsavtal Nu står vi inför en återcertifiering !

23 Nyfiken på mer? VO-College Örebro län hemsida
VO-College nationell hemsida VO-College Örebro läns Facebooksida Sök: Vård- och omsorgscollege Örebro län Johanna Viberg Regional ordförande Vård- och omsorgscollege Örebro län , , Linda Carlsson Processledare Vård- och omsorgscollege Örebro län ,


Ladda ner ppt "- Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg!"

Liknande presentationer


Google-annonser