Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till styrd helpdesk: Lek

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till styrd helpdesk: Lek"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till styrd helpdesk: Lek

2 Syftet med dagen är att genom kollegialt lärande fördjupa och utveckla undervisningen i lek ytterligare på er förskola. Det förväntade resultatet är att det ska göra skillnad för varje barn på er förskola redan på måndag

3 Vad är lek för er? Hur ska ni ta med er det ni lär er och reflekterar kring idag tillbaka till er verksamheten?

4

5 Funktionell kvalitet- måluppfyllelse
Hur bedömde ni er i funktionell kvalitet och vad gör ni på förskolan/enheterna?

6 Fyra hörnsövning En rik miljö är en förutsättning för barns lek.
I min verksamhet ger vi barnen varierade möjligheter att leka. Vi samarbetar kontinuerligt med hemmen kring lek. En rik miljö är en förutsättning för barns lek. Erika. Inleda väl med koppling till forskning. Pedagogerna i min verksamhet tillför nytt stoff i barnens lek. I min verksamhet arbetar vi aktivt med läroplanen.

7 -Vilket utvecklingsområde synliggjordes i er bedömning?
-Förståelse av läroplansmålen? - Medvetet arbete med ett/flera av kriterierna? Lpfö tydliggör att undervisningen inom ett visst ämnesområde ska göra det möjligt för barnen att utveckla ett antal förmågor kopplade till olika objekt. Om vi givit barnen möjlighet att göra det, bedömer vi i funktionell kvalitet

8 Något vi kan göra, kognitivt, fysiskt, emotionellt eller socialt
Förmåga: Något vi kan göra, kognitivt, fysiskt, emotionellt eller socialt Objekt: Person, föremål, företeelse eller fenomen

9 Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära Kunna = förmå behärska Vad tänker ni om det här målet?

10 Om en förmåga ska utvecklas - koppla den till flera olika objekt

11 Vad säger läroplanen om lek
” Utveckla sin nyfikenhet och lust att lära samt förmåga att leka och lära ” ” Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö̈ som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden ” ” Arbetslaget ska samarbete för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande ” ” Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter ” ” Barn söker kunskap och erövrar kunskap genom lek, socialt sampel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera ”

12 Något vi kan göra, kognitivt, fysiskt, emotionellt eller socialt
Förmåga: Något vi kan göra, kognitivt, fysiskt, emotionellt eller socialt Objekt: Person, föremål, företeelse eller fenomen Leka Lära Vad sägs mer i läroplanen som kan hjälpa oss att utveckla leken och därmed barnens lärande? Uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter Samarbeta och lösa problem Skapande och gestaltande lek? En miljö som utmanar och lockar till lek Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande Återkoppla till att det är tomt i läroplansmålet kring lek, så vad säger ändå mer om läroplanen kring lek och varför den är viktig som verktyg i förskolan? De ska få hitta på och nämna egna objekt som fyller på med live på tex. Tavlan Hur tolkar ni det sista påståendet? Vi upplever att det menar att leken ska finnas med som verktyg i undersökande av de mer ämnesspecifika områden?

13 Kognitiva processer- Åt vilket håll riktar vi vår undervisning?
Förmågorna i taxonomin återfinns och utgör grunden för bedömning och betygssättning i hela utbildningssystemet, dvs. samma förmågor återfinns i både förskolans, grundskolans och gymnasieskolans läroplan och värderas olika beroende på ökad kognitiv komplexitet. Om det ska bli möjligt för barnen/ eleverna att erövra de mer komplexa förmågorna behöver vårt arbetet med dem påbörjas redan i förskolan, precis som de är beskrivna i förskolans läroplan och kopplade till benämnda objekt. Fundera över vilka förmågor (eller objekt) vi utmanar barnen i och om det finns förmågor (eller objekt) som vi mer sällan hjälper barnen att få möjlighet att utveckla

14 Systematik

15 Uppgift: Planering av verksamhet utifrån förmågor Vad kan jag/vi förändra i den här miljön för att barnen ska få möjlighet att utveckla förmågan att uttrycka sina upplevelser i uttrycksformen lek? Vi har letat fram mål i läroplanen som är mer tydliga kring vad leken ska vara till för och finnas som verktyg för och benat ner två mer ”tydliga mål”. Bestäm vilken upplevelse det är barnen ska få möjlighet att bearbeta Vad i miljön behöver du förändra och tillföra för att just den upplevelsen ska kunna bearbetas med hjälp av leken.

16 Uppgift: Planering av verksamhet utifrån förmågor Vad kan jag/vi förändra i den här miljön för att barnen ska få möjlighet att utveckla förmågan att leka med ord? Vi har letat fram mål i läroplanen som är mer tydliga kring vad leken ska vara till för och finnas som verktyg för och benat ner två mer ”tydliga mål”.

17 Förmåga: något vi kan göra, kognitivt, fysiskt, emotionellt eller socialt
Objekt: person, föremål, företeelse eller fenomen Mål: ”utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära ”


Ladda ner ppt "Välkomna till styrd helpdesk: Lek"

Liknande presentationer


Google-annonser