Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIA-modellen D = delaktighet I = inflytande A = ansvar Tony Roth.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIA-modellen D = delaktighet I = inflytande A = ansvar Tony Roth."— Presentationens avskrift:

1 DIA-modellen D = delaktighet I = inflytande A = ansvar Tony Roth

2 Ledar-/pedagogstrategier i korthet: ABC Order/kontrollBelöning/uppmuntranMåldialog/inflytandeprocesser Pedagog-/elevgruppen tenderar att arbeta med: DetaljerDet som man tror syns uppåtHelhet, fördjupad förståelse MomentYtliga sakerAnsvarstagande Resultat: Kvalitets-Kvalitets- Kvalitets- förbättringar förbättringarförbättringar i detaljer. i det som synsi helheten Målgruppen: Målgruppen blirMålgruppen får ett Målgruppen tar ett kreativt ansvar passiv i väntan uppåtperspektiv ochoch utnyttjar frirummet att på nya orderutvecklar en lyhördhetutveckla verksamheten på många för det som kommer uppifrån plan utifrån uppdragets intentioner Ledarens strategival ska vara tydligt för målgruppen, om valet är otydligt förbrukas förtroendet för ledaren. Tony Roth

3 Varför DIA-modellen? Stöd för att bryta ner läroplans- och kursplansmål Planeringstruktur för involvering Dokumentationshjälp (vad som ska dokumenteras) Utvärdering av ledaraktionen Systematisk kvalitetsprocess Tony Roth

4 Vitsippans förskola I läroplanen för förskolan står att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja att hjälpa andra. Målet är: Hjälpa varandra

5 Process Flera barn visste inte varför det kom nya barn och för att göra det synligt för barnen så gjorde vi denna bilden. Här visar vi fotografier på våra olika ”rum” Exempel på rum: Legorummet Geomagbordet Svarta rummet Sandbordet Hemma Förskolan avdelningen Rutan Skolan

6 Handlingsplan I handlingsplanen finns förslag från barnen på vad vi kan göra så att det känns bra för alla. Lekar som är bra att göra för att lära känna varandra är: Gubben i lådan. Byta stol. Pomperipossa Dessa lekar har vi gjort och gör då vi har samling.

7 DIA-planering Nivå 1 Mål Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. lpfö 98 Nedbrutet mål = Hjälpa varandra Prata med barnen vid samlingen ang. att det kommer nya barn och att vi ska hjälpa varandra. Visa Lpfö…i den här boken står det att man ska lära sig att hjälpa varandra. Därför ska vi intervjua er Nivå 2 MetodIntervjua 4 och 5 åringar enskilt Process Frågor Varför kommer det nya barn? Hur känns det att komma ny? Vad kan vi göra så att det känns bra för alla? Resultat Vi sammanfattar svaren och visar dom för barnen. Beslutet ur sammanfattningen blir det vi gör. Dokumentera svaren som en teckning...I samband med handlingsplanen berättar vi att vi ska Intervjua barnen en gång till.( = vår utvärderingsmetod på målet) Vi kommer att jämföra era svar och se om vi har lärt oss någonting. Nivå 3 Utvärdering av min ledarpraktik. Vi observerar barnen då det gäller motivation och engagemang. Vi analyserar barnens svar i och ser om dom har haft en dialog och att det varit ett samspel. 20/8-10

8 Utvärderingar vid handledning Nu förstår jag mitt uppdrag bättre Nu kan jag arbeta med läroplanen Nu kan jag jobba med många mål samtidigt Nu kan jag utvärdera min egna praktik Nu kan jag möta barnen där de är Nu vet jag varför och vad vi ska dokumentera Nu ser jag att jag behöver dokumentera Nu är det mycket roligare att planera Nu kan jag kvalitetssäkra vår verksamhet samtidigt som vi arbetar med barnen Jag känner mig som en ledare som medvetet kan välja strategi DIA ger mig precis det som behövs för att arbeta med förskolans nya läroplan (2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling) Tony Roth

9 Ny läroplan för förskolan 2.6 Varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs upp och analyseras Barnens förändrade kunnande ingår i uppföljning och analys Utvärderingen utgår från ett tydligt barnperspektiv Läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet Utveckla bättre arbetsprocesser Tony Roth

10 LPO 94 kopplat till DIA Lyssna, diskutera och argumentera Utveckla nyfikenhet och lust att lära Utöva ett allt större inflytande över utbildningen Utveckla förmågan att arbeta i demokratiska former Främja förmågan och viljan till att ta ansvar Tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen Tony Roth

11 Rektors DIA-Planering Nivå 1 Mål:Uppföljningsuppdragets intentioner Nivå 2 Metod:PBS (körordning att följa) Process 1:Frågeställningar (separat blad) Resultat 1:Dokumentera svaren i dator Process 2:Gå igenom dokumentationen och följ frågeställningarna Resultat 2:Sammanfatta åtgärdsförslagen i dator och maila till respektive rektor Handlingsplan:Utforma och skriv in i verksamhetsplanen Vad, hur, när och uppföljning? Nivå 3 Utvärdering:Enkät i slutet på dagen Tony Roth

12 Utvärderingsfrågor kopplat till DIA-modellen Upplever du att det har funnits ett samspel i gruppdialogerna? Ja12345Nej Ev. kommentar Upplever du att dina erfarenheter i förhållande till frågeställningarna har efterfrågats Ja12345Nej Ev. kommentar Upplever du att du varit medskapare kring de konkreta åtgärdsförslag som dokumenterats? Ja12345Nej Ev. kommentar Tony Roth


Ladda ner ppt "DIA-modellen D = delaktighet I = inflytande A = ansvar Tony Roth."

Liknande presentationer


Google-annonser