Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INFÖR BETYGSPROGNOS HT2015 – ELEVER SOM LÄSER ÅRSKURS 6-9 2015-10-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INFÖR BETYGSPROGNOS HT2015 – ELEVER SOM LÄSER ÅRSKURS 6-9 2015-10-01."— Presentationens avskrift:

1 INFÖR BETYGSPROGNOS HT2015 – ELEVER SOM LÄSER ÅRSKURS 6-9 2015-10-01

2 ”Ett överordnat mål är att få alla barn, elever och deltagare inom AcadeMedias verksamheter att nå målen för respektive utbildning och därtill få möjligheter att utvecklas till sin fulla potential.” Ur AcadeMedias kvalitetsrapport 2014

3 Gemensam kvalitetsdefinition ”Att nå så hög måluppfyllelse som möjligt utifrån de nationella målen för utbildningen/verksamheten, att göra det på ett sätt som vinner våra kunders förtroende och att göra våra barn/elever/deltagare väl rustade att gå vidare i utbildningssystemet eller yrkeslivet och samhällslivet”  För oss handlar kvalitet om följande tre aspekter: ‒ Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen? ‒ Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra kunder? ‒ Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra elever efter att de lämnat verksamheten? Blev de väl rustade att gå vidare i utbildningssystemet/yrkeslivet? Betygsprognos är ett verktyg för att säkra Funktionell kvalitet

4 Vad är betygsprognos - definition  Prognos avser en lärares professionella helhetsbedömning om eleven kommer att nå kunskapskraven vid läsårets slut – med utgångspunkt i vad läraren vid det givna tillfället vet om elevens kunskaper och kapacitet och befintlig planering.

5 Varför betygsprognos - syfte Betygsprognoserna syftar till:  att samtliga elever inom AcadeMedia ska nå kunskapskraven.  att tidigt identifiera vilka elever som är i behov av stödåtgärder, liksom vilka som behöver utvecklas ytterligare från sin nivå för att nå högre i sin kunskapsutveckling.  att fungera som ett underlag för skolornas organisation av resurser och stöd för att säkra en hög måluppfyllelse.  att fungera som ett viktigt underlag för huvudmännen i deras resursfördelning och särskilda stödinsatser.

6 Vad ska jag som lärare göra?  Utgå från samtliga elever du undervisar i ditt ämne/dina ämnen.  Gör en realistisk bedömning för varje enskild elev huruvida hen kommer att nå kunskapskraven eller ej (utifrån den planering som finns i årskursen) vid läsårets slut i juni 2016 - utifrån det du vet om elevens nuvarande kunskaper och kapacitet och befintlig planering.  Prognosen ska innehålla ‒ alla elever i årskursen som läst ämnet ‒ antal elever i respektive årskurs som förväntas nå kunskapskraven alternativt förväntas ligga i nivå med kunskapskraven vid läsårets slut.

7 Betygsprognoser - vad förväntas av rektor och lärare efter inrapportering?  Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. […] Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2014:458). 3 kap 3§Skollagen  Efter gjord betygsprognos bör rektor och lärare samlas för att göra en bedömning av behov på grupp och individnivå. Underlaget är en viktig utgångspunkt för resursfördelning och eventuella insatser för elever som enligt prognosen riskerar att inte nå kunskapskraven.  Betygsprognosen bör på samma sätt utgöra utgångspunkt för att stödja elevernas utveckling till ytterligare högre nivåer, även om eleven redan har godkända betyg.  Det är upp till varje huvudman/rektor att avgöra om betygsprognosen ska delges elever/vårdnadshavare.

8 Frågor & Svar  Mina elever läste teknik under vårterminen i 5:an och nu är det höstterminen i åk 6 – behöver jag registrera något för teknik? Svar: Ja, senaste bedömningen ska registreras, i det här fallet från VT 15.  Mina åk 9 elever har redan fått ett slutligt betyg i hem- och konsumentkunskap i åk 8, ska jag registrera? Svar: Ja, bedömningen ska registreras och betyget kommer också att anges i slutbetyget för åk 9.  Vilka ämnen ska bedömas? Svar: Alla ämnen som man läst hittills under skolgången ska bedömas.  Mina 3:or har inte läst musik än, hur gör vi? Svar: Registrera ”0” på ”Antal elever som läst ämnet”. Säkerställ också att eleven får den tid den har rätt till i åk 3-6.

9 Frågor & Svar, forts.  Eleven Viktor har särskilt stöd och gör framsteg, ligger på gränsen mellan E och F och läraren tror att kunskapskraven nås i juni. Svar: Viktor räknas in i antal elever som förväntas nå lägst betyget E.  Eleven Cornelia var på gränsen VT14, nådde precis kraven till sommaren, sackar efter ytterligare nu. Svar: Utifrån planerade stödinsatser, gör en realistisk bedömning om förväntat resultat i juni -15.  Särskilt stöd ges till Fatima, hon gör framsteg men lärare är mycket osäker på hur långt det räcker för i nuläget har hon långt kvar till ett E. Svar: Fatima räknas in i antal elever som ej förväntas nå E i juni. Utred det särskilda stödet och överväg andra insatser.  Eleven Lukas ligger just nu i fas med planeringen i ämnet men lärare ser att han kommer att få svårt när det under läsåret förväntas mer och blir svårare. Prognos att eleven kommer att nå målen? Svar: Lukas räknas in i antal elever som ej förväntas nå E i juni.  Carl ligger inte i fas och har inte gjort det tidigare heller men lärarens bedömning är att han skulle komma i fas om skolan sätter in extra anpassningar/särskilt stöd. Prognos att eleven kommer att nå målen? Svar: Gör en bedömning utifrån stödinsatserna och vad som är troligt hur eleven kan utvecklas.

10 Betygsprognos HT15  Frågor?  Anna Frosch Nordin och Karin Carlsson besvarar frågor eller synpunkter! Anna.froschnordin@academedia.se; karin.carlsson@academedia.seAnna.froschnordin@academedia.se karin.carlsson@academedia.se  Den ifyllda mallen skickas till kvalitetsansvarig hos din huvudman/verksamhet (datum meddelas av kvalitetsansvarig)


Ladda ner ppt "INFÖR BETYGSPROGNOS HT2015 – ELEVER SOM LÄSER ÅRSKURS 6-9 2015-10-01."

Liknande presentationer


Google-annonser