Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

. Presentation vid medlemsmöte februari 2016. IKS styrelse 2015-2016 Birgitta Sundberger Ordförande Isa Österberg Kassör Thomas Ahlin Sekreterare Agne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ". Presentation vid medlemsmöte februari 2016. IKS styrelse 2015-2016 Birgitta Sundberger Ordförande Isa Österberg Kassör Thomas Ahlin Sekreterare Agne."— Presentationens avskrift:

1 . Presentation vid medlemsmöte februari 2016

2 IKS styrelse 2015-2016 Birgitta Sundberger Ordförande Isa Österberg Kassör Thomas Ahlin Sekreterare Agne Furingsten Ledamot Kent Karlsson Ledamot Nils Johansson Ledamot

3 Vad har styrelsen gjort 2015 Vi började med att bjuda in oss till Kultur- och Fritidsnämnden för att få till ett kontinuerligt samarbete, samt ta upp områden vi vill samarbetet ska leda till utveckling kring. Vid mötet presenterade vi vad IKS är samt varför vi bildats.

4 IKS uppstart Beslutade 16 december 2009 N y a k u l t u r p o li t i s k a m å l ( K r U 5 ) D e n u v a r a n d e n a t i o n e ll a k u l t u r p o li t i s k a m å l e n u p p h ä v s. I s t ä ll e t i n f ö r s n y a m å l s o m ä r a n p a s s a d e e f t e r d a g e n s s a m h ä ll e. D e t i n f ö r s o c k s å e n n y m o d e ll f ö r f ö r d e l n i n g a v s t a t li g a m e d e l t il l r e g i o n a l o c h l o k a l k u l t u r v e r k s a m h e t. L a n d s t i n g o c h r e g i o n e r r e s p e k t i v e k o m m u n e r f å r d ä r m e d e t t ö k a t a n s v a r f ö r f ö r d e l n i n g e n a v s t a t b i d r a g e n. Om nya kulturpolitiska mål (KrU5) De gamla nationella kulturpolitiska målen upphävs. I stället införs nya mål som är anpassade efter dagens samhälle. Det införs också en ny modell för fördelning av statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet.

5 Vad hände i Sala 2010. Dåvarande Kultur- och Fritidsnämndens ordförande samt vice ordförande kallade till information Vi fick info om den nya kulturpolitiken. Om samspel och samverkan och ny modell för fördelning av statliga kulturbidrag ( Kallades portföljmodellen då ) föreningslivet ordnade möten för att organisera sig, för att bli en part

6 26 april 2011 bildades IKS Samma år 2011 sjösattes den nya Kultursamverkansmodellen (ersatte det som kallades portföljmodellen tidigare)

7 Kultursamverkansmodellen Statens kulturråd beslutar hur mycket statliga medel som respektive landsting får att fördela till kulturverksamheter i länen, och ett underlag för dessa beslut är kulturplanerna. Därefter fördelar landstingen de statliga medlen till olika kulturverksamheter i länen. Tanken är att samverkan mellan staten, regionerna, kommunerna, det civila samhället och de professionella kulturskaparna ska öka. Precis som vi fick info om av Nämndordförande året innan.

8 I IKS stadgar kan vi läsa: § 2 Syfte Föreningen ska verka för att vara en part i frågor rörande kultur lokalt såväl som regionalt. Föreningen ska verka för att främja samverkan mellan ideella kulturorganisationer, stärka och utveckla dess samhällsroll genom politiskt inflytande i samspel med varandra och kulturlivet I stort. Föreningen ska verka för att synliggöra Sala på den kulturella kartan.

9 Vad gör och Vad har IKS gjort Yttrande inför regionala kulturplanen. Remissvar inför lokala kulturplanen. Arrangerat lokala kulturpolitiska debatter med de politiskt verksamma partierna i Sala – Mars 2013 – September 2014 Träffat representanter för olika politiska partier i Sala för att diskutera kulturpolitik.

10 Ordnat ett flertal möten där vi : Diskuterat kulturpolitik. Civilsamhälle och politiker. Samtalat kring metoder för att samarbeta bättre civilsamhälle/kommun. Tex genom medborgardialoger. Samtalat kring metoder där kulturen används för att utveckla samhället. Tex: Cultural planning. Metod för att finna en plats identitet för att sen använda den i marknadsföring mm. Place marketing. Metod att använda sin identitet för att få en positiv utveckling i samhället.

11 Arrangerat föreläsningar tex med: o Karin Perers. Kulturarbetet inom Avesta kommun. o Bengt Göransson. Tankar kring kulturpolitik. o Christina Hjort. Cultural Planning Laboratory o Annika Lind. Arbetet med lokal överenskommelse i Västerås.

12 Lämnat in tre medborgarförslag: o Att det befintliga kulturkvarteret Täljstenen ska ingå som ett lokaliseringsalternativ i den pågående utredningen och dialogen kring nytt kulturhus. 2011 o Alternativ arbetsmetod att utveckla kulturkvarteret Täljstenen. 2013. ( Genom möten, samverkan och hänsyn) o Årligt återkommande Silverfestival. 2015 ( Ett förslag som bygger på metoden place marketing )

13 Så för att återgå till frågan Vad har styrelsen gjort 2015? Arbetat för att hitta former för samarbete mellan IKS och Kultur- och Fritidsnämnd. Arbetat/Arbetar för att hitta former för samarbete civilsamhällets kulturaktiva och kommunala tjänstemän. Lämnat in ett medborgarförslag om Silverfestival. Arbetat/Arbetar med att sprida information om IKS.

14 Vårt arbete kanske inte alla ser och hör Men genom att bli insatta i vad ni medlemmar vill och sen fundera igenom ordentligt så jobbar vi vidare engagerat. Och vi påverkar, det vet vi! Men vi måste ha tålamod…


Ladda ner ppt ". Presentation vid medlemsmöte februari 2016. IKS styrelse 2015-2016 Birgitta Sundberger Ordförande Isa Österberg Kassör Thomas Ahlin Sekreterare Agne."

Liknande presentationer


Google-annonser