Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kultursamverkan i Jämtlands län Statens mål - syftet med stöd till kulturen Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kultursamverkan i Jämtlands län Statens mål - syftet med stöd till kulturen Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten."— Presentationens avskrift:

1 Kultursamverkan i Jämtlands län Statens mål - syftet med stöd till kulturen Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

2 Kulturplanens framtagande i samverkan Respektive landsting tar fram fleråriga regionala kulturplaner i samverkan med länets kommuner och efter samråd med kulturlivet i länet och det civila samhället; Lokala samråd i länets samtliga 8 kommuner Dialogmöten med alla regionala kulturverksamheter samt Bildningsförbundet Mittnorrland, folkhögskolorna i länet och Gaaltije Samråd med KLYS – Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd Samråd med Ideell kulturallians – Den ideella sektorn Samråd med Kulturrådet & SKL, Sveriges kommuner och Landsting Kulturplanen utgör en beskrivning av kulturlivet i länet och regional kulturverksamheter som får statligt stöd. I planen ska mål och inriktningar för de aktuella verksamheterna anges.

3 Strategiska områden i Kulturplanen Kulturplanen är ett strategiskt verktyg som samspelar med andra styrdokument. Fyra styrkeområden sätts i fokus för regionens utveckling genom kultur för ökad attraktionskraft, tillväxt, social sammanhållning, lärande, hälsa och miljö Konst - vi har ett omfattande konstliv i länet Turism –utveckling av kulturturistiska besöksmål Mat – Östersund och länet är medlem av Unescos nätverk Creative Cities Kulturarvspedagogik – Nordiskt centrum för kulturarv är en stark aktör Perspektiv på fokusområden Kulturella och kreativa näringar – ökad sysselsättning inom KKN Interkulturell dialog – Kulturen ska vara inkluderande Det livslånga lärandet – Kulturen kan stärka det informella lärandet

4 Statliga anslag och bidrag som omfattas (år 2009)tkr Bidrag till regional kultur stat landsting Scenkonst Estrad Norr: länsteater 3 810 3 945 länsmusik 10 988 3 274 musikteater (turnéstöd) 3 323 1 882 Dans utveckling 08 - 10 - 300 Jamtli regionalt uppdrag 12 05616 649 Föreningsarkiv 283 607 Regional bibliotek 1 089 2 527 Konsulentverksamhet bildkonst 200 363 Hemslöjd 574 794 Riksteatern J/H 250 545 Filmkultur – Filmpool J 760 1 520 Designcentrum J - 1 094 Totalt staten/landstinget (tkr) 33 333 33 500 Landstinget totalt 48 mkr (organisationsbidr. 10.4 projekt, bas mm 4.1) Total omsättning regional kultur 142 mkr

5 Jämtlands län är en livskraftig region, där kulturen är en drivkraft för utveckling och hållbar tillväxt och där alla har tillgång till kulturella upplevelser och möjlighet att själva skapa och uttrycka sig. (Kulturpolicyn för Jämtlands län)


Ladda ner ppt "Kultursamverkan i Jämtlands län Statens mål - syftet med stöd till kulturen Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten."

Liknande presentationer


Google-annonser