Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Hur gick genomförandet? Lena Ahrnstedt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Hur gick genomförandet? Lena Ahrnstedt."— Presentationens avskrift:

1 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Hur gick genomförandet? Lena Ahrnstedt Olsson, Samordnare uppdrag distansmöte via video Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland

2 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Operativ Samordnare för införande av distansmöte januari 2015 – december 2016 Stötta verksamheter vid införandet VGR, kommuner och privata vårdgivare Ansvara för regional information och delta vid informationstillfälle. Ansvara för regionalt utbildningsmaterial och planering av utbildning av superanvändare sker på bästa sätt per vårdsamverkansområde/lokal förvaltning. Stötta vårdsamverkansområde med utbildnings- och informationsplan.

3 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Stegvis införande per vårdsamverkansområde 2015

4 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Samordnad vård- och omsorgsplanering Samordnad vård- och omsorgsplanering sker för patient som efter utskrivning från sjukhuset har behov av insatser från kommun och/eller primärvård. I vårdplaneringen skall sådan personal från berörda enheter delta som besitter den kompetens som behövs för att tillgodose patientens behov av insatser efter utskrivningen (SOSFS 2005:27). Enligt Krav-och Kvalitétsboken för VGR skall primärvården ansluta sig till och nyttja VGR:s IT-tjänst för samordnad vård-och omsorgsplanering. Ansvar och uppföljning av vård- och omsorgsinsatser skall fastställas vid mötet.

5 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Effekter av distansmöte via video i vård- och omsorgsplanering  Patientsäkerheten ökar när samtliga vårdgivare deltar.  Ökad samverkan mellan vårdgivare ger bättre flöden i utskrivningsprocessen.  Ökat deltagande från vårdgivarna ger ökad trygghet för patient och närstående.  Närstående kan sitta med på sjukhus, i primärvård, i kommun, delta via egen dator eller per telefon.  Patienten orkar medverka. Strukturerat möte som tar ca 30 min.  Resfria möten minskar klimatpåverkan.

6 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Införande av ny mötesform Ingen ändring av gemensamma rutiner för samordnad vård- och omsorgsplanering. Införandet sker via vårdsamverkansområdena i nära samarbete med förvaltningen av processen. SAMSA gruppen - operativ regional förvaltningsgrupp, representerar de fem vårdsamverkansområdena.

7 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 HUR GÅR DET?

8 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Planerade lokala samverkansutbildningar i september 2016 Lysekil Angered Stenungssund Västra Hisingen Härryda

9 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Vad har vi lärt oss? Inte bara en mötesform. Svårt att nå ut med information – stannar i leden Lokal samverkan. Dialog över vårdgivargränsen. Utvärderingar – kvalitativt och kvantitativt, personal, patienter, närstående. Ledningsfrågor lösta innan uppstart? Teknikrädsla. IT support i alla organisationer.

10 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Framgångsfaktorer Tydligt ledarskap. Lokala samverkans utbildningar som är förankrade i ledningsgrupper. Regelbundna uppföljningar för att driva implementeringen vidare. Samordnaren som har och kan ge en samlad bild till alla parter - stöttar och driver på införandet. Strukturerat arbetssätt – mötesstruktur.

11 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Kringeffekter Samarbete med Högskolan Väst. Studiebesök från Kronoberg 23 maj. Ambulansen i Väst, Örebro, Ängelholm. Häktet har tagit del av visst materiel och vår process. Tolkenheten – pilot på Östra sjukhuset

12 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 www.vgregion.se/svpl Samlad information Lathundar - manualer SmartAss filmer Informationsmaterial Mötesstrukturen

13 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Distansmöte via video Mer än en mötesform???

14 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 FoUU-centrum Fyrbodal ”När den ena handen vet vad den andra gör” Videomöten - en del i att erbjuda vårdtagaren en obruten vårdkedja Siv Torstensson - Fyrbodals kommunalförbund

15 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Organisation Länsgemensam samverkansorganisation för ”Verksamhetsutveckling med stöd av IT” som samordnas av VästKom.

16 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Tjänstemannagrupper Politiska grupper Politiska samrådsorganet VästKom-VGR (SRO) VästKoms styrelse Strategiska Styrgruppen för Verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT Arkitekturlednings- grupp – ALVG Styrgrupp IT i Väst - SITIV Delregional Regional Med VGR Socité Kommunalförbundens nätverk med de 49 kommunerna Organisation för verksamhetsutveckling med stöd av IT

17 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Samordnare för verksamhetsutveckling med stöd av IT Maricel Zoll Maria Nilsson Ann-Charlotte Klarén Siv Torstensson Linn Wallér Johan Kjernald Karl Fors Vakans

18 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Trendspaning - Videomöten Utvärdering 2016-02-18 - 05-17 379 svar i enkäten

19 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Tre områden Vad tycker  Patienten  Närstående  Personal Tre parter  Sjukhus  Primärvård  Kommun

20 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Vad tycker patienten? 135 svar och 10 frågor Medelvärde 4,1 av 5 Lägst värden, 3,6: ”När du kommer hem och behöver fråga om något, vet du då vart du ska vända dig?” ”Förstod du vilka som deltog i mötet (vad de arbetar med)?” 10%

21 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Saknade patienten något? Palliativ patient – Önskvärt med personlig kontakt Att få träffa människorna som ska vårda mig hemma Inkopplad dietist Min fru och mina döttrar eller särbo Fysiskt möte Dålig bild eller dåligt ljud Flest svarade Nej

22 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 15%

23 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Närstående Få inkomna svar Upplevelsen av mötet är mycket positivt. Medelvärde 4,73 av 5,0 Fritext: Sakande läkaren på mötet

24 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Vad tycker personalen Vilka verksamheter har svarat i enkäten SJUKHUS Alingsås lasarett Kungälvs sjukhus NU-sjukvården Skaraborgs sjukhus SU/Östra Södra Älvsborgs sjukhus PRIMÄRVÅRD Närhälsan vårdcentral Privat vårdcentral Närhälsan Rehab

25 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26

26 Vilka yrkesroller deltog på mötet? Arbetsterapeut Biståndshandläggare Distriktssköterskor Läkare Sjukgymnaster/Fysioterapeut Sjuksköterskor Socialsekreterare Vårdplaneringssamordnare Vårdplaneringssjuksköterskor

27 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26

28 Varför oacceptabelt? Oftast bilden Ibland ljudet Uppkoppling

29 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26

30 Hur ser det ut för Primärvården Mötestid 11 – 50 Sparad restid från 2 till 4 timmar 90 % Acceptabelt med videomöte som form 15 % behöver avsätta mer tid Mer tid för: Förberedelserna med att få Laptop, webbkamera på plats och att alla ska se bilden kräver mer förberedelser.

31 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Södra Älvsborgs sjukhus Mötestid 11 – 50 93 % behöver avsätta mer tid 95 % Acceptabelt videomöte som form Mer tid för: För- och efterarbete (Iordningställande av rum, utrustning, logga in) Hämta, informera och intervjua patienten Fylla i enkäten Dokumentation kvarstår, hinner inte dokumentera före nästa möte

32 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Om du inte tycker videomöte fungerar bra som mötesform, ange orsak. Bild och ljud fungerar inte alltid Byggarbete utanför Hade varit bättre med ett direktmöte i detta fall Inte lämpligt för alla patienter. Direktmöten behövs också Patienten hade syn och hörselnedsättning Patienten upplevde det opersonligt Patienten var mer trött och tagen än förväntat. Önskvärt att ha direkt möte med personlig kontakt när det gäller svårt sjuk palliativ patient

33 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Alingsås lasarett Mötestid 11 – 50 35% behöver avsätta mer tid 90 % Acceptabelt videomöte som form Mer tid för: För- och efterarbete Informera och intervjua patienten Fylla i enkäten

34 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Lerums kommun Mötestid 15 – 60 98,5 % acceptabelt som mötesform Sparar 1.20 – 2.30 h i restid 4-8 mil Ljud och bild kan krångla Tid att svara på enkät

35 Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 FÖRDELAR MED VIDEOMÖTE Beräknad kostnad för kommuner om mötet varit


Ladda ner ppt "Konferens ”Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det?”, 2016-05-26 Hur gick genomförandet? Lena Ahrnstedt."

Liknande presentationer


Google-annonser