Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dynamik i arbetsgrupper (Granström - Olsson) Matts Dahlkwist 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dynamik i arbetsgrupper (Granström - Olsson) Matts Dahlkwist 2012."— Presentationens avskrift:

1 Dynamik i arbetsgrupper (Granström - Olsson) Matts Dahlkwist 2012

2 Läsanvisningar Granström: Kap 1: sammanfaller delvis m föregående kurs Intensivt: Kap 2 och framåt Kap 6 sammanfaller delvis m Wilhelmsson Olsson: Kap 3 extensivt

3 Processer i gruppen (Olsson) Arbetsprocess contra socioemotionell process: -Den sociala processen – hinder eller möjlighet?

4 Olika perspektiv på grupprocesser (Granström – Olsson) Socialpsykologiskt Individualpsykologiskt Kognitivt Psykodynamiskt/psykoanalytiskt Att se samma sak med olika glasögon Gemensamt: det finns rationella möjligheter hantera verkligheten som den är Reflektera: En dysfunktionell grupp, sedd ur olika perspektiv?

5 Utgångspunkter för studiet av grupper (Granström – Olsson) Interpersonell kompetens: Individuella egenskaper; ”En grupp är inte starkare än dess svagaste länk” /ind ps/ Social influens: I grupp beter vi oss annorlunda än individuellt /soc ps/ Gruppen som konstruktion av relationsmönster: Gör det möjligt att samordna för ett gemensamt syfte /kogn/ Gruppen som helhetskonstruktion; som något vi upplever tillsammans. Samspel mellan grupper /soc ps/ Strukturella teorier: Utgångspunkt är rådande maktförhållanden. Patriarkat, genus t ex /sociokult/

6 En konstruktiv arbetsgrupp (Granström) Arbetsgruppen har hela tiden uppgiften för ögonen Aktiviteterna är realitetsanpassade och ”vetenskapliga” Ett gemensamt intresse av att få arbetet utfört Ingen rädsla att förlora sin identitet En vilja att avstå från känslomässiga belöningar Tankar och ideer pekar fram mot handling (beslut)

7 Transformativt lärande (Mezirow, ur Granström) Mål: Gruppens tänkande ska genomsyras av problemlösning och lärande -Deltagarna uppfattar att det finns ett dilemma -Deltagarna inser att det finns flera olika lösningar -Deltagarna väljer gå vidare i reflektionsprocessen -Deltagarna jämför olika perspektivs giltighet -Deltagarna inkluderar nya perspektiv -Deltagarna är öppna för att förändra synsättet -Deltagarna anstränger sig för att förstå ur andras perspektiv -Deltagarna granskar kritiskt tidigare synsätt -Deltagarna finner en lösning på problemet i överensstämmelse med det nya perspektiv som gruppen nått fram till

8 Objektrelationsteori (Granström - Olsson) Spänning mellan två värdar: - Inre värd fylld av relationer med andra människor (så skulle vi vilja ha det…) -Yttre värld (så hanterar vi det…), olika strategier Den inre världen kan vara en tillflykt, om den yttre världen upplevs svår..

9 Jämförelse mellan teorier – föreställningar och tänkande Reflektera: Studera beteenden vid ett möte!

10 Kollektiva beteenden i grupper (Granström - Olsson) Bions grundantagandemodell (gruppdynamiskt) Kontrast till väl fungerande arbetsgrupp: Grundantagandegrupp. Gruppen uppträder som om medlemmarna har ett gemensam antagande om att de har en annan uppgift än den förelagda, t ex med andra aktiviteter. Former: Beroende – flykt – kamp - parbildning ( s 65-68

11 Gruppsammanhållning (Olsson) Viljan att tillhöra och att stanna kvar i gruppen Samband med produktiviteten – orsak eller verkan? Viktig faktor: Acceptansen av gruppens mål Vår strävan efter anknytning – olika i olika livsfaser. Relation till ledaren mest betydelsfull i det inledande skedet (se gruppfasmodeller) Gruppen påverkar självbilden (self object relation) Stark sammanhållning kan försämra omdömet: Se grouphink Sammanhållningen livsviktig för gruppen I gruppen söker man identitet och sammanhang

12 Gruppens kontrollstruktur (Olsson) Extrapunitiv struktur: Söker orsaken till misslyckanden utanför gruppen Intrapunitiv struktur: Söker kollektiva brister inom gruppen Impunitiv struktur: Söker lösa genom att undersöka egna motiv, känslor och inlärningsprocess

13 Groupthink (Janis m fl) - destruktivt grupptänkande (Granström – Olsson) Val av information: ”Den suveräna gruppen”. Exemplet Grisbuktsinvasionen (jämför Cubakrisen) Tryck mot enighet, ”ja-sägare” Att bortse från ev varningssignaler Isolering från omvärlden, ex ”Bunkergänget”, ”Holmergruppen”, ”Motalagruppen” (även tendenser tlll ”male-bonding”) Illusion av osårbarhet Ömsesidiga beroendeförhållanden Självutnämnda åsiktsvakter, självcensur Konsekvens: Irrationella bedömningar

14 Bipolärt grupptänkande (Granström) A. Depressivt G: Negativ info om gruppen bemöts av uppgivenhet. Positiv info bortser man från alt tror inte på. ”Offermentalitet”, man känner sig utsatt för kritik Ledarskap: Passivt men auktoritärt B. Omnipotent G: Negativ info om egna gruppen projiceras på budbäraren eller yttre omständigheter. Positiv info överbetonas ( i synnerhet av ledaren eller åsiktsvakter). Nedvärdering av andra grupper, uppvärdering av den egna). Hög uppfattning om den egna gruppens kompetens. Ledarskap: Auktoritärt, med åsiktsvakter. Reflektera: Exempel på ovanstående?

15 Tendens till grupptänkande i olika organisationer, exempel Depressivt----------------------------------Omnipotent Lärarlag Fabrik Sekt Idrott

16 Organisationsförändring om lösning (Granström) En ändamålsenlig lagarbetsorganisation, i enlighet med organisationens målsättningar Större problem- och uppgiftsstyrning? Frågor om den egna arbetssituationen och de egna relationerna upplevs som mest brännande i arbetsinnehållet

17 Kollektiv situation: Det goda sammanträdet - att yttra sig (Granström) Varje deltagares bidrag måste tas tillvara oberoende av position Det ska vara tillåtet att yttra sig fritt utan risk för bestraffning Varje åsikt ska bemötas med respekt Varje yttrande bör prövas i relation till andra bidrag Deltagarna bör visa ödmjukhet inför egna åsikter

18 Mötesregler i svenska sammanhang (Granström) Dagordningen – ett slags kontrakt, förhindrar flykt Ordförande – ska driva mötet framåt Talarlista m utrymme för korta repliker – skapar struktur En i taget – individuell disciplin Omröstning – votering på ind eller ordf ´s begäran Närvaro i rummet, inkl IT Reflektera: Andra ”tumregler”?

19 Kontraktsbrott (Granström) Att fastna på oväsentligheter Att plötsligt föra in ny fråga Att sätta ordföranden ur spel Att interfoliera andras inlägg med ansiktsuttryck ljud/ verbala signaler Störa mötet genom t ex att prassla, ignorera, bläddra i almanackan, läsa tidning, gå före slut. Reflektera: Andra ”tumregler”?

20 Oinspirerade möten (Granström) Överflöd på information Känsla av bristande mening. Vad är syftet? Pseudomöte? Överflödig positivism, självklar konsensus Onödigt mekanistiskt, byråkratiskt uppträdande Monotona upprepningar Dåligt engagemang ”Allt är redan uppgjort på förhand” Brist på delaktighet och demokrati Reflektera: Andra exempel?

21 Destruktiva processer i en grupp (Granström) Kampbeteende: Fientlighet och aggression, primitiva beteendemönster, kan övergå i regelrätta kränkningar Överdrivet beroende Eskapism och dagdrömmeri Kränkningar: personangrepp eller bli berövad något, att känna sig förminskad Reflektera: Skillnaden mellan konflikt/kränkning/mobbning

22 Gruppklimatet (Olsson) Psykologiskt klimat: Självupplevt. Bygger på att man ser gruppen som en helhet, enhet -Socialt klimat: beteckningen på tillståndet i en grupp, socialpsykologiskt, upplevt känsloläge -Ledarskapet som påverkansfaktor för det sociala klimatet (Lewin m fl) Organisationsklimat: Beskrivningar av egenskaper i organisationen.

23 Samband gruppklimat/organisationsklimat (Olsson, Ingvard & Hansson i Olsson) KLIMATPROFILSjälvständighetLedarskapGruppgränsMötesform Sammanhållen (närhet, hög komm, ej konflikt) StorNärhetKlarRegelbundna, med beslut Stabil (oföränderlig) NågonNärhetVarierar Splittrad (hög konflikt, dålig komm) Någon eller ingen Närhet eller distans OklarInformations- möten Dämpad (ej konflikt, låg närhet) StorDistansOklarInformations- möten


Ladda ner ppt "Dynamik i arbetsgrupper (Granström - Olsson) Matts Dahlkwist 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser