Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geografiska perspektiv på transporter, del 1 Jerry Olsson Inst. för Ekonomi och Samhälle Avd. för kulturgeografi Tel: 031-7864679.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geografiska perspektiv på transporter, del 1 Jerry Olsson Inst. för Ekonomi och Samhälle Avd. för kulturgeografi Tel: 031-7864679."— Presentationens avskrift:

1 Geografiska perspektiv på transporter, del 1 Jerry Olsson Inst. för Ekonomi och Samhälle Avd. för kulturgeografi jerry.olsson@geography.gu.se Tel: 031-7864679

2 Hur särskiljer sig (transport)geografi från andra ämnen? Den rumsliga analysen är central Relationen mellan platser/regioner/länder och de egenskaper/resurser dessa besitter – Vilka mönster, flöden och strukturer uppstår och förändras. – Istället för att fördjupa oss i en specifik del i en leveranskedja försöker geografer förklara logiken och drivkrafterna bakom dessa aktiviteter och handlande. – Istället för att förstå hur ett företag ska förhålla sig till ett handelshinder i ett visst land, försöker geografer förklara hur handelshindret påverkar handelsmönster, investeringar och aktiviteter. – Istället för att påvisa vilket lager som är det ’smartaste’ att använda utifrån ett företagsperspektiv, försöker geografer förstå vilka konsekvenser valet av lagerlokalisering får och hur kommer sig att ett lager ligger på en viss specifik plats.

3 Transportgeografi 1.Syftet med transporter 2.Transporter och rum (space) 3.Transportnätverkens geografi 4.Grafteori

4 Transportgeografi… …är förknippat med rumslig interaktion som; i)beskriver, ii)förklarar, iii)optimerar och iv)förutsäger/prognostiserar förflyttningar av gods/människor mellan platser sammankopplade genom transportnätverk. Inkluderar även det som påverkar (avregleringar) och uppstår från (trängsel) sådan interaktion.

5 Utvecklingen av USAs järnvägsnät

6

7

8

9 1. Syftet med transporter är att övervinna rummet (space), vilket i sig formas av mänskliga och fysiska restriktioner: avstånd, tid, administrativa indelningar, topografi etc. Tillsammans utgör dessa en förflyttningsfriktion, vilken endast delvis kan kringgås. – Att kringgå friktion är förbundet med kostnader, vilka varierar beroende på avståndets längd och godsets/varans egenskaper (vikt, värde etc.). – Om kostnaderna är för höga kan överföringen inte genomföras eller så är den ekonomiskt ohållbar. – Avstånd varefter en överföring inte är ekonomiskt försvarbar varierar beroende på transportmedel. Olika transportmedel har olika rumsliga villkor.

10 Rumsligt beaktande vid en förflyttning: samma tidenhet

11 Nyckelbegrepp transporter: volym, avstånd, friktion och insatser/resurser

12 Volym: de passagerare eller gods som ska forslas ett visst avstånd Friktion: svårigheten att flytta en viss volym ett visst avstånd. Insats/resurs: den mängd energi som krävs för att flytta en en viss volym ett visst avstånd. Dessa representerar ofta transportkostnaden: – Insats/resurs = f(volym, avstånd, friktion). – Mindre friktion kräver mindre insatser/resurser att flytta samma volym ett visst avstånd. Ett huvudsakligt mål för transporter är således att minska avståndsfriktionen: – Genom infrastruktur, kapacitet, teknologiska förbättringar, adm./handelsbarriärer.

13 Mer specifika syftet med transporter Att tillfredsställa efterfrågan på rörlighet då transporter endast kan existera om de flyttar runt gods, människor och information. – Utan detta har transporterna inget syfte, d.v.s. de kan inte existera helt ensamma: » människor reser inte och gods transporteras inte bara för resandets/transportens skull – Transporter kan inte heller lagras

14 Direkt och indirekt härledd efterfrågan Direkt: förflyttning som är ett direkt utfall av ekonomisk aktivitet, utan vilken den inte skulle äga rum. Transporten är således en direkt utkomst av produktions-/konsumtionsfunktioner. Indirekt: förflyttning som skapats p.g.a. andra förflyttningsbehov; bränsle till transporter försörjs av ett energiproduktionssystem, vilket kräver förflyttning från utvinningsplatsen till raffinaderier och sist till konsumtionsplatsen.

15 Avstånd Euclidean – Rak linje mellan två lokaliseringar vilken uttrycks som en geografisk enhet, t.ex. avstånd. Transportavstånd – Innefattar flera aktiviteter: lastning, avlastning, överföring. – Kostnad och tid är de geografiska enheterna varmed transportavstånd uttrycks. Logistiskt avstånd – Innefattar alla uppgifter som krävs för att en förflyttning ska kunna utföras. – Inkluderar flöden samt andra aktiviteter: orderbehandling, packning, sortering och lagring. – Kostnad och tid är centrala.

16 Euclidean, transport och logistiskt avstånd

17 Sammanfattning: Transporter Möjliggör överbryggandet av avstånd och tillfredsställer efterfrågan på rörlighet. Länkar samman regioner/platser och därmed förflyttning av varor, människor och spridning av idéer. Påverkar lokalisering av produktion, marknader, terminaler etc. Överbryggandet försvåras av avståndsfriktionen. Efterfrågan på transporter är härledd ur andra aktiviteter.

18 Transportgeografins roll: att förstå de rumsliga relationerna som produceras av transportsystemet 3 grundläggande faktorer som är relevanta inom transportgeografin: – Läge/plats: Alla aktiviteter har ett läge/plats med egna egenskaper. Ger en viss potential gällande tillgång och/eller efterfrågan på resurser, produkter, tjänster el. arbetskraft. Läget bestämmer förflyttningens karaktär, ursprung, destination och avstånd. – Komplementaritet: Utbyte av resurser/varor/människor/info. Vissa platser har överskott medan andra underskott. Jämvikt uppnås genom förflyttning mellan dessa platser. – Skala/nivå: Förflyttningar genererade genom komplementaritet sker på olika nivåer (lokalt till globalt), beroende på aktiviteter. – Pendlingsresor sker ofta på lokal eller regional nivå. – Stora företags distributionssystem täcker ofta flera regioner i världen.

19 Komplementaritet (faktisk efterfrågan)

20 2. Transporter och rum (space) Fysiska restriktioner i rummet: – påverkar vilket transportmedel som kan användas, transporttjänstens omfattning, kostnader, kapacitet och tillförlitlighet. – Topografi: Väg/järnväg byggs där det är minst fysisk motstånd. Vattentransporter påverkas av vattendjup och andra hinder (rev). Flyget kräver flygfält för start/landning. Topografin kan delvis tvinga fram en naturlig sammanstrålning av rutter vilka skapar centralitet (handelscenter uppstår). – Hydrologi: Vattnets egenskaper, fördelning, cirkulation. Sjöfart påverkas av tillgång på navigerbara rutter (flod/sjö/hav). Hamnlokalisering är beroende av fysiska egenskaper som ger skydd. – Klimat: Temperatur/vind/nederbörd. Kostnaden för flyget påverkas av vindstyrkan. I medvind kan flygtiden kortas flera timmar på en interkontinental flygresa.

21 Absoluta och relativa förflyttningsbarriärer

22 Absoluta förflyttningsbarriärer: – Geografiska egenskaper som fullständigt förhindrar en förflyttning. – Måste kringgås eller överbryggas med hjälp av speciell infrastruktur. – Floder är absoluta barriärer för landtransporter. Kan överbryggas av broar eller tunnlar. – Sjöar är absoluta barriärer som kan överbryggas om en hamn och tillhörande sjöfartstjänster tillhandahålls. – Land är en absolut barriär för vattentransporter. Kan överbryggas med hjälp av kanaler. Relativa förflyttningsbarriärer: – Topografi påverkar landtransporter där rutten följer den väg som har minst friktion (slättland, dalar, rullstensåsar).

23

24 Land Vatten Land A MN B O Trp. kostnad land: 1.5 $/mile Trp. kostnad sjö: 0.75 $/mile Rutt ANB Rak linje Land (20), sjö (20) Trpkostnad: 45 $ Rutt AMB Längst/mest över sjö Land (10), sjö (30) Trpkostnad: 37.5 $ Rutt AOB Kompromiss Land (15), sjö (25) Trpkostnad: 41.25 $ 15 20 10 30 25 20

25 Site: en specifik plats geografiska egenskaper. Situation: platsens relationer i förhållande till andra platser. Alla platser är relativa i förhållande till varandra, men situationen är inte konstant. Utveckling inom transportsektorn förändrar tillgängligheten, och därmed relationen mellan platser. En plats utveckling reflekterar de sammantagna relationerna mellan transportinfrastruktur, ekonomisk aktivitet och den byggda miljön. Transporter och den rumsliga strukturen: site och situation

26 Faktorer som formar den rumsliga strukturen – Kostnader: Rumslig fördelning av aktiviteter är relaterad till avstånd (dess friktion). Lokaliseringsbeslut tas för att minimera kostnader, ofta relaterad till transporter. – Tillgänglighet: Alla platser har en viss tillgänglighetsnivå, men vissa är mer tillgängliga. Alltså, vissa platser anses mer värdefulla än andra. – Agglomeration: Aktiviteter tenderar lokalisera på samma plats för att dra fördel av en viss plats värde. Desto mer värdefull, desto större sannolikhet för agglomeration.

27 Markränta 1 km 10 km 5 km

28 Markränta – von Thunen

29 Omvandling av den rumsliga strukturen

30 Många nätverks rumsliga struktur har inte förändrats Trots innovationer senaste 200 åren har nätverkens rumsliga strukturen inte förändrats mycket. Många av dagens nätverk har ärvts. Den rumsliga strukturens tröghet förklaras med hjälp av: – Fysiska egenskaper: Även om naturliga förhållanden kan modifieras är dom svåra att bortse ifrån, främst landtransporter (se Hallandsåsen). – Många nätverk följer redan den enklaste vägen (lägst kostnad). – Historia: Ny infrastruktur förstärker gamla handelsmönster, generellt (främst regionalt). – Dagens franska motorvägar följer de som byggdes i början av 1900-talet, vilket i sig följde de vägar som Romarna byggde. – Även markanvändningen är styrande (t.ex. naturområden).

31 Men förändringar i den rumsliga strukturen sker Trots fysiska/historiska förhållanden, ny transportteknologi och ökad kapacitet förändrar existerande nätverk: – Containers, jumbojets, IKT skapar nya transportförutsättningar och en ny rumslig struktur. Global interaktion intensifieras och förändrar platsers relativa läge. Två processer: – Specialisering: Länkade platser kan specialisera sig där de har fördel(ar) och importera det som inte producerar. Effektiva transportsystem resulterar ofta till hög regional specialisering. Globala produktionssystem understryker processen: om besparingar i produktionskostnader överstiger transportkostnaderna fortsätter detta. – Segregation: En plats situation förstärks på bekostnad av en annan, främst genom skalekonomier.

32 Transportnätverk och geografisk specialisering 5 platser i ett nätverk (1 hubb, 5 feederplatser). Utan handel måste respektive plats producera det dom behöver. Här är hubben en plats liknande de andra men bättre länkad. Med handel ökar specialiseringen. Resp. perifer plats kan specialisera sig på att producera 1 vara och importera resten. Hubben specialiserar sig på att handla med varor som produceras i de 4 feederplatserna.

33 Relativa (inte absoluta) avstånd krymper över tid då kostnader och tid för att överbrygga avstånd minskar kontinuerligt

34 Time/space convergence Hur mycket rum kan överbryggas med en given tidsenhet? När relationen tid/rum innebär snabbare/billigare tillgång mellan platser uppstår space/time convergence: det rum som kan överbryggas med en given tidsenhet ökar. Relationen möjliggör ökad exploatering av resurser/arbetskraft på den globala marknaden. Ökad integration av regioner i den globala handeln. Fem centrala faktorer i processen: – Hastighet (snabbare transportmedel) – Skalekonomi – Expanderad transportinfrastruktur – Effektivare transportterminaler – Transporter ersätts av IKT

35 Hastighetsutveckling för olika transportslag 1000 750 500 250 100 50 1800 1850 1900 1950 2000 Häst & vagn Segelfartyg Jetflygplan Propellerplan Bil Containerfartyg Höghastighetståg Tåg Fraktfartyg

36 Antal dagar som krävs för att resa ett varv runt jorden 1850–2000

37 Utfall space/time convergence Ökad tillgänglighet Ökad mobilitet Ökad produktion och handel Koncentration och utspridning på samma gång Stora geografiska skillnader – Koncentration till stora och viktiga noder/hubbar (städer, hamnar, flygplatser) och länkar (järnväg, väg)

38 Efterfrågan: Härledd från olika aktiviteter. Beakta efterfrågan på transporttjänster och de transportmedel som används för att stödja förflyttningarna. Noder: Transporter länkar samman olika lokaliseringar, vilka ofta är noder. Noder är platser där förflyttningar startar, slutar eller transfereras. Beakta lokaliseringen. Nätverk: sammansatt av noder och länkar. Tar transportinfrastrukturens och terminalernas struktur och organisation i beaktande. Transporter som ett system sammansatt av noder, nätverk och efterfrågan


Ladda ner ppt "Geografiska perspektiv på transporter, del 1 Jerry Olsson Inst. för Ekonomi och Samhälle Avd. för kulturgeografi Tel: 031-7864679."

Liknande presentationer


Google-annonser