Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer"— Presentationens avskrift:

1 Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Nationellt program – 1,2 Md kr/7 år Regionalt program - 1,3 Md kr/7 år

2 Nationellt - Energimyndigheten IP 1 – Främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag Mål: Att få små och medelstora företag att genomföra åtgärder som leder till energieffektivisering. Energieffektivisering har en central roll i omställningen till ett hållbart energisystem och den nationella energieffektiviseringspolitiken är baserad på generellt verkande styrmedel såsom energi- och koldioxidbeskattning och handel med utsläppsrätter. Utöver detta finns en uppsättning kompletterande selektiva styrmedel för att undanröja marknadsmisslyckanden och därmed bana väg för att realisera energieffektiviseringspotentialen i olika sektorer. Exempel på sådana styrmedel är teknikupphandling, marknadsintroduktion, nätverk, utbildning och information. Det är känt att energieffektiviseringsåtgärder inte blir genomförda i den takt som förväntats, inte ens de lönsamma åtgärderna blir till fullo åtgärdade. Det beror på att det finns hinder för energieffektivisering. Ett sådant hinder är till exempel att många företag saknar kunskap om potentialer, teknik och verktyg för energieffektivisering. Små och medelstora företag saknar ofta energiexpertis och är känsliga för den administrativa bördan som vissa åtgärder medför. Ett annat hinder är att företagen inte har ekonomiska och/eller tidsmässiga resurser att avsätta till energieffektiviseringsarbetet eller att de upplever att åtgärder medför en risk för produktionsstörningar. I det senare fallet kan den upplevda risken minskas genom att företagen får möjlighet att diskutera energieffektivisering med andra företag i liknande situation och därmed kan lära av varandra, inom exempelvis nätverk. Insatserna inom det nationella programmet stimulerar både utbudet och efterfrågan av energieffektiva tjänster och produkter. Syftet är att få näringslivet, specifikt små och medelstora företag, att energieffektivisera sin verksamhet och därmed även bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. Åtgärderna inbegriper stöd till nätverk, innovations- och teknikupphandling och affärsutveckling. Små och medelstora företag i alla sektorer stimuleras att genomföra energieffektiviseringsåtgärder, samtidigt som en sektor på marknaden utvecklas som bidrar till hållbar tillväxt och sysselsättning.

3 Nationellt - Energimyndigheten IP 2: Främja forskning, innovation och anammandet av teknik med låga koldioxidutsläpp Mål: Öka tillgången på riskkapital samt stimulera privat riskkapital hos den primära målgruppen genom att företagen som tagit del av programmet lättare kan attrahera nytt kapital samt bidra till spridning och anammade av teknik som ger minskade CO2-utsläpp. Den övergripande målsättningen är att inom ramen för denna investeringsprioritering bidra till genomförandet av insatser som leder till att utbudet av privat riskkapital i tidiga skeden stärks inom området förnybar energi och energieffektivisering. Den primära målgruppen för åtgärderna inom insatsområdet är små och medelstora företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential, och som arbetar med innovationer inom området förnybar energi och energieffektivisering. Föreslagna insatser ska dra nytta av kunskapsuppbyggnad från tidigare insatser på området samtidigt som befintliga strukturer används i största möjliga mån, både vad gäller sektorkompetens och operativ kompetens inom riskkapitalområdet.

4 ERUF Norra Mellansverige IP 1: Främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag
Mål: I Norra Mellansverige blir företag mer energieffektiva och användning av förnybar energi ökar Energieffektivisering och förnybar energi Genom insatser för att utveckla förnybar energi och åtgärder för energieffektivisering kan företagens konkurrenskraft stärkas både ut ett regionalt och globalt perspektiv, exempelvis i form av minskade energi- och produktionskostnader. Speciell tonvikt skall läggas vid att åstadkomma lösningar för att minska företagens beroende av fossil energi, behovet av transporter samt öka energieffektiviseringen och användningen av förnybar energi. En ökad energieffektivitet hos företagen har en positiv inverkan på miljön samtidigt som drifts-, underhålls- och energikostnader minskar. Det är även viktigt att arbeta med riskminimering för transportberoende företag. Allt högre oljepriser kommer att aktualisera frågor kring alternativa drivmedel samt effektivare järnvägslösningar.

5 ERUF Norra Mellansverige IP 2: Främja forskning, innovation och anammandet av teknik med låga koldioxidutsläpp Mål: I Norra Mellansverige främjas tekniklösningar och idéer som minskar koldioxidutsläpp Forskning, innovation och miljödriven affärsutveckling stärker den långsiktiga konkurrens-kraften i regionen och bidrar till en mer hållbar tillväxt. I Norra Mellansverige finns högskolor och universitet med egen forskningskompetens inom energi- och miljöteknikområdet. Det är viktigt att den kunskap och forskning som finns inom akademin förmedlas till små- och medelstora företag för att omsättas i kommersialiserbara produkter och tjänster. Förändrad teknik, ny teknik och nya tjänster kan främjas genom finansiering av demonstrationsanläggningar och testverksamhet inom olika branscher. Testbäddar och testarenor behövs för att utveckla idéer och innovationer inom områden som bidrar till resurshushållning, satsningar inom förnybar energi, användning av restprodukter och en miljödriven affärsutveckling. Strukturerade och organiserade samverkansformer mellan aktörer i offentlig sektor, forskning och utveckling samt näringsliv är nödvändig för en hållbar samhällsutveckling. Att skapa samverkan, nätverk och kluster är av stor vikt för att uppnå en koldioxidsnål ekonomi samt även att etablera samverkan mellan högskolor/universitet i Norra Mellansverige med högskolor/universitet i andra regioner.

6


Ladda ner ppt "Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer"

Liknande presentationer


Google-annonser