Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärarutbildningen Linnéuniversitetet. Lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet Lärarutbildningen Största grundutbildningen Drygt 2000 lärarstudenter Tvärinstitutionell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärarutbildningen Linnéuniversitetet. Lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet Lärarutbildningen Största grundutbildningen Drygt 2000 lärarstudenter Tvärinstitutionell."— Presentationens avskrift:

1 Lärarutbildningen Linnéuniversitetet

2 Lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet Lärarutbildningen Största grundutbildningen Drygt 2000 lärarstudenter Tvärinstitutionell Campus Kalmar/Växjö Hel- och halvtidsstudier Lärosätet har examensrättigheter

3 Examensprofiler Förskollärare Grundlärare (”Vanlig” på studieort Växjö + Verksamhets- integrerade profiler, samtliga grundlärarinriktningar finns fr.o.m. HT15 som VI-profiler på studieort Kalmar) Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (ingen antagning för tillfället) Gymnasiet Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) Specialpedagog Speciallärare

4 Välkommen till programrummet för Grundlärarprogrammet, start HT16 https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=20392 I detta programrum hittar du allmän information kring grundlärarprogrammet, denna sida uppdaterar jag när något kring programmet i stort sker. Exempelvis: vanliga frågor användbara länkar kursansvariga, termin för termin eventuell valinformation eventuella ändringar i strukturplaner OBS! Information kring kurser hittar du i de specifika kursrummen och dessa uppdateras av kursansvariga kontinuerligt, här hittar du studie- guider/handledningar, kursplaner m.m.

5 Försök med Lämplighetsbedömning inför tillträde till grundlärarprogrammet, campus Växjö Det är Universitets- och högskolerådet (UHR) som fått regeringens uppdrag att ansvara för försöksverksamheten. Detta innebär att den som söker till två av lärarprogrammets inriktningar vid Linnéuniversitetet höstterminen 2016, campus Växjö utöver de vanliga kraven på grundläggande och särskild behörighet, kommer att få sin lämplighet för den kommande yrkesutövningen prövad. Goda prestationer rörande förmågorna som redovisas på nästkommande bild är merithöjande. För Linnéuniversitetet, campus Växjö handlar det om: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

6 Vad innebär lämplighetsbedömningen? Lämplighetsbedömningen innebär att man inför antagningen ska pröva följande förmågor, som bedömts vara grundläggande förutsättningar för läraryrket: kommunikativ fo ̈ rma ̊ ga, fo ̈ rma ̊ ga att ta en ledarroll, interaktiv fo ̈ rma ̊ ga, fo ̈ rma ̊ ga till självreflektion, motivation för den kommande yrkesutövningen.

7 Interkulturell fördjupning, grundlärarutbildningen campus Växjö Alla studenter som ska bli lärare i förskoleklass, årskurs 1-6 samt lärare på fritidshemmet kan välja interkulturell fördjupning vid campus Växjö. De två avslutande VFU-perioderna sker vid mångkulturella skolor och du skriver ditt självständiga arbete med ett interkulturellt perspektiv. Med denna erfarenhet och kunskap kommer du att fördjupa din lärarkompetens. En kompetens som gör dig väl rustad att ta tag i orättvisor och skillnader i dagens skola.

8 "Verksamhetsintegrerad profil” - En unik lärarutbildning där… … du erbjuds dubbelt så mycket tid i skolvardagen! En profil inom grundlärarprogrammen som ges vid studieort Kalmar. Verksamhetsintegrerad profil, grundlärarutbildningen campus Kalmar

9 Gemensamt innehåll Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) Ämnen/ämnesdidaktik Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Självständigt arbete/examensarbete

10 Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) Utbildningens organisation och villkor, demokratins grunder Läroplansteori och didaktik Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik Utveckling och lärande Specialpedagogik Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Bedömning och betygssättning Utvärdering och utvecklingsarbete

11 UVK - utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp), inom grundlärarprogrammet är indelat i fyra områden : -OSB – Organisation, styrning och bedömning -ULU – Undervisning, lärande och utveckling -LSL – Livsvillkor, sociala relationer och ledarskap - VoM – Vetenskapsteori och metod

12 VerksamhetsFörlagd Utbildning (VFU) Totalt 30 hp – 20 veckor Heltid Uppdelad i olika perioder under hela utbildningen och förlagd till relevant pedagogisk verksamhet Innefattar alla delar av yrkesrollen Träning i att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla pedagogisk verksamhet och undervisning. Reflektera över praktiska erfarenheter i relation till teoretiska studier. Utveckla samarbetsförmågan i arbetslag och tillsammans med kollegor och barn/elever.

13 VFU-koordinatorer Kalmar: Therese Emrin Feltensted Telefon: 0480-44 73 23 therese.emrinfeltenstedt@lnu.se Växjö: Malin Erdtman Telefon: 0470-76 75 50 malin.erdtman@lnu.se Totalt 30 hp – 20 veckor heltid – 4 tillfällen VFU-dagen den 6 september i Växjö

14 Karta över partnerområden

15 Självständigt arbete/Examensarbete Grundlärarexamen med inriktning fritidshem ett självständigt arbete om 15 hp Grundlärarexamen med inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 samt inriktning årskurs 4-6 två självständiga arbeten om vardera 15 hp

16 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp (3 år), Växjö (LGFRI) och Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil 180 hp (3 år), Kalmar (LGFRV) 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp ämnesstudier inom fritidspedagogiskt område inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp 30 hp inom praktiskt-estetiska ämnen 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Utbildningen ger behörighet för arbete i fritidshem och att undervisa, i det av studenten valda, praktisk- estetiska ämnet i grundskolans årskurs 1-6.

17 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp (4 år), Växjö (LAFOG) och Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 /verksamhetsintegrerad profil, 240 hp (4 år), Kalmar (LAFOV) 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 30 hp VFU (varav minst 15 hp ämnesanknutet) 30 hp självständigt arbete (ämnesanknutet) 120 hp ämnesstudier Utbildningen ger behörighet för arbete i förskoleklass och i grundskolans årskurs 1-3.

18 Ämnesstudier LAFOG/LAFOV 30 hp svenska 30 hp matematik 15 hp engelska 15 hp samhällsorienterande ämnen 15 hp naturorienterande ämnen 7,5 hp teknik 7,5 hp praktiska och estetiska ämnen

19 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete grundskolans årskurs 4-6, 240 hp (4 år), Växjö (LAGRU) 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 30 hp VFU (varav minst 15 hp ämnesanknutet) 30 hp självständigt arbete (ämnesanknutet) 30 hp svenska 30 hp matematik 30 hp engelska 30 hp valbar kurs i något av ämnena -samhällsorienterande ämnen -naturorienterande ämnen och teknik -praktiska och estetiska ämnen Utbildningen ger behörighet för undervisning i årskurs 4-­6 och i årskurs 3 i ämnena svenska, engelska, matematik samt det valda valbara ämnet.

20 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-­6/verksamhetsintegrerad profil, 240 hp (4 år), Kalmar (LAGRV) 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 30 hp VFU (varav minst 15 hp ämnesanknutet) 30 hp självständigt arbete (ämnesanknutet) 30 hp svenska 30 hp matematik 30 hp engelska 30 hp naturorienterande ämnen och teknik Utbildningen ger behörighet för undervisning i årskurs 4-­6 och i årskurs 3 i ämnena svenska, engelska, matematik och naturorienterande ämnen

21 Programkoordinator Tor Ahlbäck Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap Byggnad: Hus F Telefon: 0470-70 82 60 tor.ahlback@lnu.setor.ahlback@lnu.se

22 Utbildningsplan -Upplägg -Struktur Kursplan -Förkunskapskrav -Förväntade studieresultat/ Mål -Innehåll -Litteraturlista Studieplan -Struktur över individuell studiegång, kurskoder, VFU-placering m.m.

23 Programbeskrivning Utbildningens syfte är att den studerande genom teoretiska och verksamhetsförlagda studier ska utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att förverkliga förskolans/skolans mål samt kunna medverka till utvecklingen av verksamheten.

24 Mål Kunskap och förståelse visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete som krävs för yrkesutövningen visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper inklusive metodik som krävs för yrkesutövningen visa fördjupad kunskap om grundläggande läs, skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling

25 Kunskap och förståelse visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning av elevers lärande och utveckling visa sådan kunskaper och didaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt.

26 Färdighet och förmåga visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling

27 Färdighet och förmåga visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever

28 Färdighet och förmåga visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen

29 Värderingsförmåga och förhållningssätt visa självkännedom och empatisk förmåga visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, elever och deras vårdnadshavare visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

30 Perspektiv i utbildningen Professionsbas och professionell progression Vetenskapligt förhållningssätt och progression Hållbar utveckling Genus Mångfald Internationalisering

31 Förkunskapskrav Varje kurs har sina egna förkunskapskrav Antagen med villkor Läraren har rätt till 15 arbetsdagar för bedömning Kontrollera Ladok på webb att alla dina poäng verkligen är inrapporterade

32 Studenthälsan Studenthälsan finns både i Kalmar och i Växjö för dig som är student vid Linnéuniversitetet. Vi arbetar förebyggande med livsstilsfrågor och erbjuder samtalsstöd. Oss på Studenthälsan kan du träffa individuellt eller välja att delta i grupper. De individuella besöken är kostnadsfria och du tar kontakt med oss för att boka tid via telefon eller mail. Du vänder dig alltid till Studenthälsan på den ort där du studerar. Läs mera på: https://lnu.se/studenthalsan/ https://lnu.se/studenthalsan/ Just nu Augusti/september innebär att Växjö och Kalmar åter fylls på med studenter och sjuder av liv! Studenthälsan arbetar tillsammans med Linnéstudenterna för att göra en så bra introduktion som möjligt för alla studenter. Ni kan träffa oss på fadderutbildningarna, på olika aktiviteter där vi delar ut vatten, vid välkomstmässorna eller boka tid och träffa oss på våra kontor läs mer om vad vi erbjuder i höst i Växjövad vi erbjuder i höst i Växjö läs mer om vad vi erbjuder i höst i Kalmarvad vi erbjuder i höst i Kalmar

33 Svårigheter? Hjälp finns för dig med funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter finns på https://lnu.se/funksam/ Anna Nymark Telefon: 0470-70 82 54 E-post: anna.nymark@lnu.seanna.nymark@lnu.se Charlotte Ingvarsson Telefon: 0470-70 81 95 E-post: charlotte.ingvarsson@lnu.secharlotte.ingvarsson@lnu.se Dan Fogby Telefon: 0480-44 60 57 E-post: dan.fogby@lnu.sedan.fogby@lnu.se Önskar du ansöka om stöd för någon funktionsnedsättning ska det göras på www.nais.uhr.se www.nais.uhr.se

34 Studieverkstaden Kontakta oss Studieverkstaden erbjuder handledning och undervisning i akademiskt skrivande och studieteknik för studenter på grundnivå och avancerad nivå. Handledning och undervisning kan ske på både svenska och engelska. Vill du boka handledning gör du det med bokningsformuläret på vår hemsida: https://lnu.se/ub/skriva-och-referera/studieverkstaden https://lnu.se/ub/skriva-och-referera/studieverkstaden För övrig kontakt kan du använda Studieverkstadens e-postadresser: Kalmar: studieverkstaden.kalmar@lnu.se Växjö: studieverkstaden.vaxjo@lnu.se

35

36 Studie- och yrkesvägledare Kalmar: Gustav Henrysson Storken 115 Telefon: 0480-44 73 87 gustav.henrysson@lnu.se Växjö: Susann Engström Rum: H 1354 Telefon: 0470-70 82 91 susann.engstrom@lnu.se Studie- och yrkesvägledning Vägledning och information kring studierelaterade frågor Individuell studieplanering Studieuppehåll/studieavbrott/studieortsbyte Boka samtal – personligt möte/telefonmöte

37 CSN Bra länk att läsa när det gäller CSN: http://www.csn.se/hogskola/snabbguide

38 Lägre krav första läsåret Om du har studiemedel på heltid, är kravet på studieresultat lägre under de första 40 veckorna. Kravet är då 62,5 procent av det antal högskolepoäng (hp) du fått studiemedel för. Det innebär att kravet är 37 hp om du fått studiemedel för 40 veckor (60 hp).

39 Högre krav efter första läsåret Efter de första 40 veckorna med studiemedel på heltid ökar kravet på studieresultat. Kravet är då 75 procent av det antal högskolepoäng (hp) du fått studiemedel för. Det innebär att om du fått studiemedel på heltid för 40 veckor (60 hp) är kravet 45 hp.

40 Utbildningssamordnare Frågor som rör programmet i sin helhet. Håkan Hansson Telefon: 0470-76 75 64 Mobil: 076-77 88 984 hakan.hansson@lnu.se När det gäller kursspecifika frågor hänvisas till respektive kursansvarig.

41 Ditt ansvar som student Ha kännedom om Utbildningsplan, Kursplaner och din individuella studieplan Regelbundet kontrollera din studentmejl Göra kursregistrering inför varje kursstart Bevaka registrering och rapportering av kurser via Ladok på webb Ansöka om ”utdrag ur belastningsregistret – skola/barnomsorg” från polisen inför fält- studier och VFU Kontakta kursansvariga och studievägledning om du upphör eller ändrar något från din studie- plan Veta vad som gäller vid misstanke om fusk Hålla dig uppdaterad via hemsidor, kursrum, programrum etc.

42 Kursinformation Schema I många kurser distribueras ett schema från kursansvarig. ( https://se.timeedit.net/web/lnu/db1/schema1/) Time Edit är styrt av lokalbokningen och därför begränsat. Studieguide Detaljer kring struktur och innehåll för en kurs v.35 Perspektiv på läraruppdraget DagTidGruppSalInnehållUnder vis nings form Lärare Må 29.8 09-10AllaN1008 (IKEA- salen) Välkommen till lärarutbildningen Introdu ktion 10-12AllaN1008 (IKEA- salen) Att utvecklas som och till lärare i en tid av ständiga utmaningar Föreläs ning PGE Litteratur: Alexandersson 13-15 N1008 (IKEA- salen) Information från lärarutbildningens kansli HHA m fl Ti 30.808-10Fri IH1207IntroduktionsseminariumSemina rium HHS 10-12Fri IIComen ius IntroduktionsseminariumSemina rium HHS 10-12F-3 IK2084IntroduktionsseminariumSemina rium MSÖ ÅBO BJU MSÖ ÅBO MSÖ ÅBO

43 Antagning och registrering Inför varje termin ska du söka dina kurser via Antagning.se. Information om vilka dessa kurser är skickas ut inför ansökningsperioden. Sökperioderna är 15 september – 15 oktober 15 mars – 15 april När du får ett antagningsbesked måste du tacka ja till samtliga kurser under terminen! Antagningsbesked kommer till den e-post du angav vid ansökan. Glöm inte att bevaka denna eller ändra på Antagning.se.

44 Antagning och registrering (forts) Du måste vara registrerad på de kurser du läser och du registrerar dig själv som student på varje ny kurs. Detta kan du göra en vecka innan kursstart och under kursstartsveckan. Antagen med villkor? Inte alltid samma som obehörig! Särskild information gäller för dig som avviker från ordinarie studiegång

45 Fusk Det är ditt ansvar som student att se till att du är insatt i var gränsen går för vad som räknas som fusk. Disciplinära åtgärder vidtas vid fusk efter beslut av disciplinnämnden. Urkund

46 Information Lnu.se Lnu.se/Nämnden för lärarutbildningen Nämnden för lärarutbildningen Nämnden för lärarutbildningen Studentmejlen xxx@student.lnu.se xxx@student.lnu.se Programrummet i MyMoodle Programrum kull HT16 Programrum kull HT16 ”Välkommen till programrummet för Grundlärarprogrammet, start HT16” (där hittar du bl.a. utbildningsplaner, strukturplaner, kursansvariga, svar på vanliga frågor information som skickas ut etc.) Kursrum i MyMoodle (där hittar du information från kursansvariga och andra gällande den specifika kursen) Ladok på webb

47 Grundlärarutbildningen – en av flera lärarutbildningar Nämnden för lärarutbildning (NLU) Kansliet för lärarutbildning - Utbildningssamordnare - Studie- och yrkesvägledare - VFU-koordinatorer - Administratörer Programråd

48 Hej och välkomna att möta mig och mina kompisar!


Ladda ner ppt "Lärarutbildningen Linnéuniversitetet. Lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet Lärarutbildningen Största grundutbildningen Drygt 2000 lärarstudenter Tvärinstitutionell."

Liknande presentationer


Google-annonser