Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärarutbildningen Linnéuniversitetet. • Största grundutbildningen • Cirka 2 500 studenter • Tvärinstitutionell • Campus Kalmar/Växjö • Utlokaliserad lärarutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärarutbildningen Linnéuniversitetet. • Största grundutbildningen • Cirka 2 500 studenter • Tvärinstitutionell • Campus Kalmar/Växjö • Utlokaliserad lärarutbildning."— Presentationens avskrift:

1 Lärarutbildningen Linnéuniversitetet

2 • Största grundutbildningen • Cirka 2 500 studenter • Tvärinstitutionell • Campus Kalmar/Växjö • Utlokaliserad lärarutbildning till lärcentra • Distansutbildning • Lärosätet har examensrättigheter Lärarutbildningen

3 Examensprofiler utb-2011 • Förskollärare210 hp • Grundlärare Fritidshem 180 hp Förskoleklass och årskurs 1-3 240 hp Årskurs 4-6 Årskurs 4-6/Verksamhetsintegrerad profil (Kalmar)240 hp • Ämneslärare årskurs 7-9 (Startar ej 2013)270 hp • Ämneslärare gymnasieskola300/330 hp • Yrkeslärare90 hp • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)90 hp • Specialpedagog90 hp • Speciallärare 90 hp • Rektorsprogrammet30hp

4 Gemensamt för utbildningarna • utbildningsvetenskaplig kärna • ämnen/ämnesdidaktik • verksamhetsförlagd utbildning • självständigt arbete/examensarbete

5 Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) (60 hp) • Utbildningens organisation och villkor, demokratins grunder • Läroplansteori och didaktik • Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik • Utveckling och lärande • Specialpedagogik • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap • Bedömning och betygssättning • Utvärdering och utvecklingsarbete

6 UVK - utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp), inom grundlärarprogrammet är indelat i fyra områden : -OSB – Organisation, styrning och bedömning -ULU – Undervisning, lärande och utveckling -LSL – Livsvillkor, sociala relationer och ledarskap - VoM – Vetenskapsteori och metod

7 VerksamhetsFörlagd Utbildning (VFU) (30 hp) • Totalt 30 hp – 20 veckor • Heltid – 35-40 timmar/vecka • Uppdelad i olika perioder under hela utbildningen och förlagd till relevant pedagogisk verksamhet • Innefattar alla delar av lärarrollen • Träning i att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla pedagogisk verksamhet och undervisning. • Reflektera över praktiska erfarenheter i relation till teoretiska studier. • Utveckla samarbetsförmågan i arbetslag och tillsammans med kollegor och barn/elever.

8 Karta över partnerområden

9 Självständigt arbete/Examensarbete inom grundlärarprogrammet • Grundlärarexamen med inriktning fritidshem ett självständigt arbete om 15 hp • Grundlärarexamen med inriktning förskoleklass och årskurs1-3, inriktning årskurs 4-6 samt inriktning årskurs 4-6/verksamhetsintegrerade profil två självständiga arbeten om vardera 15 hp

10 Grundlärarprogrammet Grundlärarprogrammen vid Linné har från och med ht 2013 ett interkulturellt perspektiv. • Inriktning mot arbete i fritidshem • Inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 • Inriktning mot arbete i årskurs 4-6 • Inriktning mot arbete i årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil (endast i Kalmar och denna inriktning är ny från och med hösten 2013)

11 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp (3 år) (LGFRI) 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp ämnesstudier inom fritidspedagogiskt område inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp 30 hp inom praktiskt-estetiska ämnen (bild, musik, idrott) 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

12 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp (4 år) (LAFOG) 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 30 hp VFU (varav minst 15 hp ämnesanknutet) 30 hp självständigt arbete (2 x15 hp ämnesanknutet) 120 hp ämnesstudier •30 hp Svenska •30 hp Matematik •15 hp Engelska •15 hp Samhällsorientering •15 hp Naturorientering •7,5 hp Teknik •7,5 hp Praktisk/estetiska

13 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete grundskolans årskurs 4-6, 240 hp (4 år) (LAGRU) 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp VFU (varav minst 15 hp ämnesanknutet) 30 hp självständigt arbete (2 x15 hp ämnesanknutet) •30 hp Svenska •30 hp Matematik •30 hp Engelska •30 hp valbar kurs i något av ämnena -Samhällsorienterande ämnen -Naturorienterande ämnen och teknik -Praktiska och estetiska ämnen (bild, musik, idrott)

14 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans a ̊ rskurs 4­6/verksamhetsintegrerad profil, 240 hp (4 år) (LAGRV) 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp VFU (varav minst 15 hp ämnesanknutet) 30 hp självständigt arbete (2 x15 hp ämnesanknutet) •30 hp Svenska •30 hp Matematik •30 hp Engelska •30 hp Naturorienterande ämnen och teknik

15 Utbildningsplan -Upplägg -Struktur Kursplan -Förkunskapskrav -Förväntade studieresultat/ Mål -Innehåll -Litteraturlista Studieplan -Struktur över individuell studiegång, kurskoder, VFU-placering m.m.

16 Programbeskrivning Utbildningens syfte är att den studerande genom teoretiska och verksamhetsförlagda studier ska utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att förverkliga förskolans/skolans mål samt kunna medverka till utvecklingen av verksamheten.

17 Mål Kunskap och förståelse • visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete som krävs för yrkesutövningen • visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen • visa fördjupad kunskap om grundläggande läs, skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling

18 Kunskap och förståelse • visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser • visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen • visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning av elevers lärande och utveckling.

19 Färdighet och förmåga • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas • visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling

20 Färdighet och förmåga • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov • visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever

21 Färdighet och förmåga • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen

22 Värderingsförmåga och förhållningssätt • visa självkännedom och empatisk förmåga • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, elever och deras vårdnadshavare • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

23 Perspektiv i utbildningen Professionsbas och professionell progression Vetenskapligt förhållningssätt och progression Hållbar utveckling Genus Mångfald Internationalisering

24 Förkunskapskrav Varje kurs har sina egna förkunskapskrav Antagen med villkor Läraren har rätt till 15 arbetsdagar för bedömning Kontrollera Ladok på webb att alla dina poäng verkligen är inrapporterade

25 Grundlärarutbildningen – en av flera lärarutbildningar Nämnden för lärarutbildning (NLU) Kansliet för lärarutbildning - Utbildningssamordnare - Studie- och yrkesvägledare - VFU-koordinatorer - Administratörer Programråd

26 Svårigheter? Hjälp finns för dig med funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter finns på www.lnu.se/funksam Johan Gylling Telefon: 0470-70 85 85 E-post: johan.gylling@lnu.sejohan.gylling@lnu.se Margareta Wester Telefon: 0470-70 81 95 E-post: margareta.wester@lnu.semargareta.wester@lnu.se Dan Fogby Telefon: 0480-44 60 57 E-post: dan.fogby@lnu.sedan.fogby@lnu.se

27 Studieverkstaden Studieverkstaden är öppen för alla studenter och där ges handledning i akademiskt skrivande på svenska och engelska för studenter och doktorander. www.lnu.se/ub/studieverkstaden Texter på svenskaTexter på engelska Texthandledning för studenter, KalmarTexthandledning för studenter, Kalmar Gunnel Persson Christopher Allen studieverkstaden.kalmar@lnu.se christopher.allen@lnu.se 0480-44 62 82 studieverkstaden.kalmar@lnu.sechristopher.allen@lnu.se Texthandledning för studenter, VäxjöTexthandledning för studenter, Växjö Christina Lindsten Oskar Rydblom Henrik Evertsson oskar.rydblom@lnu.se studieverkstaden.vaxjo@lnu.se 0470-70 85 12 0470-70 85 12 Texthandledning för doktorander, Texthandledning för doktorander, oskar.rydblom@lnu.se studieverkstaden.vaxjo@lnu.se Kalmar och VäxjöKalmar och Växjö Maria LindgrenIbolya Maricic maria.lindgren@lnu.seibolya.maricic@lnu.se 0470-70 87 11 0470- 70 89 12 maria.lindgren@lnu.seibolya.maricic@lnu.se

28 Studie- och yrkesvägledare Kalmar: Gustav Henrysson Storken 115 Telefon: 0480-44 73 87 gustav.henrysson@lnu.se Växjö: Susann Engström Rum: H 1354 Telefon: 0470-70 82 91 susann.engstrom@lnu.se  Studie- och yrkesvägledning  Vägledning och information kring studierelaterade frågor  Individuell studieplanering  Studieuppehåll/studieavbrott/studieortsbyte  Boka samtal – personligt möte/telefonmöte

29 CSN  CSN Studiemedel  Bidrag och lån  Tilläggsbidrag barn  75 % - 50 %  Inkomst och fribelopp  Påverkar lån/bidrag

30 Lägre krav första läsåret Om du har studiemedel på heltid, är kravet på studieresultat lägre under de första 40 veckorna. Kravet är då 62,5 procent av det antal högskolepoäng (hp) du fått studiemedel för. Det innebär att kravet är 37 hp om du fått studiemedel för 40 veckor (60 hp).

31 Högre krav efter första läsåret Efter de första 40 veckorna med studiemedel på heltid ökar kravet på studieresultat. Kravet är då 75 procent av det antal högskolepoäng (hp) du fått studiemedel för. Det innebär att om du fått studiemedel på heltid för 40 veckor (60 hp) är kravet 45 hp.

32 VFU-koordinatorer Kalmar: Ulrica Johansson-Åleheim Telefon: 0480-44 73 91 ulrica.johansson.aleheim@lnu.se Växjö: Katrin Bladh Telefon: 0470-76 74 73 katrin.bladh@lnu.se Totalt 30 hp – 20 veckor heltid – 4 tillfällen VFU-dagen den 10 september i Kalmar och 11 september i Växjö

33 Utbildningssamordnare Frågor som rör programmet i sin helhet. LGFRI, LAGRV Katarina Herrlin Telefon: 0480-44 67 56 katarina.herrlin@lnu.se LAFOG, LAGRU Håkan Hansson Telefon: 0470-76 75 64 hakan.hansson@lnu.se När det gäller kursspecifika frågor hänvisas till respektive kursansvarig.

34 Ditt ansvar som student • Ha kännedom om Utbildningsplan, Kursplaner och din individuella studieplan • Regelbundet kontrollera din studentmejl • Göra kursregistrering inför varje kursstart • Bevaka registrering och rapportering av kurser via Ladok på webb • Ansöka om ”utdrag ur belastningsregistret – skola/barnomsorg” från polisen inför fält- studier och VFU • Kontakta kursansvariga och studievägledning om du upphör eller ändrar något från din studie- plan • Veta vad som gäller vid misstanke om fusk • Hålla dig uppdaterad via hemsidor

35 Kursinformation Schema I många kurser distribueras ett schema från kursansvarig. Time Edit är styrt av lokalbokningen och därför begränsat. Studieguide Detaljer kring struktur och innehåll för en kurs v.36 Perspektiv på läraruppdrag et DagTid Bas- grup p SalInnehåll Undervis- ningsform Må 2.9 09- 10 N1008 IKEA- salen Välkommen till lärarutbildningen Introduktio n 10- 12 Alla IKEA- salen Att utvecklas som och till lärare i en tid av ständiga utmaningar Föreläsning 13- 15 Fri, F-3, 4-6 Tegnér Information från lärarutbildningen s kansli Information Ti 3.9 08- 10 Fri IK2049 Introduktionssem inarium Seminarium 08- 10 F-3 IK2048 Introduktionssem inarium Seminarium F-3 IIK2065 Introduktionssem inarium Seminarium 4-6 IK2089 Introduktionssem inarium Seminarium 4-6 IIK2101 Introduktionssem inarium Seminarium 10- 12 Fri II Comen ius Introduktionssem inarium Seminarium 10- 12 F-3, 4-6 N1008 IKEA- salen Didaktik då och nu Föreläsning 14.0 0 AllaRektor hälsar välkommen

36 Antagning och registrering Inför varje termin får du ett antagningsbesked via din student-e-post-adress. Glöm inte att tacka ja till samtliga kurser under terminen! Du måste vara registrerad på de kurser du läser Du registrerar dig själv som student på varje ny kurs - registrering kan ske veckan innan kursstart och kursstartsveckan Antagen med villkor?

37 Fusk Det är ditt ansvar som student att se till att du är insatt i var gränsen går för vad som räknas som fusk. Disciplinära åtgärder vidtas vid fusk efter beslut av disciplinnämnden. Urkund

38 Information Lnu.se Lnu.se/lararutbildning Lnu.se/Student Studentmejlen xxx@student.lnu.sexxx@student.lnu.se Lärplattformar (MyMoodle) Ladok på webb

39 Kontaktuppgifter När det gäller uppdaterade uppgifter, se alltid: www.lnu.se/lararutbildning

40 Välkomna till grundlärarprogrammet vid Linnéuniversitetet!

41 Hej och välkomna att möta mig!


Ladda ner ppt "Lärarutbildningen Linnéuniversitetet. • Största grundutbildningen • Cirka 2 500 studenter • Tvärinstitutionell • Campus Kalmar/Växjö • Utlokaliserad lärarutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser