Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM) Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM) Gunnar Bohman Leg psykolog/leg psykoterapeut Med. Dr. Univ. lektor Stockholms.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM) Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM) Gunnar Bohman Leg psykolog/leg psykoterapeut Med. Dr. Univ. lektor Stockholms."— Presentationens avskrift:

1 Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM) Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM) Gunnar Bohman Leg psykolog/leg psykoterapeut Med. Dr. Univ. lektor Stockholms universitet gbn@psychology.su.se Gunnar Bohman Leg psykolog/leg psykoterapeut Med. Dr. Univ. lektor Stockholms universitet gbn@psychology.su.se

2 Vad är ”det vi möter”? Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? Vad är ”vår uppgift”? Vad är ”vår uppgift”? Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? Vad är ”vår uppgift”? Vad är ”vår uppgift”?

3 Vad är ”det vi möter”? Påfrestning - resurs = otillräcklighet

4 Vad är ”det vi möter”? Två typer av otillräcklighet:  1: ”Hur man har det”, brister i den faktiska belägenheten (påfrestning).  2: ”Hur man tar det”, brister i förhållandet till belägenheten (svårigheter att hantera påfrestning).

5 Vad är ”det vi möter”? Påfrestning/ svårigheter att hantera påfrestning: Välbefin., balans Försoning, sorg Oro, ångest Kris Påfrestning Svårigheter att hantera påfrestning

6 Vad är ”det vi möter”? En människa: - och ett val av perspektiv: Naturvetenskapligt:  Stabil och generell (objekt)  Styrd, reagerar med beteenden (determ.)  Utan mening Humanvetenskapligt:  Specifik och föränderlig (subjekt)  Väljer, reflekterar och handlar (intentionell)  Meningsskapande

7 Vad är ”det vi möter”? Mänskliga svårigheter: - och ett val av perspektiv: Religiöst/mystiskt: Naturvetenskapligt:  Generell betoning (sjukdom)  Enbart manifesta egenskaper (uttryck)  Medicinsk modell Humanvetenskapligt:  Specifik betoning (relaterande)  Manifesta o latenta egenskaper (det som uttrycks)  Kontextuell modell

8 Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? Att använda diagnoser: - ett behandlingsinstrument, ej en egenskap Fördelar:  Anger vad som ska behandlas  Underlag för val av behandling  Definierar behandlingsmål Nackdelar:  Reducering/förenkling och objektivering och objektivering  Kan dölja specifika, kontextuella faktorer  Resurs- och kompetenskrävande

9 Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? En beskrivning: - och en fråga om val av perspektiv: Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? En beskrivning: - och en fråga om val av perspektiv: Psykiatrisk diagnos (DSM):  Symtomfokus  Kvantitativt perspektiv  Behandlingsmål: - symtomreduktion  Låg generell klinisk relevans Psykodynamisk diagnos (PDM):  Strukturfokus  Kvalitativt pespektiv  Behandlingsmål: - strukturförändring - strukturförändring  Hög generell klinisk relevans

10 Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM): Syfte: Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM): Syfte: Ett diagnossystem som karaktärisera en individs hela funktion:  Både djup och yta  Emotionella, kognitiva och sociala mönster  Både individuella variationer och gemensamma drag.

11 Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM): Utgångspunkt: Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM): Utgångspunkt: Aktuell forskning avseende:  Neurovetenskap  Psykoterapeutisk effektforskning  Övrig empirisk och kliniks kunskap:

12 Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM): Innehåll: Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM): Innehåll: En individuell profil i form av en kombination genom tre axlar :  Personlighetsorganisation (P-axel)  Mentala funktioner (M-axel)  Subjektiva symtom (S-axel)

13 Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM): P-axel: Personlighetsorganisation: Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM): P-axel: Personlighetsorganisation:  Personlighet: En relativt stabil strategi avseende sätt att tänka, känna, bete sig och relatera till andra människor.  Personlighetssvårigheter: Relativt ett behandlingsbehov och kultur som orsakar smärta för en själv och/eller andra med en tydlig, stabil och långvarig etablering.

14 Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? Pychodynamic Diagnostic Manual (PDM): P-axel: Personlighetssvårigheter Från låg till hög nivå: Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? Pychodynamic Diagnostic Manual (PDM): P-axel: Personlighetssvårigheter Från låg till hög nivå:  Identitet.  Objektrelationer.  Affekttolerans.  Affektreglering.  Överjagsreglring.  Realitetstestning.  Jagstyrka.

15 Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? Pychodynamic Diagnostic Manual (PDM): P-axel: Personlighetssvårigheter: Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? Pychodynamic Diagnostic Manual (PDM): P-axel: Personlighetssvårigheter: Neurotisk PO:  Rigiditet  Svårigheter med specifika känslor/områden, teman  Perspektiv på sig själva och sina svårigheter  Realistiska terapeutiska relationer Borderline PO:  Stora relationella svårigheter, problem med intimitet, missbruk, självdestruktivitet  Extroverta eller introverta  Starkt negativa reaktioner hos terapeuten  Kan temporärt utveckla psykotiska symtom

16 Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? Pychodynamic Diagnostic Manual (PDM): P-axel: Typ av personlighet: Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? Pychodynamic Diagnostic Manual (PDM): P-axel: Typ av personlighet:  Schizoid P  Paranoid P  Psykopatisk P  Narcissistisk P  Sadistisk/sado-masochistisk P  Masochistisk P  Depressiv P  Somatiserande P  Beroende P  Fobisk P  Ångestpräglad P  Tvångspräglad P  Hysterisk P  Dissociativ P  Blandform/Annan P

17 Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM): M-axel:En individuell profil utifrån nivå i 9 aspekter:  Reglera och lära från egna erfarenheter  Förmåga till relationer och intimitet  Kvalité i tillit och själviakttagelse  Förmåga att uppleva, uttrycka och kommunicera affekter  Försvarsmönster och kapacitet  Förmåga att forma inre representationer  Förmåga att differentiera, integrera och bygga logiska strukturer  Förmåga till själviakttagelse  Förmåga att använda egna värderingar och föreställningar

18 Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM): S-axel: Subjektivt upplevda symtom: Hur kan vi ”göra dem rättvisa”? Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM): S-axel: Subjektivt upplevda symtom:  Anpassningssvårigheter  Ångestproblem  Dissociativa problem  Affektiva problem  Somatoforma problem  Ätstörningsproblem  Sömnstörningsproblem  Sexualla och könsidentitetsproblem  Patomimier  Impulskontrollproblem  Drogmissbruk  Psykotiska symtom  Mentala problem till följd av medicinskt tillstånd

19 Vad är ”vår uppgift”? Terapeutiskt mål:  En varaktig och strukturell förändring  En (åter)- aktiverad utvecklingsprocess Snarare än  specifik ”normalitet” eller ”mognad”  eller enbart symtomreduktion

20 Vad är ”vår uppgift”? Klientsituation inför terapi: Otillräcklighet:  I hur hon har det (förlust)  I hur hon tar det (symtom, regression) regression) Oförmåga att förändras själv:  Ambivalens inför faktisk förändring förändring  Bundenhet till det egna (gamla) perspektivet perspektivet

21 Vad är ”vår uppgift”? Terapeutsituation inför terapi: Bedömning/specifik diagnos:  Resurser/mognad (Pers. org. Pers. typ, mentala funktioner) mentala funktioner)  Tema/grundkonflikt  Val av behandlingsmodell Behandlingsetablering:  Avgränsa kaos (etablera ramar)  Etablera relation

22 Vad är ”vår uppgift”? Terapeutsituation under/efter terapi: Specifik motkraft:  Träffsäkerhet  Undvika medkraft Specifik separation:  Aktivera det iakttagande jaget  Aktivt avslutningsarbete

23 Vad är ”vår uppgift”? Klientsituation under/efter terapi: Tillräcklighet:  Sorg och försoning  Nyorientering Förmåga att handha sig själv:  Att tackla och möta livet  Eget ansvar/egna val


Ladda ner ppt "Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM) Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM) Gunnar Bohman Leg psykolog/leg psykoterapeut Med. Dr. Univ. lektor Stockholms."

Liknande presentationer


Google-annonser