Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid."— Presentationens avskrift:

1 Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid

2 Från strategi till stöd

3 Vilka är era erfarenheter… Varför är det bra att känna till de samhällsviktiga verksamheterna i den egna verksamheten? Varför kan det vara bra att känna till samhällsviktig verksamhet i samhället? Hur arbetar ni idag med inventering och bedömning av samhällsviktiga verksamheter?

4 Syfte och mål Stödja identifieringen av samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid. Bidra till att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter har en god förmåga. Kan göras situationsoberoende eller utifrån scenario

5 Från samhällsviktig verksamhet till åtgärd

6 Samhällssektorer Communicate4result AB 2013 SAMHÄLLSSEKTOREXEMPEL PÅ VIKTIGA SAMHÄLLSFUNKTIONER Energiförsörjning Produktion av el, distribution av el, produktion och distribution av fjärrvärme, produktion och distribution av bränslen och drivmedel m.m. Finansiella tjänster Betalningar, tillgång till kontanter, centrala betalningssystemet, värdepappers- handel m.m. Handel och industriBygg- och entreprenadverksamhet, detaljhandel, tillverkningsindustri m.m. Hälso- och sjukvård samt omsorg Akutsjukvård, läkemedels- och materielförsörjning, omsorg om barn, - funktionshindrade och äldre, primärvård, psykiatri, socialtjänst, smittskydd - för djur och människor m.m. Information och kommunikation Telefoni (mobil och fast), internet, radiokommunikation, distribution av post, produktion och distribution av dagstidningar, webbaserad information, sociala medier m.m. Kommunalteknisk försörjning Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, renhållning, väghållning m.m. Livsmedel Distribution av livsmedel, primärproduktion av livsmedel, kontroll av livsmedel, tillverkning av livsmedel m.m. Offentlig förvaltning Lokal ledning, regional ledning, nationell ledning, begravningsverksamhet, diplomatisk och konsulär verksamhet m.m. Skydd och säkerhet Domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kust- bevakning, polis, räddningstjänst, alarmeringstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll, bevaknings- och säkerhetsverksamhet m.m. SocialförsäkringarAllmänna pensionssystemet, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen m.m. TransporterFlygtransport, järnvägstransport, sjötransport, vägtransport, kollektivtrafik m.m.

7 Samhällssektor, viktig samhällsfunktion och samhällsviktig verksamhet Verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster

8 Lokal – regional - nationell Verksamheten kan vara av lokal, regional eller nationell betydelse Utgångspunkt i vilka konsekvenser ett bortfall av eller störning i verksamheten kan leda till

9 IDENTIFIERA SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET OCH KRITISKA BEROENDEN

10 Identifieringsprocessen Välj samhällssektor Välj viktig samhällsfunktion Identifiera samvällsviktig verksamhet Exempel på frågor som kan ställas för att bedöma om en verksamhet är samhällsviktig: Vilken räckvidd får ett avbrott? Hur många drabbas? Vilka nivåer i samhället berörs av ett avbrott? I vilken omfattning påverkas befolkningens liv och hälsa? Vilka ekonomiska, miljömässiga, sociala och kulturella värden kan gå förlorade? Hur påverkas allmänhetens förtroende? Hur lång tid tar det innan verksamheten kan återupptas?

11 Vi testar! Kommunalteknisk försörjning Dricksvattenförsörjning Vattenverket Heden Offentlig förvaltning Regional ledning Krisledning och ledningsplats Energiförsörjning Distribution av el Nod X Finansiella tjänster Utbetalning Utbetalning av pensioner

12 Identifiera kritiska beroenden Vad är den samhällsviktiga verksamheten beroende av för att upprätthålla funktionaliteten? Infrastruktur Verksamhetsnära system Personal Information Kapital, varor och tjänster Övrigt Identifieringen kan utgå från följande kategorier:

13 BEDÖM ACCEPTABEL AVBROTTSTID

14 Identifiera och diskutera följande för respektive verksamhet Vilka konsekvenser får ett avbrott eller störning i den samhällsviktiga verksamheten? Hur länge kan en störning eller avbrott accepteras innan konsekvenserna blir oacceptabla? Underlag för bedömning av acceptabel avbrottstid

15 PLANERA FÖR ÅTGÄRDER

16 Identifierad samhällsviktig verksamhet Kritiska beroenden Konsekvenser av en störning eller avbrott Acceptabel avbrottsid Underlag för planering av åtgärder eller prioritering vid en bristsituation för att säkra förmågan att upprätthålla verksamheten och klargöra vad som är mest kritiskt

17 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

18 Många användningsområden Arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och andra riskanalyser Underlag för kontinuitetsplanering Underlag för prioritering, t ex inom ramen för Styrel och pandemiplanering Säkerhet i fysisk planering GIS Underlag för bättre upphandlingar m. m.

19 STÖD OCH TIPS FÖR ARBETET

20 Excelfil SamhällsviktigKonsekvens Acceptabel avbrottstidKritiska beroenden Sam- verkan SektorFunktionVerksamhetVid avbrottInfrastrukturInformation Kapital, varor och tjänster Personal Verksamhets- nära system Med vilka aktörer SamhällsviktigKonsekvens Acceptabel avbrottstidKritiska beroenden Sam- verkan SektorFunktionVerksamhetVid avbrottInfrastrukturInformation Kapital, varor och tjänster Personal Verksamhets- nära system Med vilka aktörer Kommunal- teknisk försörjning Dricksvatten- försörjning Vattenverk Heden Elförsörjning, elektronisk kommunika- tion, ledningsnät och anläggningar på nätet Kemikalier, laboratorie analyser TiB och VA-jour/ ingenjör It-system Offentlig förvaltning Regional ledning Länsstyrelsen s krisledning och ledningsplats lokal, elförsörjning, elektronisk kommunika- ion inhämta/ge samlad lägesbild via webb och press it-support, kartdata Experter och nyckel- funktioner (länsvet- erinär m.fl.) it-system, GIS Energi- försörjning Distribution av el Elnäts- företagets verksamhet och specifika noder elektroniska kommunika- tioner, stamnät Väder- prognoser it-support, reservdela r och vaktbolag driftersona l och reparations beredskap drift- och övervaknings- system

21 Tips Involvera flera delar inom organisationen Involvera externa aktörer Använd material från andra processer Ange vilka som deltagit i identifieringen Ange när listan senast uppdaterades Ange vilka du behöver samverka med för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten


Ladda ner ppt "Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid."

Liknande presentationer


Google-annonser