Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland När katastrofen är ett faktum… Handlingsplan akut och långsiktigt för personal och patient.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland När katastrofen är ett faktum… Handlingsplan akut och långsiktigt för personal och patient."— Presentationens avskrift:

1 Region Östergötland När katastrofen är ett faktum… Handlingsplan akut och långsiktigt för personal och patient

2 Region Östergötland Ansvarig för steg 1 och 2 av handlingsplanen är: Dagtid vardagar: VEC Jourtid: Koordinator på förlossningen eller minst arbetsbelastade barnmorskan på BB (vid krissituation på BB) Steg 1 Kalla in bakjour för att avlasta primär jour och stötta ansvarig personal. Ersätt berörd personal genom omdisponering, ring in extra personal vid behov. Den direkt berörda personalen ska frikopplas från andra patienter. Personalstöd i krissituationer

3 Region Östergötland Samling för passets samtliga personal i direkt anslutning till passet. Genomgång med en modell är identisk med den som används efter PROBE simulering. Inga andra diskussioner om det inträffade är lämpliga i det här sammanhanget. VEC eller bakjour beslutar i samråd med ansvarig omläkare på neonatalsidan om samlingen ska hållas gemensamt gyn/barn eller var för sig och VEC/bakjour leder därefter samlingen och bedömer behov av fortsatt debriefing/bokar ny tid. Personalstöd i krissituationer

4 Region Östergötland Steg 2 Meddela VEC och MLA om händelse som inträffat på jourtid. Ersätt den direkt inblandade personalen (patientansvariga bm/uska) om nästkommande arbetspass inträffar innan återsamlingen (steg3). De skall dock komma till arbetsplatsen och bland annat få tid för att skriva ner sin egen redogörelse för den aktuella händelsen. Personalstöd i krissituationer

5 Region Östergötland Steg 3 VEC ansvarar för denna aktivitet. Debriefing med målsättningen att: Undvika plågsamma efterreaktioner, tydliggöra vad som inträffat, undvika dömande attityder, stärka de inblandade och förebygga psykisk ohälsa. Genomgången ska INTE vara någon medicinsk utvärdering. Samling sker 2-5 dagar efter händelsen. Alla inblandade bör närvara. Förutom den egna personalen kan barnläkare, sjuksköterska, narkosläkare delta. Samlingen bör ledas av handledare som är utbildad i debriefing. Personalstöd i krissituationer

6 Region Östergötland Steg 4 Uppföljning i grupp eller individuellt. VEC ansvarar för barnmorskor och barn/undersköterskor och VC ansvarar för läkare. Möjlighet finns till individuella samtal hos professionell samtalskontakt. Närmaste chef följer upp eventuell sjukfrånvaro hos involverad medarbetare. Personalstöd i krissituationer

7 Region Östergötland Checklista för handlingsplan vid krissituation Datum för händelsen…………………………Tid………… Namn och telefon på alla som var inblandade i händelsen: …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. Har genomgång av händelsen skett innan alla inblandade avslutat arbetspasset?........................................................ Återsamling: Datum…………………….Tid……….… Personalstöd i krissituationer

8 Region Östergötland Handlingsplan patient o anhöriga, akut och fortsättningsvis?

9 Region Östergötland Allmänt Förlossningssamtal med barnmorska bör erbjudas alla föräldrar någon gång under vårdtiden. Förlossningssamtalet utförs av tjänstgörande BB-barnmorska och kompletteras efter individuell bedömning med samtal med rondande BB-läkare. Detta ersätter utom i undantagsfall postpartum-samtal direkt eller via telefon med förlösande barnmorska eller läkare Handläggning av patient vid svåra händelser och traumatiska upplevelser samt av medarbetare i yrkesmässig motgång

10 Region Östergötland Vid svåra händelser och traumatisk upplevelse hos patient Alltid läkarsamtal på BB. Psykolog och läkare från Aurorateamet träffar tillsammans patienten/paret för professionell bedömning av deras behov med målsättningen att patienten/paret ska kunna gå vidare ur krisen. Involverade medarbetare (barnmorska och läkare) ska inte ha samtal med patienten. Handläggning av patient vid svåra händelser och traumatiska upplevelser samt av medarbetare i yrkesmässig motgång

11 Region Östergötland Hur hanterar vi alla runtomkring?

12 Region Östergötland Involverad medarbetare Uppmuntras till öppenhet och reflektion kring upplevelsen av och känslor runt händelsen. Att diskutera detaljer i det medicinska förloppet bör undvikas i anslutning till händelsen, då det är svårt att vara objektiv som involverad medarbetare men även som arbetskamrat. Kamratstöd Stöd från arbetskamrater - fokusera på att finnas till hands och lyssna på den som är involverad, här har falldiskussioner ingen plats även om medarbetaren efterfrågar det Information om händelse till medarbetargruppen Kort medicinsk sammanfattning av fall som varit föremål för debriefing finns att läsa i avidentifierade i mapp X i ledningssystemet Handläggning av patient vid svåra händelser och traumatiska upplevelser samt av medarbetare i yrkesmässig motgång

13 Region Östergötland Händelseanalys -en del i arbetet vid svåra händelser

14 Region Östergötland Intervju: Får med egna ord berätta sin upplevelse Behov av extra stöd kan framkomma Återkoppling: Hela händelseförloppet blir klart för alla inblandade Minskar ”individskulden” då åtgärder föreslås på systemnivå Bra åtgärder blir trygghet i arbetet framöver och kan vara del i att orka/våga jobba kvar Ses av många som ett steg för att bearbeta händelsen och gå vidare Hur upplever vi att en HA påverkar medarbetare som varit med om en svår händelse

15 Region Östergötland Får med egna ord berätta sin upplevelse Någon neutral som lyssnar (inga medicinska frågar tas upp) Får veta att och vilka åtgärder som kommer vidtas Ses av många som ett steg för att kunna komma vidare Hur upplever vi att en HA påverkar patienten

16 Region Östergötland Tack för idag!


Ladda ner ppt "Region Östergötland När katastrofen är ett faktum… Handlingsplan akut och långsiktigt för personal och patient."

Liknande presentationer


Google-annonser