Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Två legitimationer  En lärarlegitimation  En förskollärarlegitimation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Två legitimationer  En lärarlegitimation  En förskollärarlegitimation."— Presentationens avskrift:

1 Två legitimationer  En lärarlegitimation  En förskollärarlegitimation

2 Lärarbehörighet och legitimation  Skärpta behörighetsregler fr 1.7.2011 och lärarlegitimation från 1.7. 2012  Riksdagen fattade beslut om legitimationen i början av mars  En förordning med detaljer har kommit efter riksdagens beslut  Den ger svar på: Vem som är behörig till vad och vad som krävs för att få formell behörighet i ett ämne

3 Lärarbehörighet och legitimation  Legitimationen visar behörigheten  I de flesta fall ett krav för att få undervisa  En legitimerad lärare har ansvar för den undervisning han eller hon bedriver  Ansvariga är också en del lärare utan legitimation  Legitimerade lärare beslutar om betyg

4 Arbetsgivaren/rektor får även fortsättningsvis tillsvidareanställa  Lärare i tvåspråkiga skolor  Lärare i modersmål  Lärare i yrkesämnen  Lärare i kommunal vuxenutbildning (yrkeslärare)

5 Vidareutbildning kan vidga behörigheten  En legitimerad lärare som genom vidareutbildning blivit behörig för att få undervisa i ytterligare verksamheter, skolformer, årskurser eller ämnen  Ska efter ansökan till skolverket få sin legitimation kompletterad  Ett avslag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol

6 Legitimerade lärare ska sätta betyg  Om läraren inte är legitimerad ska betyget sättas tillsammans med legitimerad lärare.  De lärare som är undantagna från legitimationskravet får sätta betyg.  De lärare som saknar behörighet och anställdes före den 1/7 2011 får sätta betyg fram till utgången av juni 2015

7 Hur går det till?  Statens skolverk utfärdar legitimationen efter ansökan  Lärar- eller förskollärarexamen krävs  Introduktionsperiod om minst ett läsår på heltid inom undervisning som i huvudsak motsvarar den sökandes examen

8 När behöriga lärare inte finns att tillgå  Huvudmannen får använda en annan person.  Denna ska vara lämplig att bedriva undervisningen  I så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar vad som krävs för att vara behörig.  Högst ett läsår i sänder

9 Introduktionsperioden  Läraren ska få stöd av en mentor.  Mentorn ska vara legitimerad.  Rektor ansvarar för att det finns en plan för introduktionsperioden.  Skolverket ska utforma allmänna råd

10 Lektor  Skolverket beslutar, efter ansökan, om en legitimerad lärare eller förskollärare ska utnämnas till lektor  Titeln ska framgå av legitimationen  En lärare ska ha avlagt doktorsexamen eller minst licentiatexamen och under minst 4 år visat särskild pedagogisk skicklighet

11 Register  Skolverket ska föra ett register över legitimerade och tidigare legitimerade lärare och förskollärare  Skolverket ska informera den registrerade om registret

12 Lärarnas ansvarsnämnd  Prövar lärares och förskollärares fortsatta rätt att inneha legitimation  Beslutar om varning och återkallelse  Beslutar om utfärdande av ny legitimation.

13 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser  Föreslagna ändringar i skollagen inklusive skärpta behörighetskrav träder i kraft den 1 juli 2011  Kravet på legitimation för att få undervisa tillämpas fr.o.m. 1 juli 2012  Lärare som saknar legitimation men innehar anställning kan undervisa längst till utgången av juni 2015

14 Övergångsperiod  Lärare som anställts utan tidsbegränsning före den 1 juli och som saknar examen och legitimation får sätta betyg t.o.m juni 2015  Kravet på genomförd introduktionsperiod ska inte gälla lärare eller förskollärare som avlagt examen och ingått avtal om anställning före den 1 juli 2011

15 Mycket ska göras - men vad är mest akut?  Granska organisationen - vem undervisar i vad och vem är behörig?  Kartlägg kompetensbehoven  Sök Lärarlyft II


Ladda ner ppt "Två legitimationer  En lärarlegitimation  En förskollärarlegitimation."

Liknande presentationer


Google-annonser