Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Glesbygdskonferensen 2-3 oktober 2014 Kristian Hansson, Projektledare Försäkringsbranschens Restvärderäddning © Brandskyddsföreningens Service AB 1. 2016-09-21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Glesbygdskonferensen 2-3 oktober 2014 Kristian Hansson, Projektledare Försäkringsbranschens Restvärderäddning © Brandskyddsföreningens Service AB 1. 2016-09-21."— Presentationens avskrift:

1 Glesbygdskonferensen 2-3 oktober 2014 Kristian Hansson, Projektledare Försäkringsbranschens Restvärderäddning © Brandskyddsföreningens Service AB 1. 2016-09-21

2 Överenskommelse med SKL © Brandskyddsföreningens Service AB 2. 2016-09-21 Gemensam viljeinriktningen kring samhällets hantering av sekundärskador Grund för RVR ABs rikstäckande organisation för hantering av restvärderäddning och sanering efter olyckor på väg och järnväg. Verksamheten förutsätter tät samverkan med RTJ och samordning med alarmeringsfunktionen (SOS AB) RTJs arbete med restvärderäddning och sanering är samhällsviktig verksamhet, minskar samhällets kostnader RVR AB ska utbilda och verka för att RTJ informeras inom dessa områden säkerställs

3 Verksamhet och ändamål av försäkringsbranschen uppbyggd organisation för att minska sekundärskador (restvärderäddning) företaget har en non-profit profil och är helägt av Brandskyddsföreningen Sverige koordinering och skadebegränsning efter brand-, vatten, miljö- och transportskador Sanering av väg och spårområde, evakuering av tåg samt utbildning för kommunal räddningstjänst Resultat/Syfte Snabb och effektiv insats, som ger en maximal kostnadsbesparing till begränsad kostnad Uppskattningsvis 1,5 - 2 miljarder kr/år i besparade kostnader för samhället (avser restvärderäddning) Bemanning Sju heltidsanställda samt ca 80 arvoderade restvärdeledare © Brandskyddsföreningens Service AB 3. 2016-09-21

4 Försäkringsbranschens restvärderäddning i Sverige AB Verksamheten regleras genom överenskommelse och avtal Sveriges kommuner och landsting (SKL) Svensk försäkring (branschorganisation) Avtalsparter Försäkringsgivare och Captivbolag (ca 90 st) Myndigheter, bl.a. Trafikverket, kammarkollegiet Kommunala räddningstjänster i Sverige (samtliga) SOS Alarm AB © Brandskyddsföreningens Service AB 4. 2016-09-21

5 Avtal mellan Sveriges Räddningstjänster och Försäkringsbranschens restvärderäddning Avtalen mellan alla Sveriges räddningstjänster och RVR AB kommer att revideras och uppdateras under 2013. Avsikten är att underlätta och förtydliga RVR- verksamheten för de kommunala räddningstjänsterna. Avtalen omfattar även sanering av väg- och spårområde, evakuering av tåg samt utbildning för arbetsjordning och arbete på väg- och spårområde. © Brandskyddsföreningens Service AB 5. 2016-09-21

6 Kommande ärendehanteringssystem © Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB. 2013-05-14 Under 2013 utvecklas ett nytt ärendehanteringssystem – ”Ophelia” som kommer medföra stora administrativa förenklingar avseende rapportskrivning, rapportgranskning, förmedling av rapporter, utbetalning av ersättningar och arvoden, fakturering m.m. En interaktiv utbildning för kommunal räddningstjänst utarbetas och lanseras under hösten Samarbete med räddningstjänsternas insatsrapporteringssystem avseende en integration för rapportering av akut restvärderäddning Samarbete med Trafikverket avseende sanering väg och järnväg samt evakuering av tåg

7 Avtal mellan Sveriges Räddningstjänster och RVR AB avser… restvärderäddning, sanering av vägbana, sanering av järnväg, evakuering av tåg, arbetsjordning, avlastande samtal och utbildning i arbetsjordning och arbete på väg och spårområde. RVR AB säger på Trafikverkets vägnar upp befintliga avtal All rapportering och fakturering i ett system. Underlätta räddningstjänstens administrativa arbete avsevärt © Brandskyddsföreningens Service AB 7. 2016-09-21

8 Restvärderäddning På uppdrag av RVR AB åtar sig RTJ att utföra restvärderäddning Nyheter! Nytt rapporterings och faktureringssystem – Ophelia Nya ramar för Restvärderäddning © Brandskyddsföreningens Service AB 8. 2016-09-21

9 Ramar för restvärderäddning Tillämpas på sannolikt försäkrad egendom Restvärderäddning kan genomföras parallellt med räddningsinsats Akut restvärderäddning Vad är det, när ska det utföras, vilka åtgärder, kriterier vid vattenskador Rapportering Även då räddningstjänsten inte lyckas samla in fullständiga uppgifter enligt RVR ABs anvisningar, utgår ersättning om rapportering sker. RVR AB eftersöker uppgifterna och kompletterar rapporten. En reducerad ersättning på 50% av ersättningen enligt prislistan, utgår då till räddningstjänsten. © Brandskyddsföreningens Service AB 9. 2016-09-21

10 Sanering av väg och järnväg Saneringsåtgärder och undanröjande av hinder i syfte att göra vägen framkomlig. Sanering av järnvägsanläggning och järnvägsfordon efter järnvägsolyckor eller utsläpp i andra fall och då på begäran av Trafikverkets olycksplatsansvarige. Underrättelse till Trafikverket samt förtydligande av ansvaret Ramar för sanering av väg och järnväg samt evakuering av tåg © Brandskyddsföreningens Service AB 10. 2016-09-21

11 Evakuering av tåg Hjälp med evakuering av passagerare från tåg och spårområdet vid begäran från Trafikverkets Trafikledningscentral Järnvägsföretagen beslutar och ansvarar för genomförandet av evakuering av tåg. © Brandskyddsföreningens Service AB 11. 2016-09-21

12 Arbetsjordning Vid begäran från Trafikverkets driftledningscentral utföra arbetsjordning av kontaktledningen. Trafikverket överlåter erforderlig utrustning för arbetsjordning till aktuell kommunal räddningstjänst. Räddningstjänsten ansvarar för att denna utrustning årligen besiktigas och provas. © Brandskyddsföreningens Service AB 12. 2016-09-21

13 Avlastande samtal Trafikverkets personal ges möjlighet att efter räddningsinsats delta vid avlastande samtal. Med avlastande samtal menas en enkel summering, genomgång och reflektion av vad som inträffat på skadeplats. © Brandskyddsföreningens Service AB 13. 2016-09-21

14 Utbildning i arbetsjordning och arbete på väg och spårområde För att säkerställa räddningstjänstens kompetens och förmåga utbildar RVR AB brandbefäl och brandpersonal inom följande områden; arbete och säkerhet på väg och spårområde sanering av vägbana och järnväg begära räddningsfrånkoppling och trafikstopp för att kunna genomföra räddningsinsats på eller vid järnväg där det krävs, och utföra spänningsprovning och arbetsjordning © Brandskyddsföreningens Service AB 14. 2016-09-21

15 Utbildning i arbetsjordning och arbete på väg och spårområde Genomgående är ett samhälleligt perspektiv samt intensionen att minska konsekvenserna av olyckor och hinder på väg och järnväg. Interaktiv E-learning, Utbildningsportal, Administration, Lokalt genomförande ”Train-the-trainer” koncept Instruktörsutbildning för brandbefäl Utbildnings och övningsmaterial för brandpersonalen, utförare. © Brandskyddsföreningens Service AB 15. 2016-09-21

16 Utbildningsstruktur © Brandskyddsföreningens Service AB 16. 2016-09-21 Huvudinstruktör Trafikverket och RVR AB utbildar Huvudinstruktörer Utbildning påbörjas kvartal 1 2014 -Kontinuerlig kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring via utbildningsportalen -Repetitionsutbildning för brandbefäl efter avisering -Teoriutbildning via interaktiv utbildning var 3:e år -Praktiskt repetitionsutbildning var 3:e år Utförare, Brandpersonal (hel- och deltid) -Teoriutbildning via interaktiv utbildning -Kvalitetssäkrat övnings och utbildningsmaterial. -Praktisk utbildning ges av brandbefälet (instruktören), Rtj ansvarar. Instruktörsutbildning för brandbefäl -Teoriutbildning via interaktiv utbildning -En dags lärarledd praktik och teori -Utbildningen genomförs regionalt och lokalt av Huvudinstruktör -Utbildningen påbörjas kvartal 2 2014 -Anmälan kommer kunna göras kvartal 1 2014 -Kontinuerlig kompetensutveckling via utbildningsportalen -Instruktiv information på utbildningsportalen -Teoriutbildning via interaktiv utbildning

17 Vad händer nu? Dialog med kommunal räddningstjänst Ophelia - All rapportering och fakturering i ett system Information och utbildning i ärendehantering (Ophelia) för kommunal räddningstjänsten, hösten 2013 Utbildning i arbetsjordning och arbete på väg och spårområde för brandbefäl, kvartal 2 2014 Utbildningsportal, kvartal 1 2014 Avtalsteckning under hösten 2013 © Brandskyddsföreningens Service AB 17. 2016-09-21


Ladda ner ppt "Glesbygdskonferensen 2-3 oktober 2014 Kristian Hansson, Projektledare Försäkringsbranschens Restvärderäddning © Brandskyddsföreningens Service AB 1. 2016-09-21."

Liknande presentationer


Google-annonser