Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NB 21.10.20121 FÖRELÄSNINGAR HÖSTEN 2015 NIKLAS BRUUN DEN KOLLEKTIVA ARBETSRÄTTENS GRUNDER POWER-POINT-bilder 2 Behandlar: 1)Allmänt bindande kollektivavtal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NB 21.10.20121 FÖRELÄSNINGAR HÖSTEN 2015 NIKLAS BRUUN DEN KOLLEKTIVA ARBETSRÄTTENS GRUNDER POWER-POINT-bilder 2 Behandlar: 1)Allmänt bindande kollektivavtal."— Presentationens avskrift:

1 NB FÖRELÄSNINGAR HÖSTEN 2015 NIKLAS BRUUN DEN KOLLEKTIVA ARBETSRÄTTENS GRUNDER POWER-POINT-bilder 2 Behandlar: 1)Allmänt bindande kollektivavtal 2)Samarbetslagen 3)Styrelserepresentátion

2 NB ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTAL ArbavtL Bestämmelser om allmänt bindande kollektivavtal (yleissitova tes) ArbavtL 2:7-8 och L om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan (2001:56) Minimiarbetsvillkor Mätbarhet Löne- o a individualnormer Solidarnormer  arbetarskydd

3 NB Allmänt bindande koll.avt. KRITERIER OCH EFFEKTER 2:7 Ag skall följa som minimumvillkor riksomfattande kollektivavtal som bör anses vara representativt för branschen, (modifierat kriterium) koll.avt.som gäller det arbete at utför eller närmast jämförbart arbete Villkor i allmänt bindande koll.avt.: Framom villkor i arbetsavtal - men, förmånlighetsregeln

4 NB Allmänt bindande koll.avt. KRITERIER OCH EFFEKTER II 2:7.3 Ag bunden av kollektivavtal med riksomfattande arbetstagarförening som part  behöver ej iaktta allmängiltighetsregeln 2:8  L Lagbestämmelser om fastställande av allmängiltighet Ny procedur för att minska ovisshet

5 NB Uthyrning av arbetskraft. Bestämmande av arbetsvillkor, ArbavtL 2:9  kollavt Prioritetsordning (se fig.stordia 30) 1.Om uthyrarföretaget EK är medlem i ett arbetsgivarförbund och förbundet har ingått ett kollektivavtal med ett arbetstagarförbund som genuint representerar hyresarbetstagare, skall EK på basis av KollavtL följa detta koll.avt. 2.Om uthyrarföretaget (EK) enl. KollavtL är bundet av ett kollavt där arbetstagarparten är en riksomfattande förening  EK har rätt att som minimivillkor tillämpa detta kollektivavtal 3.Om EK inte bundet av koll.avt. Enligt pt. 1 eller 2  blir uthyrarföretaget bundet av det kollektivavtal användarföretaget är skyldigt att använda 1. Enligt KollavtL 2. Enlingt ArbavtL 2:7, allmänt bindande. I denna prioritetsordning.

6 NB Lön / kollektivavtal Lön normeras i kollavt, i andra hand allmänt bindande kollektivavtal För lönefrågan kan arbetsavtalet bli relevant, om inget bindande kollektivavtal ingen relevant bestämmelse i kollektivavtalet förmånlighetsprincipen Om ingen lönebestämmelse i arbetsavtalet, ArbavtL 2:10: sedvanlig och skälig lön Bestämmelsen om oskäliga villkor i arbetsavtal gäller även lönevillkor. Villkoret kan alltså jämkas ArbavtL 10:2.

7 NB LAG OM UTSTATIONERADE ARBETSTAGARE 1999 Särskilda bestämmelser om uthyrda arbetstagare 2012 Arbetsgivares skyldighet att utse företrädare Skyldighet att ha uppgifter om utstationerad arbetstagare Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft 2006 Är kopplad till systemet med allmänt bindande kollektivavtal

8 NB PARTICIPATION I ARBETSLIVET - Information / förhandling / beslut Bestämmelser om information i ArbavtL Samarbetslagen / kollektivavtalsmekanismer Styrelserepresentation Varierande attityder Lokala avtal om former SamarbetsL Ett strukturerande skelett av lagen Målsättning 1 § - främja samarbete - samarbetets syfte Tillämpningsram - företaget - koncernbestämmelser

9 NB SAMARBETSFRÅGOR Samarbetslagen 334/2007 A. Enligt sakinnehåll företagsledningsfrågor  pers.s ställning trad. frågor i arbetsförhållande “socialpolitisk” verksamhet Skolningsverksamhet, planering B. Enligt förfarande 1 Den grundläggande modellen Ag har –infoplikt –förhandlingsskyldighet –beslutanderätt At har rätt till medverkan, myötävaikutus

10 NB SAMARBETSFRÅGOR - förfarandet … B. 2 Avtalsmodellen Ag har –informationsplikt – förhandlingsskyldighet – beslut förutsätter avtal B.3 Medbestämmande At har rätt till medverkan. –Om ej avtal  personalbeslut § 30 Förhandlingsförfarandet kap. 6-8 Före beslut om ”6-8 kap ärende” skall ag förhandla om grunderna för åtgärden, verkningar och alternativ med vem § 34

11 NB SAMARBETSFÖRFARANDET forts Kap. 6: Förändring i företagsverksamheten Kap. 7:Samarbetsförfarande vid överlåtelse av rörelse Kap.8: Samarbetsförfarande när användningen av arbetskraft minskar Lagens tillämpningsområde: anställda Parter i samarbete: Arbetsgivaren och företagets personal *** SANKTION, gottgörelse 62 §, ekonomisk sanktion, max euro, straffstadgande i 67 § och SL

12 NB SAMARBETSFÖRFARANDET - koncern Koncernsamarbete, reform 1996 EG, sporre och broms Europeiska företagsråd Europabolag. PERSONALREPRESENTATION Uttalat mål 1 §: samarbete / öka personalens inflytande / utveckla företaget, at som resurs Lagens tillämpningsområde finska AB etc inom vilka antalet at i Finland normalt minst 150. Jfr. SamarbL 2 § 1 mom., 30 at Systemet för personalrepresentation utformas genom avtal om avtal inte kan nås - på arbetstagarkrav enligt det system lagen utvisar (3-5 §). 9 § Personalrepresentanterna och ftg.s representanter i organet i fråga har samma rättigheter och skyldigheter - vissa undantag 9 § 1 mom.

13 NB PERSONALREPRESENTATION Rätt att ta del av material i ärende som behandlas Personalrepresentanterna har inte rätt att delta i behandlingen av ärenden ang.: – val eller uppsägning av företagsledningen – ledningens avtalsvillkor, personalens anställningsvillkor eller stridsåtgärder, 9 § 2 mom. Rösträtt kan begränsas genom avtal 4 §. Personalrepresentanterna har uppsägningsskydd, som för förtroendemän. Tystnadsplikt, 12 §, liknar den som införts i SamarbL Tillsyn Arbetsministeriet utövar tillsyn (medel?) över att lagen iakttas - med arbetarskyddsdistriktens bistånd. 13 § Länsstyrelsen kan utfärda vite (uhkasakko) 14 § Straffhot 15 § Strafflagen


Ladda ner ppt "NB 21.10.20121 FÖRELÄSNINGAR HÖSTEN 2015 NIKLAS BRUUN DEN KOLLEKTIVA ARBETSRÄTTENS GRUNDER POWER-POINT-bilder 2 Behandlar: 1)Allmänt bindande kollektivavtal."

Liknande presentationer


Google-annonser