Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny diskrimineringslag Nyheter Diskrimineringsgrunder Förbud Aktiva åtgärder Skyldigheter vid trakasserier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny diskrimineringslag Nyheter Diskrimineringsgrunder Förbud Aktiva åtgärder Skyldigheter vid trakasserier."— Presentationens avskrift:

1 Ny diskrimineringslag Nyheter Diskrimineringsgrunder Förbud Aktiva åtgärder Skyldigheter vid trakasserier

2 Nyheter Diskrimineringslagen ersätter: –jämställdhetslagen (1991:433), –lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, –lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, –lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, – lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, –lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, och –lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

3 Nyheter Nya diskrimineringsgrunder –Ålder (arbete/utbildning) –Könsöverskridande identitet Skydd mot diskriminering –myndighet, kommun, landsting –Folkhögskolor, studieförbund –Praktikanter, PRAO Nya regler för jämställdhetsplan Nämnden mot diskriminering Diskrimineringsersättning Intresseorganisationer får föra talan

4 Nyheter Diskrimineringslagstiftning finns även i: –Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning –Föräldraledighetslagen,16 – 17 §§ –Skollagen, kap 14a

5 Diskrimineringsgrunder Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Ålder

6 Lagens uppbyggnad Förbud mot diskriminering –Indirekt –Direkt Aktiva åtgärder –Jämställdhet –Likabehandling

7 Förbud mot direkt diskriminering Arbetssökande/arbetstagare tillhör ”skyddad kategori” Arbetsgivaren har missgynnat Faktisk eller fiktiv jämförelseperson Jämförbar situation Arbetsgivaren måste bevisa att : Samband saknas Undantagsregel är tillämplig

8 Förbud mot direkt diskriminering Vem är arbetsgivaren? Vem är arbetssökande? Vad är en jämförbar situation? –Jämförbar person –Ungefär lika meriter –Lönediskriminering och arbetsvärdering

9 Förbud mot direkt diskriminering Samband saknas –God tro –Neutrala argument –Hälsan riskeras Undantagsregler 1.Arbetets särskilda natur 2.Positiv särbehandling pga. Kön 3.Ålder i pensions-, invaliditets- och efterlevandeförmåner i avtal

10 Förbud mot direkt diskriminering Ålder, det allmänna undantaget –Främja äldres möjlighet att få/behålla anställning –Äldres ökade behov av vila rekreation –Åldersbaserade minimilöner –Avtal om förtida pensionsavgång vid arbetsbristuppsägningar –Arbetssökande nära pensionsålder kan nekas anställning (behov av fortbildning)

11 Förbud mot indirekt diskriminering Arbetstagarsidan måste bevisa –Arbetssökande/arbetstagare tillhör ”skyddad kategori” –Arbetsgivaren har missgynnat genom att tillämpa en bestämmelse som framstår som neutral –Men som i praktiken särskilt missgynnar person i skyddad kategori Arbetsgivaren måste bevisa att : –Bestämmelsen har ett berättigat mål –Tillämpningen är lämplig och nödvändig för att uppnå dessa mål

12 Förbud mot indirekt diskriminering Exempel –Krav på viss klädsel –Målet är arbetarskydd, t ex hjälm vid byggarbetsplats –Målet är att kunder lätt ska kunna identifiera personal, t ex profilkläder Är agerandet lämpligt och nödvändigt?

13 Aktiva åtgärder Kön –Jämn könsfördelning, utrusta lokaler för män och kvinnor, jämställd personalpolitik (uppmuntra kvinnliga chefer, föräldralediga män) Etnisk tillhörighet Religion och annan trosuppfattning –Främja likabehandling –Arbeta för att alla ska kunna söka jobb/arbeta i organisationen, förebygga diskriminering, hindra trakasserier.

14 Aktiva åtgärder Jämställdhetsplan –Minst 25 anställda –Vart tredje år Formulera mål för och ange åtgärder för: –Arbetsförhållande som lämpar sig för både kvinnor och män –Hur anställda kan förena arbete och föräldraskap –Att anställda inte utsätts för trakasserier pga. Kön eller sexuella trakasserier –Hur jämn könsfördelning ska nås –Att lediga jobb söks av både män och kvinnor –Att rekrytera det underrepresenterade könet

15 Aktiva åtgärder Lönekartläggning, män/kvinnor –Alla arbetsgivare –Förebygga osakliga löneskillnader 1.Olika arbeten delas in i grupper 2.Arbetsvärdering görs för att se om olika arbeten är likvärdiga 3.Utifrån kompetens, arbetsinsats, ansvar 4.Kartlägg löneskillnad mellan män och kvinnor i varje grupp 5.Kartlägg löneskillnad mellan likvärdiga grupper 6.Förekommer osakliga löneskillnader, upprätta en plan för att åtgärda inom tre år.

16 Skyldigheter vid trakasserier Kränkningar som har samband med diskrimineringsgrunden Sexuella trakasserier 1.Vid kännedom, -skyldighet att utreda 2.Om grund finns, -vidta lämplig åtgärd 3.Följa upp vidtagen åtgärd

17 Samverkan AG och AT ska samverka för att främja jämställdhet och likabehandling, 3 kap 1§ Jämställdhetsplanen ska tas fram i samverkan med facken, 3 kap 12§ Beslut om jämställdhetsplan eller plan för likabehandling hanteras enligt MBL Lagen kan ej inskränkas genom avtal

18 Tillsyn och sanktioner Diskrimineringsombudsmannen –www.do.sewww.do.se Förbud mot diskriminering / trakasserier I första hand företräder facket, därefter DO Krav på aktiva åtgärder DO för frågan till Nämnden mot diskriminering > beslutar om föreläggande vid vite > om ag ej betalar > DO väcker talan i tingsrätten > dömer AG att betala Skadestånd ersätts med diskrimineringsersättning


Ladda ner ppt "Ny diskrimineringslag Nyheter Diskrimineringsgrunder Förbud Aktiva åtgärder Skyldigheter vid trakasserier."

Liknande presentationer


Google-annonser