Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förklaring avtalslagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förklaring avtalslagen"— Presentationens avskrift:

1 Förklaring avtalslagen
Lagen är inte tvingande parterna kan ”fritt” avtala om att andra regler skall gälla = dispositiv lag. Gäller mellan näringsidkare och konsument. Det står inte i lagen vad som är ett avtal. Avtal kan definieras som - utbyte av sammanstående viljeförklaringar = en överenskommelse om att utbyta prestationer. wisebrigade.se

2 Om slutande av avtal 1-9 §§
Löftesprincipen och kontraktsprincipen. Anbud –> Accept –> Avtal. Skriftliga avtal Muntliga avtal Konkludenta avtal Acceptfrist. wisebrigade.se

3 Anbud -> Oren accept -> =Nytt anbud -> Accept -> Avtal
1:6 förklaring Oren accept är att anse som avslag i förening med nytt anbud. Det måste dock finnas ett innehåll i den orena accepten, dvs. i likhet med ett anbud måste när, var och hur framgå. Reklamation precis som vid försenad accept. Dvs. om den som avgav oren accept trodde att den var ren och anbudsgivaren insåg detta måste hand meddela acceptgivaren att det är en oren accept. Anbud -> Oren accept -> =Nytt anbud -> Accept -> Avtal wisebrigade.se

4 1:7 förklaring Huvudregel
Anbud och accept är bindande och kan inte återkallas. Undantag Anbud och accept kan återkallas senast innan mottagaren tagit del av anbudet eller accepten. wisebrigade.se

5 2 kap. Om fullmakt Termen fullmakt används på olika sätt i avtalslagen. Fullmakt = en till tredje man riktad viljeförklaring av huvudmannen, varigenom denne påtager sig följderna av den rättshandling ställföreträdaren å hans vägnar företager. wisebrigade.se

6 P 1 säger till P 2 att P 3 får ingå avtal för P 1:s räkning
2 kap. förklaring P 1 säger till P 2 att P 3 får ingå avtal för P 1:s räkning wisebrigade.se

7 2:10 förklaring Fullmaktsgivare - huvudman. Fullmäktig - mellanman.
Behörighet och befogenhet. Ställningsfullmakt. Skriftlig fullmakt. Muntlig fullmakt Uppdragsfullmakt Direktmeddelad fullmakt (Sedvana) Behörighet Befogenhet Huvudmannen är den som har den rättsliga handlingsförmågan Fullmäktig kan i sig sakna rättslig handlingsförmåga, tex en underårig Behörighet är fullmäktigens rätt att handla och binda fullmaktsgivaren så att det är uppfattbart för tredje man. Befogenhet däremot är omfattningen av fullmäktiges uppdrag så som den lämnats av fullmaktsgivaren till denne dvs. med de eventuella inskränkningar som gjorts i den till det yttre iakttagbara behörigheten. Tex en kassörska har rätt att bland annat ta emot betalning för en produkt men inte att sälja hela affären. Om befogenheten överskrids kan dock fullmaktsgivaren i efterhand godkänna affären. Ställningsfullmakt fungerar så att med en viss ställning eller funktion anses i allmänhet följa en behörighet att binda huvudmannen. Exempel vad får en sjuksköterska göra, kassörska göra, inköpare göra Hur ser befogenheten ut?? Skriftlig fullmakt ex. att man ger en kompis i uppdrag att sälja en bil eller annan produkt. Advokater har ofta sf för att fullgöra klienters rättshandlingar. Uppdragsfullmakt följer av ett anställningsuppdrag. Direktmeddelad fullmakt Det är hur tredje man uppfattar ställningen som är avgörande och inte hur de verkliga förhållandena är wisebrigade.se

8 2:10 förklaring Ta reda på hur långt fullmakten sträcker sig.
Fullmaktens bestäms ofta av sedvänja. Alla vet att servitören får ta upp beställning och ta betalt men inte sälja restaurangen. wisebrigade.se

9 2:11 förklaring Överskridande av befogenheten
Om mellanmannen överskrider befogenheten blir inte huvudmannen bunden av rättshandlingen om 3:de man borde ha insett det. Är behörigheten inskränkt med viss befogenhet så binds inte huvudmannen även om 3:de man är i god tro. Så kallad uppdragsfullmakt. Sälja bilen kr wisebrigade.se

10 3 kap. Om rättshandlingars ogiltighet
Detta är ingen uttömmande beskrivning av rättshandlingars ogiltighet. Ogiltig rättshandling = parterna är inte bundna av avtal. Mycket bestäms av praxis, sedvana och en del andra lagar. wisebrigade.se

11 3 kap. Om rättshandlingars ogiltighet
28 § Rättshandling, den någon blivit rättsstridigt tvungen att företaga, vare, där tvånget utövats genom våld å person eller genom hot, som innebär trängande fara, icke gällande mot den tvungne. Har tvånget utövats av annan än den, gent emot vilken rättshandlingen företogs, och var denne i god tro, åligger det dock den tvungne, där han vill mot honom åberopa tvånget, att utan oskäligt uppehåll efter det tvånget upphörde giva honom meddelande därom vid äventyr, om sådant underlåtes, att rättshandlingen varder gällande. wisebrigade.se

12 3:31 förklaring Trångmål, oförstånd, lättsinne, beroende ställning
Bestämmelsen gäller ocker Ekonomiskt trångmål, (sjö)nöd, berusning, lån till ovanligt dyrbara föremål eller hasardspel (?) Enfald, okunskap, ungdomligt lättsinne wisebrigade.se

13 3:33 förklaring Lilla generalklausulen
En slasktratt för de fall det strider mot god tro och heder att ingå avtal även i fall som inte nämnts i de tidigare bestämmelserna. Används sällan av HD. Används tex. om någon i chockat eller sjukdomstillstånd ingår avtal. wisebrigade.se

14 3:36 förklaring Stora generalklausulen
Avtal kan jämkas till en skälig nivå. Kan jämkas till noll. Det går inte med de övriga bestämmelserna i avtalslagen. Allt eller inget gäller för avtalet i de tidigare bestämmelserna. Alla omständigheter som är oskäliga vid tillkomsten och under avtalstiden kan åberopas för att jämka hela avtalet eller enstaka villkor. Okunnig avtalspart, brådska, lättsinne, ojämnt partsförhållande, otydlighet från ena parten, svek, m.m. Används relativt sällan. wisebrigade.se


Ladda ner ppt "Förklaring avtalslagen"

Liknande presentationer


Google-annonser