Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förklaring avtalslagen Lagen är inte tvingande parterna kan ”fritt” avtala om att andra regler skall gälla = dispositiv lag. Lagen är inte tvingande parterna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förklaring avtalslagen Lagen är inte tvingande parterna kan ”fritt” avtala om att andra regler skall gälla = dispositiv lag. Lagen är inte tvingande parterna."— Presentationens avskrift:

1 Förklaring avtalslagen Lagen är inte tvingande parterna kan ”fritt” avtala om att andra regler skall gälla = dispositiv lag. Lagen är inte tvingande parterna kan ”fritt” avtala om att andra regler skall gälla = dispositiv lag. Gäller mellan näringsidkare och konsument. Gäller mellan näringsidkare och konsument. Det står inte i lagen vad som är ett avtal. Det står inte i lagen vad som är ett avtal. Avtal kan definieras som Avtal kan definieras som - utbyte av sammanstående viljeförklaringar = en överenskommelse om att utbyta prestationer. 1wisebrigade.se

2 Om slutande av avtal 1-9 §§ Löftesprincipen och kontraktsprincipen. Löftesprincipen och kontraktsprincipen. Anbud –> Accept –> Avtal. Anbud –> Accept –> Avtal. –Skriftliga avtal –Muntliga avtal –Konkludenta avtal Acceptfrist. Acceptfrist. 2wisebrigade.se

3 1:6 förklaring Oren accept är att anse som avslag i förening med nytt anbud. Det måste dock finnas ett innehåll i den orena accepten, dvs. i likhet med ett anbud måste när, var och hur framgå. Reklamation precis som vid försenad accept. Dvs. om den som avgav oren accept trodde att den var ren och anbudsgivaren insåg detta måste hand meddela acceptgivaren att det är en oren accept. Anbud -> Oren accept -> =Nytt anbud -> Accept -> Avtal 3wisebrigade.se

4 1:7 förklaring Huvudregel Anbud och accept är bindande och kan inte återkallas. Anbud och accept är bindande och kan inte återkallas.Undantag Anbud och accept kan återkallas senast innan mottagaren tagit del av anbudet eller accepten. Anbud och accept kan återkallas senast innan mottagaren tagit del av anbudet eller accepten. 4wisebrigade.se

5 2 kap. Om fullmakt Termen fullmakt används på olika sätt i avtalslagen. Termen fullmakt används på olika sätt i avtalslagen. Fullmakt = en till tredje man riktad viljeförklaring av huvudmannen, varigenom denne påtager sig följderna av den rättshandling ställföreträdaren å hans vägnar företager. Fullmakt = en till tredje man riktad viljeförklaring av huvudmannen, varigenom denne påtager sig följderna av den rättshandling ställföreträdaren å hans vägnar företager. 5wisebrigade.se

6 2 kap. förklaring P 1 säger till P 2 att P 3 får ingå avtal för P 1:s räkning 6wisebrigade.se

7 2:10 förklaring Fullmaktsgivare - huvudman. Fullmaktsgivare - huvudman. Fullmäktig - mellanman. Fullmäktig - mellanman. Behörighet och befogenhet. Behörighet och befogenhet. Ställningsfullmakt. Ställningsfullmakt. Skriftlig fullmakt. Skriftlig fullmakt. Muntlig fullmakt Muntlig fullmakt Uppdragsfullmakt Uppdragsfullmakt Direktmeddelad fullmakt Direktmeddelad fullmakt (Sedvana) (Sedvana) Behörighet Befogenhet 7wisebrigade.se

8 2:10 förklaring Ta reda på hur långt fullmakten sträcker sig. Ta reda på hur långt fullmakten sträcker sig. Fullmaktens bestäms ofta av sedvänja. Alla vet att servitören får ta upp beställning och ta betalt men inte sälja restaurangen. Fullmaktens bestäms ofta av sedvänja. Alla vet att servitören får ta upp beställning och ta betalt men inte sälja restaurangen. 8wisebrigade.se

9 2:11 förklaring Överskridande av befogenheten Om mellanmannen överskrider befogenheten blir inte huvudmannen bunden av rättshandlingen om 3:de man borde ha insett det. Om mellanmannen överskrider befogenheten blir inte huvudmannen bunden av rättshandlingen om 3:de man borde ha insett det. Är behörigheten inskränkt med viss befogenhet så binds inte huvudmannen även om 3:de man är i god tro. Så kallad uppdragsfullmakt. Är behörigheten inskränkt med viss befogenhet så binds inte huvudmannen även om 3:de man är i god tro. Så kallad uppdragsfullmakt. Sälja bilen 100 000 kr 9wisebrigade.se

10 3 kap. Om rättshandlingars ogiltighet Detta är ingen uttömmande beskrivning av rättshandlingars ogiltighet. Detta är ingen uttömmande beskrivning av rättshandlingars ogiltighet. Ogiltig rättshandling = parterna är inte bundna av avtal. Ogiltig rättshandling = parterna är inte bundna av avtal. Mycket bestäms av praxis, sedvana och en del andra lagar. Mycket bestäms av praxis, sedvana och en del andra lagar. 10wisebrigade.se

11 3 kap. Om rättshandlingars ogiltighet 28 § Rättshandling, den någon blivit rättsstridigt tvungen att företaga, vare, där tvånget utövats genom våld å person eller genom hot, som innebär trängande fara, icke gällande mot den tvungne. Har tvånget utövats av annan än den, gent emot vilken rättshandlingen företogs, och var denne i god tro, åligger det dock den tvungne, där han vill mot honom åberopa tvånget, att utan oskäligt uppehåll efter det tvånget upphörde giva honom meddelande därom vid äventyr, om sådant underlåtes, att rättshandlingen varder gällande. 11wisebrigade.se

12 3:31 förklaring Trångmål, oförstånd, lättsinne, beroende ställning Bestämmelsen gäller ocker Bestämmelsen gäller ocker Ekonomiskt trångmål, (sjö)nöd, berusning, lån till ovanligt dyrbara föremål eller hasardspel (?) Ekonomiskt trångmål, (sjö)nöd, berusning, lån till ovanligt dyrbara föremål eller hasardspel (?) Enfald, okunskap, ungdomligt lättsinne Enfald, okunskap, ungdomligt lättsinne 12wisebrigade.se

13 3:33 förklaring Lilla generalklausulen En slasktratt för de fall det strider mot god tro och heder att ingå avtal även i fall som inte nämnts i de tidigare bestämmelserna. En slasktratt för de fall det strider mot god tro och heder att ingå avtal även i fall som inte nämnts i de tidigare bestämmelserna. Används sällan av HD. Används sällan av HD. Används tex. om någon i chockat eller sjukdomstillstånd ingår avtal. Används tex. om någon i chockat eller sjukdomstillstånd ingår avtal. 13wisebrigade.se

14 3:36 förklaring Stora generalklausulen Avtal kan jämkas till en skälig nivå. Kan jämkas till noll. Avtal kan jämkas till en skälig nivå. Kan jämkas till noll. Det går inte med de övriga bestämmelserna i avtalslagen. Allt eller inget gäller för avtalet i de tidigare bestämmelserna. Det går inte med de övriga bestämmelserna i avtalslagen. Allt eller inget gäller för avtalet i de tidigare bestämmelserna. Alla omständigheter som är oskäliga vid tillkomsten och under avtalstiden kan åberopas för att jämka hela avtalet eller enstaka villkor. Okunnig avtalspart, brådska, lättsinne, ojämnt partsförhållande, otydlighet från ena parten, svek, m.m. Alla omständigheter som är oskäliga vid tillkomsten och under avtalstiden kan åberopas för att jämka hela avtalet eller enstaka villkor. Okunnig avtalspart, brådska, lättsinne, ojämnt partsförhållande, otydlighet från ena parten, svek, m.m. Används relativt sällan. Används relativt sällan. 14wisebrigade.se


Ladda ner ppt "Förklaring avtalslagen Lagen är inte tvingande parterna kan ”fritt” avtala om att andra regler skall gälla = dispositiv lag. Lagen är inte tvingande parterna."

Liknande presentationer


Google-annonser