Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ogiltighet 1. Bortfall av prestationsskyldighet 2. Återbärande av prestationer 3. Skadestånd Ogiltighets verkan: Återställa skadelidandes ställning 4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ogiltighet 1. Bortfall av prestationsskyldighet 2. Återbärande av prestationer 3. Skadestånd Ogiltighets verkan: Återställa skadelidandes ställning 4."— Presentationens avskrift:

1 ogiltighet 1. Bortfall av prestationsskyldighet 2. Återbärande av prestationer 3. Skadestånd Ogiltighets verkan: Återställa skadelidandes ställning 4. Men inte nödvändigtvis frånvaro av varje rättsverkan, NJA 1997 s 93 (Näringsförbud)

2 OTILLÅTET INNEHÅLL Pactum turpeEx: Prostitutionsavtal Tvingande lagSärskilt konsumentskyddslagar OskälighetEx: 36 och 38 §§ AvtL Avtal i strid mot andra avtalKollektivavtal; Förbud mot sidolöpare Avtal kan vara ogiltiga/overksamma p g a …

3 OMSTÄNDIGHETER VID TILLKOMST Psykisk defekt 1924 års lag om … psykisk störning 31, 33, 36 §§ AvtL Otillbörligt förfarande 28–31, 33, 36, 38 §§ AvtL Förklaringsmisstag 32 § 1 st AvtL Förvanskning 32 § 2 st AvtL Motivvillfarelse 30, 33, 36 §§, Förutsättningsläran Strid mot tro och heder 33 och 36 §§ AvtL ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN Oskälighet36 § AvtL Bristande förutsättningarFörutsättningsläran Avtal kan vara ogiltiga/overksamma p g a …

4 1.Tro avgörs objektivt Ej enbart faktisk insikt: även ”borde-insikt” 2. Avser kunskap om omständigheter inte om klandervärde GOD TRO & OND TRO STARK ogiltighetsgrund SVAG ogiltighetsgrund Oberoende av tro Giltig om god tro

5 OGILTIGHETSKRITERIER Ogiltighetstyp: Nullitet Angriplighet Svensk rätt innehåller knappast något rent nullitetsfall.

6 AvtL Råntvång 28 § Förvanskning 32 § 2 st Rättshandling som inte utgivits 1 § 1 st, 35 § e c FörfalskningD:o + 17 § SkbrL Falsus procuratorD:o + 17 § SkbrL (Oskälighet: eg jämkning)36 § Annan lag Psykisk störning1924 års lag Inhabilitet (omyndig/förvaltare) 9 + 11 kap FB Konkurs3:1 KonkL Formfelex 4:1 JB Realavtalex 1 § GåvoL STARKA ogiltighetsgrunder Ogiltighet ÄVEN OM GOD TRO!

7 - företagits - fått annat innehåll Ogiltighet 28–33 §§ AvtL Ogiltighet 28–33 §§ AvtL Kausalitetskrav 28–31 §§: ”Framkallande” Klandervärt förfarande upphov till att rättshandlingen: Bevislättnad SVEK 30 §: Kausalt om antagligt att betydelse

8 Ogiltighet. Skadestånd VÅLD/HOT 28 § AvtL Råntvång 28 § AvtL Råntvång STARK Reklamation mot godtroende utan oskäligt uppehåll MEN! Trängande fara

9 Typfall: - hot skandaliserande process, - hot avslöja komprometterande fakta - otillåtet villkorande av myndighets beslut 29 § AvtL Lindrigt tvång 29 § AvtL Lindrigt tvång RÄTTS- STRIDIGT … men EJ NÖDV. BROTTSLIGT Ogiltighet. Skadestånd Svag

10 Bevislättnad kausalsamband 2 st: Ogiltighet. Skadestånd 30 § AvtL Svek 30 § AvtL Svek FÖRLEDANDE Även gm förtigande Antagligt förledandet haft betydelse för rättshandlingen Svag

11 Förmån och vederlag i uppenbart missförhållande Ogiltighet. Skadestånd 31 § AvtL Ocker 31 § AvtL Ocker Svag - Trångmål - Oförstånd - Lättsinne - Beroende ställning BEGAGNANDE Betydande värdeskillnad

12 Trångmål? Ek. trångmål och nöd Oförstånd? Bristande omdömesförmåga Ex: Enfald, oerfarenhet, berusning Lättsinne? Främst skydd för unga. Ex: Lån till hasardspel eller lyxresa Beroende ställning? Missbruk av personligt avhängighetsförhållande Kriterier hos den drabbade

13 DOCK inte uteslutet att tillämpa även vid god tro Särskilt vid benefikt handlande 32 § 1 st AvtL Förklaringsmisstag 32 § 1 st AvtL Förklaringsmisstag MISSTAG Av rättshandlande (ej bud) Svag Innehåll  Vilja Om bud: 32 § 2 st

14 Ogiltighet eller omtydning Avsändaren ej skadeståndsskyldig om motpart i ond tro SKADESTÅND? MISSTAG Innehåll  Vilja Jfr Motivvillfarelse: Viljefel Innehåll=Vilja Ex:skriv-, räkne-, läsfel

15 INNEHÅLL FÖRÄNDRATS 32 § 2 st AvtL Förvanskning 32 § 2 st AvtL Förvanskning STARK Reklamation utan oskäligt uppehåll efter insikt Av telegram eller bud Ej fax, mail, telex, Ogiltighet Om avsändaren åberopar SKADESTÅND? Inte uteslutet för mottagaren

16 33 § AvtL Strid mot tro & heder 33 § AvtL Strid mot tro & heder Svag OHEDERLIGT ÅBEROPA Ej att rättshandlingen tillkommit Ond tro - om omständigheterna - vid avtalets tillkomst Insikt om ohederlighet ej nödvändig ”Lilla generalklausulen”

17 Ogiltighet. Skadestånd Ohederlighetsbedömningen. Särskild betydelse 1. Underlägsen part missförstått eller varit okunnig om villkorens betydelse 2. Lämnande av oriktig eller oförbindande uppgift om villkor 3. Handlande under stark nervpress Skyddsnät mot klandervärt beteende som inte är ogiltigt enligt 28-32 §§ Skyddsnät mot klandervärt beteende som inte är ogiltigt enligt 28-32 §§


Ladda ner ppt "Ogiltighet 1. Bortfall av prestationsskyldighet 2. Återbärande av prestationer 3. Skadestånd Ogiltighets verkan: Återställa skadelidandes ställning 4."

Liknande presentationer


Google-annonser