Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtalstolkning Främsta målet ”Falsa demonstratio non nocet”, jfr 34 & 35 §§ AvtL Gemensam partsvilja Egentlig tolkning a) Uttrycklig/underförstådd b)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtalstolkning Främsta målet ”Falsa demonstratio non nocet”, jfr 34 & 35 §§ AvtL Gemensam partsvilja Egentlig tolkning a) Uttrycklig/underförstådd b)"— Presentationens avskrift:

1 Avtalstolkning Främsta målet ”Falsa demonstratio non nocet”, jfr 34 & 35 §§ AvtL Gemensam partsvilja Egentlig tolkning a) Uttrycklig/underförstådd b) Hypotetiskt prov Dissens Utfyllning Gemensam avsikt saknas. Innehåll fastställs utan direkt åsyftan på partsavsikt Däremot kan fortfarande gemensam avsikt i andra hänseenden fastställas och tolkningsalternativ uteslutas m h t partsviljan (- ”pp kan i vart fall inte ha avsett …”)

2 1. Tolkning 2. Utfyllning Partsbruk
Fastställelse av avtalsinnehåll (tolkning) innefattar … 1. Tolkning Grundas på: Avtalets lydelse + andra tolkningsdata ang partsavsikt Material specifikt för avtalssituationen Partsbruk 2. Utfyllning Grundas på: Tvingande och dispositiv rätt, handelsbruk m m Rättsregler/sedvänjor knutna till avtalstyp

3 för fastställande av avtalsinnehåll
Normkällor för fastställande av avtalsinnehåll Tvingande rättsregler Avtal + vad som kan anses avtalat Partsbruk Handelsbruk + annan sed Dispositiva regler i lag/praxis Obj överväganden (för tillskapande av utfyllande regel) Jfr CISG art 9: Partsbruk, handelsbruk annan sed underförstått avtalsinnehåll. 2 (& 3?): Tolkning Övriga: Utfyllning

4 Rambergs tolkningsmetoder
Språkinriktad Ordalydelsen (även muntliga). Objektiva förklaringsinnehållet Branschinriktad Språkinriktad men fackuttryck Systeminriktad Oklarhet bedöms utifrån hela avtalet Norminriktad Dispositiv rätt (både tolkning & utfyllning) Partsinriktad Vad part borde menat/ förstått mht handlandet Skälighetsinriktad Dold & öppen kontroll Avslutande kontroll av tolkningsresultat Partsinriktad: Jfr Adlercreutz dolus- och culpamodeller

5 Tolkningsregler Minimiregeln Till glds fördel Oklarhetsregeln Till förf:s/åberopandes nackdel 10 § AVLK Ejusdem generis-regeln ”I linje”-tolkning Skrivet före tryckt Senare över tidigare Precist före allmänt Precist inom allmänt Betydelseregeln Avtalsvillkor inte överflödigt

6 Tolkningsregler kontra tolkningsmetoder
Ingen metod eller fr.a. tolknings- regel bör tillämpas isolerat Tolkningsmetod: Utröna partsvilja eller fastställa annat m h t omständigheterna tänkbart avtalsinnehåll Tolkningsregel: Fördelar risk för otydlighet på schablonartat sätt Reglerna bör användas integrerat med metoderna


Ladda ner ppt "Avtalstolkning Främsta målet ”Falsa demonstratio non nocet”, jfr 34 & 35 §§ AvtL Gemensam partsvilja Egentlig tolkning a) Uttrycklig/underförstådd b)"

Liknande presentationer


Google-annonser