Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtalstolkning 1.Gemensam partsvilja Egentlig tolkning a) Uttrycklig/underförstådd b) Hypotetiskt prov 2.Dissens Utfyllning Främsta målet ”Falsa demonstratio.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtalstolkning 1.Gemensam partsvilja Egentlig tolkning a) Uttrycklig/underförstådd b) Hypotetiskt prov 2.Dissens Utfyllning Främsta målet ”Falsa demonstratio."— Presentationens avskrift:

1 Avtalstolkning 1.Gemensam partsvilja Egentlig tolkning a) Uttrycklig/underförstådd b) Hypotetiskt prov 2.Dissens Utfyllning Främsta målet ”Falsa demonstratio non nocet”, jfr 34 & 35 §§ AvtL Gemensam avsikt saknas. Innehåll fastställs utan direkt åsyftan på partsavsikt Däremot kan fortfarande gemensam avsikt i andra hänseenden fastställas och tolkningsalternativ uteslutas m h t partsviljan (- ”pp kan i vart fall inte ha avsett …”)

2 1. Tolkning 2. Utfyllning Material specifikt för avtalssituationen Grundas på: Avtalets lydelse + andra tolkningsdata ang partsavsikt Rättsregler/sedvänjor knutna till avtalstyp Grundas på: Tvingande och dispositiv rätt, handelsbruk m m Fastställelse av avtalsinnehåll (tolkning) innefattar … Partsbruk

3 Normkällor för fastställande av avtalsinnehåll 1.Tvingande rättsregler 2.Avtal + vad som kan anses avtalat 3.Partsbruk 4.Handelsbruk + annan sed 5.Dispositiva regler i lag/praxis 6.Obj överväganden (för tillskapande av utfyllande regel) 2 (& 3?): Tolkning Övriga: Utfyllning

4 Språkinriktad Ordalydelsen (även muntliga). Objektiva förklaringsinnehållet Branschinriktad Språkinriktad men fackuttryck Systeminriktad Oklarhet bedöms utifrån hela avtalet Norminriktad Dispositiv rätt (både tolkning & utfyllning) Partsinriktad Vad part borde menat/ förstått mht handlandet Skälighetsinriktad Dold & öppen kontroll Avslutande kontroll av tolkningsresultat Rambergs tolkningsmetoder

5 Minimiregeln Till glds fördel Oklarhetsregeln Till förf:s/åberopandes nackdel 10 § AVLK Ejusdem generis-regeln ”I linje”-tolkning Skrivet före tryckt Senare över tidigare Precist före allmänt Precist inom allmänt Betydelseregeln Avtalsvillkor inte överflödigt Tolkningsregler

6 Tolkningsregler kontra tolkningsmetoder Tolkningsmetod : Utröna partsvilja eller fastställa annat m h t omständigheterna tänkbart avtalsinnehåll Tolkningsregel : Fördelar risk för otydlighet på schablonartat sätt Ingen metod eller fr.a. tolknings- regel bör tillämpas isolerat Reglerna bör användas integrerat med metoderna


Ladda ner ppt "Avtalstolkning 1.Gemensam partsvilja Egentlig tolkning a) Uttrycklig/underförstådd b) Hypotetiskt prov 2.Dissens Utfyllning Främsta målet ”Falsa demonstratio."

Liknande presentationer


Google-annonser