Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgångspunkt: Ett beslut om företagsrekonstruktion påverkar inte gäldenärsföretagets avtal. Avtalsinventering: fördelaktiga avtal resp. betungande avtal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgångspunkt: Ett beslut om företagsrekonstruktion påverkar inte gäldenärsföretagets avtal. Avtalsinventering: fördelaktiga avtal resp. betungande avtal."— Presentationens avskrift:

1 Utgångspunkt: Ett beslut om företagsrekonstruktion påverkar inte gäldenärsföretagets avtal. Avtalsinventering: fördelaktiga avtal resp. betungande avtal. Rekonstruktionsåtgärd: a) bibehålla fördelaktiga och b) befria sig från betungande. a) Bibehålla fördelaktiga avtal: I allmänhet genom att ställa säkerhet (förskottsbetala). Specialregel: När gäldenärsföretaget råkat i hävningsgrundande betalningsdröjsmål före beslutet (eller befarat sådant) genom att utnyttja ”rätten till fullföljd av ingånget avtal” (2 kap. 20 § FRekL). Avtal ingås Hävningsgrundande Rekonstruktions- Rätt till fullföljd betalningsdröjsmål beslut dvs. hävningsförbud XXX Gäldenärsföretagets avtal

2 Krävs att motparten inte utnyttjat hävningsrätten före rekonstruktionsbeslutet. Gäller i princip alla typer av ömsesidiga avtal där varken gäldenären eller motparten har fullgjort (hela) sin prestation. Obs! Anställningsavtal, avbetalningsköp och finansiell leasing. Fullföljdsförklaring från gäldenärsföretaget inom skälig tid. Fullföljd innebär att motparten skall fullgöra sina återstående prestationer och att gäldenärsföretaget ska utge sina motsvarande prestationer (eller säkerhet för dem). Partiell fullföljd = gäldenärsföretaget behöver inte betala motparten för prestationer mottagna före rekonstruktionsbeslutet. Motpartens betalningskrav för sådana prestationer kommer att omfattas av ett fastställt ackord under företagsrekonstruktionen och minskas till den ackordsdividend som fastställs. Fördel att vara i hävningsgrundande betalningsdröjsmål när ansökan om företagsrekonstruktionen lämnas in. Gäldenärsföretagets avtal

3 b) Befria sig från betungande avtal: Ett ackord omfattar fordringar som har uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion (3 kap. 3 § FRekL). Utgångspunkt: Fordringar enligt avtal anses i regel uppkomna när avtalet ingås. Om exempelvis ett hyresavtal är ingånget före ansökan om företagsrekonstruktion, omfattas hyresvärdens hyresfordran mot gäldenärsföretaget av ackordet. Detta gäller även i det fall hyresvärden fortsätter att tillhandahålla lokalen efter rekonstruktionsbeslutet, och gäldenärsföretaget tillgodogör sig prestationen. Avtal ingås Rekonstruktionsbeslut Fortsätter att tillhandahålla XX Gäldenärsföretagets avtal

4 Regel: Även en fordran på motprestation för något (t.ex. en lokal) som en avtalspart (t.ex. en hyresvärd) fortsatt att tillhandahålla efter rekonstruktionsbeslutet, anses ha uppkommit när avtalet ingicks. Hyresvärdens fordran avseende såväl tiden före som efter rekonstruktionsbeslutet omfattas alltså av ackordet. Möjlighet för gäldenärsföretaget att befria sig från betungande avtal. Gäldenärsföretaget förklarar för hyresvärden att bolaget inte avser att fullfölja hyresavtalet och ställer lokalen till hyresvärdens förfogande. Om hyresvärden häver på grund av gäldenärsföretaget bristande fullgörelse och kräver ersättning/skadestånd (t.ex. för nettobortfall av avtalad hyra under avtalad återstående hyrestid), omfattas hela kravet av ackordet. ”Gäldenärsföretaget köper sig fri från avtalet genom att betala återstående hyra minskad till den ackordsdividend som fastställs.” Gäldenärsföretagets avtal

5 Men vad gäller om motparten inte häver avtalet utan väljer att göra gällande ett obligationsrättsligt berättigat krav på fullgörelse (hyra enligt avtalade villkor)? Gäldenärsföretaget behöver i princip inte tillgodose detta krav under företagsrekonstruktionen (2 kap. 15 och 17 §§ FRekL). Men ingår fullgörelsekravet i ett ackord? När gäldenärsföretaget ska fortsätta att prestera pengar mot uppbärande av nya naturaprestationer (hyresgäst i lokal), har det i litteraturen ansetts att gäldenärsföretaget har rätt att få avtalet omvandlat till ett ersättningskrav som omfattas av ackordet. Om motparten håller fast vid avtalet, ska avtalet ändå anses hävt av motparten vid tiden för beslutet om ackordsförhandling och motparten deltar i förhandlingen med den fordran som han vid sådan hävning kan göra gällande. Även när gäldenärsföretaget ska prestera in natura (t.ex. en vara eller entreprenad) är det enligt litteraturen motiverat med en omvandling till ett ersättningskrav i pengar. Gäldenärsföretagets avtal

6 Hur ska hyresvärden skydda sin möjlighet till full framtida hyra? Även hyresvärdens fordran avseende tiden efter rekonstruktionsbeslutet omfattas ju av ackordet. I litteraturen sagts att en part i ett ömsesidigt ofullgjort avtal är inte skyldig att utge nya prestationer mot en kvotdel av de kontraherade motprestationerna. Hyresvärden bör därför ha rätt att stoppa gäldenärsföretagets fortsatta tillträde till och utnyttjande av lokalen om inte full betalning erläggs och att villkora det fortsatta hyresförhållandet av full framtida betalning. Fallet SAAB (hyresgäst) och Platzer (hyresvärd). Gäldenärsföretagets avtal


Ladda ner ppt "Utgångspunkt: Ett beslut om företagsrekonstruktion påverkar inte gäldenärsföretagets avtal. Avtalsinventering: fördelaktiga avtal resp. betungande avtal."

Liknande presentationer


Google-annonser