Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EVELINA LINDBERG Beredningsjurist2012-11-15 Göteborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EVELINA LINDBERG Beredningsjurist2012-11-15 Göteborg."— Presentationens avskrift:

1 EVELINA LINDBERG Beredningsjurist2012-11-15 Göteborg

2 Ungefär så här… Bostadsavdelningen – Statistik Från anmälan till beslut Sammanträden Exempel på vanliga fall – gemensam diskussion

3 Klassificering av ärenden, bostad Avseende hantverkstjänster Golv / Målning VVS / El Övrigt (t.ex. husrenoveringar i övrigt, husentreprenader, takarbeten, balkonginglasningar, elinstallationer, badrum)

4 Statistik Andelen NI som följer besluten har ökat (jämförelse våren 2011 och våren 2012): 71 %  76 % Statistiken tas ut 31 april respektive 31 oktober varje år. Bostadsavdelningen är en av de avdelningar som ökat mest! 14 procentenheter: 58 %  72 %. Antalet anmälningar ökar (elektroniks anmälan numera möjlig) Bostadsavdelningen lägre ökning än totalt: Totalt 32 % Bostad 26 % Jfr. Allmänna och elektronik > 55 %, resor end. 7 %.

5 Avvisningsgrunder Ej tvist / Ej klagat Ej konsumenttvist (ex brf har avtalet med näringsidkaren) 6-månadersregeln (räknas från nekande svar) Värdegränsen (2 000 kr – ek. skada) Yrkandet oklart Kontaktuppgifter saknas Vara / tjänst som inte prövas av ARN (ex värmepumpar, fast egendom)

6 Sammanträdet på ARN Inför sammanträdet Sammansättningen Under sammanträdet Efter sammanträdet Först när beslutet expas är det officiellt Möjligheten att begära omprövning av beslutet (svårt)

7 Normalt konsumenttjänstlagen (1985:716) Om ärendet har inslag av både köp och tjänst: Konsumentköplagen (1990:932) tillämplig, om varan i förhållande till tjänsten utgör den övervägande delen av köpet och tjänsten sammantaget. (NJA 2001 s. 138)

8 Tvistefrågor Fel i tjänsten (utförande el. material) Feldebiteringar - Olika uppfattningar om vad som omfattas av avtalet (ex tilläggsarbete eller ingår i avtalet?) - Fast pris eller löpande räkning?

9 Vad är ett fel? 4 resp. 9 § f. konsumenttjänstlagen: Fel i tjänsten när resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva i fråga om fackmässighet eller från vad som i övrigt får anses avtalat. Utgångspunkt tidsmässigt = när uppdraget avslutades

10 Påföljder vid fel 16 § konsumenttjänstlagen: Hålla inne betalningen Avhjälpande Prisavdrag Hävning Skadestånd

11 Vad är ett dröjsmål? 24 § konsumenttjänstlagen När uppdraget inte har avslutats inom den tid som har avtalats alt. inom skälig tid och detta inte beror på konsumenten När tid för arbetets påbörjande eller fortskridande inte iakttas

12 Påföljder vid dröjsmål 25 § konsumenttjänstlagen Hålla inne betalningen Utförande av tjänsten Hävning Skadestånd

13 Reklamation av tjänster 17 och 26 §§ konsumenttjänstlagen Inom skälig tid (2 månader efter upptäckt alltid skälig tid) Huvudregel: 3 år efter det att uppdraget avslutades Arbete på mark eller byggnader m.m.: 10 år efter det att uppdraget avslutades Dröjsmål: Inom skälig tid efter uppdragets avslutande

14 Bevisbörderegler Huvudregel: Den som påstår fel har bevisbördan för sitt påstående. Viktigt att kunna presentera t.ex. skriftliga avtalshandlingar, även om muntligt avtal i princip gäller. Besiktningsprotokoll har stor betydelse ( i viss mån även fotografier).

15 Priset och bevisbördan 36 § första stycket konsumenttjänstlagen: ”I den mån inte annat följer av avtalet, skall konsumenten betala vad som är skäligt…” - Konsumenten har bevisbördan för att annat avtalats. 36 § andra stycket konsumenttjänstlagen: ”Har näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift, får det uppgivna priset dock inte överskridas med mer än 15 procent…” - Konsumenten har bevisbördan för ungefärlig prisuppgift.

16 Priset och bevisbördan Fast pris: Om parterna är överens om att ett fast pris eller takpris lämnats, har näringsidkaren bevisbördan för att de avtalat om ev. tilläggsarbeten enl. 8 § konsumenttjänstlagen. Om parterna inte är överens om att ett fast pris eller takpris lämnats,har konsumenten bevisbördan för detta (NJA 2005 s. 205).(Tidigare hade näringsidkaren bevisbördan enligt förarbetena till konsumenttjänstlagen [prop. 1984/85:110 s. 302 f.])

17 Husentreprenader Särskilda bestämmelser, se 51-61 §§ konsumenttjänstlagen Prövas av ARN sedan den 1 juli 2004. (Tidigare prövades inte köp eller uppförande av byggnad.) Gränsdragningssvårigheter: Nämnden prövar fortfarande inte köp av fast egendom. Problem: Hur blir det om man köpt marken av samma näringsidkare som står för entreprenadavtalet? Svar: ARN prövar, bl.a. av rättviseskäl. Ses som två skilda avtal, varav husuppförandet kan prövas. Fel i själva den köpta tomten prövas ej.)

18 Ärenden – vanliga fall Skäligt pris Fackmässigt – fel i tjänsten Dröjsmål – påföljder


Ladda ner ppt "EVELINA LINDBERG Beredningsjurist2012-11-15 Göteborg."

Liknande presentationer


Google-annonser