Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eftergift Ren eftergift (gåva) Förlikning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eftergift Ren eftergift (gåva) Förlikning"— Presentationens avskrift:

1 Eftergift Ren eftergift (gåva) Förlikning
Ackord, underhandsackord, tvångsackord Kvittens som avser den slutliga regleringen av alla anspråk – ”slutkvitto”. Behöver dock inte innebära eftergift, måste tolkas m.h.t. omständigheterna

2 Ackord Underhandsackord, se bl.a. 12 kap 1 § konkurslagen
Offentligt ackord enligt 3 kap. lag (1996:764) om företagsrekonstruktion Ackord i konkurs, se 12 kap. 3 § ff. konkurslagen (1987:672)

3 Föremålet för preskription
Fordringar: Gränsen mellan obligationsrätt och sakrätt av betydelse. Sakrätten berör äganderätt till individuellt utformade saker och rättigheter som är avledningar därifrån, t.ex. nyttjanderätter Obligationsrätten berör äganderätt till fungibelt gods, dvs. en sak som inte brukar individualiseras när man rättshandlar därom, eftersom den ena enheten är lika god som en annan. Rättshandlingen avser därvid bara en viss mängd av viss beskaffenhet. Ex.: pengar, spannmål, bensin

4 Utgångspunkten 2 § 1 st. PreskL.: Tidpunkten för fordringens uppkomst
2 § 3 st. PreskL.: Tidpunkten när fordringen tidigast kan göras gällande (pension) 5 kap. 7 § FaL.: förfallodag (premier) 6 kap. 4 § FaL.: tidpunkt när anspråket kan göras gällande, tidpunkten när fordringen tidigast kunde göras gällande (försäkringsersättning)

5 Tidsfrister 2 § 1 st. PreskL.. 10 år
2 § 1 st. PreskL.: 3 år (konsumentfordringar 2 § 3 st. PreskL.: 10 år 5 kap. 7 § FaL.: 6 månader 6 kap. 4 § FaL.: 3 år, 10 år

6 Preskriptionsavbrott
5 § PreskL.: Borgenären avbryter preskription genom att anhängiggöra en talan eller en motsvarande åtgärd, se 3 p. Borgenären kan avbryta preskription genom ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran, se 2 p. Gäldenären avbryter preskription genom att erkänna fordringen, antingen uttryckligt eller konkludent Preskriptionsavbrott enligt specialpreskriptionsbestämmelser förutsätter som huvudregel att borgenären anhängiggör en talan

7 Verkan av preskriptionsavbrott
Ny preskriptionstid löper Om den ursprunglig tiden var preskriptionstid enligt preskriptionslagen löper samma tid som ursprungligen Om den ursprungliga tiden var en specialpreskriptionstid, t.ex. preskriptionstid enligt FaL. Löper istället den tioåriga tiden enligt preskriptionslagen

8 Uppskov av preskriptionstid och tillägg till preskriptionstid
Preskriptionsuppskov – i regel i form av att utgångspunkten för preskriptionstiden skjuts fram i tiden i förhållande till tidpunkten för ”fordringens tillkomst”. Se i praxis NJA 1987 s. 243 Tilläggstid avseende skadestånd i anledning av brott – preskriptionstid för fordran = tid för åtal, se PreskL. 3 § Tilläggstid för fordran på regress till annan solidariskt ansvarig, 1 år från tid för betalning, se PreskL. 4 §.

9 Verkan av preskription
Preskription enligt preskriptionslagen: Gäldenär kan motsätta sig prestation, men: Giltig pant består trots preskription Betalning av preskriberad skuld kan inte återfås Kvittning kan ske med preskriberad fordran om de stått emot varandra i opreskriberat skick. Preskription enligt specialpreskriptionsregler: Gäldenär kan motsätta sig prestation I övrigt saknas de verkningar en preskriberad fordran har enligt ovan. Dock torde man kunna sätta ett frågetecken avseende panträttens upphörande – en panträtt kan möjligen bestå även vid specialpreskription

10 Specialpreskription Kontraktuella regler: Utomobligatoriska regler:
Jordabalken, t.ex. arrende, hyra Transporträttsliga regler, t.ex. järnvägstrafiklagen, sjölagen Sysslomans redovisning, HB 18 kap 9 § Betalningsmedel, växellagen, checklagen Försäkringsersättning och premie, se försäkringsavtalslagen Utomobligatoriska regler: Trafikskadelagen, lag (1922:382) ang. ansvarighet för skada i följd av luftfart, produktansvarslagen, immaterialrättsliga lagar (patent, varumärken, m.m.)

11 Kallelse på okända borgenärer I
2 §: Efter bouppteckning får efterlevande make, arvinge, testamentstagare, boutredningsman, testamentsexekutor ansöka 3 §: Efter ansökan om äktenskapsskillnad eller efter ansökan om bodelning mellan äkta makar utan äktenskapsskillnad får envar av makarna ansöka, liksom även av god man eller förvaltare 4 §: Ansökan görs hos kronofogdemyndigheten i den region där gäldenären skall svara i tvistemål. Förteckning över kända borgenärer bifogas

12 Kallelse på okända borgenärer II
Kallelse utfärdas av myndigheten Föreläggande för borgenärer att skriftligen anmäla sina fordringar senast Sex månader från dagen för kallelsen Införs i PoIT Underrättelser om kallelsen skall sändas till de kända borgenärerna

13 Verkan av att fordran inte anmäls i tid
6 §: Okänd borgenär förlorar ”rätten att kräva ut sin fordran” om han inte kan visa att gäldenären kände till fordringen 7 §: Förlorar borgenären rätten att kräva ut sin fordran av en av flera solidariskt ansvariga gäldenärer gäller 9 § PreskL 8 §: En sådan förlorad fordran kan användas till kvittning 9 §: Underlåtenhet att anmäla betar inte borgenären rätten att ta ut sin fordran ur en panträtt eller retentionsrätt denne ha som säkerhet

14 Hävd enligt JB 1 § 1 st.: Om någon erhållit lagfart på fast egendom, som kommit ur rätte ägarens hand, och därefter under tjugo år i följd med äganderättsanspråk innehaft egendomen utan att talan om bättre rätt till egendomen väckts mot honom, har han på grund av hävden rätt till egendomen framför den andre. 2 st.: Om innehavet grundas på överlåtelse och innehavaren varken ägde eller bort äga kännedom om att överlåtaren icke var rätt ägare, gäller första stycket fastän tiden för innehavet uppgår till endast tio år.

15 Hävd avseende lösöre 4 § Har någon med äganderättsanspråk innehaft lösöre i tio år efter att ha förvärvat egendomen genom överlåtelse från någon som varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den på det sätt som skett, får han äganderätt till egendomen på grund av hävd. Han får dock inte äganderätt om han vid förvärvet eller under innehavet borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen.

16 Hävd av lösöre 4 § 3 men.: Samma regler gäller om egendomen efter en sådan överlåtelse i tio år med äganderättsanspråk innehafts av flera efter varandra på grund av överlåtelse eller arv, testamente, bodelning eller något annat liknande fång. Villkoret om god tro gäller samtliga innehavare.

17 36 § avtalslagen 1 st.: Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende. 2 st.: Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.


Ladda ner ppt "Eftergift Ren eftergift (gåva) Förlikning"

Liknande presentationer


Google-annonser