Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Betalning Köparens främsta förpliktelse: Betala 48-49 §§ Jämställt med betalningsskyldighet: Åtgärd som möjliggör betalning Acceptera växel Ställa säkerhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Betalning Köparens främsta förpliktelse: Betala 48-49 §§ Jämställt med betalningsskyldighet: Åtgärd som möjliggör betalning Acceptera växel Ställa säkerhet."— Presentationens avskrift:

1 Betalning Köparens främsta förpliktelse: Betala 48-49 §§ Jämställt med betalningsskyldighet: Åtgärd som möjliggör betalning Acceptera växel Ställa säkerhet (remburs, bankgaranti m m) - Betalning hos säljaren - Betalning vid anfordran - Detentionsrätt - Kontantköp - Skäligt pris In dubio 45, 48, 49 §§ KöpL 36 § KköpL: - Betalning vid anfordran - Detentionsrätt - Kontantköp Se även t ex 14-24 §§ KkrL 5 KöpRoh

2 Pris & Faktura Skäligt pris 45 § om priset inte avtalats Skälighet m h t - varans art, - gängse pris, - övriga omst Fakturakrav bindande 47 § såvida inte 1.Reklamation 2.Lägre pris avtalat 3.Oskäligt icke avtalat pris

3 Köparens medverkan Köparen förpliktad att 50 § - skäligen medverka - hämta/ta emot varan Medverka: Så att Sn kan avlämna Ex: Ge anvisning om - leveransadress - varans beskaffenhet (jfr specifikation 60 §) Sent avhämtande/mottagande: Mora accipiendi

4 PÅFÖLJDSKATALOG 51 § - Innehålla varan Betalning, 10 § - Fullgörelse Betalning, 52 §; Medverkan, 53 § - Hävning Betalning, 54 §; Medverkan, hämta/motta, 55 § - Skadestånd Betalning, medverkan, hämta/motta 57 § - Ränta Betalning, 70 §

5 INNEHÅLLANDE 10 § Sns innehållanderätt vid betalningsdröjsmål - Generell rätt: Inget väsentlighetskrav - Underlåta utlämnande (måste avlämna vid försädningsköp) - Konnexitetskrav dröjsmål & innehållande Reklamation Torde krävas

6 -Generell rätt: Inget väsentlighetskrav - Ej tillverkningsköp Kn avbeställningsrätt Kn istället skadeståndsskyldig direkt + indirekt förlust Sns rätt till betalning Reklamationsfrist Inte orimligt lång FULLGÖRELSE Betalning 52 § Såvida inte: Väsentlig olägenhet/ Risk slutlig förlust

7 - Generell rätt: Inget väsentlighetskrav - Upphör vid relativ omöjlighet - Återinträder om omöjligheten upphör inom rimlig tid Sns rätt till medverkan Reklamationsfrist Inte orimligt lång FULLGÖRELSE Medverkan 53 § ”Offergränsen” Specifikationsrätt 60 §

8 Sns rätt till hävning vid betalningsdröjsmål Reklamationsfrist Innan betalning HÄVNING Betalning 54 § - Väsentligt avtalsbrott (ej subjektivt) - Vara ej i Kns besittning/hävnings- förbehåll Väskrav bortfaller om rimlig tilläggstid

9 Sns rätt till hävning vid medverkansdröjsmål HÄVNING Medverkan 55 § - Väsentlig betydelse för Sn - Kn borde-insikt om väsentligheten Reklamationsfrist Inom skälig tid efter kännedom om medverkan Väskrav bortfaller om rimlig tilläggstid

10 Sns rätt till hävning vid mora accipiendi HÄVNING Hämtning/Mottagning 55 § - Väsentlig betydelse för Sn - Kn borde-insikt om väsentligheten - Sn särskilt intresse bli av med varan Intresset framgå av avtal/omst Reklamationsfrist Innan hämtning/mottagning Väskrav bortfaller om rimlig tilläggstid

11 SKADESTÅND Betalning 57 § 1 st Sns rätt till skadestånd vid betalningsdröjsmål - Generell rätt: Inget väsentlighetskrav - Kausalitetskrav dröjsmål & skada - Strikt ansvar direkt + indirekt förlust - Kns ansvarsbefrielsegrunder: 1. Hinder: Lag, Avbrott allmän samfärdsel/ betalningsförmedling/Liknande 2. Oförutsebarhet 3. Aktivitet Ingen reklama- tionsfrist

12 SKADESTÅND Medverkan 57 § 2 st Sns rätt till skadestånd vid medverkansdröjsmål - Generell rätt: Inget väsentlighetskrav - Kausalitetskrav dröjsmål & skada - Kontrollansvar direkt förlust - Culpaansvar indirekt förlust Omvänd bevisbörda Reklamationsfrist Inom skälig tid efter kännedom om medverkan Rättvänd bevisbörda

13 SKADESTÅND Hämtning/mottagning 57 § 2 st Sns rätt till skadestånd vid mora accipiendi - Generell rätt: Inget väsentlighetskrav - Kausalitetskrav dröjsmål & skada - Kontrollansvar direkt förlust - Culpaansvar indirekt förlust Omvänd bevisbörda Ingen reklama- tionsfrist Rättvänd bevisbörda

14 RÄNTA Betalning 71 § Sns rätt till ränta vid betalningsdröjsmål - Generell rätt: Inget väsentlighetskrav - Rent strikt ansvar (schabloniserat ”skadestånd”) - RänteL gäller Undantag: Dröjsmålsränta vid kontantköp från anfordran Ingen reklama- tionsfrist

15 avbeställning KöpL 52 § 2 st KköpL 37 § - Tillverknings-/anskaffningsköp - Ej väsentlig olägenhet för Sn - Ej risk Sns förlust ej ersätts - Avbeställningsersättning: Pos intresse Förutsättning - Varan ej avlämnad - Avbeställningsersättning: Alt 1) Neg intresse + ev skäligt tillägg Alt 2) Skälig på förhand avtalad ersättning DAvtL 18-19 §§ - Reklamation inom ångerfrist - Återlämna inom 30 dgr från reklamation - Ingen avbeställningsersättning. Sn i vissa fall betala Kns kostnader

16 Befarat avtalsbrott Passiv stoppningsrätt 61 § Visar sig - efter avtalsslut - starka skäl pga handlingssätt/ek förhållanden att anta motpart ej kommer att fullgöra väsentlig del Rätt inställa fullgörelse & innehålla prestation Avsänd vara: Sn hindra utlämnande Reklamationsfrist Genast efter utövande Påföljd: Strikt ansvar för skada Avvärjs gm ställande av säkerhet

17 Befarat avtalsbrott Hävning 62 § Står klart - efter avtalsslut - att inträffa hävningsgrundande avtalsbrott Avvärjs gm ställande av säkerhet Konkurs 63 § Konkurs innan fullgörelse Part ej bunden om kk-boet inte inträder Om kk-boet inträder rätt kräva: fullgörelse/säkerhet Om kk-boet inte fullgör/ställer säkerhet: - Aktiv stoppningsrätt (Hävningrätt)


Ladda ner ppt "Betalning Köparens främsta förpliktelse: Betala 48-49 §§ Jämställt med betalningsskyldighet: Åtgärd som möjliggör betalning Acceptera växel Ställa säkerhet."

Liknande presentationer


Google-annonser