Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Köparens främsta förpliktelse: Betala §§

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Köparens främsta förpliktelse: Betala §§"— Presentationens avskrift:

1 Köparens främsta förpliktelse: Betala 48-49 §§
Betalning Köparens främsta förpliktelse: Betala §§ Acceptera växel Ställa säkerhet (remburs, bankgaranti m m) Jämställt med betalningsskyldighet: Åtgärd som möjliggör betalning In dubio 45, 48, 49 §§ KöpL 36 § KköpL: - Betalning vid anfordran - Detentionsrätt - Kontantköp Se även t ex §§ KkrL Betalning hos säljaren - Betalning vid anfordran Detentionsrätt - Kontantköp Skäligt pris 5 KöpRoh

2 Skäligt pris 45 § om priset inte avtalats
Pris & Faktura Skäligt pris 45 § om priset inte avtalats Skälighet m h t - varans art, - gängse pris, - övriga omst Fakturakrav bindande 47 § såvida inte Reklamation Lägre pris avtalat Oskäligt icke avtalat pris 47 § KöpL skall antagligen inte uppfattas så att Sn blir bunden av fakturan om parterna avtalat om högre pris, även om Kn är i god tro, jfr 1 § 1 st SkbrL samt 32 § 1 st, 34 och 35 §§ AvtL, utan det bakomliggande rättsförhållandet torde vara avgörande.

3 Sent avhämtande/mottagande: Mora accipiendi
Köparens medverkan Köparen förpliktad att 50 § - skäligen medverka - hämta/ta emot varan Medverka: Så att Sn kan avlämna Ex: Ge anvisning om - leveransadress - varans beskaffenhet (jfr specifikation 60 §) Sent avhämtande/mottagande: Mora accipiendi

4 - Fullgörelse Betalning, 52 §; Medverkan, 53 §
PÅFÖLJDSKATALOG 51 § - Innehålla varan Betalning, 10 § - Fullgörelse Betalning, 52 §; Medverkan, 53 § - Hävning Betalning, 54 §; Medverkan, hämta/motta, 55 § - Skadestånd Betalning, medverkan, hämta/motta 57 § - Ränta Betalning, 70 §

5 Sns innehållanderätt vid betalningsdröjsmål
Generell rätt: Inget väsentlighetskrav Underlåta utlämnande (måste avlämna vid försädningsköp) Konnexitetskrav dröjsmål & innehållande Reklamation Torde krävas

6 FULLGÖRELSE Betalning 52 § Sns rätt till betalning
Generell rätt: Inget väsentlighetskrav - Ej tillverkningsköp Kn avbeställningsrätt Kn istället skadeståndsskyldig direkt + indirekt förlust Såvida inte: Väsentlig olägenhet/ Risk slutlig förlust Reklamationsfrist Inte orimligt lång

7 FULLGÖRELSE Medverkan 53 § Sns rätt till medverkan
Specifikationsrätt 60 § - Generell rätt: Inget väsentlighetskrav - Upphör vid relativ omöjlighet - Återinträder om omöjligheten upphör inom rimlig tid ”Offergränsen” Reklamationsfrist Inte orimligt lång

8 Sns rätt till hävning vid betalningsdröjsmål
HÄVNING Betalning 54 § Sns rätt till hävning vid betalningsdröjsmål Väsentligt avtalsbrott (ej subjektivt) Vara ej i Kns besittning/hävnings- förbehåll Väskrav bortfaller om rimlig tilläggstid Reklamationsfrist Innan betalning

9 Sns rätt till hävning vid medverkansdröjsmål
HÄVNING Medverkan 55 § Sns rätt till hävning vid medverkansdröjsmål Väskrav bortfaller om rimlig tilläggstid - Väsentlig betydelse för Sn Kn borde-insikt om väsentligheten Reklamationsfrist Inom skälig tid efter kännedom om medverkan

10 HÄVNING Hämtning/Mottagning 55 §
Sns rätt till hävning vid mora accipiendi Väskrav bortfaller om rimlig tilläggstid - Väsentlig betydelse för Sn Kn borde-insikt om väsentligheten Sn särskilt intresse bli av med varan Intresset framgå av avtal/omst Reklamationsfrist Innan hämtning/mottagning

11 SKADESTÅND Betalning 57 § 1 st
Sns rätt till skadestånd vid betalningsdröjsmål Generell rätt: Inget väsentlighetskrav Kausalitetskrav dröjsmål & skada Strikt ansvar direkt + indirekt förlust - Kns ansvarsbefrielsegrunder: Hinder: Lag, Avbrott allmän samfärdsel/ betalningsförmedling/Liknande Oförutsebarhet Aktivitet Ingen reklama- tionsfrist

12 SKADESTÅND Medverkan 57 § 2 st
Sns rätt till skadestånd vid medverkansdröjsmål Generell rätt: Inget väsentlighetskrav Kausalitetskrav dröjsmål & skada Kontrollansvar direkt förlust Culpaansvar indirekt förlust Omvänd bevisbörda Rättvänd bevisbörda Reklamationsfrist Inom skälig tid efter kännedom om medverkan

13 SKADESTÅND Hämtning/mottagning 57 § 2 st
Sns rätt till skadestånd vid mora accipiendi Generell rätt: Inget väsentlighetskrav Kausalitetskrav dröjsmål & skada Kontrollansvar direkt förlust Culpaansvar indirekt förlust Omvänd bevisbörda Rättvänd bevisbörda Ingen reklama- tionsfrist

14 Sns rätt till ränta vid betalningsdröjsmål
RÄNTA Betalning 71 § Sns rätt till ränta vid betalningsdröjsmål Generell rätt: Inget väsentlighetskrav Rent strikt ansvar (schabloniserat ”skadestånd”) - RänteL gäller Undantag: Dröjsmålsränta vid kontantköp från anfordran Ingen reklama- tionsfrist

15 avbeställning Förutsättning KöpL 52 § 2 st
- Tillverknings-/anskaffningsköp - Ej väsentlig olägenhet för Sn - Ej risk Sns förlust ej ersätts - Avbeställningsersättning: Pos intresse KköpL 37 § - Varan ej avlämnad - Avbeställningsersättning: Alt 1) Neg intresse + ev skäligt tillägg Alt 2) Skälig på förhand avtalad ersättning DAvtL §§ Reklamation inom ångerfrist - Återlämna inom 30 dgr från reklamation Ingen avbeställningsersättning. Sn i vissa fall betala Kns kostnader

16 Befarat avtalsbrott Avvärjs gm ställande av säkerhet
Passiv stoppningsrätt 61 § Visar sig - efter avtalsslut - starka skäl pga handlingssätt/ek förhållanden att anta motpart ej kommer att fullgöra väsentlig del Rätt inställa fullgörelse & innehålla prestation Avsänd vara: Sn hindra utlämnande Reklamationsfrist Genast efter utövande Påföljd: Strikt ansvar för skada

17 Avvärjs gm ställande av säkerhet
Befarat avtalsbrott Avvärjs gm ställande av säkerhet Hävning 62 § Står klart - efter avtalsslut - att inträffa hävningsgrundande avtalsbrott Konkurs 63 § Konkurs innan fullgörelse Part ej bunden om kk-boet inte inträder Om kk-boet inträder rätt kräva: fullgörelse/säkerhet Om kk-boet inte fullgör/ställer säkerhet: Aktiv stoppningsrätt (Hävningrätt)


Ladda ner ppt "Köparens främsta förpliktelse: Betala §§"

Liknande presentationer


Google-annonser