Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Närsjukvård Andningssvikt; syrgas- och hemrespiratorbehandling L-G Larsson, med dr, överläkare Lung- och Allergisektionen Sunderby Sjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Närsjukvård Andningssvikt; syrgas- och hemrespiratorbehandling L-G Larsson, med dr, överläkare Lung- och Allergisektionen Sunderby Sjukhus."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Närsjukvård Andningssvikt; syrgas- och hemrespiratorbehandling L-G Larsson, med dr, överläkare Lung- och Allergisektionen Sunderby Sjukhus

2 DIVISION Närsjukvård Agenda Definitioner Hypoxisk och hyperkapnisk respiratorisk insufficiens Fysiologiska mekanismer LTOT – LångTids OxygenTerapi i hemmet – Indikationer – Varför – Till vilka – Kontraindikationer LTMV – Hemrespiratorbehandling – Indikationer Lästips

3 DIVISION Närsjukvård Andningssvikt Oförmåga att hålla normala blodgaser i vila – pO 2 <8 kPa; hypoxi (normalt 10-13,6) och/eller – pCO 2 >6,0 kPa; hyperkapni (normalt 4,5-6) OBS skilj på – Akut och/eller kronisk respiratorisk insufficiens

4 DIVISION Närsjukvård Andningssvikt Hypoxisk respiratorisk insufficiens: PaO2 < 8 kPa med normalt eller lågt PaCO2. Kan vara indikation för LTOT (LångTids OxygenTerapi) i hemmet. Hyperkapnisk respiratorisk insufficiens: PaCO2 > 6 kPa. Påverkan på PaO2 beror på graden av samtidig sjukdom eller skada i lungorna Kronisk respiratorisk insufficiens: Långvarig (månad/-er) påverkan på blodets innehåll av syre och koldioxid, vanligen i form av sänkt arteriellt syretryck (PaO2) med eller utan förhöjt arteriellt koldioxidtryck (PaCO2)

5 DIVISION Närsjukvård Fysiologiska mekanismer Ventilations-perfusionsrubbning ex KOL Minskad diffusionsyta ex emfysem, pulmectomi Diffusionshinder ex alveolo-kapillärt block (alveolit, fibros, ödem) Hypoventilation; bälgdysfunktion ex ALS oa neuromuskulära sjukdomar thoraxdeformitet 5

6 DIVISION Närsjukvård Skadlig effekt av kronisk hypoxi Pulmonell hypertension Högerkammarbelastning Vätskeretention och perifera ödem Försämrad kognitiv förmåga Sekundär polycytemi Nedsatt muskelstyrka Sänkt livskvalitet Försämrad överlevnad 6

7 DIVISION Närsjukvård LTOT - LångTids OxygenTerapi indikation (I) Terapeutisk indikation: Behandling som avser att förlänga livet vid KOL med kronisk hypoxemi. Detta är den enda indikation som har starkt vetenskapligt stöd. NOTT-studien

8 DIVISION Närsjukvård LTOT indikation (II) Palliativ indikation: Behandling som syftar till symptomlindring, oftast vid terminal cancersjukdom med omfattande metastasering till lungor eller lungsäckar. Behandling vid svår lungfibros bör sannolikt också betraktas som palliativ. Ansträngningsindikation: Behandling som syftar till att öka ansträngningstoleransen vid KOL hos individer som ej uppfyller kriterier för LTOT. Det vetenskapliga stödet för denna indikation är svagt. Studie pågår - Amboxstudien

9 DIVISION Närsjukvård LTOT vanliga frågeställninger Hjärtsvikt utan kronisk hypoxemi Finns normalt inte indikation för LTOT Hypoxemi hos en multisjuk äldre patient utan KOL Noggrann avvägning av förväntad effekt på prognos och symptom samt möjlighet till följsamhet med behandlingen. Dyspne utan hypoxi Ej indikation för LTOT

10 DIVISION Närsjukvård LTOT indikation Kronisk hypoxemi vid KOL Trots optimal behandling i minst 3 veckor: 1) PaO2 < 7,4 kPa (luftandning) 2) PaO2 7,4−8,0 kPa (luftandning) samt tecken på högerhjärtsvikt eller polycytemi (EVF > 54 %). Oxygen vid palliativ vård a) PaO2 ≥ 8 kPa (SaO2 ≥ 90 %): Oxygen ej aktuellt. Prova med bords- eller handhållen fläkt. b) PaO2 ≥ 7,4 kPa: Prova först med fläkt. Vid bristfällig lindring kan oxygen provas till patient med hypoxemi. Utvärdera. c) PaO2 < 7,4 kPa: Prova oxygen. Utvärdera

11 DIVISION Närsjukvård LTOT kontraindikationer? Rökning! – även e-cigaretter Annan kontakt med eld – gasspis, vedeldning Bostadsanpassning? Bristande medverkan – demens

12 DIVISION Närsjukvård LTOT vid KOL Oxygendosen anpassas till PaO2 på minst 8, gärna 9 kPa (SaO2 92−94 %). Lägre värden får ibland accepteras om patienten får symptomgivande koldioxidretention med PaCO2 > 8 kPa. Patienter med tendens till koldioxidretention har risk att utveckla allvarlig koldioxidretention vid för högt oxygenflöde Oxygen skall användas helst 24 timmar per dygn men minst 16 timmar per dygn Oxygenflödet vid fysisk aktivitet skall provas ut på alla patienter med mobil oxygenutrustning

13 DIVISION Närsjukvård LTOT Stationär oxygenkoncentrator Bärbar batteridriven oxygenkoncentrator med on demand- funktion (besparare) Flytande syrgas både stationärt och bärbart (termosflaska) Oxygenflaskor med och utan besparare

14 DIVISION Närsjukvård Hypoventilering – LTMV LångTids Mekanisk Ventilation Alveolär hypoventilation trots hög minutventilation (totalventilation) hos lungsjuk, vanligen vid avancerad KOL. Detta kallas koldioxidretention. Kan vara svårbehandlat med LTMV Alveolär hypoventilation på grund av låg minutventilation hos lungfrisk  Med restriktiv sjukdom (extrem fetma, thoraxdeformitet, muskelsvaghet, ALS, perifer neurologisk sjukdom eller skada). Sällan eller aldrig indikation för LTOT men vanligen stark indikation för LTMV.  Med nedsatt andningsdrive (primär eller sekundär till centrala neurologiska sjukdomar eller skador med påverkan på andningscentrum, eller på grund av behandling med andningsdeprimerande farmaka såsom opiater eller bensodiazepiner). I regel direkt olämpligt med LTOT men vanligen stark indikation för LTMV

15 DIVISION Närsjukvård LTMV ”hemrespiratorbehandling” Thoraxdeformitet (skolios, även post-polio, thorakal deformitet post tbc) Neuromuskulära sjukdomar (ALS, Duchenne) Obesitasrelaterad hypoventilation = OHS, ibland kallat ”Pickwicksyndrom” Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är däremot en mer kontroversiell indikation

16 DIVISION Närsjukvård LTMV Kontrollerad / assissterad Ventilation Non-invasiv ventilering NIV, NPPV (Non-invasive Postive Pressure Ventilation) Via mask över näsa / näsa-mun Invasiv ventilering Via trachealkanyl

17 DIVISION Närsjukvård Swedevox http://www.ucr.uu.se/swedevox/ Blodgastolkning www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1208


Ladda ner ppt "DIVISION Närsjukvård Andningssvikt; syrgas- och hemrespiratorbehandling L-G Larsson, med dr, överläkare Lung- och Allergisektionen Sunderby Sjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser