Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöplan för Nora kommun Utkast Version 6. Inledning Hållbar utveckling är ett begrepp som används flitigt och definieras som en utveckling där nu levande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöplan för Nora kommun Utkast Version 6. Inledning Hållbar utveckling är ett begrepp som används flitigt och definieras som en utveckling där nu levande."— Presentationens avskrift:

1 Miljöplan för Nora kommun Utkast Version 6

2 Inledning Hållbar utveckling är ett begrepp som används flitigt och definieras som en utveckling där nu levande människors behov tillgodoses utan att äventyra kommande generationers behov. Hållbar utveckling handlar dock inte bara om miljö. Det är tre dimensioner som ska samspela med varandra – en ekonomisk, en sociokulturell och en miljömässig dimension. Alla dimensioner är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. Helhetstänkandet är därför avgörande! Om en av dessa tre dimensioner faller bort är det omöjligt att uppnå en hållbar utveckling. Det betyder t ex. att miljöproblem inte kan lösas hållbart när det sker till priset av att ekonomin kommer ur balans eller att sociala aspekter undermineras. Likaså är ekonomisk tillväxt inte hållbart när den inte hushållar med naturresurserna och tar hänsyn till det sociala systemet. Även om begreppet ”hållbar utveckling” kan tolkas och beskrivas på många sätt finns det bred enighet om att en hållbar utveckling måste vara det övergripande målet för samhällsutvecklingen. För att tydliggöra de miljömässiga aspekterna i begreppet hållbar utveckling har Sveriges riksdag 1999 antagit 15 nationella miljömål. Dessa kompletterades med ett 16:e miljömål år 2005. Miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för landets miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbart på lång sikt. De flesta av de nationella miljökvalitetsmålen visar även på hur miljö- och folkhälsoaspekterna hänger ihop. Ambitionen är att till nästa generation, år 2020, lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, klimatmålet är satt till år 2050. Miljömålsrådet har det övergripande nationella ansvaret för att samordna miljömålsarbetet på nationell nivå. Länsstyrelsen ansvarar för det regionala miljömålsarbetet. De beslutar om regionala mål och arbetar med åtgärder och uppföljning av målen. Kommunen har det övergripande ansvaret för lokala anpassningar av de nationella målen. Utgångspunkten för arbetet är att skapa en god livsmiljö i Nora kommun och att utifrån Noras lokala förutsättningar på ett så effektivt sätt som möjligt kunna bidra till att nationella och regionala miljömål uppfylls. Det är därför viktigt att Nora kommun utvecklas hållbart, d v s att miljömässiga, sociokulturella och ekonomiska aspekter samspelar med varandra. Utkast Version 6

3 Innehåll ⦁ Miljöpolicy för Nora kommun 4 ⦁ Läsanvisning 6 ⦁ Schematisk bild över Nora kommuns dokument inom miljöområdet 7 ⦁ Noras sex prioriterade områden 10 ⦁ Genomförande och uppföljning 13 ⦁ Inspiration och samverkan 14 ⦁ Hållbart transportsystem 16 ⦁ Hållbart energisystem 19 ⦁ Hälsofrämjande Nora 25 ⦁ Hållbar planering och skötsel 28 ⦁ Rent vatten 31 ⦁ Klimatstrategin, en del av miljöprogrammet 33 ⦁ Bilagor 35 ⦁ Ordlista 36 Utkast Version 6

4 Miljöpolicy för Nora kommun Nora kommun tar ställning för miljön och strävar mot ett långsiktigt hållbart samhälle ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi vill skapa livskvalitet för alla som bor och verkar i Nora kommun, för alla som besöker vår kommun samt för kommande generationer. Miljö- och klimathänsyn ska vara en självklar del i kommunens alla beslut, såväl för Nora kommuns fullmäktige, kommunstyrelse, samtliga utskott, beredningar, styrelser, bolag som för kommunens entreprenader och kommunalförbundet BKT (Bergslagens kommunalteknik) och gemensam förvaltning BMB (Bergslagens miljö- och byggförvaltning). Vi ska bli en ekologisk smart kommun och ska fungera som pådrivare och gott exempel i arbetet för hållbar utveckling. Nora kommuns miljöarbete och verksamheternas miljöpåverkan redovisas regelbundet. Att uppfylla lagar och krav som berör kommunens verksamhet är en självklarhet. Vi utgår från visionen att Nora kommun år 2035 är en livskraftig, energineutral och attraktiv stad och kommun som existerar i harmoni med människan och i balans med naturen. 4 Utkast Version 6

5 Detta innebär att vi arbetar för att  Miljö- och klimathänsyn ska vara en självklar del i kommunens alla beslut, såväl för Nora kommuns fullmäktige, kommunstyrelse, samtliga utskott, beredningar, styrelser, bolag som för kommunens entreprenader. Detta gäller även för Nora kommuns deltagande i KNÖL-gemensamma styrelser, förbund och nämnder så som BKT, BMB  Alla kommunens anställda inklusive personal inom BKT och BMB ska förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och ska ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet  Aktivt utveckla och förbättra miljöarbetet i alla verksamheter  Miljöhänsyn alltid vägs in vid val av resesätt och transportsätt  Minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi i kommunens verksamheter  Sprida kunskap, ge insikt och förmedla framtidstro om miljöfrågor och hållbar utveckling till kommuninvånare, medarbetare, förenings- och näringsliv  Aktivt minska användningen av naturresurser och att förebygga föroreningar  Bevara och gynna den biologiska mångfalden i samspel med människorna  Planering, byggande och förvaltning inom kommunen ska vara miljöanpassad  Ta tillvara och utveckla natur- och kulturmiljön Miljöpolicyn visar Nora kommuns ställningstagande till miljöfrågan på ett övergripande sätt. Miljöplanen är en konkretisering av detta ställningstagande och redovisar mål som kommunen ska arbeta för att nå. MILJÖPOLICY 5 Utkast Version 6

6 Läsanvisning Organisationen kommunen och det geografiska området I denna plan avses med or­det Nora den kommunala organisationen och med ordet kommun det geografiska området inom kommungränsen om det inte är utskrivet. Miljöplanens koppling till andra styrdokument Nora har ett flertal styrdokument som ska genomsyra organisationens verksamheter. Förutom de politiska måldokument som tas fram vid varje mandatperiods bör­jan kan nämnas exempelvis översiktsplanen (ÖP), miljöplan och grönplan. Alla dessa styrdokument hör ihop och påverkar varandra. Nora strävar efter att styrdokumenten ska verka i samma rikt­ning. Detta är tydligt i de dokument som tagits fram un­der senare tid. I ÖP 2016, Strategi för energieffektivisering och miljöplanen finns det tydliga exempel som visar hur de olika dokumenten stärker och stödjer varandra. Trots välformulerade styrdokument och goda ambi­tioner är det ändå oundvikligt att intressen ibland står mot varandra. Olika styrdokument har ibland olika mål inom samma område. Då kan konflikter mellan de olika styrdokumenten uppstå. Att värdera vilka intressen som ska överväga för att nå det långsiktiga målet om hållbar utveckling är en svår uppgift. Att ställa ekologiska 1, miljömässiga 2 eller sociala 3 värden mot ekonomiska 4 värden är komplicerat men måste ändå göras. En sådan avvägning kräver ett bra beslutsunderlag som visar på både kort- och långsiktiga vinster och konsekvenser för såväl de eko­nomiska, sociala som de miljömässiga intressena. Noras utskott, beredningar och bolag som omnämns i denna plan benämns med följande förkortningar: KS = kommunstyrelsen, SBU = Samhällsbyggnadsutskottet, SBB=Samhällsbyggnadsberedningen BMB = Bergslagens miljö och byggnämnd, BKT = Bergslagens kommunalteknik. 1 Ekologi = samspelet mellan organismerna och den miljö de lever i. 2 Miljömässig = levnadsförhållande, livsvillkor eller omgivning. 3 Social = samhällsbildning för att stärka gruppers och individers samlevnadsvillkor och överlevnadsmöjligheter. 4 Ekonomi = (god) hushållning med resurser. 6 Utkast Version 6

7 7

8 Prioriterade områden Sverige har under slutet av 1990-talet tagit fram 16 nationella miljökvalitetsmål som syftar till att vi inom en generation, 2020 ska ha löst de allvarligaste miljöproblemen. Dessa miljökvalitetsmål har sedan brutits ner till regional nivå, (Länsstyrelsen) i ett åtgärdsprogram som har sex prioriterade områden: o Klimat o Giftfri vardag o Vatten o God bebyggd miljö o Biologisk mångfald o Hållbar resursanvändning och det är varje kommuns ansvar att ytterligare bryta ner dessa till lokal nivå, (Nora kommun). Nora har vävt samman de nationella miljömålen med de nationella folkhälsomål som kan anses vara relevanta. Nora har valt att dela in dessa i sex prioriterade områden; inspiration och samverkan hållbart transportsystem hållbart energisystem hälsofrämjande Nora hållbar planering och skötsel rent vatten Varje områdes koppling till de nationella och regionala målen framgår under respektive kapitel, tillsammans med en kortfattad bakgrundsbeskrivning. På sida 11 finns en schematisk bild över inom vilket av de prioriterade områdena som de nationella miljökvalitetsmålen behandlas och på sidan 12, behandlas folkhälsokvalitetsmålen. 8 Utkast Version 6

9 Mål och etappmål Mål och etappmål som hör till respektive prioriterat område listas under kapitelrubriken. De mål och etappmål som presenteras i denna plan är de mål som prioriterats som viktigast att arbeta med under denna planperiod. Det kan även finnas andra mål som är viktiga för Nora att arbeta med i ett mer långsiktigt perspektiv och som kan komma att hanteras i kommande planperioder. Det löpande arbetet inom respektive förvaltning finns inte som mål eller etappmål i miljöplanen. Bilagor För att göra denna plan så läsarvänligt som möjligt har ett flertal dokument och rappor­ter lagts som bilagor till miljöplanen. Bilagorna finns på Nora kommuns hemsida. Sist i målprogrammet hittar du en förteckning över bilagorna. Ordlista En ordlista finns i slutet av detta dokument. 9 Utkast Version 6

10 Noras sex prioriterade områden Hållbar planering och skötsel Rent Vatten Inspiration och Samverkan Hållbart Transport- ­system Hållbart Energisystem Hälsofrämjande Nora 10 Utkast Version 6

11 Nationella miljökvalitetsmål och Nationella folkhälsokvalitetsmål Schematisk bild över vilka av de prioriterade områdena som behandlar de nationella miljökvalitetsmålen. Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål som ska tydliggöra den ekologiska dimensionen i begreppet hållbar utveckling. Dessa är: 1. Begränsad klimatpåverkan 9. Grundvatten av god kvalitet 2. Frisk luft 10. Myllrande våtmarker 3. Bara naturlig försurning 11. Levande skogar 4. Giftfri miljö 12. Ett rikt odlingslandskap 5. Skyddande ozonskikt 13. God bebyggd miljö 6. Säker strålmiljö 14. Ett rikt växt- och djurliv 7. Ingen övergödning 15. Ett hav i balans samt levande kust och skärgård ej aktuell i Nora 8. Levande sjöar och vattendrag 16. Storslagen fjällmiljö ej aktuell i Nora 11 Utkast Version 6

12 Målområde 1. Delaktighet och inflytande i samhället Målområde 3. Barns och ungas uppväxtvillkor Målområde 5. Miljöer och produkter Målområde 9. Fysisk aktivitet Målområde 10. Matvanor och livsmedel Målområde 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar Målområde 4. Hälsa i arbetslivet Målområde 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Målområde 7. Skydd mot smittspridning Målområde 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa Planer: Planer är möjligheter att fysiskt förändra vår miljö Program: Program konkretiserar hur vi ska genomföra planerna 12 Schematisk bild över vilka av de prioriterade områdena som behandlar de nationella folkhälsokvalitetsmålen. Utkast Version 6

13 Genomförande och uppföljning Genomförande och etappmål 1. I denna plan finns mål för vart kommunen vill nå med sitt miljöarbete. Till vart och ett av målen måste verksamhetsmål tas fram av respektive förvaltning som visar på viktiga avstamp för att nå de mer övergripande målen. För att nå verksamhetsmålen är det avgörande att varje nämnd, utskott, beredning och kommunägt bolag samt kommunstyrelsen och komunfullmäktige tar fram en egen plan för hur de ska bidra till att kommunen når målen. Uppföljning De åtgärder/aktiviteter som nämnder, utskott, beredningar och bolag tar fram ska presenteras till kommunstyrelsen och redovisas av fullmäktige minst en gång per år. Då ska även presentation av uppföljning av tidigare åtgärder och aktiviteter ske. Den ansvariga tjänstemannafunktionen är kommunstrateg alternativt miljöstrateg och ansvarig beredning är Samhällsbyggnadsberedningen alternativt Samhällsbyggnadsutskottet. 13 Utkast Version 6

14 INSPIRATION OCH SAMVERKAN Nora kommun tar ställning för miljön. Det kräver att förtroendevalda, anställda och verksamheter i Nora kommun ska föregå med gott exempel i miljömålsarbetet. Nora kommun som organisation och geografiskt område strävar efter att vara ett föredöme, både gentemot kommunens medborgare, andra kommuner och regioner, näringsliv och organisationer. Inspiration och styrning De val som kommunens medborgare, organisations- och näringslivsföreträdare gör till vardags är viktiga och påverkar i hög grad möjligheterna att nå miljömålen. Nora kommuns organisations ansvar är att inspirera, uppmuntra och stödja miljöförbättrande insatser gentemot medborgare, orga­nisationer och näringsliv. Ambitionen är att medborgarna ska uppleva miljöarbetet som lustfyllt och utvecklande och att det är lätt att göra rätt. När det som görs för att minska belastningen på miljön inte bara är lustfyllt utan också upplevs spara både tid och pengar ökar motivatio­nen för beteendeförändring. Samverkan och delaktighet Samverkan är en nyckelfaktor i arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta gäller mellan enskilda männis­kor, mellan verksamheter inom Nora kommuns organisation, och mellan organisationen, medborgarna, externa organisationer och närings­liv. Genom samverkan ökar styrkan i miljöarbetet. Det är en uppgift som kräver såväl enskilt som gemensamt engagemang men där Nora kommuns organisation har ett särskilt initiativansvar och ansvar för att tillhandahålla kunskap och verktyg. 14 Utkast Version 6 INSPIRATION OCH SAMVERKAN– MILJÖMÅL

15 Kopplingar till nationella mål Beroende på vilken aktivitet som kommunens nämnder, utskott eller beredningar pla­nerar kan samtliga nationella miljömål i högre eller lägre grad omfattas. Det nationella folkhälsomålet delaktighet och inflytande i samhället genomsyrar i särskilt hög grad området inspiration och samverkan. Kopplingar till andra kommunala måldokument I Nora kommuns organisation finns andra dokument med mål som har koppling till inspiration och samverkan. 15 INSPIRATION OCH SAMVERKAN– MILJÖMÅL Utkast Version 6 Miljömål 1.NORA KOMMUNS ORGANISATION SKA HA HÖG KOMPETENS INOM MILJÖOMRÅDET. 2.DE SOM BOR, VERKAR OCH VISTAS I NORA KOMMUN SKA INSPIRERAS TILL BRA MILJÖVAL OCH GES STÖD I SITT MILJÖARBETE. 3.BARN OCH UNGDOMAR SKA GES KUNSKAP OCH VÄGLEDNING FÖR ATT KUNNA VÄLJA EN MILJÖRIKTIG LIVSSTIL. 4.NORA SOM ORGANISATIONEN SKA SAMVERKA INTERNT OCH EXTERNT FÖR ETT EFFEKTIVARE MILJÖARBETE.

16 HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM Nora kommun tar ställning för miljön. Det betyder att kommunen som organisation och kommunens invånare måste ta ansvar för trafikens negativa miljöpåverkan i form av såväl miljö-, hälso- och klimatpåverkande utsläpp till luft och vatten. Organisationen kommunen kan på olika sätt verka för och ställa krav på miljöförbättrande åtgärder när det gäller trafiken i kommunen. Vi har också ett stort ansvar för att planera rätt, inspirera och underlätta för medborgarna att resa hållbart. För att bättre kunna möta det transportbehov som finns måste cykel-, gång- och kollektivtrafik utvecklas och göras mer attraktiva än bilen. Nora kommer även fortsättningsvis satsa på miljöanpassade fordon och miljöanpassade transporter i samband med upphandling då de är en viktig del i ett hållbart transportsystem. Målområdet hållbart transportsystem inriktar sig på att begränsa trafikens och därmed pendlingens negativa miljöpåverkan. Vilket i sig leder till vikten av hållbar planering och skötsel. Trafikens klimatpåverkan ingår även i målområdet hållbart energisystem. 16 Utkast Version 6 HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM – MILJÖMÅL

17 Kopplingar till nationella mål Hållbart transportsystem innehåller mål och etappmål som framförallt syftar till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och god bebyggd miljö samt folkhälsomålen miljöer och produkter samt fysisk aktivitet. Kopplingar till andra kommunala måldokument I Nora kommun finns andra dokument med mål som har koppling till hållbart transportsystem. Översiktsplan 2016, innehåller exempelvis planeringsunderlag för att ut­byggnad i första hand ska ske med hänsyn till tillgängligheten till cykelanslutning och kollektivtrafikens möjligheteter i områden. 17 Utkast Version 6 HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM – MILJÖMÅL

18 Miljömål 5. TRAFIKEN OCH DESS UTSLÄPP SKA MINSKA GENOM FYSISKA ÅTGÄRDER. 6. TRAFIKEN OCH DESS UTSLÄPP SKA MINSKA GENOM MILJÖANPASSNING AV FORDON. 7. TRAFIKEN OCH DESS UTSLÄPP SKA MINSKA GENOM TRAFIKREGLERING. 8. TRAFIKEN OCH DESS UTSLÄPP SKA MINSKA GENOM BETEENDEPÅVERKAN. 18 HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM – MILJÖMÅL Utkast Version 6

19 HÅLLBART ENERGISYSTEM Nora kommun tar ställning för miljön. De kommande åren kommer det krävas stora satsningar inom energiområdet utifrån vår ambition att öka kommunens invånarantal och vara en attraktiv förstad till Örebro. Nora kommun strävar efter att kunna erbjuder ett energineutralt, kvalitativt boende i den meningen att tillförseln av förnybar energi från anläggningar inom kommunen motsvarar den mängd energi som används inom kommunen av de nytillkomna invånarna. I Nora kommun så antogs 2011 en energieffektiviseringsstrategi som har två avstämningstillfällen 2014 och 2020. Energieffektiviseringsstrategin innehåller mål för energieffektivisering och handlingsplan för kommunledning, kommunens fastighetsbolag, Bergslagens kommunalteknik och bergslagens miljö-och Byggförvaltning. Övriga förvaltningar har inte berörts i strategin. Övergripande klimatmål Nora kommuns klimatåtagande baseras på Örebro läns klimatstrategi som har gällt för regionen framtill 2015. Klimatstrategin har varit under revision och en ny klimatstrategi har varit ute på remiss under perioden som miljöplanen har arbetats fram. I och med tillkomsten av denna plan har klimatarbetet och miljöplanen delvis sammanförts i ett dokument. Övergripande mål om klimatarbetet återfinns i detta avsnitt. Under kapitlet klimatstrategi, en del av miljöplanen (se bild sid 33) finns klimatmålen samlade. 19 Utkast Version 6 HÅLLBART ENERGISYATEM – MÅL FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING

20 Kopplingar till nationella mål Hållbart energisystem innehåller mål och etappmål som framförallt syftar till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö. Kopplingar till andra kommunala mål- och programdokument I Nora kommun finns andra dokument som har koppling till hållbart energisystem. Två av dessa finns som bilagor till Miljöplanen på Nora kommuns hemsida: Strategi för energieffektivisering i kommunens verksamhet. Nora kommun Energieffektiviseringsstrategi Nora Innehållet i dem ger exempel på mål om användning av fossila bränslen, om energieffektivisering och att Nora kommuns organisation ska ta hänsyn till energi-och klimataspekter vid kommunal planering. I arbetet med översiksplanen har behovet av ett tematiskt tillägg avseende vindkraft lyfts fram. Detta utifrån att inom kommunen så finns platser med riksintresse för vindkraft. Syftet med tematiskt tillägg vindkraft är att peka ut lämpliga vindkraftsområden och möjliggöra effektiv hantering av vindkraftsärenden. 20 Utkast Version 6 HÅLLBART ENERGISYATEM – MÅL FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING

21 Mål för energieffektivisering KOMMUNLEDNINGEN FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD Trafikstrategi för tätorten som del i fördjupad ÖP. Livscykelmodell tas fram och används för upphandling av varor och tjänster. Revidering av kommunens policy för upphandling och finansiering av fordon. Plan för sparsam körning för berörd personal (utbildning, uppföljning och incitament). Program upprättas för miljöanpassat resande i förvaltningarna (t ex ruttplanering, schemaläggning, resefria möten, mm). Tillhandahåll fakturakort för kollektivtrafik till personalen när det blir aktuellt. Järnvägsanslutning Nora-Örebro-Laxå (Länspendeln). Skapa rationella rutiner för framtagande och analys av energidata för energieffektiviseringsstrategi. Påbörja arbete med miljödiplomering. Fyll i fler egna alternativ! 21 HÅLLBART ENERGISYATEM – MÅL FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING Utkast Version 6

22 KOMMUNENS FASTIGHETSBOLAG FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD Utred möjlighet till mätning av energianvändning uppdelad per fastighet. Upprätta direktiv för hur en energiansvarig skall arbeta inom fastighetsbolaget. Utse en energiansvarig för det operativa energieffektiviseringsarbetet. Ta fram verktyg och implementera dessa för att visualisera energiarbetet på intranätet med sektionerad redovisning. Plan för byggnation av passivhus. Program för utfasning av olja som uppvärmning. Utred möjlighet att minimera elberoende för uppvärmning. Program för värmeåtervinning av frånluft i de fastigheter där det är möjligt. Program för installation av solceller. Program för snålspolade blandare och duschmunstycken. Program för belysning i trapphus och yttre belysning. Påbörja arbetet med miljödiplomering. Fyll i fler egna alternativ! 22 HÅLLBART ENERGISYATEM – MÅL FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING Utkast Version 6

23 BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD Utbildning i sparsam körning för nyanställda och uppföljning av tidigare utbildningsinsatser. Revision av resepolicy. Upphandling av fordon och maskiner som drivs med förnyelsebart bränsle. Program upprättas för successiv övergång till energisnålare belysning. Program för energi- och miljöbesparingsinsatser på kommunsens idrottsanläggningar. Program för energieffektivisering vid reningsverk och möjlighet till energiutvinning ur restprodukter. Fortsätt och utveckla arbetet med systematiskt miljöarbete. Fyll i fler egna alternativ! BERGSLAGENS MILJÖ-OCH BYGGFÖRVALTNING FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD Utbildning i sparsam körning för nyanställda och uppföljning av tidigare utbildningsinsatser. Söka tillstånd att bli kvalificerade miljödiplomerare. Upphandling av fordon och maskiner som drivs med förnyelsebart bränsle. Fyll i fler egna alternativ! 23 HÅLLBART ENERGISYATEM – MÅL FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING Utkast Version 6

24 Miljömål 9. UTSLÄPPEN AV VÄXTHUSGASER SKA MINSKA. 10. TILLFÖRSELN AV FÖRNYBAR ENERGI SKA ÖKA. 11. ENERGIANVÄNDNINGEN SKA BLI MER EFFEKTIV. 24 HÅLLBART ENERGISYATEM - MILJÖMÅL Utkast Version 6

25 HÄLSOFRÄMJANDE NORA Nora kommun tar ställning för miljön. Det innebär att organisationen kommunen aktivt behöver arbeta med frågor som förbättrar livsbetingelserna för kommunens invånare. Några av de viktigaste frågorna är konsumtion och kemikalier. Många av dagens miljöproblem orsakas av människans konsumtion. I vårt moderna samhälle omges vi av tiotusentals olika kemiska produkter; läkemedel, bekämpningsmedel, tvätt- och rengöringsmedel, målarfärger medmera. Nora kommuns organisation har här ett stort ansvar att vid inköp välja miljövänliga produkter som innehåller ämnen som är väl undersökta och där det finns kunskap om hur dessa påverkar människors hälsa och de ekologiska systemen. Kopplingar till nationella mål Detta prioriterade område innehåller mål och etappmål som framförallt syftar till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö och god bebyggd miljö samt folkhälsomålen miljöer och produkter, fysisk aktivitet samt matvanor och livsmedel. Folkhälsomålet miljöer och produkter är mycket brett och omfattar vitt skilda typer av miljöer och exponeringssituationer. 25 Utkast Version 6 HÅLSOFRÄMJANDE NORA – MILJÖMÅL

26 Inom området finns ett antal delområden: sund utomhusmiljö, sunda produkter, sund inomhus- och närmiljö samt säkra miljöer och produkter. Delområdet säkra miljöer och produkter syftar till att skapa säkerhet utifrån ett skadeperspektiv i olika typer av miljöer som exempelvis trafikmiljö, arbetsmiljö, bostad, skola och fritid och behandlas inte i denna plan. Kopplingar till andra kommunala måldokument I Nora kommun finns andra dokument med mål som har koppling till ett hälsofrämjande Nora. Som exempel vid framtagande av översiktsplan 2016 är ett uttalat mål att kommunen ska profilera sig som en attraktiv boendemiljö med goda rekreationsmöjligheter och bra kommunikationer. Avfallsplan, innehåller mål för att minska avfallsmängderna totalt sett och att öka andelen sortering avfall gå att materialåtervinning/återanvändning ökar. 26 Utkast Version 6 HÅLSOFRÄMJANDE NORA – MILJÖMÅL

27 Miljömål 12. BULLER SKA INTE ÖKA. 13. AVFALLSMÄNGDEN SKA MINSKA. 14. HANTERINGEN AV MILJÖ- OCH HÄLSOSKADLIGA ÄMNEN SKA MINSKA. 15. MEDBORGARNAS LIVSMILJÖ OCH HÄLSA SKA FÖRBÄTTRAS. 16. VID ALL ANSKAFFNING AV VAROR, TJÄNSTER, BYGGENTREPRENADER OCH BYGGKONCESSIONER, SKA DET STÄLLAS RELEVANTA OCH MÄTBARA MILJÖKRAV. 27 HÅLSOFRÄMJANDE NORA – MILJÖMÅL Utkast Version 6

28 HÅLLBAR PLANERING OCH SKÖTSEL Nora kommun tar ställning för miljön. Det innebär att vi måste planera stads- och landsbygdsmiljö utifrån perspektivet om ett långsiktigt hållbart samhälle. Exempel på detta är att exploatering i första hand sker genom förtätning av befintlig stadsmiljö och genom utbyggnad som sker med hänsyn till tillgängligheten mellan cykelanslutning och kollektivtrafikens möjligheteter i områden, samt att vi värnar den befintliga åkermarken. Att planera och sköta staden på ett hållbart sätt innebär också att värna våra fina och ibland unika naturområden, både i vatten och på land, och att gynna den biologiska mångfalden, exempelvis genom skapande av våtmarker som renar dagvatten eller att skapa inbjudande uterum där det finns plats att mötas och ger dessutom förutsättningar för ökad exponering av jordbakterier och därmed minska risken för allergiutveckling. Kopplingar till nationella mål Hållbar planering och skötsel innehåller mål och etappmål som framförallt syftar till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv. Området har även stor betydelse för arbetet med att nå miljömålen bara naturlig försurning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, levande skogar och ett rikt odlingslandskap samt folkhälsomålen miljöer och produkter, fysisk aktivitet samt barns och ungas uppväxtvillkor. 28 Utkast Version 6 HÅLLBAR PLANERING OCH SKÖTSEL – MILJÖMÅL

29 Kopplingar till andra kommunala måldokument Inom Nora kommun och de gemensamma organisationerna Bergslagens kommunalteknik och Bergslagens miljö- och byggförvaltning, som delas med Ljusnarsberg, Lindesberg och Hällefors, finns andra dokument med mål som har koppling till hållbar planering och skötsel. Exempel: Översiktsplan 2016, Innehåller exempelvis mål om att staden ska profilera sig som en attraktiv boendemiljö, och att verksamheter ska lokaliseras efter logistiska förutsättningar. Avfallsplanen 2015-2019, Innehåller exempelvis mål om möjlighet att sortera sitt avfall. Grönstrukturplan för Nora 2016, Innehåller exempelvis mål om att befintliga grönområden värnas och utvecklas. 29 Utkast Version 6 HÅLLBAR PLANERING OCH SKÖTSEL – MILJÖMÅL

30 Miljömål 17. GRÖNA OCH BLÅ YTOR SKA UTVECKLAS. 18. VÄRDEFULLA NATUR- OCH KULTURMILJÖER SKA SKYDDAS OCH UTVECKLAS. 19. SKÖTSELN AV NATUR- OCH KULTURMILJÖER SKA VARA GOD. 20. HUSHÅLLNING SKA SKE MED MARK OCH ANDRA RESURSER. 30 HÅLLBAR PLANERING OCH SKÖTSEL – MILJÖMÅL Utkast Version 6

31 RENT VATTEN Nora kommun tar ställning för miljön. Detta ställningstagande innebär att Nora kommun bör ta särskild hänsyn till grundvattnet, vattendragen och slutlig recipient,¹⁰ havet. Kommunen som organisation och dess samarbetspartners i form av BKT och BMB har en viktig roll när det gäller att utveckla och skydda våra vattenmiljöer. Kommunen har ett speciellt ansvar för att även i framtiden kunna förse befolkningen med friskt dricksvatten. Detta kräver en framsynt hållning och att vi även sträcker oss utanför kommunens gränser för att säkert skydda de områden vårt grundvatten kommer ifrån. I våra vattendrag finns en i många avseenden särskilt skyddsvärd fauna. Vi måste värna denna, inte bara genom att anordna reservat, utan också genom att förhindra näringsläckage och tillförsel av förorenande ämnen. Utan detta arbete kan vi inte säkerställa en bra och för framtiden hållbar artrikedom i vattendragen och i havet. Kopplingar till nationella mål Rent vatten innehåller mål och etappmål som framförallt syftar till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vatten-drag, grundvatten av god kvalitet, hav i balans, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv samt det nationella folkhälsomålet miljöer och produkter. 31 Utkast Version 6 REN VATTEN – MILJÖMÅL

32 Miljömål 21. TILLGÅNG TILL GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET OCH I TILLRÄCKLIG MÄNGD SKA SÄKRAS. 22. TILLFÖRSEL AV NÄRINGSÄMNEN OCH FÖRORENINGAR TILL VATTENDRAG, SJÖAR SKA MINIMERAS. 32 REN VATTEN – MILJÖMÅL Utkast Version 6

33 Klimatstrategin, en del av miljöplanen Nora kommun har sedan 2006 haft en klimatstrategi med långsiktiga mål för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Istället för att, som tidigare, ha ett separat dokument för klimatstrategin så är den nu inkluderad i stora delar i miljöplan 2016- 2020. Hela arbetsprocessen med att ta fram denna plan och program har genomsyrats av viljan att minska Nora kommuns klimatpåverkan som organisation och som geografiskt område. Därför återfinns de mål som handlar om klimatet inom flera av de prioriterade områdena. För att ge en samlad bild av Nora kommuns klimatmål kommer de även att samlas under detta avsnitt.  Usläppen av växthusgaser inom Nora kommun ska minska.  Nora kommun och dess bolag ska sträva efter att succesivt bli fossilbränslefritt.  År 2017 finns en handlingsplan för hur målen kring minskade utsläpp av växthusgaser ska nås.  År 2017 finns i Nora Kommun en samverkan för företagsnätverk med fokus på klimatarbetet och hur frågan ska aktualiseras.  Persontransporter ska bli möjliga på järnväg. Klimatstrategin, en del av miljöplanen Nora kommun har sedan 2006 haft en klimatstrategi med långsiktiga mål för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Istället för att, som tidigare, ha ett separat dokument för klimatstrategin så är den nu inkluderad i stora delar i miljöplan 2016- 2020. Hela arbetsprocessen med att ta fram denna plan och program har genomsyrats av viljan att minska Nora kommuns klimatpåverkan som organisation och som geografiskt område. Därför återfinns de mål som handlar om klimatet inom flera av de prioriterade områdena. För att ge en samlad bild av Nora kommuns klimatmål kommer de även att samlas under detta avsnitt.  Usläppen av växthusgaser inom Nora kommun ska minska.  Nora kommun och dess bolag ska sträva efter att succesivt bli fossilbränslefritt.  År 2017 finns en handlingsplan för hur målen kring minskade utsläpp av växthusgaser ska nås.  År 2017 finns i Nora Kommun en samverkan för företagsnätverk med fokus på klimatarbetet och hur frågan ska aktualiseras.  Persontransporter ska bli möjliga på järnväg. 33 Utkast Version 6

34  Nora kommun ska aktivt arbeta för samlastningslösningar i syfte att minska lastbilstrafiken.  Nora kommun ska även fortsättningsvis ställa krav på miljöanpassade fordon vid all upphandling av person- och godstransporter samt entreprenader där motordrivna arbetsredskap används.  Senast 2017 ska ett underlag för Nora kommuns anpassning till klimatförändringar ha tagits fram. I planen finns även andra mål som kan ge positiva effekter på klimatet men som i första hand tagits fram för att värna miljöfrågor. Kopplingar till andra kommunala dokument Nora kommun har år 2011 antagit en energistrategi med efterföljande handlingsplan. Energistrategin innehåller ett antal mål som kommer att innebära att kommunens belastning på klimatet minskar. I handlingsplanen omsätts dessa mål till konkreta åtgärder. Även stadens nya översiktsplan ska visa på viljan att utvecklas hållbart, klimatneutralt och energieffektivt.  Nora kommun ska aktivt arbeta för samlastningslösningar i syfte att minska lastbilstrafiken.  Nora kommun ska även fortsättningsvis ställa krav på miljöanpassade fordon vid all upphandling av person- och godstransporter samt entreprenader där motordrivna arbetsredskap används.  Senast 2017 ska ett underlag för Nora kommuns anpassning till klimatförändringar ha tagits fram. I planen finns även andra mål som kan ge positiva effekter på klimatet men som i första hand tagits fram för att värna miljöfrågor. Kopplingar till andra kommunala dokument Nora kommun har år 2011 antagit en energistrategi med efterföljande handlingsplan. Energistrategin innehåller ett antal mål som kommer att innebära att kommunens belastning på klimatet minskar. I handlingsplanen omsätts dessa mål till konkreta åtgärder. Även stadens nya översiktsplan ska visa på viljan att utvecklas hållbart, klimatneutralt och energieffektivt. 34 Utkast Version 6

35 Bilagor Strategi för energieffektivisering i kommunens verksamhet, Nora kommun 2011-07-30 De svenska miljömålen. Nora kommun – nulägesberskrivning av miljökvalititet i kommunen 2014-06-02 Grönplan Nora, Ås och Gyttorp, Fokus på rekreation, naturvärden och kulturmiljöer. Regional handlingsplan för klimatanpassning i Örebro län. Åtgärdsprogram för Örebro läns miljömål 2015-2020. Naturvårdsprogram, uppdaterad kortversion 2014 Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2012-2015 35 Utkast Version 6

36 AvrinningsområdeDet landområde, inklusive eventuella sjöar, som avvattnas via samma vattendrag. Biologisk mångfaldVariationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår. Detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. BiotopTerm för en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma. ByggkoncessionEtt kontrakt av samma slag som ett byggentreprenadkontrakt med den skillnaden att leverantörens ersättning består i rätten att under en längre tid få exploatera anläggningen. Alternativt består ersättningen i dels en sådan rätt, dels betalning. Detta innebär att såväl byggnation som drift huvudsakligen kommer att finansieras genom intäkter från andra än kommunen, främst besökare. DagvattenVatten från gator och torg som kan vara mer eller mindre förorenat. EkokommunBegrepp för de kommuner som är anslutna till föreningen Sveriges Ekokommuner. Se www.sekom.nuwww.sekom.nu EnergineutralStadens definition av energineutral är att tillförseln av energi från anläggningar inom kommunen motsvarar den mängd energi som används inom kommunen. FaunaDjurarter. Alla inom ett område eller en period förekommande djurarter Ordlista 36 Utkast Version 6

37 Hållbar utvecklingStadens definition av hållbar utveckling är att använda både mänskliga resurser och naturens resurser medvetet och balanserat genom att ta såväl sociala som miljömässiga och ekonomiska hänsyn. Hållbar utveckling utmärks av att de gemensamma resurserna används effektivt och där behoven är som störst för att uppnå uppsatta mål. Att hushålla med resurserna över tiden så att kommande generationer får minst lika goda förutsättningar som nuvarande, är centralt för hållbar utveckling. KlimatneutralBegreppet har här betydelsen att leva/verka på ett sätt som inte producerar något nettotillskott av växthusgaser. Detta ska uppnås genom att reducera den egna klimatpåverkan så mycket som möjligt och använda kompensation för att neutralisera återstående utsläpp. KommunI detta dokument avses det geografiska området inomkommungränsen. Miljö- och energi-Ett instrument för att på ett systematiskt sätt arbeta med att minska en organisations påverkan ledningssystempå miljön. NaturpunktEn informationsplats som även kan fungera som ett uteklassrum och som samlingsplats för både barn och vuxna. 37 Utkast Version 6

38 RecipientBetyder mottagare. I miljösammanhang menas hav, sjö, vattendrag eller atmosfären som mottagare av restprodukter. StadI detta dokument avses den kommunala organisationen. VäxthusgasGas som finns i atmosfären och som bidrar till växthuseffekten, det vill säga den globala uppvärmning som orsakas av människans aktiviteter. Exempel på växthusgaser är koldioxid, metan och lustgas. YtvattenDet vatten som finns på jordens yta, i sjöar, vattendrag och våtmarker. ÖPFörkortning för översiktsplan. Ett speciellt tack till klass 3-4 (2015), Borns friskola i Nora kommun som bidragit med teckningar på hur framtiden kan se ut. De pryder första sidan av miljöplanen och som illustrationer till Noras sex prioriterade miljömålsområden. Tack! 38 Utkast Version 6

39 Miljöplan Nora kommun 0587-810 00 http://www.nora.se http://www.nora.se Utkast Version 6


Ladda ner ppt "Miljöplan för Nora kommun Utkast Version 6. Inledning Hållbar utveckling är ett begrepp som används flitigt och definieras som en utveckling där nu levande."

Liknande presentationer


Google-annonser